Yaklaşım Logo

Aile Sağlığı Merkezlerinin Kira ve Ücret Ödemelerinde Tevkifat Uygulaması (E-Yaklaşım)

Yazar: Yunus SÜRMELİ*  ** E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362   I- GİRİŞ Ülkemizde temel sağlık hizmetlerinin güçlendirilebilmesi, kaliteli, etkili, verimli ve hakkaniyete uygun şekilde birinci basamak sağlık hizmetlerinin organize edilmesi ve sunumu için, Sağlıkta Dönüşüm Programının hedeflerine ulaşmanın yolu olarak, diğer ülke örnekleri ile ülkemiz koşulları ve ihtiyaçları dikkate […]

Alt İşverene Uygulanan İPC’den Asıl İşveren Sorumlu Tutulabilir mi? (E-Yaklaşım)

Yazar: Murat ARAZ* E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362 I- GİRİŞ Asıl işveren-alt işveren ilişkilerinde “müteselsil sorumluluk” ilişkisinin kapsamı ve sınırı hep tartışma konusu olmuştur. Bu tartışma konularının başında da alt işverenlere uygulanan idari para cezalarından asıl işverenin sorumlu tutulup tutulamayacağı gelmektedir. Bu çalışmamızda, bahsi geçen konuyu mevzuat, Yargı kararları ve […]

6111 Sayılı Kanun İstihdam Teşviki Uzatıldı (E-Yaklaşım)

Yazar: Bünyamin ESEN* E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362 I- GİRİŞ “6111 Sayılı Kanun İstihdam Teşviki” Sosyal Güvenlik Kurumu’nca takip ve tahsil edilen sosyal sigortalar primlerinden indirim sağlayan teşvikler arasında en yüksek tutarda faydalanılan ve işverenlerce en çok bilinenlerden biridir. 6111 sayılı Kanun([1]) Teşviki 2011 yılında getirilmiş ve on iki […]

Global Forum ve Vergi İşbirliği Platformu Özelinde Uluslararası Vergilendirme Sorunlarının, Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Açısından Değerlendirilmesi (E-Yaklaşım)

Yazar: Cebrail CENGİZ* E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362 I- GİRİŞ Uluslararası vergilendirmede yaşanan sorunların çözümü uluslararası düzeyde işbirliği gerektirmektedir. Bu sebeple ülkeler ve uluslararası örgütler bir araya gelerek vergilendirme sorunlarını çözmeye çalışmakta ve bu amaçla yeni teşekküller oluşturmaktadır. OECD tarafından teşkilatlandırılan Global Forum (The Global Forum on Transparency and Exchange […]

Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Asgari Ücret İle Çalışanların Durumu Ve 2023 Yılı Ücretlerinin Hesaplanışı (E-Yaklaşım)

Yazar: Erdem AZMAN* E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362 I- GİRİŞ 29 Aralık 2022 tarih, 32058 sayılı Resmi Gazete’de; 22.12.2022 tarih, 2022/2 No.lu Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında geçerli günlük brüt asgari ücret (333,60) üçyüzotuzüç lira altmış kuruş olarak yayımlanmıştır. 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücrete dair […]

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Kur Farkı Gelirlerinde Kurum Kazancı İstisnası (E-Yaklaşım)

Yazar: Salih ÇALAL* E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362 I- GİRİŞ “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı”, hesap açılışı sırasında sunulan faiz oranı ile getiri sağlamakta, vade boyunca olası kur hareketlerine karşı yatırımcıların birikimlerini korumaktadır. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabında, vade sonundaki faiz oranı getirisi, döviz kurundaki artış oranından düşük […]

Özel Sektör Ve Kamu İşçilerinde Ücretsiz İzin (E-Yaklaşım)

Yazar: Akın ŞİMŞEK* E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362 I- GİRİŞ Çalışma hayatında işçi ve memurların ücretsiz izin süreleri genel olarak 4857 sayılı İş Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmiştir. Yine özel çalışma mevzuatı olan özel sektör çalışanları ile kamu görevlilerinin de ücretsiz izin hakları yine özel düzenlemeleri […]

KDV Kanununda Yer Alan Yatırımları Teşvik Tedbirleri (E-Yaklaşım)

Yazar: Nuri DEĞER* E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362 I- GİRİŞ 3065 sayılı KDV Kanunu’nun uygulanmaya başlandığı (01.01.1985) tarihinden itibaren sözkonusu Kanunda yer alan müesseselerden biride, yatırımları teşvik tedbirleri, başka bir deyişle KDV istisnalarıdır. Öte yandan zamanla ekonomideki gelişmelere paralel olarak KDV Kanunu’nda yer alan yatırımların çeşitliliği bağlamında KDV istisnalarında […]

7420 Sayılı Kanunla Getirilen Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Vergilendirme Hükümlerinin, 6102 Sayılı TTK’nın Esas Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Hükümleri Karşısında Değerlendirilmesi-II (E-Yaklaşım)

Yazar: Ferhat FAHRAN* E-Yaklaşım / Şubat 2023 / Sayı: 362 II- DEĞERLENDİRMELERİMİZ VE ÖRNEK OLAYLAR Yazımızın I/A bölümünde ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere, TTK’da sermaye azaltmasının genel hükümleri dışında, istisnası sayılabilecek hükümler mevcuttur. Ancak, Vergi Mevzuatına 7420 Sayılı Kanunla KVK’ya getirilen sermaye azaltması düzenlemesi, TTK’da genel hükümlerin istisnası sayılabilecek yukarıda bahsi geçebilen düzenlemeleri […]