İÇİNDEKİLER

 
BİRİNCİ BÖLÜM

UFRS’YE GÖRE YAPILAN KAYIT SONUÇLARININ, VERGİ KANUNLARINA GÖRE BEYANI

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE..................................... 28

1. GENEL BİLGİLER:................................................................................................................. 28

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVENİN AMACI VE MUHASEBE STANDARTLARI İLE İLİŞKİSİ:............. 29

3. KAVRAMSAL ÇERÇEVENİN KAPSAMI:................................................................................. 30

3.1. FİNANSAL RAPORLAMANIN AMACI:............................................................................. 30

3.2. FAYDALI FİNANSAL BİLGİNİN NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ:.......................................... 30

3.2.1 Temel Niteliksel Özellikler:...................................................................................... 31

3.2.1.1 İhtiyaca Uygunluk: ............................................................................................. 31

3.2.1.2. Gerçeğe Uygun Şekilde Sunum:........................................................................ 31

3.2.1.2.1. Tam Bir Sunum:......................................................................................... 31

3.2.1.2.2. Tarafsız Sunum: ........................................................................................ 32

3.2.1.2.3. Hatasız Sunum:.......................................................................................... 32

3.2.2. Temel Niteliksel Özelliklerin Uygulanması:............................................................ 32

3.2.3. Destekleyici Niteliksel Özellikler:........................................................................... 33

3.2.3.1. Karşılaştırılabilirlik:.............................................................................................. 33

3.2.3.2. Doğrulanabilirlik:................................................................................................. 33

3.2.3.3. Zamanında Sunum:........................................................................................... 33

3.2.3.4. Anlaşılabilirlik:.................................................................................................... 34

3.2.4. Destekleyici Niteliksel Özelliklerin Uygulanması: ................................................. 34

3.2.5. Faydalı Finansal Raporlamada Maliyet Kısıtı: ........................................................ 34

3.3. FİNANSAL TABLOLARI OLUŞTURAN UNSURLARIN TANIM, TAHAKKUK VE ÖLÇÜMLEME ESASLARI: 34

3.3.1. İşletmenin Sürekliliği:.............................................................................................. 34

3.3.2. Finansal Tabloların Unsurları:................................................................................. 35

3.3.2.1. Finansal Durum:................................................................................................. 35

3.3.2.2. Varlıklar:............................................................................................................ 36

3.3.2.3. Borçlar:.............................................................................................................. 36

3.3.2.4. Özkaynaklar (Özsermaye):................................................................................. 37

3.3.2.5. Faaliyet Sonuçları:............................................................................................. 37

3.3.2.6. Gelirler:.............................................................................................................. 38

3.3.2.7. Giderler:............................................................................................................. 38

3.3.2.8. Sermaye Koruma Düzeltmesi:............................................................................ 39

3.3.3. Finansal Tablolara İlişkin Unsurların Tahakkuku:.................................................. 39

3.3.3.1. Gelecekteki Ekonomik Yarar Olasılığı:................................................................ 40

3.3.3.2. Ölçümlemenin Güvenilirliği:................................................................................. 40

3.3.3.3. Varlıkların Tahakkuku:....................................................................................... 40

3.3.3.4. Borçların Tahakkuku:......................................................................................... 40

3.3.3.5. Gelirin Tahakkuku:............................................................................................. 41

3.3.3.6. Giderlerin Tahakkuku:........................................................................................ 41

3.3.4. Finansal Tabloların Unsurların Ölçüm Esasları:..................................................... 42

3.3.4.1. Tarihi Maliyet (Maliyet Bedeli):............................................................................ 42

3.3.4.2. Cari Maliyet:....................................................................................................... 42

3.3.4.3. Gerçekleşebilir Değer (Ödeme Değeri):............................................................... 43

3.3.4.4. Bugünkü Değer:................................................................................................ 43

3.4. SERMAYE VE SERMAYENİN KORUNMASI KAVRAMLARI:............................................ 43

3.4.1. Sermaye Kavramı:................................................................................................... 43

3.4.2. Sermayenin Korunması ve Kârın Belirlenmesi:...................................................... 43

3.4.2.1. Sermayenin Nominal Olarak Korunması (Finansal Sermayenin Devamlılığı):....... 43

3.4.2.2. Sermayenin Üretim Gücünün Korunması (Fiziki Sermayenin Devamlılığı):........... 44

(TMS 1) FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU.................. 45

1. GENEL BİLGİLER:................................................................................................................. 45

2. FİNANSAL TABLOLARIN GERÇEĞE UYGUN SUNULUŞU VE TFRS’LERLE UYUMU:............ 46

3. İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ:................................................................................................... 47

4. MUHASEBENİN TAHAKKUK ESASI:...................................................................................... 47

5. NETLEŞTİRME (MAHSUP ETME):.......................................................................................... 48

6. FİNANSAL TABLOLARIN RAPORLAMA SIKLIĞI:................................................................... 48

7. KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ:..................................................................................................... 49

8. SUNULUŞUN TUTARLILIĞI:................................................................................................... 49

9. FİNANSAL TABLOLARIN TANIMLANMASI, YAPI VE İÇERİK:................................................ 50

9.1. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO):..................................................................... 50

9.1.1. Dönen Varlıklar:....................................................................................................... 51

9.1.2. Duran Varlıklar:........................................................................................................ 52

9.1.3. Kısa Vadeli Borçlar:................................................................................................. 52

9.1.3.1. Düzeltme Gerektirmeyen Olaylar:....................................................................... 53

9.1.4. Uzun Vadeli Borçlar:................................................................................................ 53

9.1.5. Bilanço’da Veya Dipnotlarda Sunulacak Bilgiler:................................................... 54

9.2. KAPSAMLI GELİR TABLOSU:........................................................................................ 55

9.2.1. Kapsamlı Gelir Tablosunda Sunulacak Bilgiler:..................................................... 55

9.2.2. Dönem Kâr ve Zararı: .............................................................................................. 56

9.2.2.1. Diğer Kapsamlı Gelir (Özkaynaklara Yansıtılan Kâr veya Zararlar):..................... 56

9.2.3. Kapsamlı Gelir Tablosunda Veya Dipnotlarda Sunulan Bilgiler: ........................... 58

9.2.4. Kapsamlı Gelir Tablosunda Giderlerin Alt Gruplara Ayrılması:............................. 58

9.2.4.1. Giderlerin Çeşit Esasına Göre Sınıflandırılması:................................................. 59

9.2.4.2. Giderlerin Fonksiyonu (Satışların Maliyeti) Esasına Göre Sınıflandırılması:......... 59

9.3. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU:................................................................................... 60

9.3.1. Özkaynak Değişim Tablosunda veya Dipnotlarda Sunulacak Bilgiler:.................. 61

9.4. NAKİT AKIŞ TABLOSU:.................................................................................................. 61

9.5 FİNANSAL TABLOLARDA DİPNOTLAR:.......................................................................... 61

10. KOBİ STANDARTLARINDA FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU:...................................... 64

(TMS 7) NAKİT AKIŞ TABLOLARI.......................... 65

1. GENEL BİLGİLER:................................................................................................................. 65

2. NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN SUNUMU:................................................................................... 66

2.1. İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları:....................................................... 66

2.1.1. İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akışlarının Raporlanması:..................... 67

2.2. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları:....................................................... 68

2.3. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları:................................................. 69

2.4. Yabancı Paraya Dayalı İşlemlere İlişkin Nakit Akışları:..................................................... 69

2.5. Faiz ve Temettülerin Nakit Akış Tablosunda Sunumu:..................................................... 70

2.6. Vergilerin Nakit Akış Tablosunda Sunumu:...................................................................... 70

2.7. Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar:............................................. 71

3. NAKİT AKIŞ TABLOSU ÖRNEK UYGULAMA:........................................................................ 71

4. KOBİ STANDARTLARINDA NAKİT AKIŞ TABLOLARI:........................................................... 77

(TMS 12) GELİR VERGİLERİ (KURUMLAR VERGİSİ) .......... 78

1. GENEL BİLGİLER:................................................................................................................. 78

2. ERTELENEN VERGİ: ............................................................................................................ 79

2.1. Sürekli Farklar: ............................................................................................................... 80

2.2. İndirilebilir Geçici Farklar (Ertelenen Vergi Varlığı-Alacağı- etkisi doğurur):........................ 81

2.2.1. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı:............................................................................. 81

2.2.2- Kıdem Tazminatı Karşılığı: ...................................................................................... 83

2.2.3- Vergi Kanunlarında Belirtilen Oranların Üzerinde Amortisman Ayrılması:............ 85

2.2.4- Vadeli Satışlar:........................................................................................................ 88

2.2.5- Geçmiş Yıl Mali Zararları:........................................................................................ 92

2.2.6- Şüpheli Alacaklar Karşılığı:..................................................................................... 94

2.2.7. Zarar, Ziyan ve Tazminatlar (Borç Karşılıkları): ..................................................... 97

2.3. Vergilendirilebilir Geçici Farklar (Ertelenen Vergi Borcu etkisi doğurur):........................... 100

2.3.1- Alacak Senetleri Reeskontlarındaki Standartlara Göre Oluşan Reeskont Farkları, Verilen Çekler ve Senetsiz Borçlarla İlgili Reeskontlar:........................................................................................................... 101

2.3.2- Vergi Kanunlarında Belirtilen Oranların Altında Amortisman Ayrılması:............. 106

2.3.3- Hisse Senetleri Değer Artışı:................................................................................. 108

(TMS 2) STOKLAR...................................... 112

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 113

2. STOKLARIN DEĞERLEMESİ:.............................................................................................. 113

3. STOKLARIN MALİYETİ:....................................................................................................... 113

3.1. Satın Alma Maliyeti:...................................................................................................... 113

3.2. Dönüştürme Maliyetleri (Yarı Mamul-Mamul Oluşumu):................................................... 121

3.2.1. Ortak Ürünler veya Ana Ürün-Yan Ürün Maliyeleri:.............................................. 123

3.3. Stoklara Eklenen Diğer Maliyetler:................................................................................. 124

3.4. Stoklara Dahil Edilmeyen Maliyetler:.............................................................................. 124

3.5. Hizmet Sunan İşletmelerde Stok Maliyeti:...................................................................... 124

3.6. Canlı Varlıkların Hasatından Elde Edilen Tarımsal Ürünlerin Maliyeti: ............................ 129

4. STOK MALİYETLERİNİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ: ......................................................... 129

4.1. Standart Maliyet Yöntemi:............................................................................................. 129

4.2. Perakende Yöntemi:..................................................................................................... 130

4.3. Fifo Yöntemi:................................................................................................................ 131

4.4. Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi:................................................................................ 131

4.5. Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi:.................................................................. 131

5. STOKLARIN ENVANTER DEĞERLEMESİ:........................................................................... 131

5.1. Net Gerçekleşebilir Değerin Yeniden Gözden Geçirilmesi (Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrılan Stokarın Takip Eden Dönemde de Satılmamış Olması): ....................................................................................................................... 134

5.2. Stokların Gider Olarak Kaydedilmesi (Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrılan Stokların Takip Eden Dönemde Satılmış Olması):      136

5.3. İşletmede Kullanılmak İçin İmal ve İnşa Edilen Varlıklar İçin Kullanılan Stoklar:.............. 137

5.4. Stoklara İlişkin Genel Sınıflandırma:.............................................................................. 138

6. STOKLARLA İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:.................................................................................. 138

7. DİPNOTLARDA AÇIKLANACAK BİLGİLER:.......................................................................... 140

8. KOBİ STANDARDINDA STOKLAR:....................................................................................... 140

(TMS 18) HASILAT..................................... 141

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 141

2. TMS 18 KAPSAMINDA OLMAYAN HASILATLAR:................................................................ 141

3. HASILATLA İLGİLİ ÖRNEK UYGULAMA:............................................................................. 142

4. HASILATIN ÖLÇÜMÜ:.......................................................................................................... 143

4.1. Vadeli Satışlarda Hasılatın Ölçümü: ............................................................................. 144

4.2. Mal Veya Hizmetlerin Takas’ında Hasılatın Ölçümü:...................................................... 148

4.3. İşlemin Ayrıştırılması:.................................................................................................... 149

5. MAL SATIŞINA İLİŞKİN HASILATIN DOĞUŞ ZAMANI:......................................................... 151

6. HİZMET SATIŞINA İLİŞKİN HASILATIN DOĞUŞ ZAMANI:.................................................... 155

7. FAİZ, İSİM HAKLARI VE TEMETTÜLERDE HASILATIN DOĞUŞ ZAMANI:............................ 159

7.1. Faiz Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi:............................................................................ 159

7.2. İsim Haklarının Muhasebeleştirilmesi:............................................................................ 160

7.3. Temettülerin Muhasebeleştirilmesi:................................................................................ 160

8. HASILATA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER:................................................................................... 161

9. DİPNOTLAR:........................................................................................................................ 163

10. KOBİ STANDARTLARINDA HASILAT: ............................................................................... 163

(TMS 8) MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR    164

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 164

2. MUHASEBE POLİTİKALARI:................................................................................................ 165

2.1. Muhasebe Politikalarının Seçilmesi ve Uygulanması:..................................................... 166

2.2. Muhasebe Politikalarının Tutarlılığı:.............................................................................. 166

2.3. Muhasebe Politikalarında Değişiklikler:.......................................................................... 167

2.4. Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklerin Uygulanması:................................................ 167

3. MUHASEBE TAHMİNLERİ:................................................................................................... 168

3.1. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler:........................................................................ 169

4. HATALAR:............................................................................................................................ 169

4.1. Hataların Düzeltilmesi:................................................................................................... 169

4.2. Hataların Bir Önceki Ya da Daha Önceki Dönemler İçin Düzeltilememesi:...................... 170

5. ÖRNEK UYGULAMALAR:..................................................................................................... 171

5.1. Hataların Geçmişe Dönük Yeniden Düzenlenmesi:........................................................ 171

5.2. Muhasebe Politikasındaki Değişikliğin, Geçmişe Dönük Uygulanamadığında İleriye Dönük Uygulanması:  173

6. TMS 8 İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:...................................................................................... 176

7. KOBİLERDE MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİK VE HATALAR:           179

8. DİPNOTLAR:........................................................................................................................ 179

(TFRS 8) FAALİYET BÖLÜMLERİ.......................... 182

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 182

2. FAALİYET BÖLÜMLERİ:...................................................................................................... 182

3. FAALİYET BÖLÜMLERİNİN RAPORLANMASI:..................................................................... 184

3.1. Birleştirme Kriterleri:....................................................................................................... 184

3.2. Sayısal Alt Sınırlar:....................................................................................................... 184

3.3. Faaliyet Bölümleri Tarafından Raporlanan Toplam Dış Hasılatın, İşletmenin Toplam Dış Hasılatının % 75’inden Düşük Olması:               187

3.4. Raporlanabilir Faaliyet Bölümlerinde Dönemler Arasında Değişiklik Olması:................... 187

3.5. Raporlanabilir Bölüm Sayısında Sınır:........................................................................... 187

4. KOBİLERDE FAALİYET BÖLÜMLERİ:.................................................................................. 187

5. TFRS 8 İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:.................................................................................... 188

6. DİPNOTLAR:........................................................................................................................ 188

(TMS 17) KİRALAMA İŞLEMLERİ.......................... 195

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 195

2. STANDART KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞLEMLER:............................................................ 198

3. KİRALAMA İŞLEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI:................................................................ 198

4. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN KİRACI YÖNÜNDEN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ:.... 200

5. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN KİRAYA VEREN YÖNÜNDEN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ:  209

6. FAALİYET KİRALAMASI (ADİ KİRALAMA) İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ:...... 217

6.1. Kira Geliri Elde Edenler:................................................................................................ 217

6.2. Kira Ödeyenler:............................................................................................................. 217

7. SATIŞ VE GERİ KİRALAMA:................................................................................................ 217

8. TMS 17 İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:.................................................................................... 218

9. KOBİLERDE KİRALAMA İŞLEMLERİ:.................................................................................. 221

10. DİPNOTLAR:...................................................................................................................... 221

(TMS 37) KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR       223

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 224

2. STANDART KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞLEMLER:............................................................ 224

3. KARŞILIKLAR:..................................................................................................................... 224

3.1. Karşılıklar ve Koşullu Borçlar Arasındaki İlişki: .............................................................. 225

3.2. Karşılıkların Muhasebeleştirilmesi:................................................................................. 225

3.2.1. Geçmiş Bir Olaydan Kaynaklanan, Hukuki veya Zımni Mevcut Bir Borcun Bulunması: 225

3.2.2. Borcun Ödenmesi Halinde İşletmeden Kaynak Çıkışının Muhtemel Olması:....... 227

3.2.3. Borç Tutarının Güvenilir Şekilde Tahmin Edilebilmesi:........................................ 228

3.3. Karşılıklarda Ölçme (Değerleme) - En Gerçekçi Tahmin: ............................................... 228

3.3.1. Değerleme Konusu Karşılığın Çok Sayıda Kalemden Oluşması: ........................ 229

3.3.2. Değerleme Konusu Karşılığın Tek Sayıda Kalemden Oluşması: ........................ 229

3.4. Karşılığa İlişkin Yükümlülüğün, Üçüncü Tarafça Tazmin Edilmesi: ................................. 229

3.5. Karşılıklardaki Değişmeler ve Karşılıkların Kullanımı: .................................................... 230

3.6. Varlıkların Elden Çıkarılmasının Beklenmesi: ................................................................ 230

3.7. Muhasebeleştirme ve Ölçme Kurallarının Uygulanması:................................................. 230

3.7.1. Gelecekteki Faaliyet Zararları:.............................................................................. 230

3.7.2. Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler:....................................................... 231

3.7.3. Yeniden Yapılandırma:.......................................................................................... 231

3.8. Karşılıklarla İlgili Örnek Uygulamalar:............................................................................. 233

4. KOŞULLU BORÇLAR:.......................................................................................................... 244

5. KOŞULLU VARLIKLAR:....................................................................................................... 245

6. TMS 37 İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:.................................................................................... 245

7. KOBİLERDE; KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR:................. 247

8. DİPNOTLAR:........................................................................................................................ 247

(TMS 16) MADDİ DURAN VARLIKLAR....................... 249

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 249

2. KAPSAMA GİRMEYEN VARLIKLAR:.................................................................................... 250

3. MADDİ DURAN VARLIKLARIN MALİYETİNE GİREN UNSURLAR: ....................................... 251

4. MADDİ DURAN VARLIKLARIN MALİYETİNE GİRMEYEN UNSURLAR: ................................ 256

5. YEDEK PARÇA VE BAKIM MALZEMELERİ:......................................................................... 257

5.1. Tamir Bakım Malzemeleri:.............................................................................................. 257

5.2. Bir Dönemden Daha Fazla Sürede (Zaman Olarak) Kullanılacak Önemli Yedek Parça ve Bakım Malzemeleri:           257

5.3. Sadece Bir Maddi Duran Varlıkla İlgili Yedek Parça ve Bakım Malzemeleri:.................... 258

5.4. Düzenli Olarak Yapılan Arıza Kontrolleri:....................................................................... 259

6. MADDİ DURAN VARLIKLARIN BAZI PARÇALARININ YENİLENMESİ:.................................. 260

7. MADDİ DURAN VARLIKLARIN ELDE EDİLMESİ:.................................................................. 261

7.1. Vadeli Olarak Satın Alınması:....................................................................................... 261

7.2. Takas Edilerek Alınması:............................................................................................... 264

7.3. İşletme Bünyesinde imal veya İnşa Edilmesi:................................................................. 267

8. MADDİ DURAN VARLIKLARIN AKTİFLEŞTİRİLDİKTEN SONRAKİ DEĞERLEMESİ:............. 268

8.1. Maliyet Modeli:.............................................................................................................. 268

8.1.1. Değer Düşüklüğünün Hesaplanması:.................................................................... 270

8.1.2. Değer Düşüklüğünün İptali:................................................................................... 273

8.2. Yeniden Değerleme Modeli:.......................................................................................... 275

9. MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMANLARLA İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR:........ 284

10. AMORTİSMAN YÖNTEMLERİ:............................................................................................ 286

11. MADDİ DURAN VARLIKLARIN BİLANÇO DIŞI BIRAKILMASI:............................................ 288

12. MADDİ DURAN VARLIKLAR İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:.................................................. 289

13. KOBİ STANDARDINDA MADDİ DURAN VARLIKLAR:......................................................... 298

14. DİPNOT AÇIKLAMALARI:................................................................................................... 298

(TMS 38) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR............... 300

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 300

2. KAPSAMA GİRMEYEN MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR:.......................................... 303

3. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME (DEĞERLEME): 304

3.1. Ayrı Olarak Elde Edilen (Satın Alınan) Maddi Olmayan Duran Varlıklar:......................... 304

3.2. İşletme Birleşmesi Neticesinde Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varlıklar:.................. 308

3.3. Devlet Teşviki Neticesinde Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varlıklar:........................ 308

3.4. Maddi Olmayan Duran Varlıkların Takas Yoluyla Elde Edilmesi:..................................... 309

3.5. İşletme İçi Yaratılan Şerefiye:........................................................................................ 310

3.6. İşletme İçi Yaratılan Maddi Olmayan Duran Varlıkların İlk Muhasebeleştirilmesi ve Ölçülmesi:     310

3.7. Değer Düşüklüğünün Belirtileri Ve Test Zamanı:............................................................ 312

4. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AKTİFLEŞTİRME SONRASI ÖLÇME (DEĞERLEME):     317

4.1. Maliyet Modeli: ............................................................................................................. 317

4.2. Yeniden Değerleme Modeli: ......................................................................................... 319

5. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA YARARLI ÖMRÜN BELİRLENMESİ:................... 326

5.1. Sınırlı Yararlı Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran Varlıkların, İtfa Süresi ve İtfa Yöntemi: 326

5.2. Sınırsız Yararlı Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Durum:.......................... 327

6. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN BİLANÇO DIŞI BIRAKILMASI:............................. 328

7. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:..................................... 329

8. KOBİ STANDARDINDA MADDİ DURAN VARLIKLAR:........................................................... 335

9. DİPNOTLAR:........................................................................................................................ 335

(TMS 36) VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ................. 337

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 337

2. KAPSAMA GİRMEYEN VARLIKLAR:.................................................................................... 338

3. DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN BELİRTİLERİ VE TEST ZAMANI:................................................ 339

4. GERİ KAZANILABİLİR TUTARIN ÖLÇÜLMESİ:..................................................................... 341

5. DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ZARARININ ÖLÇÜLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ:................. 343

5.1. Nakit Yaratan Birimler ve Şerefiye Dışındaki Varlıklarda Değer Düşüklüğü Zararının Ölçülmesi ve Muhasebeleştirilmesi:           343

5.1.1. Maddi Duran Varlıklarda Maliyet Modeline Göre Değer Düşüklüğünün Hesaplanması ve Değer Düşüklüğünün İptali: 343

5.1.2. Maddi Duran Varlıklarda Yeniden Değerleme Modeline Göre Değer Düşüklüğünün Hesaplanması ve Değer Düşüklüğünün İptali:................................................................................................................................ 349

5.1.3. Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Maliyet Modeline Göre Değer Düşüklüğünün Hesaplanması ve Değer Düşüklüğünün İptali:................................................................................................................................ 358

5.1.4. Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Yeniden Değerleme Modeline Göre Değer Düşüklüğünün Hesaplanması ve Değer Düşüklüğünün İptali:............................................................................................... 360

5.1.5. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde Maliyet Modeline Göre Değer Düşüklüğü:...... 360

5.2. Nakit Yaratan Birimler ve Şerefiyede Değer Düşüklüğü Zararının Ölçülmesi ve Muhasebeleştirilmesi:         361

6. DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN ORTADAN KALKTIĞI VEYA AZALDIĞINA DAİR BELİRTİLER:... 366

7. VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:..................................... 367

8. DİPNOTLAR:........................................................................................................................ 368

(TMS 40) YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER............... 369

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 369

2. STANDART KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR:.............................................................. 370

3. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ:................................. 370

3.1. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN GÜNLÜK BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ:... 372

3.2. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN YENİLEME GİDERLERİ:............................... 372

4. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN ELDE EDİLMESİ:................................................. 373

4.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Vadeli Olarak Satın Alınması:...................................... 373

4.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Takas Edilerek Alınması:............................................. 376

4.3. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin İnşa Edilerek Elde Edilmesi:........................................ 378

4.4. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Kiralanarak Elde Edilmesi:........................................... 380

5. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN İLK MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDEN SONRA ÖLÇÜLMESİ (DEĞERLEMESİ):               380

5.1. Gerçeğe Uygun Değer Modeli:...................................................................................... 381

5.2. Maliyet Modeli:.............................................................................................................. 385

5.2.1. Değer Düşüklüğünün Hesaplanması:.................................................................... 387

5.2.2. Değer Düşüklüğünün İptali:................................................................................... 388

6. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERDE SINIF DEĞİŞTİRME (TRANSFER): ..................... 390

6.1. Gerçeğe Uygun Değer Modelinde:................................................................................ 390

6.1.1. Bir Gayrimenkulün Sahibi Tarafından Kullanılmakta İken, Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Olarak Sınıflandırılması:      390

6.1.1.1. Sınıf Değiştirmede Defter Değerinin Azalması:................................................. 390

6.1.1.2. Sınıf Değiştirmede Defter Değerinin Artması:.................................................... 391

6.1.2. Bir Gayrimenkulün, Stoklarda iken, Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Olarak Sınıflandırılması:          391

6.2. Maliyet Modelinde:........................................................................................................ 392

6.2.1. Yatırım Amaçlı Bir Gayrimenkulün, Sahibi Tarafından Kullanılan Gayrimenkul Sınıfına Alınması:                392

7. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASI: ........................................ 393

8. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER: ..................................... 394

9. KOBİLERDE YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER:........................................................... 399

10. DİPNOTLAR:...................................................................................................................... 399

(TFRS 5) SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER 401

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 401

2. STANDART KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR:.............................................................. 403

3. DURAN VARLIKLARIN VEYA ELDEN ÇIKARILACAK VARLIK GRUPLARININ SATIŞ VEYA ORTAKLARA DAĞITIM AMACIYLA ELDE TUTULAN OLARAK SINIFLANDIRILMASI: ........................................................................... 403

4. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VARLIK OLARAK SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLARIN VEYA VARLIK GRUPLARININ ÖLÇÜMÜ (DEĞERLEMESİ): ................................................................................................................ 404

5. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VARLIK OLARAK SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLARIN VEYA VARLIK GRUPLARININ DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK UYGULAMALAR: ................................................................................... 408

6. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VARLIK OLARAK SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLARIN SATIŞ AMAÇLI OLARAK SINIFLANDIRILMASINA SON VERİLMESİ:................................................................................................................. 418

7. DURDURULAN FAALİ YETER (KULLANIMDAN ÇEKİLEN DURAN VARLIKLAR):.................. 420

8. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLERLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:     421

9. KOBİLERDE SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER:          423

10. DİPNOTLAR:...................................................................................................................... 423

(TMS 23) BORÇLANMA MALİYETLERİ....................... 424

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 424

2. STANDART KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR:.............................................................. 424

3. BORÇLANMA MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ:.............................................. 425

3.1. Özellikli Varlıkla İlgili Olmayan, Genel Amaçlı Kredilerin Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi:      425

3.2. Özellikli Varlıkla İlgili Kredilerin Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi: .............. 431

3.2.1. Aktifleştirilecek Borçlanma Maliyetleri:................................................................ 431

3.2.2. Aktifleştirme Oranı:................................................................................................ 435

3.2.3. Özellikli Varlıkların Defter Değerinin Geri Kazanılabilir Tutarını Aşan Kısmı:..... 438

3.2.4. Borçlanma Maliyetlerinin Özellikli Varlıkların Maliyetine Verilerek Aktifleştirilmesinin Başlama Zamanı:   440

3.2.5. Borçlanma Maliyetlerinin Özellikli Varlıkların Maliyetine Verilerek Aktifleştirilmesine Ara Verilmesi:         441

3.2.6. Borçlanma Maliyetlerinin Özellikli Varlıkların Maliyetine Verilerek Aktifleştirilmesine Son Verilmesi:         441

4. BORÇLANMA MALİYETLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER: .................................................. 442

5. KOBİLERDE BORÇLANMA MALİYETLERİ: ......................................................................... 446

6. DİPNOTLAR:........................................................................................................................ 446

(TMS 21) KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ.................... 447

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 447

2. STANDART KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR:.............................................................. 448

3. GEÇERLİ PARA BİRİMİNİN BELİRLENMESİ:....................................................................... 448

4. YURTDIŞINDAKİ İŞLETMEYE YAPILAN NET YATIRIM:....................................................... 449

5. PARASAL VE PARASAL OLMAYAN KALEMLER:................................................................ 450

6. STANDARDIN GEREKTİRDİĞİ YAKLAŞIM:.......................................................................... 450

7. YABANCI PARALI İŞLEMLERİN GEÇERLİ PARA BİRİMİNDE RAPORLANMASI:................. 451

7.1. İlk Muhasebeleştirme:................................................................................................... 451

7.2. Dönem sonunda (Bilanço Tarihinde) Değerlemesi:........................................................ 451

8. KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ:.................................................................. 455

9. YABANCI PARALI, PARASAL VE PARASAL OLMAYAN HESAPLARIN DEĞERLEMESİNDE ÖZET BİLGİLER:              464

10. FİNANSAL TABLOLARDA KULLANILAN FARKLI PARA BİRİMİNE ÇEVİRİM:..................... 465

11. YURTDIŞINDAKİ İŞLETMENİN KISMEN VEYA TAMAMEN ELDEN ÇIKARILMASI:............. 471

12. TÜM KUR FARKLARININ VERGİ ETKİLERİ:....................................................................... 473

13. KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:................................................ 476

14. KOBİLERDE KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ:....................................................................... 479

15. DİPNOTLAR: ..................................................................................................................... 480

(TMS 10) RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR     481

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 481

2. FİNANSAL TABLOLARIN ONAY TARİHİ:.............................................................................. 481

3. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA FİNANSAL TABLOLARDA DÜZELTME GEREKTİREN OLAYLAR:  482

4. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA FİNANSAL TABLOLARDA DÜZELTME GEREKTİRMEYEN OLAYLAR:          490

5. İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ VARSAYIMININ GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETMESİ:...................... 491

6. TMS 10 İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:.................................................................................... 491

7. KOBİLERDE RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR: 492

8. DİPNOTLAR:........................................................................................................................ 492

(TMS 24) İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI................. 493

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 493

2. İLİŞKİLİ TARAF KABUL EDİLEN KİŞİ VE İŞLETMELER: .................................................... 496

3. İLİŞKİLİ TARAFLA YAPILMASI MUHTEMEL İŞLEMLER:..................................................... 496

4. VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN İLİŞKİLİ TARAF:............................................................... 497

4.1. Kurumlar Vergisi Yönünden:......................................................................................... 497

4.1.1 Kurumlar Vergisi Kanunu’nda İlişkili Kişi İfadesi: ................................................ 497

4.2. Gelir Vergisi Yönünden:................................................................................................ 498

4.2.1. Gelir Vergisi Kanunu’nda İlişkili Kişi İfadesi: ...................................................... 498

4.2.2. Gelir Vergisi Kanunu Açısından Transfer Fiyatlandırması Sayılmayan İşlemler: 498

4.2.3. Gelir Vergisi Kanunu Açısından Transfer Fiyatlandırması Sayılacak İşlemler:.. 499

4.3. Transfer Fiyatlandırmasında Hazine Zararı Aranacak:................................................... 499

5. TMS 24 İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:.................................................................................... 500

6. KOBİLERDE İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI: ................................................................... 501

7. DİPNOTLAR:........................................................................................................................ 501

(TMS 27) BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR.................. 503

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 503

2. ANA ORTAKLIĞIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLO HAZIRLAMAK ZORUNDA OLMADIĞI HALLER:                504

3. İŞLETMENİN, İŞTİRAKTEKİ VEYA İŞ ORTAKLIĞINDAKİ YATIRIMINA ÖZKAYNAK YÖNTEMİNİ UYGULAMAK ZORUNDA OLMADIĞI HALLER:............................................................................................................................................. 505

4. BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR:...................................................................................... 505

5. BİREYSEL FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI:........................................................ 506

6. BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:.......................................... 507

7. KOBİLERDE BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR:................................................................. 509

8. DİPNOTLAR:........................................................................................................................ 509

(TFRS 10) KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR................ 510

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 510

2. TFRS 10 STANDARDI KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞLEMLER:............................................ 512

3. KONSOLİDASYON KAVRAMI:............................................................................................. 513

4. YATIRIM YAPILAN İŞLETME ÜZERİNDE KONTROL:........................................................... 513

4.1. Yatırım Yapılan İşletme Üzerindeki Güç:....................................................................... 514

4.2. Değişken Getirilere Maruz Kalmak veya Bu Getirilerde Hak Sahibi Olmak:..................... 515

4.3. Elde Edilecek Getirilerin Miktarını Etkileyebilmek İmkanına Sahip Olmak: ...................... 515

5. KONSOLİDASYON İŞLEMLERİ:........................................................................................... 515

5.1. Raporlama Tarihi:.......................................................................................................... 515

5.2. Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanması:................................................................. 516

6. ANA ORTAKLIĞIN BAĞLI ORTAKLIĞI ÜZERİNDEKİ KONTROLÜNÜ KAYBETMESİ:........... 527

7. KOBİLERDE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR:.............................................................. 534

8. DİPNOTLAR:........................................................................................................................ 534

(TMS 34) ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA................ 538

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 538

2. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN BİÇİM VE İÇERİĞİ:................................................. 539

3. ARA DÖNEMDE SEÇİLMİŞ DİPNOT AÇIKLAMALARI, ÖNEMLİ OLAYLAR VE İŞLEMLER İLE TFRS’YE UYUMLULUĞUN AÇIKLANMASI:............................................................................................................................................. 540

3.1. Seçilmiş Dipnotlar:......................................................................................................... 540

3.2. Önemli Olaylar ve İşlemlerin Açıklanması:...................................................................... 541

3.3. TFRS’ye Uyumluluğun Açıklanması:.............................................................................. 542

4. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNDA ARA DÖNEMLER: ................................................. 542

5. MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME:..................................................................................... 543

5.1. Yıllık Finansal Raporlama İle Aynı Muhasebe Politikalarının Uygulanması Mecburiyeti:.. 543

5.2. Mevsimsel, Dönemsel veya Arızi Gelirler:....................................................................... 544

5.3. Yıl Boyunca Düzensiz Olarak Katlanılan Maliyetler:....................................................... 544

5.4. Muhasebeleştirme ve Ölçme İlkelerinin Uygulanması:.................................................... 544

6. DAHA ÖNCE RAPORLANMIŞ ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN DÜZELTİLMESİ:....... 544

7. TMS 34 STANDARDI İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:............................................................... 545

8. KOBİLERDE ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA: ......................................................... 546

(TMS 28) İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR 547

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 547

2. ÖNEMLİ ETKİ:...................................................................................................................... 548

3. İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: 549

3.1. İştirakteki ve İş Ortaklığındaki Yatırımlara Özkaynak Yönteminin Uygulanmayacağı Haller: 549

3.1.1. Ana Ortaklığın Konsolide Finansal Tablo Hazırlamak Zorunda Olmaması: ........ 549

3.1.2. İştirakteki ve İş Ortaklığındaki Yatırımlara Özkaynak Yönteminin Uygulanmayacağı Diğer Durumlar:         550

3.1.3. Özkaynak Yöntemi:................................................................................................ 551

3.1.4. Özkaynak Yönteminin Uygulaması:...................................................................... 552

3.1.5. Değer Düşüklüğü Zararları:................................................................................... 553

3.1.6 Özkaynak Yöntemi Örnek Uygulamaları: .............................................................. 554

3.1.6.1. İştiraklerle İlgili Örnek Uygulamalar: ................................................................. 554

3.1.6.2. İş Ortaklıkları İle İlgili Örnek Uygulamalar: ........................................................ 562

3.1.6.3. Değer Düşüklüğü Zararı İle İlgili Örnek Uygulama:............................................ 566

3.1.7. Yatırımcı İşletme İle İştirakler ve İş Ortaklığı Arasındaki İşlemlerin Eleminasyonu: 567

4. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN OLARAK SINIFLANDIRMA:............................................... 571

5. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULAMASININ BIRAKILMASI:..................................................... 572

6. İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER: 573

7. KOBİLERDE, İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR: ..................... 580

(TFRS 11) MÜŞTEREK ANLAŞMALAR........................ 581

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 581

2. MÜŞTEREK ANLAŞMANIN ÖZELLİKLERİ: .......................................................................... 583

2.1. Sözleşmeye Bağlı Bir Anlaşma: .................................................................................... 583

2.2. Müşterek Kontrol: ......................................................................................................... 583

3. MÜŞTEREK ANLAŞMA TÜRLERİ:........................................................................................ 585

3.1. Müşterek Faaliyetler (Ayrı Bir Finansal Yapı - İşletme -Gerektirmez):.............................. 585

3.1.1. Müşterek Faaliyetler İle İlgili Örnek Uygulamalar:............................................... 588

3.2. İş Ortaklıkları (Ayrı Bir Finansal Yapı – İşletme - Gerektirir):............................................ 593

4. İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: (Bkz, TMS 28, 2011 Versiyonu)         595

4.1. Özkaynak Yöntemi:....................................................................................................... 595

4.2. Özkaynak Yönteminin Uygulaması:............................................................................... 596

4.3. Değer Düşüklüğü Zararları:........................................................................................... 597

4.4. Özkaynak Yönteminde İş Ortaklıkları İle İlgili Örnek Uygulamalar: ................................. 598

5. İŞ ORTAKLIĞI İLE İŞ ORTAKLIĞI KATILIMCISI ARASINDAKİ İŞLEMLER:.......................... 603

6. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULAMASININ BIRAKILMASI: (Bkz,TMS 28, 2011 Versiyonu) .. 607

7. MÜŞTEREK ANLAŞMALAR İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:..................................................... 608

8. KOBİLERDE MÜŞTEREK ANLAŞMALAR............................................................................. 609

9. DİPNOTLAR: ....................................................................................................................... 610

(TFRS 12) DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 613

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 613

2. TFRS 12 STANDARDI KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞLEMLER:............................................ 615

3. DİĞER İŞLETMELERLE İLGİLİ DİPNOT AÇIKLAMALARI:.................................................... 616

3.1. Bağlı Ortaklıklardaki Payların Açıklanması:.................................................................... 616

3.2. Müşterek Anlaşmalardaki ve İştiraklerdeki Payların Açıklanması:................................... 620

3.3. Konsolide Edilmeyen Yapılandırılmış İşletmelerdeki Payların Açıklanması:.................... 622

4. TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR STANDARDI İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:        623

(TMS 33) HİSSE BAŞINA KAZANÇ......................... 624

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 624

2. HİSSE BAŞINA KAZANÇ:..................................................................................................... 625

3. KISMEN ÖDENMİŞ HİSSE SENETLERİ:.............................................................................. 626

4. BEDELSİZ HİSSE SENEDİ VERİLMESİ:.............................................................................. 627

5. YENİ HAKLAR İÇEREN İHRAÇ (RÜÇHAN HAKKI):............................................................... 628

6. İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ:............................................................................................ 630

7. SULANDIRMANIN HİSSE BAŞINA KAZANCA ETKİSİ: ......................................................... 630

8. HİSSE SENEDİ OPSİYONLARININ SULANDIRILMIŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ ÜZERİNE ETKİLERİ:               632

9. TMS 33 İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:.................................................................................... 633

10. KOBİLERDE HİSSE BAŞINA KAZANÇ:.............................................................................. 634

11. DİPNOTLAR:...................................................................................................................... 634

(TFRS 3) İŞLETME BİRLEŞMELERİ........................ 636

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 636

2. STANDART KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞLETME BİRLEŞMELERİ:.................................... 638

3. İŞLETME BİRLEŞMELERİNİN TANIMLANMASI:................................................................... 639

4. İŞLETME BİRLEŞMELERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ:.................................................. 640

4.1. Edinen İşletmenin Belirlenmesi:..................................................................................... 640

4.2. Birleşme Tarihinin Belirlenmesi:..................................................................................... 642

4.3. Edinilen Tanımlanabilir Varlıkların, Üstlenilen Tanımlanabilir Borçların ve Kontrol Gücü Olmayan Payların (azınlık payları) Muhasebeleştirilmesi ve Ölçülmesi:................................................................................................................ 642

4.3.1. Ölçüm İlkesi:.......................................................................................................... 644

4.3.2. Muhasebeleştirme ve Ölçüm İlkelerinin İstisnaları:............................................. 645

4.3.2.1. Gelir Vergileri (kurumlar vergisi anlamında):...................................................... 645

4.3.2.2. Çalışanlara Sağlanan Faydalar: ...................................................................... 645

4.3.2.3. Tazminat Varlıkları:.......................................................................................... 645

4.3.2.4. Yeniden Edinilen Haklar:................................................................................. 645

4.3.2.5. Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri: ........................................................................... 646

4.3.2.6. Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar:................................................................. 646

4.4. Şerefiye veya Pazarlıklı Satın Alma Sonucunda Oluşabilecek Kazancın Muhasebeleştirilmesi ve Ölçülmesi:             646

4.4.1. Şerefiye’nin Muhasebeleştirilmesi ve Ölçülmesi:................................................ 646

4.4.2. Pazarlıklı Satın Alma Sonucunda Oluşabilecek Kazancın Muhasebeleştirilmesi ve Ölçülmesi:    647

4.5. Satın Alıma İlişkin Maliyetler ve Muhasebeleştirilmesi:.................................................... 647

4.6. Aşamalı Olarak Gerçekleşen İşletme Birleşmesi (Basamaklı Alım):................................. 647

5. ÖLÇME DÖNEMİ:................................................................................................................. 648

6. ÖRNEK UYGULAMALAR:..................................................................................................... 648

7. VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN ŞEREFİYE:....................................................................... 666

8. TFRS 3 İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER .................................................................................... 667

9. KOBİLERDE İŞLETME BİRLEŞMELERİ:.............................................................................. 668

10. DİPNOTLAR:...................................................................................................................... 668

(TMS 19) ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR .............. 671

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 671

2. STANDART KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞLEMLER:............................................................ 674

3. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ:.............................. 674

3.1. Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydaların Muhasebeleştirilmesi:.............................. 674

3.1.1. Kısa Vadeli Ücretli İzinlerin Muhasebeleştirilmesi:.............................................. 675

3.1.2. Kâr Paylaşımı ve İkramiye Planlarının Muhasebeleştirilmesi:............................ 675

3.2. Çalışma Dönemi Sonrası (İşten Ayrılma Sonrası) Sağlanan Faydaların Muhasebeleştirilmesi:    676

3.3. Çalışanlara Sağlanan Diğer Uzun Vadeli Faydaların Muhasebeleştirilmesi: ................... 678

3.4. İşten Çıkarma Tazminatlarının Muhasebeleştirilmesi: .................................................... 679

4. AKTÜERYAL (Sigorta Riskleri ve İstatistiklere Dayanan) VARSAYIMLAR: ....................... 680

5. KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ:............................ 681

5.1. Ertelenen Vergi Alacağının Hesaplanması:................................................................... 689

6. TMS 19 İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:.................................................................................... 691

7. KOBİLERDE ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR:........................................................ 693

8- DİPNOTLAR:........................................................................................................................ 694

(TMS 11) İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ......................... 695

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 695

2. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE BÖLÜMLENMESİ:.............................. 696

3. SÖZLEŞME GELİRLERİ:...................................................................................................... 697

3.1. Arızi Gelirler:................................................................................................................. 698

4. SÖZLEŞME MALİYETLERİ:................................................................................................. 698

4.1. Sözleşmeyle Doğrudan İlişkili Maliyetler:........................................................................ 698

4.2. Genel Olarak Sözleşme Konusu İşle İlişkisi Kurulabilen ve Sözleşmeye Yüklenebilecek Maliyetler:            699

4.3. Sözleşme Hükümlerine Göre Özellikle Müşteriye Yüklenebilecek Olan Diğer Maliyetler:.. 700

5. SÖZLEŞME MALİYETLERİ DIŞINDA KALAN MALİYETLER:................................................ 700

6. SÖZLEŞME GELİR VE GİDERLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ:................................... 701

6.1. İnşaat Sözleşmesi Sonucunun Güvenilir Biçimde Tahmin Edilebilmesi: ......................... 701

