Yaklaşım Logo

24.07.2018 – Hangi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulacak?

Hangi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulacak?


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun öngördüğü önemli düzenlemelerden biri de işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulmasıdır. Bu alanda düzenleme yapmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır. Söz konusu yönetmelikte, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemleri belirtilmiştir. 

Hangi işyerlerini kapsıyor  

50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturması gerekiyor. 50’den az işçi çalıştıran işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği kurulunun kurulmasına gerek bulunmuyor. 

Kurul kimlerden oluşuyor? 

Aşağıda belirtilen kişilerden iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşur: 

İşveren veya işveren vekili,

İş güvenliği uzmanı,

İşyeri hekimi,

İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,

Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,

Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

İş sağlığı ve güvenliği kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür. 

Birden fazla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulunduğu işyerlerinde işveren tarafından görevlendirme yapılır. İş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinde o işyerinin tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından birisi görevlendirilir. 

Kurula seçilecek formen, ustabaşı veya ustalar; formen, ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimle belirlenememesi halinde işveren tarafından atanır. 

Taşeron varsa 

Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren(taşeron) ilişkisinin bulunduğu durumlarda asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı 50 ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanacaktır. 

Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekaleten yetkili bir temsilci atayacak. 

Alt işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı 50’nin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekaleten yetkili bir temsilci atanacak. 

Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı 50’nin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler  her iki işverenin ortak kararı ile atanır. 

İki işverenli işyeri 

Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma (iş merkezi vb) alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması halinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirecek. 

 


Güneş Gazetesi – 24.07.2018

Diğer Yazılar