Yaklaşım Logo

Ülkemizin İhtiyacı Önce İşgücü Sonra İnsan Gücü Planlaması İle Kişilerin İlgi, Alaka, Yeteneğine Uygun İş ve Mesleklerin Belirlenmesi

Kalfa Reklam

Son Güncelleme 1 Mart 2022

Yazarlar: Raşit ULUBEY*
                Emre ULUBEY**

Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351

I- GİRİŞ

Ülkemizin en önemli ve en öncelikli konularından birisi işsizlik ve istihdamdır.

Kişiler çocuk yaşlarda ilgi, alaka ve yeteneğine uygun iş ve mesleklerin neler olduğu tespit edilmemesi veya tespit edilse dahi ilgi, alaka, yeteneğine uygun iş ve meslekler için gerektiği gibi yönlendirilmemesi, ülkemizde iş ve meslek bazında işgücü arz ve talebinin envanterinin gerektiği gibi bulunmaması nedenleriyle arz ve talep dengesizliği yaşanmaktadır.

Bunların hepsinin sonucunda genel olarak tesadüfler sonucu yaptığı işte çalışan bir insan tablomuz ve bu tablonun yansıması olarak da yaptığı işten genel olarak memnun olmayan, mutlu olmayan, başarılı olmayan bir insan kitlesiyle karşılaştığımız görülmektedir.

Bu makalemizde bu konular ele alınıp, değerlendirilecek ve ne yapılması gerektiği yönünde öneri getirilecektir.

II- KONU

A- İŞGÜCÜ PİYASAMIZIN GENEL DURUMU

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, 31.12.2021 tarihi itibarıyla ülkemizin nüfusu 84.680.273 kişidir. Nüfusun % 66.5’ini teşkil eden 46.943.690 kişi 15 ile 64 yaş arasında, diğer bir deyişle çalışma çağında bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, 2021 yılı IV çeyreğinde işgücü sayısı 33.706.000 olup, işgücüne katılma oranı % 52,6’dır. Yine 2021 yılı IV çeyreğinde istihdam sayısı 29.927.000 kişi, istihdam oranı ise % 46.7’dir.

Aynı dönem itibarıyla, işsiz sayısı 3.780.000 kişi (İŞKUR 2021 Aralık istatistiklerinde Kuruma kayıtlı işsiz sayısı 3.171.600’dür.), işsizlik oranı da % 13.1 olarak görünmektedir. Bunların dışında, iş bulma ümidi olmadığından, çeşitli nedenlerle iş aramaktan vazgeçmesinden dolayı 2.954.000 kişi de çalışmaya hazır oluğu halde iş aramamaktadır.

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı % 21.4 olup, ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun oranı %25,0 olarak, sayısı ise 3.018.000 kişi olarak ortaya çıkmaktadır.

B- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN SAYILARI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2021 yılı Aralık ayı verilerine (https://www.sbb.gov.tr/kamu-istihdami/ Bütçe, Kamu İstihdamı, Kamu Sektörü İstihdam Sayıları 2021) göre kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personel sayıları aşağıda yer almaktadır.


Bütçe türü

Toplam

Diğer Yazılar