6102 SAYILI

TÜRK TİCARET KANUNU

 

İÇİNDEKİLER

                                                                     Md. No           Sayfa No

BAŞLANGIÇ

A) Kanunun Uygulama Alanı.................................. 1-5................... 1

B) Çeşitli Hükümler............................................. 6-10................... 4

BİRİNCİ KİTAP

Ticari İşletme

BİRİNCİ KISIM

Tacir

A) Ticari İşletme.................................................... 11................... 6

B) Tacir............................................................ 12-17................... 6

C) Tacir Olmanın Hükümleri............................... 18-23................... 8

İKİNCİ KISIM

Ticaret Sicili

A) Kuruluş........................................................ 24-26................. 12

B) Tescil.......................................................... 27-38................. 14

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ticaret Unvanı ve İşletme Adı

A) Ticaret Unvanı.............................................. 39-52................. 19

B) İşletme Adı....................................................... 53................. 25

DÖRDÜNCÜ KISIM

Haksız Rekabet

A) Genel Olarak................................................ 54-55................. 25

B) Hukuki Sorumluluk........................................ 56-61................. 29

C) Ceza Sorumluluğu........................................ 62-63................. 34


                                                                     Md. No           Sayfa No

BEŞİNCİ KISIM

Ticari Defterler

A) Defter Tutma ve Envanter............................. 64-67................. 35

B) Açılış Bilançosu, Yılsonu Finansal Tabloları.... 68-81................. 39

C) Saklama ve İbraz......................................... 82-88................. 44

ALTINCI KISIM

Cari Hesap

A) Tanım ve Şekil.................................................. 89................. 48

B) Hükümleri.................................................... 90-97................. 48

C) Cari Hesabın Sona Ermesi............................ 98-99................. 51

D) Bakiyenin Haczi.............................................. 100................. 52

E) Zamanaşımı.................................................... 101................. 52

YEDİNCİ KISIM

Acentelik

A) Genel Olarak............................................. 102-104................. 53

B) Acentenin Yetkileri.................................... 105-108................. 54

C) Acentenin Borçları..................................... 109-112................. 55

D) Acentenin Hakları..................................... 113-119................. 57

E) Müvekkilin Borçları.......................................... 120................. 60

F) Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi........ 121-123................. 61

İKİNCİ KİTAP

Ticaret Şirketleri

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

A) Türleri............................................................. 124................. 63

B) Tüzel Kişilik ve Ehliyet..................................... 125................. 64

C) Uygulanacak Kanun Hükümleri......................... 126................. 64

D) Sermaye Koyma Borcu.............................. 127-132................. 64

E) Ortakların Kişisel Alacaklıları............................ 133................. 68

                                                                     Md. No           Sayfa No

F) Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme......... 134-194................. 69

G) Şirketler Topluluğu.................................... 195-209............... 102

H) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Düzenleme ve Denetleme Yetkisi 210  112

İKİNCİ KISIM

Kollektif Şirket

BİRİNCİ BÖLÜM

Şirketin Niteliği ve Kuruluşu

A) Tanım............................................................. 211............... 113

B) Sözleşme................................................. 212-214............... 113

C) Tescil....................................................... 215-216............... 115

İKİNCİ BÖLÜM

Ortaklar Arasındaki İlişkiler

A) Sözleşme Serbestisi........................................ 217............... 115

B) Şirketin Yönetimi....................................... 218-224............... 116

C) Denetim......................................................... 225............... 118

D) Oy Hakkı ve Kararlar....................................... 226............... 118

E) Kâr Payı Hakkı ve Zarara Katılma.............. 227-229............... 119

F) Rekabet Yasağı........................................ 230-231............... 120

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri

A) Tüzel Kişiliğin Kazanılması.............................. 232............... 121

B) Temsil...................................................... 233-235............... 122

C) Şirket Alacaklılarının Durumu..................... 236-242............... 123

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması

A) Sona Erme............................................... 243-252............... 125

B) Ortakların Şirketten Ayrılması.................... 253-266............... 129


                                                                     Md. No           Sayfa No

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tasfiye

A) Genel Hükümler........................................ 267-271............... 135

B) Tasfiye Memurları..................................... 272-285............... 136

C) Tasfiye İşleri............................................. 286-303............... 141

ÜÇÜNCÜ KISIM

Komandit Şirket

BİRİNCİ BÖLÜM

Şirketin Niteliği ve Kuruluşu

A) Tanımı............................................................ 304............... 145

B) Uygulanacak Hükümler.................................... 305............... 146

C) Sözleşme................................................. 306-307............... 146

İKİNCİ BÖLÜM

Ortaklar Arasındaki İlişkiler

A) Sözleşme Serbestisi........................................ 308............... 147

B) Komanditerlerin Hukuki Durumu................. 309-316............... 147

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri

A) Uygulanacak Hükümler.................................... 317............... 150

B) Şirketin Temsili............................................... 318............... 150

C) Komanditer Ortağın Sorumluluğu................ 319-327............... 150

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

A) Uygulanacak Hükümler.................................... 328............... 153

DÖRDÜNCÜ KISIM

Anonim Şirket

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler

A) Genel Hükümler........................................ 329-334............... 154

                                                                     Md. No           Sayfa No

B) Kuruluş..................................................... 335-355............... 156

C) Kanuna Karşı Hile........................................... 356............... 166

D) Temel İlkeler............................................. 357-358............... 167

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Kurulu

A) Genel Olarak............................................. 359-364............... 167

B) Yönetim ve Temsil.................................... 365-396............... 170

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetleme

A) Genel Olarak................................................... 397............... 186

B) Konu ve Kapsam............................................. 398............... 187

C) Denetçi.................................................... 399-400............... 188

D) İbraz Yükümü ve Bilgi Alma Hakkı................... 401............... 193

E) Denetim Raporu.............................................. 402............... 193

F) Görüş Yazıları................................................. 403............... 195

G) Denetçilerin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu 404............... 197

H) Şirket ile Denetçi Arasındaki Görüş Ayrılıkları... 405............... 198

I) Topluluk İlişkileri İçin Özel Denetçi Denetimi....... 406............... 198

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul

A) Genel Olarak................................................... 407............... 199

B) Görev ve Yetkileri............................................ 408............... 199

C) Toplantılar...................................................... 409............... 200

D) Çağrı....................................................... 410-416............... 201

E) Toplantının Yapılması................................ 417-424............... 204

F) Pay Sahibinin Kişisel Hakları...................... 425-444............... 209

G) Genel Kurul Kararlarının İptali..................... 445-446............... 219

H) Butlan............................................................ 447............... 220

I) Çeşitli Hükümler......................................... 448-451............... 220

                                                                     Md. No           Sayfa No

BEŞİNCİ BÖLÜM

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

BİRİNCİ AYIRIM

Genel Olarak

A) İlke................................................................. 452............... 221

B) Usul......................................................... 453-455............... 222

İKİNCİ AYIRIM

Özel Değişiklikler

A) Sermayenin Artırılması.............................. 456-472............... 224

B) Esas Sermayenin Azaltılması.................... 473-475............... 234

ALTINCI BÖLÜM

Pay ve Sermaye Koyma Borcu

BİRİNCİ AYIRIM

Pay

A) Genel Hükümler........................................ 476-477............... 236

B) İmtiyazlı Paylar......................................... 478-479............... 237

İKİNCİ AYIRIM

Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları

A) İlke................................................................. 480............... 239

B) Ödemeye Çağrı............................................... 481............... 239

C) Temerrüt.................................................. 482-483............... 240

YEDİNCİ BÖLÜM

Menkul Kıymetler

BİRİNCİ AYIRIM

Pay senetleri

A) Ortak Hükümler......................................... 484-488............... 241

B) Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri.............. 489............... 243

C) Nama Yazılı Payların ve Pay Senetlerinin Devrinde İlke.......... 490... 243

D) Devrin Sınırlandırılması............................. 491-501............... 244

                                                                     Md. No           Sayfa No

İKİNCİ AYIRIM

İntifa Senetleri

A) Çıkarılması..................................................... 502............... 249

B) Hükümleri....................................................... 503............... 249

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren

Menkul Kıymetler

A) Genel Kurul Kararıyla....................................... 504............... 250

B) Yönetim Kurulu Kararıyla.................................. 505............... 250

C) Sınır............................................................... 506............... 251

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı

A) Kâr ve Tasfiye Payı Hakkı......................... 507-508............... 251

B) Kâr Payı, Hazırlık Dönemi Faizi ve Kazanç Payı 509-511......... 252

C) Geri Alma Hakkı....................................... 512-513............... 253

DOKUZUNCU BÖLÜM

Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler

A) Anonim Şirketlerin Finansal Tabloları ve Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu      514-516.......................................................................... 254

B) Şirketler Topluluğunun Finansal Tabloları Ve Yıllık Faaliyet Raporu 517-518     255

C) Yedek Akçeler.......................................... 519-523............... 256

D) Çeşitli Hükümler....................................... 524-527............... 259

E) Özel Hükümler................................................ 528............... 259

ONUNCU BÖLÜM

Sona Erme ve Tasfiye

A) Sona Erme............................................... 529-535............... 260

B) Tasfiye..................................................... 536-546............... 262

C) Ek Tasfiye...................................................... 547............... 268

                                                                     Md. No           Sayfa No

D) Tasfiyeden Dönülmesi..................................... 548............... 269

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Hukuki Sorumluluk

A) Sorumluluk Hâlleri..................................... 549-554............... 269

B) Şirketin Zararı........................................... 555-561............... 272

ONİKİNCİ BÖLÜM

Cezai Sorumluluk

A) Suçlar ve Cezalar............................................ 562............... 274

B) Soruşturma ve Kovuşturma Usulü..................... 563............... 277

BEŞİNCİ KISIM

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

A) Tanımı............................................................ 564............... 277

B) Uygulanacak Hükümler.................................... 565............... 277

C) Kuruluş.................................................... 566-569............... 278

D) Yönetim................................................... 570-572............... 279

ALTINCI KISIM

Limited Şirket

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanım ve Kuruluş

A) Kavram........................................................... 573............... 280

B) Ortakların Sayısı............................................. 574............... 280

C) Şirket Sözleşmesi..................................... 575-579............... 281

D) Sermaye.................................................. 580-582............... 283

E) Esas Sermaye Payları..................................... 583............... 284

F) İntifa Senetleri................................................. 584............... 285

G) Kuruluş.................................................... 585-588............... 285

İKİNCİ BÖLÜM

Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi

A) Genel Olarak................................................... 589............... 288

B) Özel Değişiklikler...................................... 590-592............... 288

                                                                     Md. No           Sayfa No

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortakların Hak ve Borçları

A) Esas Sermaye Payının İşlemlere Konu Olması 593-600............ 289

B) Geri Verme Yasağı.......................................... 601............... 293

C) Ortakların Sorumluluğu.................................... 602............... 294

D) Ek Ödeme ve Yan Edim Yükümlülükleri...... 603-607............... 294

E) Kâr Payı ve İlgili Diğer Hükümler................ 608-611............... 296

F) Şirketin Kendi Esas Sermaye Paylarını İktisabı.. 612............... 298

G) Bağlılık Yükümlülüğü ve Rekabet Yasağı.......... 613............... 298

H) Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı.......................... 614............... 299

I) Özkaynakların Yerini Tutan Ödünçler.................. 615............... 299

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şirketin Organları

A) Genel Kurul............................................... 616-622............... 300

B) Yönetim ve Temsil.................................... 623-632............... 305

C) Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık............... 633-634............... 309

D) Denetçi.......................................................... 635............... 309

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sona Erme ve Ayrılma

A) Sona Erme Sebepleri ve Sona Ermenin Sonuçları 636.............. 310

B) Tescil ve İlan.................................................. 637............... 311

C) Çıkma ve Çıkarılma.................................. 638-642............... 311

D) Tasfiye........................................................... 643............... 313

E) Uygulanacak Hükümler.................................... 644............... 313


                                                                     Md. No           Sayfa No

ÜÇÜNCÜ KİTAP

Kıymetli Evrak

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

A) Kıymetli Evrakın Tanımı.................................. 645............... 314

B) Senetten Doğan Borç....................................... 646............... 314

C) Kıymetli Evrakın Devri.............................. 647-649............... 315

D) Senedin Türünün Değiştirilmesi........................ 650............... 316

E) İptal Kararı................................................ 651-652............... 316

F) Özel Hükümler................................................ 653............... 316

İKİNCİ KISIM

Nama Yazılı Senetler

A) Tanımı............................................................ 654............... 317

B) Alacaklının Hakkını Nasıl İspat Edeceği..... 655-656............... 317

C) İptal Kararı...................................................... 657............... 317

ÜÇÜNCÜ KISIM

Hamile Yazılı Senetler

A) Tanımı............................................................ 658............... 318

B) Borçlunun Def’ileri..................................... 659-660............... 318

C) İptal Kararı............................................... 661-668............... 319

D) İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi................... 669............... 322

DÖRDÜNCÜ KISIM

Kambiyo Senetleri

A) Borçlanma Ehliyeti........................................... 670............... 322

BİRİNCİ BÖLÜM

Poliçe

BİRİNCİ AYIRIM

Poliçenin Düzenlenmesi ve Şekli

A) Şekil........................................................ 671-676............... 323

B) İmza Edenlerin Sorumluluğu....................... 677-680............... 325

                                                                     Md. No           Sayfa No

İKİNCİ AYIRIM

Ciro

A) Poliçenin Devredilmesi..................................... 681............... 326

B) Ciro.......................................................... 682-690............... 326

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Kabul ve Aval

A) Kabule Arz................................................ 691-694............... 330

B) Kabul....................................................... 695-699............... 331

C) Aval......................................................... 700-702............... 333

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Ödeme

A) Vade........................................................ 703-707............... 334

B) Ödeme..................................................... 708-712............... 336

BEŞİNCİ AYIRIM

Kabul Etmeme ve Ödememe Hâllerinde Başvurma Hakları

A) Başvurma Hakkı....................................... 713-731............... 338

B) Sebepsiz Zenginleşme..................................... 732............... 348

C) Poliçe Karşılığının Devri.................................. 733............... 348

D) Araya Girme............................................. 734-742............... 349

ALTINCI AYIRIM

Poliçe Nüshaları ve Suretleri

A) Poliçe Nüshaları........................................ 743-745............... 353

B) Poliçe Suretleri.......................................... 746-747............... 354

YEDİNCİ AYIRIM

Çeşitli Hükümler

A) Senet Metnindeki Değişiklikler.......................... 748............... 355

B) Zamanaşımı............................................. 749-751............... 355

C) Süreler..................................................... 752-754............... 356

D) Poliçeye İlişkin İşlemlerin Yapılacağı Yer.......... 755............... 357

E) İmzalar........................................................... 756............... 357

                                                                     Md. No           Sayfa No

F) İptal.......................................................... 757-765............... 357

SEKİZİNCİ AYIRIM

Kanunlar İhtilafı

A) Ehliyet............................................................ 766............... 360

B) Şekil ve Süreler......................................... 767-769............... 360

C) Borçlanmaların Hükümleri.......................... 770-775............... 361

İKİNCİ BÖLÜM

Bono veya Emre Yazılı Senet

A) Unsurlar.......................................................... 776............... 363

