2019 / 11 Sayılı Genelge - 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih       : 21.05.2019

Sayı         : 92604331-010.06.02-E.7654597

Konu       : 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik

 

GENELGE

2019/11

 

22.2.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin Üçüncü Kısım Üçüncü Bölümünde yer alan "4-Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılığının sona ermesi ve bildirimi" başlıklı bölümün açıklamaları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıkları muhtarlık görevinin bittiği tarih itibariyle sona erdirilecek, muhtarlık görevinin bittiği tarih il veya ilçe mülki amirliklerince ve sigortalılarca en geç on gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile Kuruma bildirilecektir.

Muhtar seçilemeyenler ile seçimlere girmemesi nedeniyle seçim tarihi itibariyle sigortalılıkları sona erenlerin Kuruma yapılacak bildirimine esas olan on günlük sürenin başlangıcında, il ve ilçe seçim kurullarınca muhtar seçilenlere ilişkin yazının il ve ilçe mülki amirliklerine intikal ettiği tarih esas alınacak, diğer bir ifadeyle seçim tarihi itibariyle muhtarlık görevi sona eren sigortalıların Kuruma bildirimi için öngörülen on günlük süre, il veya ilçe seçim kurullarının muhtar seçilenlere ilişkin bildirim yazısının il ve ilçe mülki amirliklerine intikal tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Örnek 1- Muhtarlık görevi devam etmekte iken 31.3.2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerine giren sigortalı (B)'nin yeniden muhtar seçilemediği, ilçe seçim kurulunca muhtar seçilenlere ilişkin yazının ilçe mülki amirliğine 9.4.2019 tarihinde intikal ettiği varsayıldığında; (B) 'nin sigortalılığı 31.3.2019 tarihi itibariyle sona erdirilecek, muhtarlık görevinin sona erdiğine ilişkin on günlük bildirim süresinin başlangıcında 9.4.2019 tarihi esas alınacaktır. Sigortalı (B) 'nin muhtarlık görevinin sona erdiğine ilişkin bildirimin, ilçe mülki amirliğince 19.4.2019 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılması durumunda bu bildirim süresinde yapılmış sayılacaktır.

Örnek 2- İlçe seçim kurulunca 31.3.2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimleri sonuçlarına göre seçim bölgesinde yer alan muhtarlıklara seçilenlere ilişkin bilgileri içeren yazının ilçe mülki amirliğine 12.4.2019 tarihinde intikal ettiği, muhtarlık görevi sona erenlere ilişkin bildirimin ise 23.4.2019 tarihinde yapıldığı varsayıldığında, ilçe mülki amirliğine söz konusu bildirimin süresi içinde (22.4.2019 tarihine kadar) yapılmaması nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır."

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Eklenme Tarihi : 17 Haziran 2019 09:06
Haber
Kurumlar Vergisi Kanunu 52 Sayılı Sirküleri

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ...

Haber
OHAL Kapsamında yürürlüğe konulan KHK’ler gereği kapatılan kurum ve kuruluşlardan olan alacakların takip usulü hakkında Danıştay 5. daire kararı

(04 Temmuz 2019 Tarihli ve 30821 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından:...

Haber
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266)

Karar Sayısı: 1266 Ekli "Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine...