Tapu Sicilinde İştirak Halinde Mülkiyet Şeklinde Kayıtlı Bulunan Taşınmazların Üçüncü Kişilere Devrinde Tapu Harcı

TAPU SİCİLİNDE İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ŞEKLİNDE KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİNDE TAPU HARCI

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı

:

37009108-140[[57,Md.-2012]]-47

21/05/2013

Konu

:

İştirak (elbirliği) halinde tapuda yapılan intikallerin satış işleminde tapu harcı

 

            İlgi'de kayıtlı özelge başvurunuzda; ... İli ... İlçesi ... Mahallesi ... ada, ... ... , ... parsel sayılı ... apartman vasıflı taşınmazların ... kat ... no.lu dükkanların ... arsa payları ... adına kayıtlı iken, adı geçenin vefatı nedeniyle yasal mirasçıları ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... ... adına tapuda iştirak (elbirliği) halinde intikal yapıldığı ve tüm mirasçıların tapu müdürlüğüne müracaat ederek miras paylarını satış talebinde bulunduğu belirtilerek,  yapılacak satış işleminde tapu harcının elbirliği beyanı üzerinden mi yoksa mirasçıların hissesi çözülmüş olarak ayrı ayrı mı alınacağı hususunda  tereddüt hasıl olduğu belirtilerek konu hakkında bilgi istenilmektedir.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, "Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir." hükmü ve 60 ıncı maddesinde, "Tapu ve kadastro harçları, (4) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınır." hükmü mevcut olup; gayrimenkul mülkiyetinin devrinde Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 20/a maddesine göre gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı harç alınacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu harç oranı 20/09/2012 tarihli ve 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22/09/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere binde 20 olarak belirlenmiştir.

            Miras yoluyla intikal eden gayrimenkulün iştirak halinde mülkiyet safhasında mirasçılar tarafından bir başkasına satışında tapu harcının iştirak halinde malikler adına tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi gerekmektedir. Gayrimenkulün müşterek mülkiyet tesis edildikten sonra satılması halinde ise hisseler her bir hissedar adına tescil edilmiş olduğundan, her bir hissedara isabet eden matrah üzerinden harç tahsil edilmesi icap ettiğinden, tapu sicilinde iştirak (elbirliği) halinde mülkiyet şeklinde kayıtlı bulunduğu belirtilen söz konusu taşınmazların üçüncü kişilere devrinde, devir işlemi gayrimenkulün tamamını kapsamakta olup, gayrimenkulün tamamı için beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden 492 sayılı Kanuna bağlı 4 sayılı tarifenin 20/a maddesine göre devir eden ve devir alandan ayrı ayrı harç tahsili gerekir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 


Eklenme Tarihi : 27 Temmuz 2013 12:07
Haber
Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti Hakkında Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: ESNAF VE SANATKÂRLARIN KAYIT OLACAKLARI ODALARIN TESPİTİ HAKKINDA TEBLİĞ (01...

Haber
Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEKDÜZEN HESAP PLANI HAKKINDA YÖNETMELİK (01 Ağustos...

Haber
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN...

Mevzuatta Son Çıkanlar