Yaklaşım Logo

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16. Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2019 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)

Rekabet Kurumundan:

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16.

MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZASI

ALT SINIRININ 31.12.2019 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ

OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/1)

 

(12 Aralık 2018 Tarihli ve 30623 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

MADDE 1 – (1) 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)’nde tespit edilen 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) artış esas alınarak, 1.1.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere 26.028 TL (yirmialtıbinyirmisekizlira) olarak belirlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

 

Diğer Yazılar