Yaklaşım Logo

Askerlik Borçlanmasının Sağladığı Vergi Avantajı

Sigortalıların borçlanabilecekleri süreler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41. maddesinde sayılmış..

Sigortalılara sağlanan borçlanma hakkı ile borçlanılan sürelerin, sigortalıların mevcut prim gün sayısına eklenmesi, sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için sigortalılığın başlangıç tarihinin borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülmesi öngörülmekte..

ASKERLİK BORÇLANMASI

Yasanın 41. maddesinde yer alan borçlanılabilecek sürelerden biri de askerlik borçlanması. Maddenin birinci fıkrasına göre, “Er veya erbaş olarak silâhaltında veya yedek subay okulunda geçen süreler”, sigortalıların kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde borçlandırılıyor.

Askerlik borçlanması ile özellikle ileri yaşlara gelmiş, sigortalılık süresini ve yaşını tamamlamış olmasına rağmen prim günü eksiği bulunanlar, prim günü eksiklerini tamamlayabiliyorlar. Askerliğini ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce yapanlar ise sigorta başlangıçlarını borçlandıkları süre kadar geri götürerek, daha erken yaşta ve daha az prim ödeyerek emekli olabilme imkanına kavuşuyorlar.

VERGİ AVANTAJI

Askerlik borçlanmasının sigortalılık başlangıcını geri götürerek, daha erken emeklilik sağlaması, prim günü eksik olanlar için prim gününün tamamlanması avantajının yanı sıra, bir de ücretlilere sağladığı vergi avantajı var.

Gelir Vergisi Kanununun 63. maddesine göre, ücretlilerin sosyal güvenlik kurumuna ödenen primleri, ücretlerinin gerçek safi tutarının (vergi matrahlarının) hesaplanmasında indirim konusu yapılıyor. Bu bağlamda, askerlik borçlanması nedeniyle ödenen primler de Gelir Vergisi Kanununun 63/2. maddesinde sayılan aidat ve prim niteliğinde kabul ediliyor ve ücretin vergi matrahının hesaplanmasında indirim konusu yapılabiliyor.

Böylece indirim konusu yapılan primin yüzde 15’i kadar daha az vergi ödenerek, avantaj sağlanıyor. Başka bir anlatımla borçlanma priminin yüzde 15’i, daha az vergi ödenerek finanse edilmiş oluyor.

AVANTAJDAN YARARLANMA USULÜ

Borçlanma primlerinin, ücretin vergi matrahının hesaplanması sırasında ne şekilde indirim konusu yapılacağı, 111 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış.

Buna göre, ödenen borçlanma priminin, ödemenin yapıldığı aydan başlamak üzere ödenen tutara ulaşıncaya kadar ücretin vergi matrahından indirilmesi, bunun için de ödeme belgesinin işverene ibraz edilmesi gerekiyor.

Örneğin, 2015 Kasım ayında ödenecek askerlik borçlanması prim tutarının indirimine Kasım ayı ücretinden başlanılacak. Borçlanma karşılığı ödenen prim tutarının tamamının Kasım ayında indirim konusu yapılamaması halinde Aralık ve izleyen aylarda, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar indirime devam edilecek.

Bu bağlamda 2015 Kasım ayında asgari ücret üzerinden 18 ay askerlik borçlanması yapıp karşılığında 7.335 TL prim ödeyen ücretlinin, ödeme belgesini Kasım ayında işverene ibraz etmesi halinde, Kasım ayından itibaren, ödediği borçlanma tutarına ulaşılıncaya kadar ücretin vergi matrahından indirilecek. Söz konusu ücretli, ücretinin vergi matrahının yüzde 15’lik vergi dilimi içinde olması halinde 1.100 TL, ücretinin vergi matrahının yüzde 20’lik dilim içinde olması halinde ise 1.467 TL daha az vergi ödeyecek. Başka bir anlatımla, ödediği 7.335 TL borçlanma priminin 1.467 TL’sini daha az vergi ödemek suretiyle geri almış olacak.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı