Yaklaşım Logo

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Kasa ve Ortaklara Borçlar Hesabının Düzeltilmesinin İnceleme ve Tarhiyata Etkisi

Yazar: Fırat İNSEL* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla; vergi ve cezalar ile diğer borçların yapılandırılması, ödeme kolaylığı, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere […]

Borçlanma Yoluyla Eksik Olan Hizmet Sürelerinin Tamamlanması

Yazar: Serdar ADAY* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Hizmet borçlanması, emeklilik şartlarından olan prim gün sayısı (Diğer şartlar sigortalılık süresi ve yaş) şartının yeterli gelmediği durumlarda sigortalılar için söz konusu eksikliği telafi etmek adına tanınmış bir haktır. Diğer taraftan borçlanılan sürenin, sigortalının ilk tescil tarihinden önceye ait olması […]

Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanmak İçin Emtianın İmalatçısı Olmak Yeterli Midir?

Yazar: Yiğit YILDIZ* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366   I- GİRİŞ Çağdaş vergi sistemlerinde vergileme, gelir, harcama ve servet unsurları üzerinden yapılmaktadır. Türkiye’nin de üyesi olduğu OECD ülkelerinde de vergiler bu sınıflandırmaya göre salınmaktadır. Ülkemizdeki vergi sisteminde önem arz eden diğer bir ayrım ise dolaylı dolaysız vergi sınıflamasıdır. […]

İş Kanununda Ücret Ve Eksiltme Yapılamayacak Haller

Yazar: Akın ŞİMŞEK* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Ücret uygulanmasıyla ilgili olarak Yasalarda farklı tanımlamalara tabi tutulmuştur. İş Kanunu’nun 32. maddesinde genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır. 5510 sayılı Sosyal ve Genel […]

Nakdi Sermaye Artışı İndiriminden Yararlanmaya İlişkin Olarak, 05.07.2022 Tarihinde Yürürlüğe Giren Yasal Değişikliğin, Genel Hukuk İlkeleri ve İdari Yargılama Usul Kanunu Yönünden Değerlendirilmesi

Yazar: Ferhat FAHRAN* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366   “Ahlak Olmayan Bir Yerde Yasa İşlemez.” NAPOLEON I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 07.04.2015 tarih ve 29319 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6934 Sayılı Kanun’un 8. maddesiyle, KVK’nun 10. maddesinin 1. fıkrasına eklenen (ı) bendinde, kurumlar vergisi mükellefler için yeni bir indirim hakkı […]

Kısmi Süreli/Part-Time Çalışmanın Usul ve Esasları

Yazar: Arif TEMİR* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Dünyada yeni teknolojilerin kullanılması ile birlikte yeni çalışma modelleri de ortaya çıkmıştır. Bu çalışma modellerinden biride kısmi süreli/part-time çalışmalardır. Kısmi süreli çalışma işyerinde tam süreli çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışmalardır. Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, […]

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Eksik Ödenen Fatura Tutarlarının Giderleştirilmesi

Yazar: Yasin KULAKSIZ* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen sağlık hizmetinin bedeli, Sosyal Güvenlik Kurum’una (SGK) fatura edilmekte, bu fatura bedelleri de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayınladığı genelgeler uyarınca yapılan incelemeler sonucunda ödenmektedir. SGK tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde söz konusu faturalar kesintiye tabi […]

Yıllık İzin Ücreti Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanmalı

Yazar: Erol GÜNER* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Anayasa’nın 50. maddesinin çalışanlara tanıdığı dinlenme hakkının bir kısmını yıllık ücretli izin hakkı oluşturmaktadır. Yıllık ücretli izin, işçilerin yılın belirli bir döneminde dinlenerek güç kazanmaları açısından büyük önem taşımaktadır. İşçilerin, tek gelir kaynaklarının ücret geliri olması sebebiyle, dinlenme amacının gerçekleşmesi […]

Patent Danışmanlığı Faaliyetlerinin Vergilendirilmesi

Yazar: Özkan AYKAR* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Teknolojinin hızla gelişmesi karşısında buluşların korunması bir gereklilik halini almıştır. Buluşları hukuken korumaya yönelik tanınan bir hak olan Patent ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi patent danışmanlığı faaliyetlerinin de yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu yazıda, patent danışmanlığı faaliyeti ile iştigal […]

Şirket Bölünmelerinde Alacaklıların Haklarının Korunma Usul Ve Yöntemleri

Yazar: Soner  ALTAŞ*  ** E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Bir yapı değişikliği ya da yeniden yapılandırma modeli olan bölünme, günümüzde sıklıkla başvurulan yollardan birisi haline gelmiştir. Bölünme, çok büyüyen ve çekirdek işletme konusundan uzaklaşan şirketlerin ana konularına dönebilmelerine olanak sağlayan bir yoldur. Bölünme, aile ortaklıklarında, mirasın paylaşımında, iki […]