01.04.2013 – Dikkat! İşyeriniz kapanabilir

Dikkat! İşyeriniz kapanabilir


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna ilişkin uygulama yönetmeliklerinin yürürlüğe girmesi ile birlikte çalışma hayatımızda önemli değişiklikler oluyor. İşyerlerinde işin durdurulması konusunu düzenleyen, işyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 30.03.2013 tarihinde  Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre işin durdurulması konusundaki usul ve işlemleri açıklamaya çalışalım.

 

DURDURMA KARARI

İşin durdurulması şu hallerde söz konusu olur:

 

” İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.

 

” Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde iş durdurulur.

 

İşin durdurulması teklifi

İş müfettişi tarafından işyerinde işin durdurulmasını gerektirecek  durumlardan biriyle karşılaşıldığında, durumu belirtir bir rapor düzenlenir. Düzenlenen rapor en geç tespitin yapıldığı tarihin ertesi günü ilgili heyete verilmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Bu raporda, durdurmayı gerektiren hususlara, alınması gereken tedbirlerin niteliğine ve yapılması gereken diğer iş ve işlemlere ayrıntılı olarak yer verilir. İşin durdurulması kararı, işyerinin bir bölümü veya tamamını kapsayabilir.

 

KAMUOYU VERECEK

İşin durdurulmasına karar verecek heyet(komisyon) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen teftişe yetkili üç müfettişten oluşuyor. Komisyonun işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı vermesi halinde karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu çalıma ve iş kurumu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir.

 

Durdurma kararının uygulanması

İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri (vali/kaymakam) tarafından 24 saat içinde yerine getirtilir. Durdurma kararına ilişkin mühürleme işlemi mülki idare amirinin emriyle gerçekleştirilir.

 

6 GÜNDE İTİRAZ HAKKI

Durdurma kararına karşı işveren, yerel iş mahkemesinde, durdurma kararının yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde itiraz edebilir. Hemen belirtelim iş mahkemesine itiraz işin durdurulması kararının uygulanmasını durdurmaz. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. İş mahkemesinin kararı kesindir. İşin durdurulmasına sebep olan hususları yerine getiren işveren, durdurma kararının kaldırılması için ilgili il müdürlüğüne yazılı talepte bulunur. Durdurmaya sebep hususları gidermeye yönelik yapılan çalışmaları, alınan veya revize edilen iş ekipmanlarına ait bilgi, belge ve yeterlilik sertifikalarını, tedbirlerin alındığı bölgelerin fotoğraflarını ve işyeri risk değerlendirmesini içeren bir dosya talebin ekinde, aynı zamanda bu dosyanın elektronik ve benzeri ortama aktarılmış hali il müdürlüğüne sunulur. İl müdürlüğü talebi aynı gün elektronik ve benzeri ortamda sunulan eklerle beraber İş Teftiş Kurulu Başkanlığına iletir.

 

İşverenin bildirimi üzerine müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda, durdurma kararına neden olan hususların giderildiğinin belirtilmesi halinde, heyet tarafından gerekli inceleme yapılır ve bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde karar verilir.

 

İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ          

İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanların ücretlerini işveren ödemeye devam eder. İşçilerin işin durdurulması nedeniyle çalışamadıkları süreler işçilerin yıllık izin ve diğer kıdemlerinin hesaplanmasında dikkate alınır.

 

İşveren işçilerin ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere işin durdurulmasına konu olan işyerinde çalışan işçilere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle de yükümlüdür.

 

İşin durdurulduğu yerde çalışan işçilerin iş sözleşmeleri işin durdurulması nedeniyle sona erdirilirse işçilere ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

Güneş Gazetesi – 01.04.2013