Yaklaşım Logo

12.03.2013 – Memurun doğum izni

Memurun doğum izni


KADIN memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar 
sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir (657/104.md.).


MEMURA BABALIK İZNİ
Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni verilir.      
Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.


ÖĞRETMENLERİN SÜT İZNİ
Süt izninin  öğretmenlere verilip verilmeyeceği konusunda özellikle yarım gün çalışan öğretmenler konusunda sorunlar yaşanabiliyor. Öğretmenin süt izni konusunda seçimlik hakkı olduğu için öğretmen dersin olduğu saatleri seçebileceği gibi dersin olmadığı saatleri de seçebilir. Okul idaresi, öğretmene öğleden sonra dersin yok öğleden önce derse gel, öğleden sonra süt iznini kullan şeklinde bir uygulama yapamaz. Öğretmen kabul 
ederse idarenin önerisi geçerli olur.


DOĞUM İZNİ SÜRESİNDE
Mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulamıyor. Buna göre memurlara doğum izinleri sırasında aylıkları ödeniyor.


DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ 
Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir. 2013 yılında 184 TL doğum yardımı ödeneği ödeniyor.
Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir.Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir.
 
HACZEDİLEMEZ
Doğum yardımı Ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez.


AYLIKSIZ İZİN
Doğum yapan memura verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.


GECE NÖBET TUTMA
Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez
(657/101.md)


GEBE VE DOĞUM  YAPAN BAĞ-KURLULARIN HAKLARI
Sigortalı kadına veya kendi sigortalı olmayıp eşi sigortalı olan kadına her çocuk için yaşaması koşuluyla emzirme ödeneği ödenir. Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe 
emzirme ödeneği verilebilmesi için, Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının; (b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel 
sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması koşullarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekiyor(5510/16.md).


Sigortalılığı sona erenlerin bu tarihten  itibaren 300 gün içinde çocuklarının doğması durumunda  doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün primi bulunması şartıyla bu kişilere de emzirme ödeneği ödenir.  Emzirme ödeneğinin miktarı ise  2013 yılında 94 TL’dir.  
 
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
 Analık sigortasından şirket ortakları/yönetim kurulu üyeleri hariç diğer 4/b(eski Bağ-Kur) sigortalılarına geçici iş görmezlik ödeneği ödeniyor. Analık sigortasından geçici iş görmezlik ödeneği ödenebilmesi için  doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminin kuruma  bildirilmiş olması gerekiyor.4/b(eski Bağ-Kur’lu) kapsamında analık sigortasından geçici iş görmezlik ödemesinden yararlanacak sigortalının genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her 
türlü borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. Prim borçlarının ödenmiş olmasından geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken prim borcunun bulunmaması anlaşılmalıdır.Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Miktarı
Sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde 5510 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.

MevzuautTR Reklam

Güneş Gazetesi – 12.03.2013

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı