Yaklaşım Logo

Süresinden sonra tasdik ettirilen defterlere kaydedilen faturalardaki KDV iade edilebilir mi?

SÜRESİNDEN SONRA TASDİK ETTİRİLEN DEFTERLERE KAYDEDİLEN FATURALARDAKİ KDV İADE EDİLEBİLİR Mİ?


Uygulamada, yasal süresinden sonra tasdik ettirilen defterlere kaydedilen faturalardaki KDV’nin iade olarak talep edilip edilemeyeceği konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır.

Maliye Bakanlığı; süresinde tasdik ettirilmeyen defterlerin hiç tasdik ettirilmemiş hükmünde olduğu, tasdiksiz de olsa kanuni defterlere ilgili takvim yılı içinde kaydedilen faturaların KDV Kanunu açısından yapılacak incelemede veya dönem matrahının takdiri sırasında gerçek olduklarına kanaat getirilmesi ve verginin satıcı tarafından beyan edildiğinin tespit edilmiş olması kaydıyla bu belgelerde gösterilen KDV’nin indirimi ve iadesinin mümkün bulunduğu görüşündedir.

Adı geçen Bakanlığın bu konuda verdiği bir özelgesinin metni aşağıdadır:

“ T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Tarih : 05/12/2011

Sayı  : B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-17-96

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kanuni defterlerinizi geç tasdik ettirdiğinizden bahisle kanuni süresinden sonra tasdik ettirilen defterlere kaydedilen belgelere istinaden KDV iadesi talebinde bulunup bulunamayacağınız konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi  (KDV) Kanununun 29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.

23 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin H/3 bölümünde ise konu ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre, tasdiksiz de olsa kanuni defterlere ilgili takvim yılı içinde kaydedilen faturaların KDV Kanunu açısından yapılacak incelemede veya dönem matrahının takdiri sırasında gerçek olduklarına kanaat getirilmesi ve verginin satıcı tarafından beyan edildiğinin tespit edilmiş olması kaydıyla bu belgelerde gösterilen katma değer vergisinin indirimi ve iadesi mümkün bulunmaktadır.”

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı
999