Kamu İcra Hukukunda Cezası Belirtilen ve Belirtilmeyen Suç Tipleri, Analizi ve Öneriler

Yazar: Mustafa ÇOLAK*
Yaklaşım / Ekim 2022 / Sayı: 358

I- GİRİŞ
Kamu alacaklarının vadesinde ödenmemesi veya kanunen tanınan şartlar kapsamında tecil edilerek taksitlendirilmemesi hallerinde, kamu idarelerince icra hukukunda yer alan cebri icra yöntemleri kullanılarak tahsil yoluna gidilmektedir.
Kamu icra hukuku alanında kamu idarelerine geniş yetki ve imkânlar sağlayan en önemli düzenleme,  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN