Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

 

(27 Aralık 2018 Tarihli ve 30638 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Tarihi: 25.12.2018

Karar No: 2018/1

22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 6.12.2018 tarihinde başladığı çalışmalarını 25.12.2018 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,

2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1.1.2019-31.12.2019 tarihleri arasında (85,28) seksen beş lira yirmi sekiz kuruş olarak tespitine oybirliğiyle,

3) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39. maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11. maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle,

karar verilmiştir.

 

GEREKÇE

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2019 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; 1.1.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında (85,28) seksen beş lira yirmi sekiz kuruş olarak belirlemiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11. maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücret, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı