Yaklaşım Logo

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Seri: A, Sıra No: 15 sayılı Tahsilat Genel Tebliği

MevzuautTR Reklam

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: A SIRA NO: 15)

(17.2.2023 tarih ve 32107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

Madde 1- 30.6.2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in  Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (2) numaralı alt bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu, 6.2.2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle 31.7.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak ödemeler için aranılmayacaktır.”

Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı