Yaklaşım Logo

1 Mayıs “Emek ve Dayanışma Günü“Nün İş Kanunu Açısından Değerlendirilmesi

Yazar: Erol GÜNER* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası’nın 44. maddesi genel tatil günlerinde ve ulusal bayramda çalışmayı, 47. maddesi ise, genel tatil ücretini düzenlemiş bulunmaktadır. Genel tatil ve ulusal bayram günlerinin neler olduğu ve uygulama şekilleri ayrıca […]

2022 Yılında Veraset ve İntikal Yoluyla (İvazsız Olarak) Elde Edilen Edinimlerde Uygulanacak İstisna Tutarları, Verginin Hesaplanması ve Beyanı (E-Yaklaşım)

Yazar: Mehmet YÜCEL* E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Servet vergilerinin bilinen en eski şekli olan veraset ve intikal vergisi, M.Ö. VII yüzyıldaki Roma İmparatorluğuna kadar uzanmaktadır([1]). Veraset ve intikal vergisi, servet üzerinden alınan bir vergi olup ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri uygulanmaktadır([2]). Veraset ve intikal vergisi, […]

Vergi Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları Tarafından İnceleme Sırasında Vergi Suçu Fiili İşlenmiş Olduğunun Saptanması Halinde İnceleme Sonucu Beklenmeksizin Cumhuriyet Savcılığına Kamu Davası Açılması İçin Suç Raporu Düzenlenebilecektir (E-Yaklaşım)

Yazar: Nazlı Gaye ALPASLAN* E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353     I- GİRİŞ Vergi Usul Kanunu ile bazı Kanunlarda düzenleme yapılmasına ilişkin 7318 sayılı Yasa 29.04.2021 tarihinde kabul edilerek, 30.04.2021 gün ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa’nın 5. maddesi 30.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 7318 […]

Yabancı İşçi Çalıştırmada Turkuaz Kart Uygulaması

Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353     I- GİRİŞ Türkiye’de yabancıların istihdamını düzenleyen en son yasal düzenleme ile 28.07.2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu çıkarılmıştır(1). Bu Kanun ile daha önce uygulaması olmayan birçok konuda yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bazı konulara yönelik yönetmelikler çıkarılmıştır. […]

Gayrimenkullerin Alım-Satımının Değer Artış Kazancı Kapsamında Vergilendirilmesi ve Beyanı (E-Yaklaşım)

Yazar: Şenol METE* E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Değer artışı kazançları; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinde altı bent halinde sayılan mal ve hakların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlardır. Çalışmamızda başlıklar halinde, mal ve hakların neler olduğu, bu mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan […]

Sahte Belge Ticari Defterlerin Delil Olma Vasfını Etkiler mi?

Yazar: Mehmet FİL* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Ticari defterlere ilişkin hükümlerin yer aldığı iki önemli kanun bulunmaktadır. Bunlar; Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’dur. Ancak; ticari uyuşmazlıklarda ticari defterlerin delil olarak kullanılması bu kanunlarda değil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ticari […]

Uzaktan Çalışmanın Niteliği Nedir?

Yazar: Cumhur Sinan ÖZDEMİR* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır. İş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işin […]

Adi Konkordato İşlemleri ve Alacaklılar Açısından Vergisel Sonuçları (E-Yaklaşım)

Yazar: Halit FİKİR* E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve durgunluk süreçleri 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda da bir takım değişik ve düzenlemeler yapma ihtiyacını doğurmuştur. Yapılan bu düzenlemeler sonucunda yürürlüğe giren konkordato hükümleri ile mali yapıları bozulan mükellefler, borçlarını yeniden yapılandırma […]

5359 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı İle KDV Oranlarına İlişkin Yapılan Düzenlemeler

Yazar: Fırat DEMİR* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Bilindiği üzere, KDV oranlarına ilişkin değişiklik yapma hususu KDV Kanunu’nun (KDVK) 28. maddesinde hüküm altına alınmış olup, söz konusu oranlarda değişiklik yapma yetkisi 02.07.2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 90. maddesiyle Bakanlar Kurulundan Cumhurbaşkanı’na geçmiştir. KDVK […]