Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1321)

 

(20 Temmuz 2019 Tarihli ve 30837 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 1321

23 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 7170 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince karar verilmiştir.

19 Temmuz 2019

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

İLE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA

SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra "Akit Taraflar" olarak anılacaktır), sosyal güvenlik alanında ilişkileri düzenlemek amacıyla aşağıdaki konularda mutabık kalmışlardır.

 

I. BÖLÜM

 GENEL IIÜKÜMLER

Madde 1 - Tanımlar

(1) Bu Anlaşmada kullanılan terimler, aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

a) Ülke:

Türkiye bakımından. Türkiye Cumhuriyeti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakımından. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,

b) Mevzuat: Bu Anlaşmanın 2. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin yasal düzenlemeler.

c) Yetkili Makam:

Türkiye Cumhuriyeti bakımından. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakımından, çalışma işlerinden sorumlu Bakanlık ve/veya diğer ilgili Bakanlıklar.

d) Yetkili Kurum: Mevzuatı uygulamakla görevli kurum veya kurumlar.

e) Sigortalı: Mevzuatın uygulandığı veya uygulanmış olduğu kimse,

f) Sigortalılık Süresi: Mevzuata göre yardım veya aylıklara hak kazanmada dikkate alman süre.

g) Yardımlar ve Aylıklar: Akit Taraflardan her birinin mevzuatına göre ödenen aylıklar ile yapılan nakdi ve ayni yardımlar.

h) Yararlanıcı: Mevzuata göre yardım ve aylıklara hak kazanan kimse.

i) Aile Bireyi: Akit Tarafların mevzuatına göre aile bireyi olarak tanımlanan veya öyle kabul edilen kimse.

j) Geride Kalanlar: Akit Tarafların mevzuatına göre hak sahibi olarak tanımlanan veya öyle kabul edilen kimse.

k) İkamet: Sürekli ikamet.

l) Bulanma: Geçici ikamet.

m) Acil Hal: Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda, olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı takdirde hayati tehlikenin veya telafisi imkansız sonuçların doğacağı kabul edilen durumlar.

(2) Bu Anlaşmada tanımlanmayan her bir terim. Akit Tarafların mevzuatında hangi anlamda kullanılmış ise o anlamı ifade eder.

Madde 2 - Mevzuat Kapsamı

(1) Bu Anlaşma, her iki Akit Tarafın sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin aşağıda belirtilen hususlardaki düzenlemelerini kapsar:

A. Türkiye Cumhuriyeti bakımından:

a) Hizmet akdi ile çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm, hastalık, analık, iş kazası, meslek hastalığı, genel sağlık ve işsizlik sigortaları.

b) Hizmet akdine bağlı olmaksızın bağımsız çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm, analık, iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortalan,

c) Kamu görevlileri açısından malullük, yaşlılık, ölüm ve genel sağlık sigortalan.

B. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakımından;

a) Hizmet akdi ile çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm. iş kazası, meslek hastalıkları, hastalık, analık, işsizlik sigortaları.

b) Bağımsız çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm. iş kazası, meslek hastalıkları. hastalık, analık sigortaları.

c) Kamu idarelerinde çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm, hastalık sigortaları,

d) 30/96 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Hesaplanması Yasası’nın 2. maddesinde belirtilen emeklilik yasalarına tabi çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalıkları, hastalık, analık sigortaları.

(2) Bu Anlaşma, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen mevzuatı değiştiren, yeniden düzenleyen veya bu mevzuat yerine geçen ya da bu mevzuata ek hükümler getiren her türlü mevzuata da uygulanır,

(3) Bu Anlaşmanın, yeni bir sosyal güvenlik rejimine veya yeni bir sosyal sigorta koluna dair mevzuata uygulanması. Akit Taraflar arasında bu amaçla yeni bir anlaşma imzalanması yolu ile gerçekleştirilir.

Madde 3 - Kişisel Kapsam

Bu Anlaşma hükümleri. Anlaşmada aksine bir hüküm bulunmadıkça, Akit Taraflardan birinin veya her ikisinin mevzuatına halen tabi olan veya daha önce tabi olmuş bulunanlar ile bunların aile bireylerine ve geride kalanlarına uygulanır.

Madde 4 - İşlem Eşitliği

Akit Taraflardan birinin sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasında diğer Akit Taraf vatandaşları, bu Anlaşmada aksine bir hüküm bulunmadıkça, birinci Akit Taraf vatandaşları ile eşit muamele görürler.

Madde 5 - Yardım ve Aylıkların İhracı

Bu Anlaşmada aksine bir hüküm bulunmadıkça, Akit Taraflarca sağlanan yardımlar ve aylıklar, yararlanıcıların diğer Akit Taraf ülkesinde ikamet etmeleri nedeniyle azaltılamaz, durdurulamaz veya iptal edilemez. Bunların üçüncü bir ülkede ikamet etmeleri halinde yardımlar ve aylıklar, ödemeden sorumlu Akit Tarafın mevzuatına uygun olarak ödenir.

Madde 6 - Yardım ve Aylıklarda Durum Değişikliği

(1) Bir Akit Tarafın mevzuatına göre sağlanan bir yardım veya aylığın azaltılması, durdurulması, değiştirilmesi veya iptalini gerektiren bir durumun diğer Akit Tarafta ortaya çıkması halinde de ilk Akit Taraf kendi mevzuatını uygular.

(2) Ancak, bu Anlaşmanın 22. maddesinin ikinci fıkrası ile 27. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre bağlanan yardım ve aylıklarda bu hüküm uygulanmaz.

 

II. BÖLÜM

UYGULANACAK MEVZUATIN BELİRLENMESİ

Madde 7 - Genel Kural

Bu Anlaşmada aksine bir hüküm bulunmadıkça. Akit Taraflardan birinde veya her ikisinde ücretli veya bağımsız çalışan bir kişi. istihdam edildiği veya bağımsız faaliyette bulunduğu Akit Tarafın mevzuatına tabi olur.

Madde 8 - Geçici Görevlendirme

(1) Akit Taraflardan birinin ülkesinde istihdam edilen kişi. işvereni tarafından belirli bir işin ifası için diğer Akit Tarafa görevli olarak gönderilirse, bu kimse aynı işverenin ücretli çalışanı sıfatını koruması kaydıyla. 24 ayı geçmemek koşulu ile ilk Akit Tarafın mevzuatına tabi olmaya devam eder.

(2) Akit Taraflardan birinin ülkesinde bağımsız olarak çalışan kişi. geçici olarak faaliyetini sürdürmek üzere diğer Akit Tarafa gittiği takdirde, 90 güne kadar ilk Akit Tarafın mevzuatına tabi olmaya devam eder.

(3) Her iki Akit Tarafın yetkili makam veya yetkili kurumlarının önceden onayının alınması şartıyla birinci fıkradaki süre toplam 60 aya, ikinci fıkradaki süre ise toplam 180 güne kadar uzatılabilir.

Madde 9 - Uluslararası Taşımacılık İşletmeleri Personeli

Merkezi bir Akit Tarafta bulunan ve kendi adına veya başkası hesabına karayolu, demiryolu, havayolu ya da denizyolu ile uluslararası yolcu veya mal taşımacılığı yapan bir işyerinin dolaşan veya sefer yapan personeli, bu Akit Tarafın mevzuatına tabi olur.

Madde 10 - Gemi Mürettebatı ve Gemide Çalışanlar

(1) Akit Taraflardan birinin bayrağını taşıyan gemide ücretli veya bağımsız çalışan bir kimse, bu Akit Tarafın mevzuatına tabi olur.

(2) Akit Taraflardan birinin limanında veya karasularında istihdam edilen ve gemi mürettebatından olmayan bir kimse, diğer Akit Tarafın bayrağını taşıyan bir geminin yükleme, boşaltma veya tamir işlerinde çalışır ya da bu işlere nezaret ederse, hakkında limanın veya karasularının bulunduğu Akit Tarafın mevzuatı uygulanır.

Madde 11 - Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluk Görevlileri

(1) Akit Taraflardan birinin diplomatik misyon veya konsolosluk mensupları ile bunların özel hizmetlerinde çalışmak üzere diğer Akit Tarafa gönderilenler, gönderen Akit Tarafın mevzuatına tabi olur.

(2) Diplomatik misyon veya konsolosluklarda çalışmak üzere mahallinden istihdam edilenler, ikamet edilen Akit Tarafın mevzuatına tabi olur. Ancak, bu kişiler, istihdam eden Akit Tarafın vatandaşı iseler çalışmaya başladıkları tarihi takip eden üç ay içerisinde istihdam eden Akit Tarafın mevzuatının uygulanmasını tercih edebilir. Her iki Akit Tarafın vatandaşlığına sahip olanlar da bu tercih hakkından yararlanabilir.

(3) Akit Taraflardan birinin diplomatik misyon veya konsolosluk mensuplarının özel hizmetlerinde çalışmak üzere mahallinden istihdam edilenler, ikamet edilen Akit Tarafın mevzuatına tabi olur.

Madde 12 - İstisnalar

Akit Taraftarın yetkili makamları, bir kişi veya kişi grupları hakkında uygulanacak mevzuat bakımından bu Anlaşmanın 7 ilâ 11. maddelerine istisna teşkil eden hükümler üzerinde anlaşabilir.

III. BÖLÜM

ÖZEL HÜKÜMLER

1. KISIM

SAĞLİK, HASTALIK VE ANALIK YARDIMLARI

Madde 13 - Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi

Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre ayni ve/veya nakdi yardımlardan yararlanmak için belirli sigortalılık sürelerinin tamamlanmış olması gerekiyorsa bu Akit Tarafın yetkili kurumu, diğer Akit Tarafın mevzuatına tabi olarak geçmiş olan sigortalılık sürelerini, aynı zamana rastlamamak koşulu ile kendi mevzuatına göre geçmiş süreler gibi değerlendirir.

Madde 14 - Diğer Akit Tarafta Çalışma veya Buluşma

(1) İşverenleri tarafından belli bir işin icrası için geçici görevle diğer Akit Taraf ülkesine gönderilen sigortalı şahıs ve yanlarında ikamet eden aile bireyleri, durumları tedaviyi gerektirdiği zaman, işyeri merkezinin bulunduğu Akit Tarafın nam ve hesabına sağlık, hastalık ve analık sigortası yardımlarından yararlanırlar.

(2) Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı olarak çalışan kimseler ile yanlarında ikamet eden aile bireyleri, diğer Akit Taraf ülkesinde bulundukları sırada sağlık durumları acil tedaviyi gerektirdiği zaman, sigortalı oldukları Akit Tarafın nam ve hesabına sağlık, hastalık ve analık sigortası yardımlarından yararlanırlar.

(3) Akit Taraflardan birinde sigortalı olarak çalışanlar ile yanlarında ikamet, eden aile bireyleri: sağlık, hastalık ve analık sigortası yardımlarından faydalanmakta iken diğer Akit Tarafta sağlanan yardımlardan faydalanmak üzere söz konusu Akit Tarafa gitmeden önce yetkili kurumun iznini almak zorundadır. Yetkili kurum gerektiği hallerde, tam teşekküllü devlet hastanelerinden verilen heyet raporuna binaen bu izni verebilir.

(4) Yardımlara hak kazanılması, yardımların süresi ve yardımlardan yararlanacak aile bireyleri, sigortalının tabi olduğu Akit Tarafın mevzuatına göre; yardımların kapsamı ve ifa şekli ise, yardımlardan yararlanacak kimsenin bulunduğu Akit Tarafın mevzuatına göre belirlenir.

Madde 15 - Sigortalının Aile Bireylerinin Sağlık Yardımları

(1) Bir Akit Tarafın mevzuatına göre sağlık yardımına hak kazanmış olan sigortalının diğer Akit Tarafta ikamet eden aile bireyleri, ikamet ettikleri Akit Tarafın mevzuatına göre sağlık yardımlarına hak kazanmamış olmaları koşulu ile sigortalının kayıtlı olduğu Akit Tarafın nam ve hesabına, ikamet ettikleri Akit Tarafta sağlık yardımlarından yararlanır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen aile bireyleri, yetkili kurumun bulunduğu Akil Tarafta bulundukları sırada veya ikametlerini naklettiklerinde, bu Akit Tarafın mevzuatına göre sağlık yardımlarından yararlanır.

(3) Yardımlara hak kazanılması, yardımların süresi ve yardımlardan yararlanacak aile bireyleri, sigortalının tabi olduğu Akit Tarafın mevzuatına göre: yardımların kapsamı ve ifa şekli ise, yardımlardan yararlanacak kimsenin bulunduğu Akit Tarafın mevzuatına göre belirlenir.

Madde 16 - Aylık Sahiplerine ve Aile Bireylerinin Sağlık Yardımları

(1) Akit Taraflardan yalnız birinden aylık alanlar ile bunların aile bireylerinin sağlık yardımları, bu Akit Tarafça karşılanır.

(2) Akit Taraflardan yalnız birinden aylık alanlardan diğer Akit Tarafta ikamet edenler ile bunların aile bireylerinin sağlık yardımları ilk Akit Taraf nam ve hesabına diğer Akit Tarafta karşılanır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen aylık sahipleri ile bunların aile bireyleri, aylığı ödeyen Akit Tarafta bulundukları sırada sağlık yardımı alma hakkına sahiptirler.

(4) Her iki Akit Taraftan aylık alanlar ile bunların aile bireyleri, ikamet etlikleri Akit Tarafın mevzuatına göre sağlık yardımlarından yararlanır.

(5) Bu maddenin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen aylık sahipleri ile bunların aile bireyleri, diğer Akit Tarafta bulundukları sırada, sağlık durumları acil tedaviyi gerektirirse ikamet ettikleri Akit Tarafın nam ve hesabına sağlık yardımı alma hakkına sahiptirler.

(6) Bu maddenin ikinci ve beşinci fıkralarına göre yardımlara hak kazanılması, yardımların süresi ve yardımlardan yararlanacak aile bireyleri, aylık sahibinin tabi olduğu Akit Tarafın mevzuatına göre: yardımların kapsamı ve ifa şekli ise, yardımlardan yararlanacak kimsenin bulunduğu Akit Tarafın mevzuatına göre belirlenir.

Madde 17 - Ortez, Protez ve Büyük Masraf Gerektiren Diğer Sağlık Yardımları

Ortez. protez ve büyük masraf gerektiren diğer sağlık yardımları, acil haller dışında, yetkili kurumun iznine bağlıdır. Bu tür yardımların listesine, İdari Anlaşmanın ekinde yer verilecektir.

Madde 18 -Nakdi Yardımlar

Nakdi yardımlar, sigorta vakasının meydana geldiği tarihte tabi olunan Akit Tarafın mevzuatına göre belirlenir.

Madde 19 - Gider İadesi

Bir Akit Tarafın yetkili kurumu: Anlaşmanın 14, 15, 17 ve 24. maddeleri ile 16. maddesinin beşinci fıkrasına göre sağlanan yardımların fiili tutarını, diğer Akit Tarafın yardımı sağlayan yetkili kurumuna İdari Anlaşmada belirlenen şekilde öder.

2. KISIM

YAŞLILIK, MALULLÜK VE ÖLÜM

Madde 20 Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi

(1) Her bir Akit Taraf, aylık hakkını kendi mevzuatında geçen sigortalılık süresini esas alarak belirler.

(2) Söz konusu sürenin aylığa hak kazanmak için yeterli olmaması halinde, bu Akit Taraf, diğer Akit Tarafın mevzuatına tabi olarak geçen sigortalılık sürelerini kendi mevzuatına göre geçmiş süreler ile birleştirir. Sigortalılık sürelerinin birleştirilmesinde diğer Akit Tarafta geçen ve çakışan süreler dikkate alınmaz.

(3) Bu maddenin birinci veya ikinci fıkrasının uygulanması sonucu, sigortalının aylığa hak kazanamadığı durumlarda. Akit Tarafların her birinin yetkili kurumu kendi mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerini, bu Akit Tarafın sosyal güvenlik anlaşması imzaladığı üçüncü ülkelerde geçen sigortalılık süreleriyle de çakışmaması koşuluyla birleştirir.

(4) Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre aylık hakkı, bir özel rejim kapsamında belirli bir sürenin tamamlanmasına bağlı ise, diğer Akit Tarafta aynı rejim kapsamında geçen süreler de dikkate alınır. Diğer Akit Tarafta böyle bir rejimin olmaması durumunda bu süreler, genel rejim kapsamında geçen sürelerle birleştirilir.

(5) Sigortalılık sürelerinin tespitinde bir ay 30 gün. bir yıl 360 gün olarak kabul edilir.

Madde 21 - Bir Yıldan Az Sigortalılık Süresi

(1) Bir Akit Tarafın mevzuatına göre tamamlanan sigortalılık sürelerinin toplamı 12 aydan az ise, bu mevzuata göre sadece bu sigortalılık süresine bağlı aylık hakkı olması durumu hariç, aylık bağlanmaz.

(2) Diğer Akit Tarafın yetkili kurumu, birinci fıkrada geçen süreleri kendi mevzuatına tabi geçen sürelerle birleştirebilir.

Madde 22 - Aylıkların Hesaplanması

(1) Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre aylıklardan yararlanma hakkı, bu Anlaşmanın 20. maddesinin ikinci veya üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaksızın kazanılıyorsa. bu Akit Tarafın yetkili kurumu, ödenmesi gereken aylık miktarını, yalnız kendi mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerini dikkate almak suretiyle belirler.

(2) Aylık hakkı, bu Anlaşmanın 20. maddesinin ikinci veya üçüncü fıkra hükümlerinin uygulanması suretiyle kazanılıyorsa, aylık hesabı aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Yetkili kurum, her iki Akit Tarafın, gerektiğinde üçüncü ülke mevzuatına göre geçen bütün sigortalılık sürelerini, sadece kendisinin uyguladığı mevzuata göre geçmiş gibi değerlendirerek teorik miktarı hesaplar.

b) Aylığın gerçek miktarını ise kendi mevzuatında gecen sürenin toplam süreye oranını, teorik miktarla çarpmak suretiyle bulur.

(3) Yetkili Kurum, sadece kendi mevzuatına göre ödenen kazanç veya primleri dikkate alarak ödenecek aylığın miktarını hesaplar.

3. KISIM

CENAZE YARDIMI

Madde 23 - Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi ve Cenaze Yardımı Ödenmesi

(1) Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre cenaze yardımına hak kazanılması. bir sigortalılık süresinin tamamlanması koşuluna bağlı ise bu Akit Tarafın yetkili kurumu, gerekiyorsa diğer Akit Tarafta geçmiş olan sigortalılık sürelerini kendi mevzuatına göre geçmiş sürelerle birleştirir. Sigortalılık sürelerinin birleştirilmesinde diğer Akit Tarafta geçen ve çakışan süreler dikkate alınmaz.

(2) Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı bulunan bir kimse, diğer Akit Tarafta öldüğü takdirde, sigortalı olduğu Akit Tarafta ölmüş gibi kabul edilir ve hak sahipleri cenaze yardımına hak kazanır.

(3) Her iki Akit Tarafın mevzuatına göre cenaze yardımından yararlanma hakkı bulunuyorsa, sadece ölen kişinin ikamet ettiği Akit Tarafın mevzuatı uygulanır.

(4) Ölümün üçüncü bir ülkede meydana gelmesi halinde, sigortalı veya aylık sahibinin ölmeden önce en son tabi olduğu Akit Tarafın mevzuatı uygulanır.

 

4. KISIM

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI

Madde 24 - Ayni Yardımlar

(1) Akit Taraflardan birinde ikamet eden veya bulunan ve iş kazası veya meslek hastalığı ayni yardımlarından yararlanma hakkı bulunan sigortalı kimse, ikamet ettiği veya bulunduğu Akit Tarafın mevzuatına göre, sigortalı olduğu yetkili kurum nam ve hesabına sadece bu sigorta koluna ait sağlık yardımlarından yararlanır.

(2) Protez, ortopedik cihazlar ve büyük masraf gerektiren diğer sağlık yardımları için, bu Anlaşmanın 17. maddesinin hükümleri uygulanır.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasından kaynaklanan masrafların iadesi için bu Anlaşmanın 19. maddesinin hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

Madde 25 - Nakdi Yardımlar

Nakdi yardımlar, sigorta vakasının meydana geldiği tarihte tabi olunan Akit Tarafın mevzuatına göre belirlenir.

Madde 26 - Meslek Hastalıklarına İlişkin Özel Durumlar

(1) Meslek hastalığı yardımları, meslek hastalığının oluşmasına neden olan mesleki faaliyetin en son icra edildiği Akit Tarafın mevzuatına göre yapılır. Bu Akit Taraf, meslek hastalığına neden olan faaliyetin ilk kez diğer Akit Tarafta başlamış olması durumunda da yardımları sağlar.

(2) Bir Akit Tarafın mevzuatına göre meslek hastalığı yardımına hak kazanılması, meslek hastalığına neden olan mesleki faaliyetin belli bir süre yapılması koşuluna bağlı ise, diğer Akit Tarafta aynı türde geçen süreler de dikkate alınır.

Madde 27 - Meslek Hastalığının Ağırlaşması

Akil Taraflardan birinin mevzuatına göre meslek hastalığı nakdi yardımından yararlanan sigortalının, diğer Akit Tarafta ikamet etliği sürede bu hastalığının ağırlaşması halinde.

a) Sigortalı, diğer Akit Tarafta anılan hastalığı ağırlaştıracak bir faaliyet icra etmemişse, yardımı sağlayan Akit Tarafın yetkili kurumu, uyguladığı mevzuat hükümlerine göre ağırlaşmayı dikkate alarak yardımları üstlenir.

b) Sigortalı, diğer Akit Tarafta anılan hastalığı ağırlaştıracak bir faaliyet icra etmişse, yardımı sağlayan Akit Tarafın yetkili kurumu, ağırlaşmayı dikkate almaksızın yardımları ödemeye devam eder. Diğer Akit Tarafın yetkili kurumu ise, kendi mevzuatına göre ağırlaşmadan önce ve sonra ödenmesi gereken vardım miktarları arasındaki farkı öder.

5. KISIM

İŞSİZLİK YARDIMLARI

Madde 28 - Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi

(1) Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkı sigortalılık sürelerinin tamamlanması koşuluna bağlı bulunuyorsa, bu Akit Tarafın yetkili kurumu, diğer Akit Tarafın mevzuatına tabi olarak geçen sigortalılık sürelerini ilgili dönem için işsizlik ödeneği alınmamış olmak kaydıyla ve aynı zamana rastlamamak koşuluyla değerlendirir.

(2) Yardımların miktarı, süresi ve ödeme şekli, yararlanıcının son olarak sigortalı olduğu Akit Tarafın yetkili kurumunun uyguladığı mevzuata göre belirlenir. Yardım süresi, yetkili Akit Taraftaki hak etme koşulları dikkate alınarak, işsizin bu Akit Taraftaki prim ödeme gün sayısının o ülkede hak etme için gerekli prim ödeme gün sayısına oranlanması suretiyle hesaplanır. Yardımlar, yetkili kurum tarafının mevzuatına göre sağlanır.

(3) Bu Anlaşmanın 5. maddesi hükümleri, işsizlik sigortası yardımlarına uygulanmaz.

 

IV. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 29 - İdari Önlemler ve İşbirliği Usulleri

(1) Akit Tarafların yetkili makamları, bu Anlaşmanın uygulanması için gerekli idari düzenlemeleri yapar.

(2) Akit Tarafların yetkili makamları, bu Anlaşmanın uygulanmasında alınan önlemler konusunda birbirlerine mümkün olan en kısa zamanda gerekli bilgileri verir ve bu Anlaşmanın uygulanmasını etkilediği ölçüde ulusal mevzuatındaki değişiklikleri bildirir.

(3) Akit Tarafların yetkili makamları, bu Anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırmak üzere irtibat kurumlarını belirler,

(4) Bu Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin her sorun için Akit Tarafların yetkili makamları ve kurumları, sanki bu sorunlar kendi ulusal yasalarını etkiliyormuş gibi birbirlerine yardımcı olur. Bu idari yardımlaşma ücretsiz yapılır.

(5) Diğer Akit Tarafta ikamet eden veya bulunan kişilerin tıbbi kontrol muayenesi, ilk Akit Tarafın yetkili kurumunun talebi üzerine ve bu kurumun hesabına yapılır.

Madde 30 - Kişisel Verilerin Korunması

(1) Bir Akit Tarafın mevzuatında aksi belirtilmediği sürece. Akit Tarafların yetkili makamları veya irtibat kurumları, bu Anlaşmanın ve Anlaşmayla ilgili mevzuatın uygulanması amacıyla kişisel verileri paylaşırlar.

(2) Bir Akit Tarafın yetkili makam veya kurumu tarafından alınan kişisel veriler, özel hayatın korunması ve kişisel bilgilerin gizliliğine ilişkin mevzuatına tabidir.

Madde 31 - Diplomatik Temsilciliklerin Yetkisi

Akit Tarafların diplomatik temsilcileri ve konsolosluk yetkilileri, kendi vatandaşlarının bu Anlaşmadan doğan menfaatlerini korumaya yönelik işlemler için diğer Akit Tarafın yetkili makamları, yetkili kurumları ve irtibat kurumlarından doğrudan bilgi talebinde bulunabilir.

Madde 32 - Giderlerden ve Tasdikten Bağışıklık

(1) Akit Tarafların kendi mevzuatında yer alan vergi, resim veya harçlara ilişkin herhangi bir istisna, muafiyet veya indirim, bu Anlaşmanın uygulanması amacıyla diğer Akit Tarafta düzenlenmiş belge veya bildirimlere de uygulanır.

(2) Bir Akit Tarafın resmi makamlarınca düzenlenmiş belge veya bildirimlerin, diğer Akit Tarafta ayrıca onaylanmasına gerek yoktur.

Madde 33 - Yazılı Taleplerin Verilmesi

(1) Bu Anlaşma kapsamındaki başvurular, her iki Akit Tarafa da yapılabilir.

(2) Akit Taraflardan birinin yetkili makamına, yetkili kurumuna veya irtibat kurumuna yapılan başvuru veya itirazlar, aynı tarih itibarıyla diğer Akit Tarafa da yapılmış sayılır.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen durumlarda talebi alan Akit Taraf, gerektiğinde başvuru veya itirazları diğer Akit Tarafa gecikmeksizin iletir.

Madde 34 - Zararların Tazmini

(1) Bir Akit Taraf, ikinci Akit Tarafta meydana gelen bir zarardan dolayı yardım veya aylık sağlamışsa ve ikinci Akit Tarafın mevzuatı uyarınca üçüncü kişilere karşı tazmin hakkı varsa, bu hak birinci Akit Tarafa geçer. Akit. Taraflar tazmin hakkı konusunda kendi mevzuatını uyguluyormuş gibi yardımlaşırlar.

(2) Aynı zarardan dolayı her iki Akit Taraf için de tazmin hakkı doğuyorsa, üçüncü kişi, tazminatı Akit Tarafların yetkili kurumlarından birine ödeyebilir. Akit Taraflar, alman tazminatı ödedikleri yardımların oranına göre aralarında paylaşırlar.

Madde 35 - Yersiz Ödenen Meblağların Geri Alınması

(1) Akit Taraflardan birinin yetkili kurumu, yararlanıcıya yersiz ödeme yapmışsa veya avans ödemişse, bu yetkili kurum, aynı yardımı sağlayan diğer Akit Tarafın yetkili kurumundan yersiz ödenen meblağ veya avansın geri alınmasını talep edebilir.

(2) Diğer Akit Tarafın yetkili kurumu, bu yersiz ödeme veya avansı, ilgililerin yetkili kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup ederek birinci Akit Tarafın yetkili kurumuna transfer eder.

Madde 36 - Primlerin Tahsili

(1) Bir Akit Tarafın yetkili kurumu, diğer Akit Tarafın yetkili kurumundan, o Akit Tarafta ikamet eden ve kendisine sigorta prim borcu bulunanlardan alacaklarının tahsil edilmesini talep edebilir.

(2) Diğer Akit Tarafın yetkili kurumu, ilk Akit Tarafın yetkili kurumunun prim borcu alacağını, kendi mevzuatında öngörülen usullere göre tahsil eder ve ilk Akit Tarafın yetkili kurumuna transfer eder.

Madde 37 - Ödemelerde Kullanılacak Para Birimi

(1) Bu Anlaşma uyarınca yararlanıcılara yapılacak aylık ve yardımlara ilişkin ödemeler, ödemeyi yapan Akit Tarafın para birimi ile yapılır.

(2) Ayni yardımlara ilişkin masraflar, yardımı yapan Akit Tarafın para birimi ile belirlenir. Masrafları karşılamakla yükümlü yetkili kurum, kendi para birimiyle ödemeyi yapar.

(3) Alacaklı Akit Tarafın yetkili kurumu, yaptığı yersiz ödemeleri kendi para birimi cinsinden talep eder. Alacağı tahsil eden Akit Tarafın yetkili kurumu ise söz konusu meblağı kendi para birimi ile tahsil ve transfer eder.

Madde 38 - Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi

Bu Anlaşmanın yorumlanmasında ve uygulanmasında ortaya çıkan her türlü anlaşmazlık, Akit Tarafların yetkili makamları veya yetkili kurumları arasında görüşmeler yoluyla çözümlenecektir.

 

V. BOLUM

GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

Madde 39 - Geçici Hükümler

(1) Bu Anlaşma, yürürlüğe girmesinden önceki dönem için hiçbir yardım veya aylık hakkı doğurmaz.

(2) Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce bir Akit Tarafın mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri, bu Anlaşma hükümlerine göre doğan hakların belirlenmesinde dikkate alınır.

(3) Bu Anlaşma uyarınca ödenmesi gereken herhangi bir yardım veya aylık, ilgilinin bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıllık süre içinde talepte bulunması halinde bu Anlaşmanın yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ödenir. İki yıl geçtikten sonra yapılan taleplerde, talep tarihi esas alınır.

Madde 40 - Anlaşmanın Tadili

Bu Anlaşma. Akit Tarafların kendi aralarında mutabakat sağlaması suretiyle değiştirilebilir. Değişiklikler. 44. maddede belirtilen usule uygun şekilde yürürlüğe girer.

Madde 41 - Anlaşmanın Süresi ve Feshi

Bu Anlaşma, süresiz olarak akdedilmiştir. Ancak, Akit Taraflardan biri, diplomatik kanallar üzerinden, diğer Akit Tarafa en az altı ay önceden yazılı bildirimde bulunarak yıl sonu itibarıyla Anlaşmayı feshedebilir.

Madde 42 -Kazanılmış Hakların Korunması

Bu Anlaşmanın feshi halinde;

a) Anlaşmadan doğan kazanılmış haklar saklıdır.

b) Yardım ve aylıklarla ilgili henüz karara bağlanmamış tüm işlemler, bu Anlaşma hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Madde 43 - Yürürlükten Kaldırılan Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 9 Mart 1987 tarihinde imzalanarak 1 Aralık 1988 tarihinde yürürlüğe giren "'Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması" ile 8 Ocak 1998 tarihinde imzalanarak 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması İle İlgili Ek Anlaşma, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkar.

Madde 44 - Onay ve Yürürlük

Bu Anlaşma, her iki Akit Tarafın ulusal mevzuatında öngörülen onay sürecine tabidir. Akit Taraflar. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç onay sürecini tamamladığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirirler. Anlaşma, son yazılı bildirimin alındığı tarihi izleyen üçüncü ayın birinci günü yürürlüğe girer.

Usulüne uygun olarak yetkili kılınmış imzacılar, yukarıda yazılı hususları tasdiken bu Anlaşmayı imzalamışlardır.

Bu Anlaşma 23 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da iki nüsha halinde Türkçe olarak imzalanmıştır.


Eklenme Tarihi : 29 Ağustos 2019 09:08
Haber
Kurumlar Vergisi Kanunu 52 Sayılı Sirküleri

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ...

Haber
OHAL Kapsamında yürürlüğe konulan KHK’ler gereği kapatılan kurum ve kuruluşlardan olan alacakların takip usulü hakkında Danıştay 5. daire kararı

(04 Temmuz 2019 Tarihli ve 30821 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından:...

Haber
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266)

Karar Sayısı: 1266 Ekli "Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine...

Mevzuatta Son Çıkanlar