TMS 2 Stoklar Standardı Kapsamında Maliyetlerin Ölçümü ve Net Gerçekleşebilir Değer (E-Yaklaşım)

I- GİRİŞ

Muhasebe standartları, muhasebe uygulamalarının yöntemini belirleyerek hem uygulayıcılar açısından, hem de finansal tablo kullanıcıları açısından finansal bilgilerin güvenilir, doğru, gerçeğe uygun ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamaktadır. Stoklar ise bir şirketin ortaya çıkabilecek nitelikteki ani ihtiyaçları karşılayabilmek ve üretimin kesintiye uğramadan devamlılığının sağlaması amacı doğrultusunda her an el altında bulundurmakta olduğu mamul mal, ham madde ve ara malları ifade eder. TMS 2 stoklar standardı ticari işletmelerde alım satım konusu olan mallar ile üretim işletmelerinde alınan ve üretilen ürünlerin maliyetlerinin hesaplanması ve bunların satımı ile ilgili ölçme, değerlendirme ve izlenmesine ilişkin kuralları ve ilkeleri içermektedir.

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN