2021 / 13 Sayılı Genelge - 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih : 27.04.2021

Sayı : E-96597630-010.06.02-24402875

Konu : 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik

 

GENELGE
2021/13
 

22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 15.04.2021 tarihli ve 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17. maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre 29.09.2016 tarih ve 2016/21 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

Söz konusu Genelgenin;

1- “6.6.Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Hesaplanması” başlıklı maddesinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Bununla birlikte 22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7316 sayılı Kanunun 9. maddesinde;

“31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “üç aylık” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki 80. maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez.”

hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu Kanunun yürürlük tarihinden sonra analık ve hastalık halleri nedeniyle ödeneğe hak kazanılmış istirahat raporlarına ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanmasında yeni hükümler uygulanacaktır.”

2- Aynı başlığın üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan “üç aylık” ibaresi metinden çıkarılmış ve bölümün sonuna aşağıdaki örnekler eklenmiştir.

Örnek-8: 19.04.2021-05.05.2021 tarihleri arasında hastalık vaka türünde istirahat raporu düzenlenen sigortalının iş göremezlik ödeneği aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

Aylar

Gün

Kazanç (TL)

2021-3

20

4.800

2021-2

10

2.400

2021-1

30

7.200

2020-12

10

1.920

2020-11

30

5.760

2020-10

30

5.760

2020-9

20

3.840

2020-8

30

5.760

2020-7

30

5.760

2020-6

30

5.760

2020-5

10

1.920

2020-4

30

5.760

 

Buna göre ödeneğe esas günlük kazancı 56.640/280=202,29 TL olacaktır.

Örnek-9: 01.04.2021-10.04.2021 tarihleri arasında hastalık vaka türünde istirahat raporu alan özel sektör sigortalısının geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

Aylar

Gün

Kazanç (TL)

2021-3

30

5.700

2021-2

15

2.850

2021-1

10

1.900

 

Buna göre ödeneğe esas günlük kazancı 10.450/55 = 190 TL olacaktır.

Örnek-10: 01.11.2020 tarihinde özel sektörde çalışmaya başlayan ve 01.04.2021 tarihinde analık doğum öncesi (32. Hafta) istirahatine ayrılan sigortalının son bir yılda bildirilen prim ödeme gün sayısı 150’dir. Sigortalının iş göremezliğinin başladığı tarihten önceki on iki ayda bildirilen kazanç bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

 

Aylar

Gün

Kazanç (TL)

2021-3

30

9.600

2021-2

30

9.600

2021-1

30

9.600

2020-12

30

8.500

2020-11

30

8.500

 

Bu sigortalının ödeneğe esas günlük kazancı 45.800/150 = 305,33 TL’dir.

Ancak, sigortalının son bir yıldaki gün sayısı 180 günden az olduğundan ve hesaplanan ödeneğe esas kazanç tutarı 2021 yılı prime esas kazanç altı sınırı olan 119,25 TL’nin iki katından (119,25 x 2=238,50) fazla olduğundan, ödeneğe esas günlük kazanç, 238,50 TL olarak esas alınacaktır.

Belirtilen düzenlemelere ilişkin e-Ödenek programında gerekli değişiklik yapılarak işletime açılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.Eklenme Tarihi : 02 Haziran 2021 12:06
Haber
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(04 Mayıs 2021 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (31 Mayıs 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Mevzuatta Son Çıkanlar