KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre Kısmi KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo

SIRA NO KISMİ KDV TEVKİFATINA TABİTESLİM VEYA HİZMETLER TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPMAK ZORUNDA OLANLAR MAHSUBEN İADE OLUP OLMADIĞI NAKDEN İADE OLUP OLMADIĞI
1 Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 9/10 – KDV Mükellefleri(*)– Belirlenmiş Alıcılar(***) VAR – 10.000 TL’ye kadar talepler VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, – 10.000 TL ve üzeri talepler ise sadece VİR ile, yerine getirilir. VAR Miktarına bakmaksızın münhasıran Teminat ve/veya VİR karşılığı yapılır. İade talebinin tamamı kadar teminat verilmesi halinde teminat, münhasıran VİR sonucuna göre çözülür.
2 Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri 7/10 – Belirlenmiş Alıcılar(***)
3 Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri 5/10 – Belirlenmiş Alıcılar(***)
4 Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler 9/10 – Belirlenmiş Alıcılar(***)
5 Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri 7/10 – KDV mükellefleri(*)– Belirlenmiş Alıcılar(***)
6 Yapı Denetim Hizmetleri 9/10 – KDV mükellefleri(*)– Belirlenmiş Alıcılar(***)
7 Taşımacılık Hizmetleri (Karayoluyla yapılan yük taşımacılığı / yetki belgesi kapsamında yapılan kargo taşımacılığı hariç)Taşımacılık Hizmetleri (Servis taşımacılığı) 2/10 5/10 – KDV mükellefleri(*)– Belirlenmiş Alıcılar(***)
8 Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri 7/10 – Belirlenmiş Alıcılar(***)
9 Ticari Reklam Hizmetleri 3/10 – KDV mükellefleri(*)– Belirlenmiş Alıcılar(***)
10 İşgücü Temin, Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri 9/10 – KDV mükellefleri(*)– Belirlenmiş Alıcılar(***)
11 Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri 9/10 – KDV mükellefleri(*)
12 Yapım İşleri ve Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri 4/10 – KDV mükellefleri(*)  (KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzeri olan yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri için)– Belirlenmiş Alıcılar(***) VAR – 10.000 TL’ye kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın, – 10.000 TL ve üzeri talepler ise VİR veya YMM Raporu ile, yerine getirilir. (İadenin YMM Raporu ile talep edilmesi ve 10.000 TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde iade talebi yerine getirilir ve teminat YMM Raporu ile çözülür) VAR – 10.000 TL’ye kadar Teminat, VİR, YMM Raporu aranmaksızın, – 10.000 TL ve üzeri talepler ise VİR sonucuna göre veya YMM Raporu ile (10.000 TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde, teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür)
13 Profesyonel Spor Kulüplerinin (şirketleşenler dahil) Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri 9/10 – KDV mükellefleri(*)– Belirlenmiş Alıcılar(***)
14 Diğer Hizmetler(Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmetler) 5/10 – 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları
15 Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetler (**) – Sağlık Bakanlığı ve Tebliğle belirlenen yükleniciler İade işlemleri, sunulan hizmet türünün tabi olduğu esaslara göre yerine getirilir.
16 Külçe Metal Teslimleri 7/10 – KDV mükellefleri(*)– Belirlenmiş Alıcılar(***) VAR Miktarına bakılmaksızın VİR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın VAR – 10.000 TL’ye kadar Teminat, VİR, YMM Raporu aranmaksızın, – 10.000 TL ve üzeri talepler ise VİR sonucuna göre veya YMM Raporu ile (10.000 TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde, teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür)
17 Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi 7/10 – KDV mükellefleri(*)– Belirlenmiş Alıcılar(***)
18 Hurda ve Atık Teslimleri(Sadece istisnadan vazgeçenlerde) 7/10 – KDV mükellefleri(*)– Belirlenmiş Alıcılar(***)
19 Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi 9/10 – KDV mükellefleri(*)– Belirlenmiş Alıcılar(***)
20 Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri 9/10 – KDV mükellefleri(*)– Belirlenmiş Alıcılar(***)
21 Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi 5/10 – KDV mükellefleri(*)– Belirlenmiş Alıcılar(***)
22 Demir-çelik Ürünlerinin Teslimi 5/10 - KDV mükellefleri(*); - Belirlenmiş Alıcılar(***)
23 Diğer Teslimler (DMO Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen bütün teslimler) 2/10 – DMO Genel Müdürlüğü

(*) Sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değil

(**) Tevkifat oranları için bkz. KDV Genel Uygulama Tebliğinin 30 ve 35 Seri No.lu Tebliğler ile değişik (I/C-2.1.3.2.14.) Bölümünde yer alan Tablo

(***) Belirlenmiş Alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar,

– Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,

– Sendikalar ve üst kuruluşları,

– Vakıf üniversiteleri,

– Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

– Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’de işlem gören şirketler.

– Kalkınma ve yatırım ajansları

(Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.)

NOTLAR:

(1) Tablo içeriği bilgiler özet bilgiler olup, KDV Genel Uygulama Tebliği metnine göre eksiklikler içerir. Bu bağlamada, uygulama aşamasında KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan açıklamar dikkate alınmalıdır.

(2) Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

(3) YMM Tasdik Raporunun arandığı hallerde, YMM raporlarına ilişkin limitlerde gümrük beyannameli mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için öngörülen tutarlar (süresinde yapılmış tam tasdik sözleşmesi varsa sınırsız, yoksa 1.1.2023 tarihinden itibaren aylık 1.300.000 TL) geçerlidir.

(4) Tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması; alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vermiş olması şarttır. Alıcı tarafından beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı, 13.05.2022 tarih ve E-64994458-130[5509-815]-63230 sayılı GİB Genel Yazısına istinaden aranmayacaktır. Genel bütçe kapsamındaki idarelere yapılan işlemlerde hakedişin harcama yetkililerince onaylanmış olması yeterli olup, ayrıca beyan ve ödeme şartı aranmaz.

(5) Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının mahsuben iadesi, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) vergi dairelerine olan bütün borçları ve ithalde alınan vergiler ile SGK’ya olan borçları ve ferileri için söz konusu olabilecektir. Mahsup kapsamına, tevkifatla ilgili olarak verilen 2 No.lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden vergiler de dahildir.

(6) Belirlenmiş alıcılar tarafından yapılan kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanmaz.