Yaklaşım Logo

Elektrikli Scooter Kullanımında Kredi Kartı İle Yapılan Tahsilatların Faturalandırılması ve KDV Beyanı (E-Yaklaşım)

Yazar: Ertan AYDOĞAN* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ Elektrikli scooter (e-skuter), son zamanlarda sokaklarda çok fazla görülen, daha çok gençleri kullandığı, kısa mesafelerde ulaşımı kolaylaştıran, elektrikli çalıştığı için karbon salınımı olmayan, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Kısaca e-skuter, şarj edilebilir bataryaya sahip ulaşım vasıtasıdır. E-skuter, elektrik desteği ile şarj olur ve […]

SGK Mevzuatında İnşaat Devir İşlemleri (E-Yaklaşım)

Yazar: Fahrettin YÜKSEK* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ Sosyal güvenlik mevzuatına göre bir işyerinin devri onun bütün hukuki neticeleriyle birlikte, yani aktifi ve pasifi, işçisi ve tesisatı ile birlikte faaliyet halinde bir başkasına geçmesi anlamına gelmekte olup bu şartlarla yapılan bir devir anlaşması, çalışanların hizmet akitlerinin kesintisiz olarak devamı, yani […]

Tebliğ Işığında Konaklama Vergisi (E-Yaklaşım)

Yazar: Fırat İNSEL* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- VERGİNİN KONUSU 6802 sayılı Kanun’un (bundan sonra Kanun olarak ifade edilecektir) 34. maddesinin birinci fıkrası uyarınca konaklama vergisinin konusunu, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte […]

İşyerinde Geçerli Olan Ücret Sisteminin Ortaya Konulması (E-Yaklaşım)

Yazar: Mahmut ÇOLAK* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ İşverenlerin işçilerine ücret ödemesinde aylık bazda ücret teklif edebileceği gibi günlük bazda ücrette de teklif edebilir. Aylık bazda ücret teklifinde ayın 28, 29 veya 31 çekmesinin önemi bulunmamaktadır. Aylı bazda anlaşılan ücret ne ise ne kararlaştırılmışsa o ücret ödenir. Günlük bazda ücret […]

2023 Yılında Kullanılacak Ticari Defterlerin Açılış Onaylarına İlişkin Sürenin Bir Ay Daha Uzaması Mümkün müdür? (E-Yaklaşım)

Yazar: Özkan ARSLAN* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre; her tacir, ticari defterleri tutmak ve bu defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, açıkça görülebilir şekilde ortaya koymak zorundadır (TTK, […]

Gebe ve Doğum Yapan Memurların Hakları (E-Yaklaşım)

Yazar: Arif TEMİR* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ Devlet memurlarının özlük haklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan çeşitli yönetmelikler, genelgeler vb gibi idari mevzuatlar düzenlemektedir. 657 sayılı Kanun’da Devlet memurlarının doğum izni, süt izni, ücretsiz izin ve diğer mali hakları düzenlenmiştir.  Bu yazımızda; […]

7420 Sayılı Kanunla Getirilen Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Vergilendirme Hükümlerinin, 6102 Sayılı TTK’nın Esas Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Hükümleri Karşısında Değerlendirilmesi-I (E-Yaklaşım)

Yazar: Ferhat FAHRAN* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   “Dalkavukluğun Sağladığı Çıkar, Dürüstlüğün Kazandırdığı Yarardan Daha Çok Olursa, O Ülke Batar” Montesquıeu I- GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği üzere, bir taraftan özelgelere konu olan, diğer taraftan, idare ile yaratılan ihtilaflar nedeniyle yargıya taşınan, sermayenin azaltılmasına ilişkin vergi mevzuu; 7420 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle, KVK’nın […]

İş Arama İzninde İşçinin Talebi Aranır mı? (E-Yaklaşım)

Yazar: Cumhur Sinan ÖZDEMİR* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin iş sözleşmesinin feshinde işçiye tanınması gereken bildirim öneli, işçiyi fesihten sonraki hayata hazırlamak için önemlidir. Bildirim süresi sonunda işten ayrılacağını bilen işçi, bu süre içinde bir başka iş arayarak bir başka işyerinde yeniden çalışabilmek için […]

Yeniden Değerleme Oranının İdari Yargılamalara Etkisi ve 2023 Yılında Uygulanacak Parasal Hadler (E-Yaklaşım)

Yazar: Hüseyin MERT*             Mevlüt GÜNGÖR** E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- YENİDEN DEĞERLEME ORANININ İDARİ YARGILAMALARINA ETKİSİ Vergi Usul Kanunu’nun[1] mükerrer 298. maddesinde düzenlenmiş olan yeniden değerleme oranı (YDO), başta takip ve tahsili 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na tabi olan birçok maktu vergi, harç ve cezaların […]

Bildirim Öneli İçinde Rapor Alınması (E-Yaklaşım)

Yazar: Erol GÜNER* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ 4857 sayılı İş Yasası’nın 17, Basın İş Yasası’nın 5,6, Deniz İş Yasası’nın 16 ve Borçlar Yasası’nın 340 ve 341. Maddelerinde hizmet akdinin feshinde bildirim önelleri düzenlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu düzenleme süresi belirli olmayan hizmet akitleri için öngörülmüştür. Yasa hükümlerine göre işçinin hizmet… […]