Mahkeme Kararı İle Tapu Kaydı İptal Edilen Gayrimenkulün Eski Malik Adına Yeniden Tescilinde Tapu Harcı Ödenecek Mi?

MAHKEME KARARI İLE TAPU KAYDI İPTAL EDİLEN GAYRİMENKULÜN ESKİ MALİK ADINA YENİDEN TESCİLİNDE TAPU HARCI ÖDENECEK Mİ?


 

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

Sayı

:

82185597-068-HARÇ-5

14/03/2013

Konu

:

Mahkeme kararına göre hükmen tescil işleminde tapu harcı oranı 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, ... İli ... İlçesi ... Mah. ... ada, ... parselde ... adına kayıtlı bulunan taşınmaz üzerindeki tek katlı evin, ... tarihinde tapu müdürlüğünde yapılan işlemle ... adına bakım karşılığında bağışlanmak suretiyle devrinin yapılmak istenildiği, ancak hata ile söz konusu taşınmazın 1/3 hissesinin ... satış işlemi yapılarak devredildiği; tarafların yapılan işlemin satış olduğunu sonradan fark ettikleri ve asıl yapılmak istenen bağış işleminin gereklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu hissenin iptal edilerek eski haline dönmesi istemiyle ... tarafından ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açılan dava sonucu anılan mahkemece davalı ... adına kayıtlı bulunan 1/3 hissenin tapu kaydının iptal edilerek davacı ... adına tesciline karar verildiği belirtilerek, söz konusu tapu tescili işleminin hangi oranda harca tabi tutulacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu belirtilmiş, aynı Kanunun 60 ıncı maddesinde de, tapu ve kadastro harçlarının (4) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınacağı hükme bağlanmıştır.

            Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-13/c fıkrasında ise, (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için) maktu harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

            Özelge talep formunuz ekinde yer alan ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin ... tarih ve Esas No: ... , Karar No: ... sayılı kararının incelenmesinden, söz konusu satış işleminin tarafların iradelerine uygun olmaması, bağış işlemine yönelik gerekli şekil şartının yerine getirilmemiş olması ve ayrıca işlem yapılırken yapılacak işlem hakkında esaslı bir hataya düşüldüğü kanaatine varılarak ... İli ... İlçesi ... Mah. ... ada, ... parselde kayıtlı bulunan taşınmazın ... adına kayıtlı bulunan 1/3 hissesinin tapu kaydının iptali ile söz konusu 1/3 hissenin eski malik ... adına tesciline karar verildiği anlaşılmıştır.

            Buna göre, anılan mahkeme kararına istinaden söz konusu tapu kaydının iptal edilerek, gayrimenkulün 1/3 hissesinin eski malik ... adına tescil edilmesi işleminde 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-13/c fıkrasına göre harç aranılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.Eklenme Tarihi : 27 Temmuz 2013 12:07
Haber
Kurumlar Vergisi Kanunu 52 Sayılı Sirküleri

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ...

Haber
OHAL Kapsamında yürürlüğe konulan KHK’ler gereği kapatılan kurum ve kuruluşlardan olan alacakların takip usulü hakkında Danıştay 5. daire kararı

(04 Temmuz 2019 Tarihli ve 30821 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından:...

Haber
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266)

Karar Sayısı: 1266 Ekli "Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine...

Mevzuatta Son Çıkanlar