6 Nisan 2021 Salı

KDV Uygulamasında Konut Teslimlerinde Son Durum

Yazar: Nuri DEĞER*

Yaklaşım / Nisan 2021 / Sayı: 340

I- GİRİŞ

2021 yılında yayımlanan 29 Ocak 2021 tarih ve 3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 33, 34 ve 35 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile KDV uygulamasında önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Bu yazımızda, yukarıda belirtilen Cumhurbaşkanı Kararı ve KDV Genel Tebliğleri ile KDV uygulamasında, sadece konutlar ilişkin yapılan değişiklikler ile genel olarak yapılan ve konut işlemlerini de ilgilendiren düzenlemeleri ele alacağız.

II- İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE YILLIK İADE ALT SINIR UYGULAMASI

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan mahsuben iade edilmeyen verginin yılı içinde nakden iadesiyle ilgili sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemleri belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Bu yetki çerçevesinde, indirimli orana tabi konutlar ile 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28, 29 ve 31. sırası kapsamındaki malların teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür.

Bu çerçevede, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2019 yılı için 14.100 TL, 2020 yılı için 17.300 TL ve 2021 yılı için 33 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 18.900 TL olarak belirlenmiştir.

III- İNDİRİMLİ TABİ KONUT TESLİMLERİ NEDENİYLE İADE TALEBİNDE BULUNULMASININ KOŞULLARI

A- YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ BULUNAN VE MÜLKİYETİ DEVREDİLEN KONUTLARIN TESLİMİNDE İADE

İnşaat şirketlerinin konut tesliminden doğan KDV iade taleplerinde, konutların tapuda tescil işlemi yapılmakla birlikte fiilen kullanılıp kullanılmadığı araştırılmakta, fiilen gerekçesi ile yoklama yapılıyor, elektrik, su, doğalgaz abonelikleri istenildiği iadeler taleplerin bekletildiği ve hatta ret edildiği durumu ile sıkça karşılaşıyordu.

İndirimli orana tabi konut teslimlerine ilişkin iade taleplerinde aranacak belgeler ve yapılacak işlemler konusunda KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 Seri No.lu Tebliğ ile önemli düzenlemeler yapılmıştır.

34 Seri No.lu Tebliğ’in 7. maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (III/B-3.4.8.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte eklenen “3.4.9. Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve Mülkiyeti Devredilen Konutların Tesliminde İade” başlıklı bölümde;

“İndirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle iade talebinde bulunulabilmesi için konutların tamamlanarak alıcılara fiilen teslim edildiğinin tevsiki gerekmektedir.

Gayrimenkul satışlarında mülkiyetin devri ise gayrimenkulün tapuda alıcı adına tescil edilmesi suretiyle gerçekleşmektedir.

Diğer taraftan, 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 30. maddesine göre, yapı inşaatının tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye veya valilikten yapı kullanma izni alınması mecburidir. Bu izin, yapı sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespitine ilişkindir.

Bu itibarla, yapı kullanma izin belgesi bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara ilişkin KDV iade talepleri, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aranmasına veya bu bağlamda bir yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alınır.” açıklamasına yer verilmiştir.

İndirimli orana tabi konut teslimleri dolayısıyla yapılan KDV iade talepleri ile ilgili olarak 34 No.lu KDV Tebliğinde yer alan düzenleme ile konutların tamamlanarak alıcılara fiilen teslim edildiğinin tevsiki gerekir. Ayrıca Yapı kullanma izin belgesi bulunan ve tapuda mülkiyet devri gerçekleşen konutlara ilişkin KDV iade taleplerinin, konutun fiilen kullanımına ilişkin başkaca bir belge aranmasına veya bu bağlamda bir yoklama yapılmasına gerek bulunmaksızın değerlendirmeye alınacağı hükme bağlanmıştır.

İndirimli orana tabi konut teslimleri dolayısıyla KDV iadesinin tapu tescili ve yapı kullanma izin belgesine bağlanması düzenlenmesi, yasaya uygun olduğu gibi mükellefler ile Gelir İdaresi arasında uyuşmazlıklara geniş ölçüde giderileceğini tahmin ediyoruz.

Öte yandan söz konusu düzenlemenin ayni zamanda inşaat müteahhitlerinin de lehine olduğu kanaatindeyiz.

Şöyle ki, müteahhitlere yapı kullanma izin belgesi alınmadan önce iade işleminin yapılması halinde, daha sonra yapı kullanma izin belgesinin alınabilmesi için yapılacak harcamalar dolayısıyla yüklenilen KDV’lerin iadesinin imkansız ve her halükarda ikinci bir işlemi gerektireceği de açıktır.

Müteahhitler inşa ettikleri ve tapu tescil işlemini yaptıkları konutların KDV iadesini alabilmek için yapı kullanma izin belgesini almak için inşaat işlerini de hızlandıracaklardır.

IV- İNDİRİMLİ ORANA TABİ KONUT TESLİMLERİNE İLİŞKİN YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORLANNM DÜZENLENMESİ

İndirimli orana tabi konutlara ilişkin iade taleplerinde aranılacak belgeler konusunda değişiklikler yapılmasına karşın, bu kapsamda YMM’ler tarafından düzenlenecek YMM KDV iadesi Tasdik Raporlarının dispozisyonu ve içeriği konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Kanımca herhangi bir düzenlemeye ihtiyaçta bulunmamaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın indirimli orana tabi konut teslimlerine ilişkin YMM KDV iadesi Tasdik Raporlarının 3568 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi hakkındaki TURMOB muhatap 23.01.2020 tarihli ve 60801812-205.06 - E.1 1403 sayılı Yazısı’nda;

“3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 12. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan ve 02.01.1990 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren YMM’lerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konulan, Tasdike ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 7-C/b maddesi ile iade hakkı doğuran işlem ve belgeler, tasdik kapsamına alınmış, söz konusu yetkiye istinaden, KDV Kanunu’nun 29/2. maddesi uyarınca indirilmeyen KDV nedeniyle doğan iade ve/veya mahsupların YMM’lerce tasdiklerine ilişkin usul ve esaslar ise 9 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğ’in C- YMM Tasdik Raporlarında Bulunması Gereken Bilgiler bölümünde:

KDV iadesi tasdik raporları, bu Tebliğin 1 No.lu ekini oluşturan rapor kapağı ile 2 No.lu ekini oluşturan rapor dispozisyonuna uygun olarak hazırlanır. Rapor içeriği itibariyle rapor dispozisyonunda yer alan hususlara da ayrıca yer verilir. Bu Tebliğ’de istenilen belgeler ve YMM’nin gerekli gördüğü diğer belgeler ve inceleme kanıtları raporun eklerini oluşturur.”

hükmü yer almaktadır.

Anılan Tebliğ’e ekli “Rapor Dizpozisyonun Hesap İncelemeleri” başlıklı III. bölümünde ise en az aşağıda belirtilen hususların yer alması gerektiği düzenlenmiştir:

• İade ve/veya mahsup kapsamındaki işlemin, gerçekleştiğini gösteren ve kanıtlayan belgelerin irdelenerek, doğruluğunun belirlenmesi,

• İade ve/veya mahsup kapsamında yer alan işlemler dolayısıyla yapılan mal ve hizmet alımlarının doğruluğunu ve gerçekliğinin belirtilmesi,

• Belgelerin hukuki gerekliliğini ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu sağlanan işlem sonucunda, iade veya mahsup edilmesi gereken verginin miktarının hesaplanması ile ilgili tüm verilerin ve hesaplamaların yapılması, ilgili dönem KDV beyannamelerinde yer alan bilgilere uygunluğunun ortaya konması,

• İncelemenin sağlıklı ve amacına uygun sonuçlandırılabilmesi için gerekli olabilecek diğer konuların da irdelenmesi.

Ayrıca, Başkanlığımızın 11.05.2016 tarihli ve 64994458-130(5529-1235)-E.50114 sayılı Genelgesi’nin 39. maddesinde,

“Net alanı 150 m2’nin altındaki konut teslimlerine ilişkin olarak yersiz iadeye mahal vermemek amacıyla, yüklenilen KDV listelerinde yer alan demir, çimento, hazır beton gibi inşaat ilişkin temel girdilerin teknik bilgi gerektiren kullanım miktarları konusunda gerekli araştırma ve değerlendirmenin yapılması, ilgili meslek odasından görüş alınması ve YMM raporlarında bu değerlendirmelere yer verilmesi sağlanmak suretiyle KDV iade taleplerinin somutlandırması gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Bu çerçevede, indirimli orana tabi işlemler kapsamında net alanı 150 m2’nin altında bulunan konut teslimlerinden kaynaklanan KDV iadesi işlemlerine yönelik olarak düzenlenen YMM KDV iadesi Tasdik Raporlarında;

• Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri,

• Karşıt inceleme tutanakları,

• İadeye esas inşaat net-brüt alanı,

• İadeye esas inşaat birim m2 değerlerine ilişkin hesaplama,

• İnşatta kullanılan girdilere ilişkin analiz,

• Arsa sahiplerine yapılan konut teslimlerinde emsal bedel hesaplamaları,

• Sosyal alan, çevre düzenlemesi ve çevre yollarına ait birim m2 yüklenim açıklamaları,

• İndirilecek KDV tutarının aylık dağılımı,

• Reklam tanıtım hizmet bedeli, sosyal medya danışmanlığı hizmet bedeli, çağrı merkezi hizmet bedeli vb. hizmet bedeli ödemelerinin iadeye ilişkin olduğuna dair açıklama bilgilerinin tamamına yer verilmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin rapor ekinde sunulması, temel girdi analizlerine ilişkin araştırma ve değerlendirilmelerin yapılması, ilgili meslek odalarından görüş alınması, görüşü alınırken inşaatın yapıldığı ille aynı iklim yapısına sahip il meslek odalarından alınan görüşlerin kullanılması

gerekmektedir.” şeklinde idari görüşünü bildirmiştir.

V- KDV İADE ALACAĞININ ÖTV KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLARA MAHSUP EDİLEMEMESİ

34 Seri No.lu KDV Tebliği’nin 8. maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin KDV iade alacaklarının “Mahsup Edilebilecek Borçlar” başlıklı (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci paragrafının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere KDV Kanunu’nun 36. maddesine 7104 sayılı Kanun’un 11. maddesi ile eklenen fıkranın verdiği istinaden “KDV iade alacağı ÖTV Kanunundan doğan borçlara (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç) mahsup edilemez.” cümlesi eklenmiştir.

Bu düzenlemeye göre, bundan böyle KDV iade alacağı ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç olmak üzere, ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsup edilmeyecektir.

VI- KONUT YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAYACAK ALICILAR KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “2.1.3.2.1.2. Kapsam” başlıklı kısmında yer alan açıklamalara göre, yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt proje hizmetleri kapsamına aşağıdaki hizmetler girmektedir:

“- Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri.

Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, boya badana dahil her türlü bakım onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.

- Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dâhil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler. Bu hizmetler yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde Tebliğin (I/C-2.1.3.2.2.) bölümü kapsamında değerlendirilir.

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır.”

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt proje hizmetleri kapsamında sayılan “bina” kavramının konut yapım işlerini de kapsadığı tartışılmazdır.

A- KONUT YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAYACAK ALICILAR KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ’in 2. maddesi ile 2.1.3.2.1.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tebliğ’in;

- (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri,

- (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri

ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.”

Daha önce sadece KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılan belirlenmiş alıcılara (KDV mükellefi olsun olmasın) karşı ifa edilen yapım işlerinde tevkifat uygulanırken 35 No.lu KDV Tebliği ile yapılan düzenleme ile Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılan KDV mükelleflerine (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir) karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri de tevkifat kapsamına alınmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre KDV tevkifat uygulanmasında sayılan belirlenmiş alıcılar ile KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil 5 milyon TL üzerinden olan yapım işlerinde tevkifat uygulanır.

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.

İşin başında Projen KDV dahil bedeli 5 milyon TL’nin üzerinde olduğu belli ise, yüklenici tarafından üstlenilen tarafından düzenlenen ilk faturada tevkifat uygulanması gerekir.

VII- YAPIM İŞLERİNDE TEV-KİFAT ORANININ ARTIRILMASI

35 sayılı KDV Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünde yapılan değişiklikle, yapım işleri ile bu işle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, sadece belirlenmiş alıcılar tarafından (3/10) oranında uygulanan KDV tevkifat oranı, belirlenmiş alıcılara ve KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işlerinde (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

VIII- TEVKİF EDİLEN KDV’NİN İADESİNDE ÖDENMİŞ OLMASI ŞARTININ ARANILMASI

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “I/C-5 Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi” başlıklı 2.1.5.1. “Genel Açıklamalar” kısmında,

“Tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması zorunludur.

 İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmaz.” açıklamasına yer verilmiş idi.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ’in 15. maddesi ile tevkifata tabi işlemlerde KDV iade edilebilmesi için önceden olduğu satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması zorunluluğu aynen muhafaza edilmiş.

“Ancak iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmaz.” cümlesinde yer alan şartı aranmaz ibaresi “şarttır” olarak değiştirilmiştir.

Öte yandan 35 No.lu KDV Tebliği’nin 17. maddesi ile “Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden ay başında yürürlüğe girer.” açıklamasına yer verilmiştir.

Yapılan bu değişiklikler ile 01.03.2021 tarihinden itibaren KDV tevkifat uygulamasından doğan KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı vergi daireleri tarafından aranılacaktır.

Satıcının İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olmasının nasıl tespit edebileceği konusunda, Gelir İdaresi tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Yapılan düzenleme çok önemlidir. Mükellefler arasında uyuşmazlıklara yol açabilir. Mükelleflerin sorumlu durumunda bulunan alıcılardan veya vergi dairesinden bu bilgileri nasıl temin edebilecekleri konusunda açıklamalar yapılmalıdır.

IX- 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE TAŞINMAZ MALİKLERİNE YAPILACAK OLAN KONUT İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KDV ORANININ İNDİRİLMESİ

24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’ın eki (I) sayılı listenin 13. sırasının sonuna, 30.1.2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ayni tarihte yürürlüğe giren 29 Ocak 2021 tarih ve 3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 1. maddesi ile aşağıdaki ibare eklenmiştir

“6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,”

Yukarıya alınan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapılara yönelik dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanlarında yapılacak konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacaktır. Böylece bu kapsamdaki yerlerde gerçekleştirilecek inşaat işlerine ilişkin taahhüt hizmetlerinde konut sahiplerine %17’lik bir avantaj sağlanmıştır.

Söz konusu indirimli KDV oranın uygulanacağı işlemler aşağıda belirtilmiştir.

- Sadece konutlar için yapılan inşaat taahhüt işleri için geçerlidir. İşyerleri ve diğer ticari alanlar için söz konusu değildir. Bu yerler için inşaat taahhüt işleri, eskiden olduğu gibi genel KDV oranı %18 uygulanmaya devam edilecektir. Başka bir deyişle konut dışındaki yerler için inşaat taahhüt işlerinde %1 KDV oranının uygulanması söz konusu değildir.

- 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerin büyükşehir veya başka bir yerleşim yeri olup olmaması önemli değildir.

- Bu kapsamda işlem yapan müteahhitlerin 30.01.20121 tarihinden itibaren düzenleyecekleri faturalarda yüzde %1 KDV hesaplanacağından, KDV Kanunu’nun 29/2. maddesi uyarınca KDV iade hakkından yararlanmaları mümkündür.

- 30.01.2021 Tarihinden önce başlayan inşaatlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde de indirimli oran uygulanabilir. İnşaat yapım izninin alındığı ve inşaatın başlangıç tarihi önemli değildir.

- Kararda %1 KDV oranı sadece mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri için geçerli olduğundan, mevcut inşaat alanının bu oranı aşan kısım ise yine %18 KDV oranı uygulanacaktır.

Bu durumda, müteahhitlerin bu çerçevede yaptıkları konut inşaat taahhüt hizmetlerinde m2 hesaplamalarına dikkat etmeleri gerekir.

- Arsa sahiplerinin yeni inşaatten birde fazla konut almalarının indirimli KDV oran uygulanması açısından herhangi bir önemi yoktur. Önemli olan, inşaat alanından toplam kaç metrekaresinin konuta ayrıldığıdır.

- Yeni projenin bir tür yenileme, bakım onarım türünde değil de, “yeni bir inşaat” halk arasında deyişi ile sıfır inşaat olarak dönüşüm projesi olması gerekmektedir.

- İndirimli KDV oranı sadece inşaat taahhüt hizmetlerinde geçerli olup, inşaat sahiplerinin ve müteahhitlerin söz konusu inşaata ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmez.*           YMM

  • Mevzuatta Son Çıkanlar