7417 Sayılı Kanunla Tacirlerin Zayi Olan Ticari Defter ve Belgeleri İçin Getirilen Kolaylıklar

Yazar: Mustafa YAVUZ*
Yaklaşım / Ekim 2022 / Sayı: 358

I- GİRİŞ
Gerçek ve tüzel kişi tacirler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda(1) (TTK) öngörülen ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemlerini, ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, anılan Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymakla y&uu…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN