İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİ YARGILAMA HUKUKU VE RE’SEN ARAŞTIRMA KAVRAMI

 

I. VERGİ YARGILAMA HUKUKU......................................................... 19

A. VERGİ YARGISININ YARGI SİSTEMİMİZ İÇİNDEKİ YERİ .............. 20

1. 1982 Öncesi Dönem....................................................................... 22

2. 1982 Sonrası Dönem...................................................................... 23

B. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VERGİ YARGISI............................. 24

1. Fransız Hukuku ............................................................................. 25

2. Alman Hukuku................................................................................ 25

3. Anglo-Sakson Hukuku.................................................................. 26

C. VERGİ DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ............................................ 27

1. Vergi Davasının Hukuki Niteliği Konusundaki Kuramsal Yaklaşımlar           30

2. Vergi Davasının Hukuki Niteliği Konusundaki Danıştay Kararları 33

II. VERGİ YARGILAMASININ FONKSİYONLARI VE HAKİM İLKELER 39

A. VERGİ YARGISININ FONKSİYONLARI........................................... 39

1. Uyuşmazlıkları Sona Erdirme Fonksiyonu .................................. 40

2. Çıkarlar Dengesini Koruma Fonksiyonu...................................... 40

3. İçtihat Yaratma Fonksiyonu.......................................................... 41

4. Hukuki Güvenliği Sağlama Fonksiyonu ..................................... 42

5. Vergi Adaletini Sağlama Fonksiyonu .......................................... 42

 B. VERGİ YARGILAMA HUKUKUNA HAKİM İLKELER........................ 42

1. Kamuya Yararlılık İlkesi ................................................................ 43

2. Yazılılık İlkesi.................................................................................. 44

3. Ekonomik Yaklaşım İlkesi............................................................. 45

4. Delil Serbestisi İlkesi..................................................................... 46

5. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi............................... 47

6. Usul Ekonomisi İlkesi.................................................................... 48

7. Re’sen Araştırma İlkesi.................................................................. 49

8. Gizlilik İlkesi................................................................................... 50

III. VERGİ YARGILAMA HUKUKUNDA RE’SEN ARAŞTIRMA........... 51

A. RE’SEN ARAŞTIRMA KAVRAMI...................................................... 51

B. RE’SEN ARAŞTIRMANIN DAYANAĞI VE VARLIK NEDENLERİ...... 54

C. RE’SEN ARAŞTIRMANIN UYGULANDIĞI DİĞER YARGILAMA ALANLARI         55

1. Medeni Yargılama Hukukunda...................................................... 55

2. Ceza Yargılama Hukukunda.......................................................... 56

D. AVRUPA İDARİ YARGI SİSTEMLERİNDE RE’SEN ARAŞTIRMA.... 58

 

İKİNCİ BÖLÜM

RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİNİN KAPSAM VE İŞLEVLERİ

 

I. RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİNİN KAPSAMI.................................... 59

A. YETKİLİ MERCİİLER BAKIMINDAN ................................................ 59

B. BİLGİ VE BELGELER BAKIMINDAN................................................ 61

C. TALEPTE BULUNULACAK KİŞİLER BAKIMINDAN ........................ 62

II. RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİNİN İŞLEVLERİ................................. 62

A. DAVA DOSYASININ TEKEMMÜLÜ SÜRECİNDEKİ İŞLEV............... 63

B. KAMU DÜZENİ BAKIMINDAN İŞLEV .............................................. 64

C. DOSYA DIŞI İNCELEME BAKIMINDAN İŞLEV................................ 66

1. Maddi Olay Bakımından................................................................ 67

2. Hukuki Nitelendirme Bakımından................................................. 71

III. ADİL YARGILANMA HAKKI........................................................... 73

A. VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ADİL YARGILANMA HAKKI............. 77

1. Medeni Hak ve Yükümlülükler...................................................... 77

2. Suç İsnadı....................................................................................... 78

B. ADİL YARGILANMA HAKKINI SAĞLAYAN İLKELER....................... 80

1. Makul Sürede Yargılanma Hakkı................................................... 80

2. Dava (Ulaşma) Hakkı...................................................................... 82

3. Yargılamanın Duruşmalı ve Aleni Olması..................................... 84

4. Hakkaniyete Uygun Yargılama...................................................... 85

5. Silahların Eşitliği ve Çekişmeli Yargılama İlkesi.......................... 86

6. Susma Hakkı .................................................................................. 91

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİNİN SINIRLARI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

 

I. RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİNİN SINIRLARI.................................. 93

A. İYUK KAYNAKLI SINIRLAR.............................................................. 94

1. Hukuka Uygunluk Denetimine İlişkin Sınır.................................. 94

2. Devletin Güvenliğine Dair Sınırlama............................................ 95

3. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi/Değiştirilmesi Yasağı....... 96

B. RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİNİN DİĞER SINIRLARI....................... 97

1. Diğer Mevzuattan Kaynaklanan Sınırlar....................................... 97

2. Kamu Düzeni ve Usul Ekonomisi Açısından Sınır...................... 98

3. Süreç Bakımından Sınır................................................................. 99

4. İdari İşlemin Unsurları Bakımından Sınır................................... 100

5. Diğer Sınırlar................................................................................. 103

II. RE’SEN ARAŞTIRMA UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR           104

A. İDDİA VE SAVUNMAYA İLİŞKİN KISITLARDAN KAYNAKLI SORUNLAR             105

1. Taleple Bağlılık ve Gerekçe Değişimi ........................................ 108

2. Savunma Hakkı............................................................................ 112

B. USUL EKONOMİSİNE DAİR SORUNLAR...................................... 116

C. HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİNE İLİŞKİN SORUNLAR............ 121

1. Matrah Araştırmasının Mahkemece Yapılması.......................... 127

2. Defter ve Belge İbrazının Mahkemeye Yapılması...................... 133

3. Tahsil Aşamasında Yapılması Gerekli İşlemler  ....................... 142

III. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ..................................................................... 146

A. POZİTİF HUKUK BAKIMINDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ................... 147

B. İDEAL HUKUK BAKIMINDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ....................... 152

SONUÇ.............................................................................................. 158

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR........................................................... 161

ÖZET................................................................................................. 167