Yaklaşım Logo

2023 Yılında Kullanılacak Ticari Defterlerin Açılış Onaylarına İlişkin Sürenin Bir Ay Daha Uzaması Mümkün müdür? (E-Yaklaşım)

Yazar: Özkan ARSLAN* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre; her tacir, ticari defterleri tutmak ve bu defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, açıkça görülebilir şekilde ortaya koymak zorundadır (TTK, […]

Gebe ve Doğum Yapan Memurların Hakları (E-Yaklaşım)

Yazar: Arif TEMİR* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ Devlet memurlarının özlük haklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan çeşitli yönetmelikler, genelgeler vb gibi idari mevzuatlar düzenlemektedir. 657 sayılı Kanun’da Devlet memurlarının doğum izni, süt izni, ücretsiz izin ve diğer mali hakları düzenlenmiştir.  Bu yazımızda; […]

7420 Sayılı Kanunla Getirilen Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Vergilendirme Hükümlerinin, 6102 Sayılı TTK’nın Esas Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Hükümleri Karşısında Değerlendirilmesi-I (E-Yaklaşım)

Yazar: Ferhat FAHRAN* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   “Dalkavukluğun Sağladığı Çıkar, Dürüstlüğün Kazandırdığı Yarardan Daha Çok Olursa, O Ülke Batar” Montesquıeu I- GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği üzere, bir taraftan özelgelere konu olan, diğer taraftan, idare ile yaratılan ihtilaflar nedeniyle yargıya taşınan, sermayenin azaltılmasına ilişkin vergi mevzuu; 7420 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle, KVK’nın […]

İş Arama İzninde İşçinin Talebi Aranır mı? (E-Yaklaşım)

Yazar: Cumhur Sinan ÖZDEMİR* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin iş sözleşmesinin feshinde işçiye tanınması gereken bildirim öneli, işçiyi fesihten sonraki hayata hazırlamak için önemlidir. Bildirim süresi sonunda işten ayrılacağını bilen işçi, bu süre içinde bir başka iş arayarak bir başka işyerinde yeniden çalışabilmek için […]

Yeniden Değerleme Oranının İdari Yargılamalara Etkisi ve 2023 Yılında Uygulanacak Parasal Hadler (E-Yaklaşım)

Yazar: Hüseyin MERT*             Mevlüt GÜNGÖR** E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- YENİDEN DEĞERLEME ORANININ İDARİ YARGILAMALARINA ETKİSİ Vergi Usul Kanunu’nun[1] mükerrer 298. maddesinde düzenlenmiş olan yeniden değerleme oranı (YDO), başta takip ve tahsili 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na tabi olan birçok maktu vergi, harç ve cezaların […]

Bildirim Öneli İçinde Rapor Alınması (E-Yaklaşım)

Yazar: Erol GÜNER* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ 4857 sayılı İş Yasası’nın 17, Basın İş Yasası’nın 5,6, Deniz İş Yasası’nın 16 ve Borçlar Yasası’nın 340 ve 341. Maddelerinde hizmet akdinin feshinde bildirim önelleri düzenlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu düzenleme süresi belirli olmayan hizmet akitleri için öngörülmüştür. Yasa hükümlerine göre işçinin hizmet… […]

Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında KDV Uygulamaları (E-Yaklaşım)

Yazar: Özkan AYKAR* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ Dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri; ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin ithal edilmesi halinde, ithalde ödenmesi gereken vergilerin ödenmeyerek ertelenmesini ve bu girdiler kullanılmak suretiyle üretilen malların ihraç edildiğinin tevsiki […]

Sosyal Medyanın (Kötüye) Kullanımından Kaynaklı İş Uyuşmazlıklarında Meşruiyet Değerlendirmesi Hangi Kriterler Üzerinden Yapılmalıdır? (E-Yaklaşım)

Yazar: Çetin SONKAYA* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ Çalışanların sosyal medyadaki paylaşım ve beğenileri istihdam ilişkilerinde güven ilişkisini bozabilmekte, işverenliğin imaj ve itibarını olumsuz etkileyebilmektedir. Sosyal medyanın (kötüye) kullanımından kaynaklanan nedenlerle çalışanlara disiplin hükümlerinin uygulanması istihdam ilişkilerinde bilinen bir vakıadır.[1] Çalışanların sosyal medyada yaptıkları paylaş… YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ […]

Ortaklık Adına Kayıtlı Hatlı Minibüs Satışının Yapılarak Ticari Taksi Faaliyetine Devam Edilmesi Halinde Vergilendirmenin Nasıl Yapılacağı (E-Yaklaşım)

Yazar: Yüksel GÜNEŞ* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ Adi ortaklık sözleşmeleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 620 ile 645. maddelerinde düzenlenmiş olup, adi ortaklığın sona erme halleri ise 6098 sayılı Kanun’un 639. maddesinde belirtilmiştir. Bu yazımızda, vergi mevzuatı ve gelir idaresinin görüşleri çerçevesinde ortaklık adına kayıtlı hatlı minibüs satışının yapılarak […]

İş Kanunu’na Göre Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma (E-Yaklaşım)

Yazar: Bünyamin ESEN* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işçilerin çalışmalarının mahiyeti ve ücretlerinin nasıl hesaplanacağı Türk İş Hukuku’nun temel meselelerinden biridir. Bu kapsamda önem arz eden bir unsur da ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma olgusudur. Ülkemizde ulusal bayram ve genel tatil (kısa UBGT) […]