Yaklaşım Logo

Engelli Bireylerin Araç Alımı ve Bina Vergisi Ödemelerinde Özellik Arz Eden Durumlar

Yazar: Ertan AYDOĞAN* E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363 I- GİRİŞ Engelli birey, doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklar veya kaza sonucu oluşan sakatlıklar (vücudun görsel/ruhsal farklılıkları/zihinsel/işlevsel) öne sürülerek, toplumsal/yönetsel tutum ve tercihler sonucu yaşamın birçok alanında kısıtlanan, engellerle karşılaşan kişi demektir. Engeller doğuştan gelebilir veya sonradan geçirilen hastalıklar veya kazalar […]

Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Derecede Malûl Çocuğu Bulunan Anneler İçin Sağlanan Erken Emeklik Durumu

Yazar: Mustafa CENGİZ* E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363 I- GİRİŞ Toplumu ayakta tutan temel öğelerden biri olan aile kurumu güçlü toplumların oluşmasına katkı sağlamaktadır. Milletlerin var oluşunda son derece önemli bir unsur olarak görüldüğünden ailenin sağlam bir yapı üzerine kurulabilmesini sağlamak amacıyla diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gerekli hukuki […]

GMSİ Beyanlarında Özellikli Durumlar

Yazar: Fırat İNSEL* E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363   I- GİRİŞ Tam veya Dar Mükellefler (kiracılar, intifa ve irtifak hakkı sahipleri ile zilyedler dâhil) tarafından 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nın 70. maddesine göre taşınmaz mahiyetindeki arsa, arazi, gayrimenkul niteliğindeki haklar, arama ve işletme hakları, ihtira beratı, know-how, marka, unvan, telif […]

6 Şubat Büyük Depreminde İş Kazalarının Bildirimine Dikkat!

Yazar: Bünyamin ESEN* E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363 I- GİRİŞ 6 Şubat 2023 tarihinden Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen deprem ile ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin en büyük afeti ile karşı karşıya kalmış, çok sayıda insanımız depremin etkileriyle vefat etmiş veya yaralanmış, sayıları yüz binlere ulaşan konut ve işyeri yıkılmış, ağır hasar […]

Ortaklar Açısından 2023 Yılında Kâr Dağıtımının Cazibesi

Yazar: Ferhat FAHRAN* E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363  “Yöntemi Olan Topal, Yöntemsiz Koşandan Daha Çabuk İlerler”  BACON   I- GİRİŞ Bilindiği üzere kâr payları, Gelir Vergisi’ne tabi gelir unsurlarından olan menkul sermaye iratları içinde yer alır. GVK’nun 75/1. maddesinde, her nevi hisse senetlerinin kâr payları ve yine 2. bendinde […]

Deprem Nedeniyle Olağanüstü Hal Kararnamesi Kapsamında Olan 10 İlde İşçi Çıkarma Yasağı, Kısa Çalışma Ve Nakdi Ücret Desteği Uygulaması

Yazar: Arif TEMİR* E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363 I- GİRİŞ  6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depreminden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Kilis, Gaziantep, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere 10 ilimiz etkilendi. Bu illerden Elazığ hariç diğer 10 ilde deprem nedeniyle 08.02.2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi […]

KDV’de İade Hakkı Doğuran İşlemler

Yazar: Nuri DEĞER* E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363 I- KDV HAKKINDA GENEL BİLGİLER Katma değer vergisi (KDV) bir milli ekonomide bir iktisadi işletme çerçevesinde üretilen her çeşit mal ve hizmetin sektör, faaliyet dalı ayırımı yapılmaksızın satıcı fiyatı üzerinden ve bu fiyata tamamen orantılı olarak konulan genel bir tüketim vergisidir. […]

2022 Takvim Yılı Değer Artışı Kazançlarının Vergilendirilmesi

Yazar: Özkan AYKAR* E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363 I- GİRİŞ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu(GVK)’nda yer alan yedi gelir unsurlarından biri olan diğer kazanç ve iratları elde eden gerçek kişilerin vergilendirilmesi özellikli konular arasında yer almaktadır. Bu yazımızda, 2022 yılında gerçek kişilerce elde edilen değer artışı kazançlarının; kapsamı, istisna […]

İşçinin Hatırlatıldığı Halde Görevini Yerine Getirmemesi

Yazar: Erol GÜNER* E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363   I- GİRİŞ İş sözleşmesinin bildirimsiz olarak feshine imkân veren haklı sebeplerin ortaya çıkması durumunda iş sözleşmesi kendiliğinden sona ermediğinden, iş sözleşmesini fesih hakkı kazanan tarafın bu hakkını kullanarak sözleşmeyi sona erdirmesi gerekmektedir. Feshin “bildirimsiz” olmasının nedeni, bu bildirimin iş sözleşmesini […]

Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadelede Yeni Eylem Stratejisine 9 Başlıkta Temel Katkı ve Öneriler

Yazar: Mustafa ÇOLAK* E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363 I- GİRİŞ Türkiye’de kayıtdışı ekonomiyle mücadele alanında; 2008- 2010, 2011-2013, 2015-2017 ve 2019- 2021 dönemlerine ilişkin 4 farklı eylem planı hazırlanarak uygulanmıştır. Son olarak, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında hazırlanan, 2023-2025 Dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planında, 5 temel […]