Yaklaşım Logo

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Eksik Ödenen Fatura Tutarlarının Giderleştirilmesi

Yazar: Yasin KULAKSIZ* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen sağlık hizmetinin bedeli, Sosyal Güvenlik Kurum’una (SGK) fatura edilmekte, bu fatura bedelleri de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayınladığı genelgeler uyarınca yapılan incelemeler sonucunda ödenmektedir. SGK tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde söz konusu faturalar kesintiye tabi […]

Yıllık İzin Ücreti Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanmalı

Yazar: Erol GÜNER* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Anayasa’nın 50. maddesinin çalışanlara tanıdığı dinlenme hakkının bir kısmını yıllık ücretli izin hakkı oluşturmaktadır. Yıllık ücretli izin, işçilerin yılın belirli bir döneminde dinlenerek güç kazanmaları açısından büyük önem taşımaktadır. İşçilerin, tek gelir kaynaklarının ücret geliri olması sebebiyle, dinlenme amacının gerçekleşmesi […]

Patent Danışmanlığı Faaliyetlerinin Vergilendirilmesi

Yazar: Özkan AYKAR* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Teknolojinin hızla gelişmesi karşısında buluşların korunması bir gereklilik halini almıştır. Buluşları hukuken korumaya yönelik tanınan bir hak olan Patent ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi patent danışmanlığı faaliyetlerinin de yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu yazıda, patent danışmanlığı faaliyeti ile iştigal […]

Şirket Bölünmelerinde Alacaklıların Haklarının Korunma Usul Ve Yöntemleri

Yazar: Soner  ALTAŞ*  ** E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Bir yapı değişikliği ya da yeniden yapılandırma modeli olan bölünme, günümüzde sıklıkla başvurulan yollardan birisi haline gelmiştir. Bölünme, çok büyüyen ve çekirdek işletme konusundan uzaklaşan şirketlerin ana konularına dönebilmelerine olanak sağlayan bir yoldur. Bölünme, aile ortaklıklarında, mirasın paylaşımında, iki […]

DANIŞTAY KARARLARI

Danıştay 3. Daire Tarih : 14.06.2022 Esas No : 2020/4625 Karar No  : 2022/2923 VUK Md. 3, 134 SATIŞ HASILATININ TAMAMI ÜZERİNDEN KARLILIK ORANI UYGULANMAK SURETİYLE MATRAH HESABI       Bir […]

Uzlaştırmacı Ücretlerinde İstisna Uygulaması ve Özellikli Durumlar

Yazarlar: Onur ŞAHİN*                 Ahmet ALTUNKUŞ** E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ 5271 sayılı Kanun’un 253. maddesi ile 2992 sayılı Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 9. maddesinde uzlaştırmanın “uygulama alanı” belirlenmiş olup, Ceza […]

Anonim Şirketlerde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi

Yazar: Özdem SATICI TOPRAK* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Bu şirketlerin de içinde bulunduğu tüm ticaret şirketleri kâr amacı güden kuruluşlar olup ekonomik hayatın içinde muhtelif risklerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. 6102 sayılı Türk […]

MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ

Yozgat Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Özelgesi Tarih : 18.04.2023 Sayı : E-46464534-045-6981 GVK Md. 23 YURT DIŞINDAN DÖVİZ OLARAK ELDE EDİLEN ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden […]

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları

Yazar: Ahmet ŞENGÜL* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Serbest muhasebeci mali müşavirlerin mükelleflerine, çalışanlara, devlete, yatırımcılara ve kendileri ile halka karşı sorumlulukları mevcuttur. Bu mesleğin doğru yapılmaması, ülke ekonomisini, pazarı, gelecek planlamalarını etkilemektedir. Bu nedenle muhasebecilik mesleğine ilişkin hukuki kuralların ve cezai yaptırımların hem meslek mensupları, hem mükellefler […]

Deniz Ticaret Hukukunda Sürastarya Parasının Hukuki Niteliği

Yazar: Ufuk ÜNLÜ* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Bilindiği üzere deniz ticareti hukuku, deniz üzerinde yürütülen ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. 6102 sayılı Kanun gereğince gemi kaptanı, eşyayı almak için gemiyi sözleşmede kararlaştırılan yere demirler. Sözleşmede yalnızca geminin yükleme yapacağı liman veya bölge kararlaştırılmışsa, gemi, bu liman veya […]