Yaklaşım Logo

İş Ortaklığında İşin Bitiminden Sonra Lehte Oluşan Hasılatın Belgelendirilmesi ve Beyanı

Yazar: Yunus SÜRMELİ* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Kurumlar Vergisi mükellefleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinde sayılmıştır. Bunlar içinde isteğe bağlı olarak kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirebilecek tek kuruluş iş ortaklığıdır. İş ortaklığı belli bir işi sonuçlandırmak üzere yazılı bir sözleşmeyle kurulur aynı […]

İşveren Vekili Konumunda Sayılanlara Fazla Mesai Ücreti Ödenmemesi (E-Yaklaşım)

Yazar: Mahmut ÇOLAK* E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Bu çalışmamızda ister kamu şirketleri olsun isterse özel sektör işletmeleri isterse de gerçek kişileri temsil eden işveren vekili statüsünde bulunanların, 4857 sayılı İş Kanunu açısından fazla mesai yapıp yapamayacağı ve buna bağlı olarak fazla mesai ücretinin ödenip ödenemeyeceği […]

Üniversitelerin Basımevi veya Yayınevi Faaliyetlerinin Kurumlar Vergisi ve KDV Karşısındaki Durumu

Yazar: Ahmet EROL* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   Kötü insanı nitelemek için başka sözcük arama; kötü, kötüdür. Ahmet EROL I- GİRİŞ Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin birçoğunda üniversite bünyesindeki kitap ve dergi basımını gerçekleştirmek üzere basımevleri veya yayınevleri bulunmaktadır.  Bu basımevleri veya yayınevleri yalnızca üniversiteler bünyesindeki fakülte, […]

ÖTV IV Sayılı Listede Yer Alan Malların İthalinden Önce Yapılan Ardiye Hizmet Bedeli İthalde Alınan ÖTV Matrahına Dahil midir?

Yazar: Yiğit YILDIZ* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Vergi, politika yapıcıların çeşitli sosyo-ekonomik amaçlarla başvurduğu etkili bir maliye politikası aracıdır. Vergiler ile bir yandan devlet hazinesine gelir sağlanırken, diğer yandan da yaşanılan ekonomik dalgalanmalar giderilebilmektedir. Dış ticaret üzerinden alınan vergiler ise bir ülkenin bağımsızlığı […]

Limited Şirket Ortaklarının Ek Ödeme Yükümlülüğü

Yazar: Soner ALTAŞ* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Limited şirket, ortaklarından ayrı müstakil bir tüzel kişiliğe sahiptir. Bu nedenle, limited şirketin borçlarından, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile amme alacaklarına ilişkin olarak ortaklara yüklenilen sorumluluğa dair istisnaî haller haricinde, ortaklar değil bizzat […]

Vergisel Açıdan Home Ofis Giderleri

Yazar: Mehmet MAÇ* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ İkametgah olan konutun aynı zamanda işyeri olarak da kullanılması halinde konuta ait hangi giderlerin masraf yazılabileceği, hangi KDV’lerin indirilebileceği, gibi vergisel hususlar bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Hem konut hem de ofis olarak kullanılan bu yerler home […]

Yurt Dışı Kaynaklı Sosyal Ağ Sağlayıcılarından Temin Edilen Reklam Hizmetlerine İlişkin Harcamaların Vergi Kanunları Karışışındaki Durumu

Yazar: Yener ŞENGEL* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Reklam harcamaları işletmeler için en gerekli harcama türlerinden bir tanesidir. Mükellefler reklam harcamalarını daha çok medya (TV, Radyo, İnternet) aracılığıyla yapmaktadırlar. Dijital çağ ile birlikte mükellefler reklam harcamalarını dana çok sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirmektedirler. Yurtiçi veya […]

Adi Şirketin (Ortaklığın) Devrine ve Feshine Yönelik İşlemler

Yazar: Ufuk ÜNLÜ* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Bilindiği üzere adi ortaklıklar sahibinden ayrı bir varlığı olmayan şirketlerdir. Bu nedenle şirketle ve şirketin mal varlığı ile ilgili hukuki eylem ve işlemlerde tüm ortaklar birlikte sorumludurlar ve nihayetinde birlikte hareket etmek zorundadırlar. Ticari yaşamın bir gerekliliği […]