193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4561)

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(01 Ekim 2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 4561

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlan hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

30 Eylül 2021

 

30.9.2021 TARİHLİ VE 4561 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

MADDE 1- 22.7.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2. maddesindeki "30.9.2021" ibareleri "31.12.2021" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın geçici 3. maddesindeki '30/9/2021"  ibareleri '31.12.2021" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 1. maddesi, 1.10.2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2. maddesi, 1.10.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile bu Kararın yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Eklenme Tarihi : 10 Kasım 2021 17:11
Haber
Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye İş Kurumundan: ÜCRET GARANTİ FONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (30...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(28 Ekim 2021 tarihinde SGK tarafından yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (19 Kasım 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Mevzuatta Son Çıkanlar