Yaklaşım Logo

23.06.2017 – Sosyal yardım alanların istihdam teşviki

Sosyal yardım alanların istihdam teşviki


6704 Sayılı Kanun’la sosyal yardım alanların istihdam teşvikine yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu kanunla ilgili uygulamanın genel esasları 22 Haziran 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik’ ile ayrıntılı şekilde belirlenmiştir.

01.01.2018 itibariyle başlayacak olan sosyal yardım istihdam teşvikinin amacı, nakdi düzenli sosyal yardım programlarından yararlananların istihdam edilmesi halinde, işverenlere sigorta prim desteği sağlanmasıdır. Özellikle kırsal bölgelerde sosyal yardım alan yoksul kesimlerin istihdamının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Sosyal yardım alan sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamı, bir yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

İşçi ve işveren açısından uygulanacak teşvikten yararlanma şartları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır:

Sigortalının işe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların hanesinde ikamet edenler hane bazlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından elektronik ortamda SGK’ya bildirilir.

Bakanlık tarafından SGK’ya bildirilen hanelerde ikamet edenlerden aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olması SGK tarafından tespit edilir. Tespit edilen kişilerin İŞKUR’a kayıtlı işsiz olup olmadığı İŞKUR tarafından elektronik ortamda SGK’ya bildirilir.

Sigorta prim desteğinden yararlanmak isteyen işverenler e-Bildirge sistemi üzerinden ya da SGK tarafından belirlenen diğer bildirim yöntemleri ile başvuruda bulunur. Destekten yararlanmaya ilişkin kontroller e-Bildirge sistemi tarafından elektronik ortamda yapılır. Ancak sigortalının, işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu işverenlerce takip edilecektir.

 

Sosyal yardım alanların istihdam desteğinden yararlanma şartları

Sigortalı açısından şartlar

İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunmak (sigortalının bizzat kendisinin sosyal yardım almış olması şart değildir, yaşadığı haneden sosyal yardım alan kişinin bulunması yeterlidir)

Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olması

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

26/04/2016 tarihi ve sonrasında 4/a kapsamında özel sektör işverenlerince işe alınmış olmak

 

İşveren açısından şartlar

İşe alınan sigortalının kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi

Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması

Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde tespitin bulunmaması


Dünya Gazetesi – 23.06.2017

Diğer Yazılar