Yaklaşım Logo

Tarımsal Destekleme Ödemelerinde Kazanç İstisnası

Yazar: Sinem YEŞİLDAĞ DEMİR* Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350 I- GİRİŞ 7338 sayılı “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”(1)un 3. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’na mükerrer madde 20/C ilave edilmiş ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden müstesna kılınmıştır. Anılan Kanun maddesiyle […]

SGK’da Elektronik Tebligat Dönemi (Kurallar, İşlemler ve Sonuçları)

Yazar: Mustafa İTİŞKEN* Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350 I- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ayrıntılarına aşağıda değinilecek iş ve işlemlerde ilgili muhataplara elektronik ortamda tebligat yapılmasına ilişkin “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligatlara İlişkin Yönetmelik” 24 Eylül 2021 tarihli, 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olmakla birlikte, 2021-38 sayılı uygulama genelgesi de 10.11.2021 […]

Ev Hizmetlerinde Çalıştırılanların Sigortalı Olması Zorunludur (E-Yaklaşım)

Yazar: Ahmet AĞAR* E-Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350 I- GİRİŞ 5510 sayılı Kanun’un Ek 9. maddesine göre ev hizmetlerinde ücret karşılığında çalıştırılanların sigortalı olmaları zorunlu olup, bunların sigortalılığı, ay içinde 10 günden az çalışanların ayrı şekilde ve 10 günden fazla çalışanların ise ayrı şekilde yapılması gerekmektedir. Bu makalenin konusu, ev […]

Katılım Bankalarından Sağlanan Kredilerin Örtülü Sermaye Karşısındaki Durumu

Yazar: Cihan TEKİN* Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350 I- GİRİŞ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12. maddesine göre, kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. […]

Kamuda İşçi İstihdamında Fırsat Eşitliği Sağlanıyor mu? Merkezi Sınav ve Alt İşveren İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesi Uygulama Örneği

Yazarlar: Raşit ULUBEY*                 Emre ULUBEY** Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350 I- GİRİŞ Anayasa’nın 49. maddesinin birinci fıkrasında; “Çalışma, herkesin hakkı…” denilmiştir. Bu hakkın kişilerce kamu kurum ve kuruluşları için kullanılabilmesi ancak ve ancak fırsat eşitliği sağlanmasıyla mümkündür. Bu makalemizde, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi istihdamı, memur […]

7349 Sayılı Kanun Işığında Asgari Ücrette Vergi Düzenlemesi

Yazar: Fırat İNSEL* Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350 I- GİRİŞ 25.12.2021 tarih ve 7349 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikler ile 01.01.2022 tarihinden itibaren ücretlilerin vergilendirilmesinde ücretin; asgari ücret tutarı kadar olan kısmı Gelir Vergisinden ve Damga Vergisinden istisna […]

Sosyal Güvenlik Açısından Sporcuların Durumu

Yazar: Fahrettin  YÜKSEK* Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350 I- GİRİŞ Ülkemizde yüz binlerce kişi başta futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere onlarca farklı dalda lisanslı şekilde amatör veya profesyonel olarak sportif faaliyetlerde bulunmakta bu yönüyle spor ülkesi olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemekteyiz.   Sporcular ve spor kulüpleri dünyanın hemen her yerinde profesyonel ve amatör olmak […]

Örneklerle Asgari Ücret İstisnası Uygulaması (E-Yaklaşım)

Yazar: Abdurrahman ÇALIK* E-Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350 I- GİRİŞ Asgari ücrete vergi istisnası (gelir ve damga vergisi) getiren 22.12.2021 tarih ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir([1]). Söz konusu Kanuna ilişkin teklifin ilk halinde yalnızca asgari ücretlilere vergi istisnası getirilmesi ön görülürken, Plan […]

Tek Bir Fiilden Kaynaklı Vergi Ziyaı Cezası İle Özel Usulsüzlük Cezasının Ayrı Ayrı Kesilmesinin Yargı Kararları Işığında Değerlendirilmesi

Yazar: Yunus SÜRMELİ* Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350 I- GİRİŞ Vergi Usul Kanunu’nun dördüncü kitabında ceza hükümleri yer almakta olup Vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler, bu kitapta yazılı vergi cezaları ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu cezalar; – Vergi ziyaı cezası – Usulsüzlük cezaları – Diğer cezalar A- VERGİ ZİYAI CEZASI Mükellefin veya […]