B) Unsurların Bulunmaması.................................. 777............... 363

C) Uygulanacak Hükümler.................................... 778............... 364

D) Düzenleyenin Sorumluluğu............................... 779............... 365

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çek

BİRİNCİ AYIRIM

Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli

A) Şekli........................................................ 780-781............... 366

B) Münferit Unsurlar....................................... 782-787............... 367

İKİNCİ AYIRIM

Devir

A) Devredilebilirlik................................................ 788............... 369

B) Ciro.......................................................... 789-791............... 369

C) Elden Çıkan Çek............................................. 792............... 370

D) Protestodan ve İbraz Süresinin Geçmesinden Sonraki Ciro...... 793... 370

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Ödeme ve Ödememe

A) Ödeme..................................................... 794-807............... 371

B) Ödememe................................................. 808-811............... 376


                                                                     Md. No           Sayfa No

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Çeşitli Hükümler

A) Sahte veya Tahrif Edilmiş Çek......................... 812............... 378

B) Çekin Birden Fazla Nüsha Olarak Düzenlenmesi 813............... 378

C) Zamanaşımı................................................... 814............... 378

D) Bankanın Tanımı............................................. 815............... 379

E) Süreler..................................................... 816-817............... 379

F) Uygulanacak Hükümler.................................... 818............... 379

BEŞİNCİ AYIRIM

Kanunlar İhtilafı

A) Muhatap Olma Ehliyeti..................................... 819............... 381

B) Şekil ve Süreler............................................... 820............... 381

C) Borçlanmaların Hükümleri.......................... 821-823............... 382

BEŞİNCİ KISIM

Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve

Diğer Emre Yazılı Senetler

A) Emre Yazılı Senet..................................... 824-825............... 383

B) Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler..... 826-830............... 384

C) Cirosu Kabil Olan Diğer Senetler...................... 831............... 385

ALTINCI KISIM

Makbuz Senedi ve Varant

A) Umumi Mağazalar..................................... 832-833............... 386

B) Makbuz Senedi ve Varant.......................... 834-840............... 387

C) Mallar Üzerinde Tasarruflar........................ 841-847............... 389

D) Zamanaşımı................................................... 848............... 391

E) Senetlerin Zıyaı............................................... 849............... 391


                                                                     Md. No           Sayfa No

DÖRDÜNCÜ KİTAP

Taşıma İşleri

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

A) Taşıyıcı.......................................................... 850............... 392

B) Hükümlerin Uygulama Alanı............................. 851............... 392

C) Saklı Tutulan Hükümler............................. 852-853............... 392

D) Sorumluluğun Kaldırılmasına veya Hafifletilmesine Ait Hükümlerin Geçersizliği           854.......................................................................... 393

E) Zamanaşımı.................................................... 855............... 393

İKİNCİ KISIM

Eşya Taşıma

A) Taşıma Sözleşmesinin Uygulanması.......... 856-874............... 394

B) Taşıyıcının Sorumluluğu............................ 875-893............... 408

ÜÇÜNCÜ KISIM

Taşınma Eşyası Taşıması

A) Uygulanacak Hükümler.................................... 894............... 417

B) Taşıyıcının Yükümlülükleri............................... 895............... 417

C) Taşıma Senedi, Tehlikeli Mal, Refakat Belgeleri, Bildirim ve Bilgi Verme Yükümlülükleri          896.......................................................................... 417

D) Gönderenin Özel Hâllerde Sorumluluğu............. 897............... 418

E) Sorumluluktan Kurtulma Sebepleri..................... 898............... 418

F) Sorumluluk Sınırı............................................. 899............... 419

G) Bildirim........................................................... 900............... 419

H) Sorumluluğu Sınırlama Hakkının Kaybı............. 901............... 420

DÖRDÜNCÜ KISIM

Değişik Tür Araçlar ile Taşıma

A) Sözleşme....................................................... 902............... 420

B) Bilinen Zarar Yeri............................................. 903............... 421

C) Bildirim ve Zamanaşımı................................... 904............... 421

                                                                     Md. No           Sayfa No

D) Taşınma Eşyasının Taşıması.......................... 905............... 422

BEŞİNCİ KISIM

Yolcu Taşıma

A) Kurallara Uyma Zorunluluğu.............................. 906............... 422

B) Seferin Yapılamaması...................................... 907............... 422

C) Seferin Gecikmesi..................................... 908-910............... 423

D) Seferin Duraklaması........................................ 911............... 424

E) Bagaj....................................................... 912-913............... 425

F) Taşıyıcının Sorumluluğu................................... 914............... 426

G) Yolcunun Ölümü.............................................. 915............... 427

H) Yönetmelik..................................................... 916............... 427

ALTINCI KISIM

Taşıma İşleri Komisyoncusu

A) Taşıma Komisyonculuğu Sözleşmesi................ 917............... 428

B) Hükümleri................................................. 918-927............... 428

C) Sorumluluk............................................... 928-929............... 432

D) Zamanaşımı................................................... 930............... 433

BEŞİNCİ KİTAP

Deniz Ticareti

BİRİNCİ KISIM

Gemi

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

A) Tanımlar................................................... 931-934............... 433

B) Hükümlerin Uygulama Alanı............................. 935............... 435

C) Gemilerin Hukuksal Niteliği........................ 936-937............... 436

İKİNCİ BÖLÜM

Geminin Kimliği

A) Geminin Adı.............................................. 938-939............... 437

B) Geminin Bayrağı....................................... 940-945............... 437

                                                                     Md. No           Sayfa No

C) Geminin Bağlama Limanı................................. 946............... 440

D) Ceza Hükümleri........................................ 947-952............... 441

E) Tüzük............................................................. 953............... 442

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gemi Sicili

A) Genel Hükümler........................................ 954-958............... 442

B) Geminin Tescili......................................... 959-964............... 444

C) Silinme..................................................... 965-967............... 448

D) Gemi Tasdiknamesi.................................. 968-971............... 450

E) Sicil İşlemlerini Yaptırmaya Davet.................... 972............... 451

F) Hükümleri................................................. 973-983............... 452

G) Zamanaşımı................................................... 984............... 456

H) Kayıt Giderleri................................................. 985............... 456

İ) Yapı Hâlindeki Gemilere Özgü Sicil.............. 986-992............... 456

J) Sicil Müdürlüğünün Kararlarına İtiraz.................. 993............... 459

K) Tüzük............................................................. 994............... 459

L) Türk Uluslararası Gemi Sicili............................. 995............... 460

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mülkiyet ve Diğer Ayni Haklar

BİRİNCİ AYIRIM

Uygulanacak Hükümler

A) Sicile Kayıtlı Gemilere..................................... 996............... 460

B) Sicile Kayıtlı Olmayan Gemilere....................... 997............... 460

İKİNCİ AYIRIM

Mülkiyet

A) İktisabı................................................... 998-1002............... 461

B) Zıya...................................................... 1003-1005............... 464

C) Sicile Kayıtlı Gemi Payı ve İştirak Payı Üzerinde Mülkiyet 1006-1009  465

D) Yapı Hâlinde Bulunan Gemiler ve Yapı Payları Üzerindeki Mülkiyet... 1010-1011         467

                                                                     Md. No           Sayfa No

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Gemi Rehni

A) Sicile Kayıtlı Olmayan Gemiler Üzerindeki İştirak Payının Rehni 1012  467

B) Sicile Kayıtlı Olan Gemilerin Rehni.......... 1013-1058............... 468

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

İntifa Hakkı

A) Kurulması..................................................... 1059............... 489

B) Uygulanacak Hükümler.................................. 1060............... 490

İKİNCİ KISIM

Donatan ve Donatma İştiraki

A) Donatan................................................ 1061-1063............... 490

B) Donatma İştiraki.................................... 1064-1087............... 491

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kaptan

A) Özen Yükümlülüğü......................................... 1088............... 500

B) Sorumluluğu.................................................. 1089............... 500

C) Görevleri............................................... 1090-1102............... 501

D) Kanundan Doğan Temsil Yetkisi............. 1103-1118............... 506

DÖRDÜNCÜ KISIM

Deniz Ticareti Sözleşmeleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Gemi Kira Sözleşmeleri

A) Tanımı ve Türleri........................................... 1119............... 513

B) Gemi Kira Senedi........................................... 1120............... 513

C) Sicile Şerh.................................................... 1121............... 513

D) Hüküm ve Sonuçları.............................. 1122-1129............... 514

E) Uygulanacak Hükümler.................................. 1130............... 516


                                                                     Md. No           Sayfa No

İKİNCİ BÖLÜM

Zaman Çarteri Sözleşmesi

A) Tanımı.......................................................... 1131............... 516

B) Zaman Çarter Partisi...................................... 1132............... 517

C) Tarafların Hakları ve Borçları.................. 1133-1137............... 517

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Navlun Sözleşmesi

BİRİNCİ AYIRIM

Genel Hükümler

A) Navlun Sözleşmesinin Türleri.......................... 1138............... 519

B) Yolculuk Çarter Partisi................................... 1139............... 519

C) Kamaralar..................................................... 1140............... 519

D) Taşıyanın, Gemiyi Denize, Yola ve Yüke Elverişli Bulundurma Yükümlülüğü   1141     519

İKİNCİ AYIRIM

Yükleme ve Boşaltma

A) Yükleme............................................... 1142-1165............... 520

B) Boşaltma.............................................. 1166-1177............... 532

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Taşıyanın Sorumluluğu ve Hakları

A) Taşıyanın Sorumluluğu........................... 1178-1192............... 538

B) Taşıyanın Hakları.................................. 1193-1207............... 549

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu

A) Kusur Sorumluluğu......................................... 1208............... 554

BEŞİNCİ AYIRIM

Yolculuğun Başlamasına veya Devamına Engel Olan Sebepler

Yüzünden Sözleşmenin Sona Ermesi

A) Sözleşmenin Hükümden Düşmesi........... 1209-1217............... 554

                                                                     Md. No           Sayfa No

B) Sözleşmenin Feshi................................ 1218-1226............... 558

C) Birden Çok Yolculuğun Özellikleri................... 1227............... 563

ALTINCI AYIRIM

Denizde Taşıma Senetleri

A) Konişmento........................................... 1228-1241............... 563

B) Diğer Denizde Taşıma Senetleri...................... 1242............... 572

YEDİNCİ AYIRIM

Emredici Hükümler

A) Genel Olarak................................................. 1243............... 572

B) İstisnalar....................................................... 1244............... 573

C) Yolculuk Çarteri Sözleşmesi........................... 1245............... 574

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zamanaşımı

A) Süre............................................................. 1246............... 574

BEŞİNCİ BÖLÜM

Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi

A) Tanımı.......................................................... 1247............... 575

B) Taşıyan ve Fiilî Taşıyan................................. 1248............... 575

C) Yolcu............................................................ 1249............... 575

D) Bagaj............................................................ 1250............... 576

E) Yolcunun Yükümlülükleri........................ 1251-1253............... 576

F) Taşıyanın Hapis Hakkı................................... 1254............... 577

G) Ölen Yolcunun Bagajı.................................... 1255............... 578

H) Yolcunun Uğradığı Zararlardan Sorumluluk 1256-1271.............. 578

BEŞİNCİ KISIM

Deniz Kazaları

BİRİNCİ BÖLÜM

Müşterek Avarya

A) Genel Hükümler..................................... 1272-1273............... 587

                                                                     Md. No           Sayfa No

B) Borçlular ve Teminat.............................. 1274-1277............... 588

C) Dispeç.................................................. 1278-1284............... 590

D) Zamanaşımı.................................................. 1285............... 593

İKİNCİ BÖLÜM

Çatma

A) Uygulama Alanı............................................. 1286............... 593

B) Kusursuz Çatma............................................ 1287............... 593

C) Kusurlu Çatma...................................... 1288-1291............... 594

D) Dava Öncesi Delil Tespiti............................... 1292............... 595

E) Şekil Şartı Yokluğu........................................ 1293............... 596

F) Karine Yokluğu.............................................. 1294............... 596

G) Kaptanın Yardım Görevi ve Yerine Getirilmemesinden Donatanın Sorumsuzluğu         1295.......................................................................... 596

H) Saklı Tutulan Hükümler.................................. 1296............... 597

İ) Zamanaşımı................................................... 1297............... 597

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurtarma

A) Eşya Kurtarma...................................... 1298-1316............... 597

B) İnsan Kurtarma...................................... 1317-1318............... 608

C) Zamanaşımı.................................................. 1319............... 608

ALTINCI KISIM

Gemi Alacakları

A) Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacaklar........... 1320............... 609

B) Gemi Alacağının Verdiği Kanuni Rehin Hakkı 1321-1327........... 610

YEDİNCİ KISIM

Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği

Zararının Tazmini

A) Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlanması..... 1328-1335... 614

                                                                     Md. No           Sayfa No

B) Petrol Kirliliği Zararı Hakkında Özel Hükümler 1336-1340.......... 618

C) Sözleşmelere İlişkin Ortak Hükümler....... 1341-1349............... 621

SEKİZİNCİ KISIM

Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler

A) Uygulanacak Hukuk....................................... 1350............... 624

B) Tamamlayıcı Hükümler.................................. 1351............... 625

C) Gemiler Hakkında.................................. 1352-1397............... 625

D) Eşya Hakkında..................................... 1398-1400............... 646

ALTINCI KİTAP

Sigorta Hukuku

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

A) Sigorta Sözleşmesi................................ 1401-1449............... 647

B) Kanun Hükümlerinin Uygulama Alanı............... 1450............... 667

C) Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Uygulanacak Hükümler......... 1451... 667

D) Koruyucu Hükümler....................................... 1452............... 667

İKİNCİ KISIM

Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Zarar Sigortaları

A) Mal Sigortaları....................................... 1453-1472............... 668

B) Sorumluluk Sigortaları............................ 1473-1485............... 676

C) Koruyucu Hükümler....................................... 1486............... 680

İKİNCİ BÖLÜM

Can Sigortaları

A) Hayat Sigortası..................................... 1487-1506............... 681

B) Kaza Sigortası....................................... 1507-1510............... 690

C) Hastalık ve Sağlık Sigortası................... 1511-1520............... 691

                                                                     Md. No           Sayfa No

SON HÜKÜMLER

A) Şirket Davalarında Yargılama Usulü................ 1521............... 695

B) Ölçeklerine Göre İşletmeler............................. 1522............... 695

C) Ölçeklerine Göre Sermaye Şirketleri................ 1523............... 695

D) Elektronik İşlemler ve Bilgi Toplumu Hizmetleri 1524-1528........ 696

E) Kurumsal Yönetim İlkeleri............................... 1529............... 701

F) Ticari Hükümlerle Yasaklanmış İşlemler İle Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları........................................................... 1530............... 702

G) “Şirket” ve “Ortaklık” Terimlerinin Kanuniliği...... 1531............... 704

H) Ticaret Sicili Harçları..................................... 1532............... 705

İ) Yürürlükten Kaldırılan Hükümler....................... 1533............... 705

Geçici Madde....................................................... 1-9............... 705

Yürürlük............................................................ 1534............... 716

Yürütme............................................................ 1535............... 717