Yaklaşım Logo

Vergide Neler Yapıyoruz?-I

Yazar: Haldun DARICI* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Covid-19 pandemisi, yangınlar, seller, depremler gibi tabii afetler, yüksek enflasyon ve ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar, nihayetinde Ukrayna savaşının olumsuz etkileri…Sayılan bütün bu gelişmeler çok kısa bir süreçte – son iki yıl içerisinde ülkemizin karşı karşıya kalmış olduğu […]

Finansman Gider Kısıtlaması ve Uygulamada Doğabilecek Sorunlar

Yazar: Ahmet SAĞLI* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Özellikle yabancı kaynakla finanse edilen şirketler açısından önemli vergisel sonuçları olan finansman gider kısıtlaması ve ilgili düzenlemelerin uygulanmasında sorunlara neden olabilecek bazı konular gündemde yer buluyor. Bu makalemiz ile bu önemli konuyu detaylıca incelemek, uygulamada karşılaşılan sorunlara […]

Anonim Şirketlerde Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık

Yazar: Özdem SATICI TOPRAK* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Anonim şirketler, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan, bir veya daha fazla gerçek yahut tüzel kişi tarafından kurulabilen şirketlerdir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, esas sermaye sistemini benimseyen anonim […]

Kurumsal e-Posta Prosedürünün Belirlenmesinde Hangi Hususlar Dikkate Alınmalıdır? (E-Yaklaşım)

Yazar: Çetin SONKAYA* E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Üretim ölçeklerinin büyüdüğü işletmelerde yeterli ve zamanlı bilgi akışının karar alma süreçlerini desteklemesi, dış paydaşlarla (tedarikçiler, müşteriler, düzenleyici otoriteler gibi) gerçekleştirilen iletişimin belirli standart ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesi,  hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğin sağlaması amacıyla kurumsal e-posta […]

Yatırımlar Nedeniyle İndirimli Vergi Uygulaması ve Yeniden Değerleme

Yazar: Mehmet Emin AKYOL* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Yatırımlara sağlanan vergisel teşviklerin başında yatırımdan elde edilen kazançların indirimli oranla vergilendirilmesi gelmektedir. Söz konusu uygulama KVK’nın 32/A maddesinde düzenlenmiş olup, yatırım harcamaları üzerinden yatırıma katkı tutarı hesaplanması ve yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar kazancın indirimli […]

TFRS 16 Kiralamalar Standardı Kapsamında Kiralamanın Tanımlanması ve Kiralama Süresi

Yazar: Cansu ÜNLÜ* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ “TFRS 16 Kiralamalar” Standardı (Standart) 31.12.2018 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere Kurul Kararı olarak 16.04.2018 tarihli ve 29826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Standart kiralamaların finansal tablolara alınması, ölçümü, sunumu ve açıklanmasına ilişkin ilkeleri belirlemekte, […]

Anayasa Mahkemesinin Vergide 367 Kararı, Ne Bis İn İdem İlkesinin Adli ve İdari Vergi Suçları Açısından Uygulanabilirliği

Yazar: Mustafa ÇOLAK* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Vergi suçları; adli ve idari nitelikte suçlar olarak temelde iki ana kategoride incelenmektedir. Bu kategorilerden adli nitelikli olanlar, vergi suçları, idari nitelikte olanlar da kabahat suçları olarak tanımlanmaktadır. Özellikle mükellef ve vergi sorumlularının vergi kanunlarına […]

Anonim Şirketlerde Ticaret Unvanının Kullanılması ve Korunması (E-Yaklaşım)

Yazar: Salih ÇALAL* E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Bilindiği üzere her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. Bu zorunluluk ticaret unvanının seçimi ve kullanımında gerçek kişiler ve ticaret şirketleri açısından birtakım kuralların bilinmesini […]

7338 Sayılı Kanun Sonrası Kamudan Olan Alacakların Şüphelilik Durumu

Yazar: Altar Ömer ARPACI* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Devletin kamu görevlerini ve hizmetlerini yerine getirmesi için kişi­lerden rızalarına bakılmaksızın ve karşılık aranmaksızın cebri olarak aldığı bir kamu geliri olan vergi, devletlerce çeşitli kriterlere göre alınmaktadır..Bu kriterlerin en başta geleni ve çeşitli devletler tarafından yaygın […]

Kalp Krizi Hangi Hallerde Kurumca İş Kazası Sayılır?

Yazar: Serdar GÜNAY* Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353   I- GİRİŞ Kalp krizi geçiren sigortalılara ait sigorta olayları -bildirilen olay işten veya işyerinden kaynaklanan bir neden (harici neden) olmayan hallerde-Kurumca kalp damar hastalığının bir sonucu olması nedeniyle iş kazası olarak sayılmamış ve hastalık olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu olayların […]