Yaklaşım Logo

Sitelerde Hizmet Alımı ile Yönetim Faaliyetlerine İlişkin Ödemelerin Vergisel Durumu

Yazar: Murat ÖZDEMİR*

E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363

I- GİRİŞ

İnsanların çalışma hayatları dışında en çok vakit geçirdikleri özel yaşam alanları olan apartman veya sitelerde birlikte yaşamanın doğal bir sonucu olarak bir takım hizmetlerin ifa edilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda sitelerin yönetici, denetçi, muhasebeci, ofis çalışanı vb. çalışanlarına ödenen ücretlerin,  site işleri için kapıcılara, bakıcılara, güvenlik personeline, elektrikçiye, tesisatçıya, temizlik personeline vb. yapılan ödemelerin vergi karşısındaki durumu incelenecek olup çalışmamızda sitelerdeki bağımsız bölümlerin kiraya verilmesinden elde edilen gelirler ile site yönetimi tarafından site sakinlerinden toplanan aidatların değerlendirilmesi amacıyla banka mevduatına yatırılmasından elde edilen faiz gelirlerinin vergi karşısındaki durumunun ne olduğu değerlendirilecektir.  

II- ÜCRET ÖDEMELERİNDE VERGİLENDİRME REJİMİ 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında gelire giren 7 temel kazanç ve irat unsurundan biri olan ücret, mezkur Kanun’da işverene tabii ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlanmış olup ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceği kayıt altına alınmıştır. Ülkemizde ücret kapsamındaki ödemeler için esas olarak vergi tevkifatı olarak adlandırılan kaynaktan kesme rejimi uygulanmakta olup buna göre kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup ücret sayılan ödemeleri (istisnadan faydalananlar hariç) (avans olarak ödenenler dâhil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. Kanunda hangi ücret ödemelerinin istisna kapsamında olduğu 23. maddede tahdidi olarak sayılmış olup 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılacak ücret ödemelerinde uygulanmak üzere 7349 sayılı Kanun ile eklenen 18. Bent ile; “Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.)” hükmü eklenmek suretiyle aylık asgari ücret matrahına tekabül eden ücret ödemeleri de gelir vergisi istisnası kapsamına alınmıştır. 

III- SİTE YÖNETİMİNE VE SİTENİN ORTAK KULLANIM ALANLARINA İLİŞKİN YASAL MEVZUAT 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı
428