2019 / 12 Sayılı Genelge - 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih : 21.05.2019

Sayı : 96597630-010.06.02-E.7654939

Konu : 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik

 

GENELGE

2019/12

 

5510 sayılı Kanunun 18. maddesine göre düzenlenen mahsuplaşma protokolleri, 2016/21 sayılı Genelge gereğince MOSİP uygulaması üzerinden tanımlanma yapılması amacıyla Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığına gönderilmektedir. Ancak, Merkezde bulunan yetkilerin taşraya devredilmesi çalışmaları kapsamında, bu Genelgenin yayımı tarihi itibariyle tanımlama işlemleri sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezi tarafından yapılacaktır.

Bunun yanısıra bürokrasinin azaltılması ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla geçici iş göremezlik ödeneğine esas iş göremezlik raporlarında yer alan "başhekim onayı" uygulaması, yine bu Genelgenin yayımı tarihi itibariyle kaldırılmıştır.

Buna göre, 2016/21 sayılı Genelgenin;

1-"6.2.Sigortalılara Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin İşveren Prim Borçlarına Mahsup Edilmesi" başlıklı bölümünün ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Mahsuplaşma talebinde bulunan işveren ile sosyal güvenlik il müdürü veya yetki verdiği sosyal güvenlik il müdür yardımcısı/sosyal güvenlik merkez müdürü tarafından bu Genelge ekinde yer alan matbu Mahsuplaşma Protokolü (Ek-9) karşılıklı olarak imza altına alındıktan sonra, protokol imzalayan işveren ile mahsuplaşma işleminin başlatılması amacıyla sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından MOSÎP uygulamasından mahsuplaşma tanımlama işlemi yapılacaktır. Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığına tanımlama işlemi için protokol örneği gönderilmeyecektir. Mahsuplaşma programının işleyişi ile ilgili bilgiler e-Ödenek Kullanım Kılavuzunda yer almaktadır."

2-"6.7.3.Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi İle İlgili Diğer Konular" başlıklı bölümünün on birinci paragrafında yer alan, "Diğer taraftan elektronik ortamda düzenlenen raporların ivedilikle ödenebilmesi için sağlık hizmet sunucusu başhekimlerince en kısa zamanda onaylanması gerekmektedir." cümlesi ile on dört ve on altıncı paragrafları metinden çıkarılmıştır.

3-"6.8.1.Kağıt Ortamında İş Göremezlik Belgesi ve Çalışabilir Belgesinin Düzenlenmesi İle İlgili Usul ve Esaslar" başlıklı bölümünün üçüncü paragrafı metinden çıkarılmış ve dördüncü paragrafında yer alan "Onay" ifadesinden önce gelen "Başhekimlik Onayı bölümü ile İş Göremezlik Belgesi'nin," ifadeleri metinden çıkarılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.


Eklenme Tarihi : 26 Haziran 2019 16:06
Haber
Kurumlar Vergisi Kanunu 52 Sayılı Sirküleri

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ...

Haber
OHAL Kapsamında yürürlüğe konulan KHK’ler gereği kapatılan kurum ve kuruluşlardan olan alacakların takip usulü hakkında Danıştay 5. daire kararı

(04 Temmuz 2019 Tarihli ve 30821 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından:...

Haber
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266)

Karar Sayısı: 1266 Ekli "Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine...