Karar Sayısı: 3031

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6802 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Eylül 2020

 

(30 Eylül 2020 Tarihli ve 31260 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

29.9.2020 TARİHLİ VE 3031 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "%1 (yüzde bir)" ibaresi "binde iki" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Eklenme Tarihi : 30 Eylül 2020 09:09