Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)

Karar Sayısı: 843

Bazı Bakanlar Kurulu kararları ile Cumhurbaşkanı kararlarında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrası, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesi ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Mart 2019

 

(21 Mart 2019 Tarihli ve 30721 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

20.3.2019 TARİHLİ VE 843 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 30.4.2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5. maddesinde yer alan "31.3.2019" ibaresi "31.12.2019" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3. maddesinde yer alan "31.3.2019" ibaresi "31.12.2019" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3., 4., 5. ve 6. maddelerinde yer alan "31.3.2019" ibareleri "30.6.2019" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 31.12.2018 tarihli ve 540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2. maddesinde yer alan "31.3.2019" ibaresi "30.6.2019" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Karar 1.4.2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Eklenme Tarihi : 04 Nisan 2019 09:04
Haber
Kurumlar Vergisi Kanunu 52 Sayılı Sirküleri

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ...

Haber
OHAL Kapsamında yürürlüğe konulan KHK’ler gereği kapatılan kurum ve kuruluşlardan olan alacakların takip usulü hakkında Danıştay 5. daire kararı

(04 Temmuz 2019 Tarihli ve 30821 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından:...

Haber
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266)

Karar Sayısı: 1266 Ekli "Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine...

Mevzuatta Son Çıkanlar