Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesi Uyarınca Düzenlenen Resen Borç Senedi ve Kefaletnamelerin Damga Vergisi Boyutu (E-Yaklaşım)

I- GİRİŞ

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin md. 16 uyarınca(1) tanzim edilen resen borç senedi ve kefaletnamelerin damga vergisi boyutu bu makalemizin konusunu teşkil etmektedir.

II- RESEN BORÇ SENEDİ VE KEFALETNAMELERİN DAMGA VERGİSİ BOYUTU

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71. maddesine dayanılarak Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 19.10.1006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde tespit edilen kamu zararlarından doğan alacakları kapsar.

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN