Yaklaşım Logo

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesi Uyarınca Düzenlenen Resen Borç Senedi ve Kefaletnamelerin Damga Vergisi Boyutu (E-Yaklaşım)

Kalfa Reklam

Yazar: Altar Ömer ARPACI*

E-Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351

I- GİRİŞ

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin md. 16 uyarınca(1) tanzim edilen resen borç senedi ve kefaletnamelerin damga vergisi boyutu bu makalemizin konusunu teşkil etmektedir.

II- RESEN BORÇ SENEDİ VE KEFALETNAMELERİN DAMGA VERGİSİ BOYUTU

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71. maddesine dayanılarak Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 19.10.1006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde tespit edilen kamu zararlarından doğan alacakları kapsar.

Söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasında(2);

Hukuk birimi: Kamu idarelerinde hukuk hizmetlerini yürüten birimi,

İlgili: Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

Kamu kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkanlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerleri,

Kamu zararı: Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasından doğan zararı,

Kanun: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nu,

Malvarlığı: Bir kişinin hukuki bütünlük teşkil etmek üzere sahip ve yükümlü olabileceği para ile ölçülebilen mal, hak ve borçlarının tamamını,

Muhasebe birimi: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,

Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi,

Rayiç bedel: Bir mal, iş veya hizmetin temin edildiği yer ve tarihteki normal alım ve satım bedelini,

Sorumlu: Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini,

Diğer Yazılar