6.2. Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi:.................................................................................... 701

6.3. İnşaat Sözleşmesi Sonucunun Güvenilir Biçimde Tahmin Edilememesi (İnşaat Sözleşmesi Kesin Olarak Sonuçlanmamıştır):    719

6.3.1. İnşaat Sözleşmesi Sonucunun Güvenilir Biçimde Tahmin Edilmesini Engelleyen Belirsizliklerin Ortadan Kalkması: ................................................................................................................................ 721

6.4. Maliyet Artı Kâr Yöntemi:............................................................................................... 721

6.5. Tahminlerdeki Değişiklikler:............................................................................................ 722

7. TMS 11 İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:.................................................................................... 722

8. KOBİLERDE İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ:............................................................................... 724

9- DİPNOTLAR:........................................................................................................................ 724

(TFRS 6) MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ: 725

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 725

2. ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME VARLIKLARININ İLK MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: ...... 725

3. ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME VARLIKLARININ SINIFLANDIRILMASI:........................ 726

4. ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME VARLIĞININ DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ TESTİ: ................. 727

5. ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME VARLIKLARININ İLK MUHASEBELEŞTİRİLME SONRASINDA ÖLÇÜMÜ:                727

6. ÖRNEKLER:......................................................................................................................... 732

7. TFRS 6 İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:.................................................................................... 735

8. KOBİLERDE MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:......... 737

9. DİPNOTLAR:........................................................................................................................ 737

(TMS 41) TARIMSAL FAALİYETLER........................ 738

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 738

2. STANDART KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞLEMLER:............................................................ 739

3. TARIMSAL FAALİYET: ........................................................................................................ 739

4. MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇÜM: .................................................................................... 740

4.1. Canlı Varlıkların ve Canlı Varlıklardan Elde Edilen Tarımsal Ürünlerin Muhasebeleştirme Kriterleri:             740

4.2. Gerçeğe Uygun Değerin Güvenilir biçimde Ölçülememesi: ............................................ 742

4.3. Duran Varlık Niteliğindeki Bir Canlı Varlığın Satış Amaçlı Olarak Sınıflandırılması: ........ 742

4.4. Canlı Varlıkların ve Tarımsal Ürünlerin İlk Muhasebeleştirilmesindeki Kazanç ve Zararlar: 743

4.5. Hesap Planı İle İlgili Açıklamalar: .................................................................................. 743

5. CANLI VARLIKLAR VE TARIMSAL ÜRÜNLERLE İLGİLİ ÖRNEK UYGULAMALAR:.............. 745

6. DEVLET TEŞVİKLERİ:......................................................................................................... 761

7. TMS 41 İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:.................................................................................... 762

8. KOBİLERDE TARIMSAL FAALİYETLER:.............................................................................. 763

9. DİPNOTLAR:........................................................................................................................ 764

(TMS 20) DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI..................................................... 766

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 766

2. STANDART KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞLEMLER:............................................................ 767

3. DEVLET YARDIMLARI: ....................................................................................................... 767

4. DEVLET TEŞVİKLERİ:......................................................................................................... 767

4.1. Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi: ..................................................................... 767

4.1.1. Şartsız Teşvikler:................................................................................................... 768

4.1.2. Şartla Bağlı Teşvikler:........................................................................................... 771

4.1.2.1. Varlıklara İlişkin Teşvikler:................................................................................ 772

4.1.2.2. Gelire İlişkin Teşvikler:...................................................................................... 775

4.2. Devlet Teşviklerinin Geri Ödenmesi: ............................................................................. 777

5- TMS 20 İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:.................................................................................... 779

6- KOBİLERDE DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI:        781

7. DİPNOTLAR:........................................................................................................................ 781

(TMS 29) YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA      782

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 782

2. FİNANSAL TABLOLARIN DÜZELTİLMESİ:........................................................................... 782

3. TARİHİ MALİYET ESASINA GÖRE HAZIRLANMIŞ FİNANSAL TABLOLAR: ........................ 784

3.1. Bilanço:........................................................................................................................ 784

3.2. Kapsamlı Gelir Tablosu:................................................................................................ 786

3.3. Net Kâr Üzerindeki Kazanç Veya Kayıp (Net Parasal Pozisyon Kâr/Zararı: ................... 786

3.4. Nakit Akış Tablosu:....................................................................................................... 787

4. CARİ MALİYET ESASINA GÖRE HAZIRLANMIŞ FİNANSAL TABLOLAR: ........................... 787

4.1. Bilanço:........................................................................................................................ 787

4.2. Kapsamlı Gelir Tablosu:................................................................................................ 787

4.3. Net Kâr Üzerindeki Kazanç Veya Kayıp (Net Parasal Pozisyon Kâr/Zararı: ................... 787

5. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR:................................................................................... 787

6. VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN ENFLASYON DÜZELTMESİ:............................................. 789

7. TMS 29 STANDARDI İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER: .............................................................. 795

8. KOBİLERDE YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA .......... 797

9. DİPNOTLAR:........................................................................................................................ 797

(TFRS 2) HİSSE BAZLI ÖDEMELER ....................... 798

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 798

2. TFRS 2 STANDARDI KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞLEMLER:.............................................. 801

3. HİSSE BAZLI ÖDEMELERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ:.................................................... 802

3.1. Özkaynaktan Karşılanan Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri:.................................................. 803

3.1.1. Genel Olarak:......................................................................................................... 803

3.1.2. Hizmet Alınan İşlemler:.......................................................................................... 804

3.1.3. Özkaynağa Dayalı Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değerleri Referans Alınarak Ölçülen İşlemler:         804

3.1.3.1. İhraç Edilen Özkaynağa Dayalı Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değerlerinin Belirlenmesi:      804

3.1.3.2. Hakediş Koşullarının Değerlendirilmesi:............................................................ 804

3.1.3.3. Hakediş Tarihi Sonrası:.................................................................................... 805

3.1.4. Özkaynağa Dayalı Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değerinin Güvenilir Bir Şekilde Tahmin Edilememesi:            805

3.2. Nakit Olarak Ödenen Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri:........................................................ 806

3.3. Ödeme Yöntemini Seçme İmkanı Sağlayan, Nakit Alternatifli Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri: 807

3.4. Grup İşletmeleri Arasında Gerçekleştirilen Hisse Bazlı Ödeme İşlemleri:......................... 808

4. TFRS 2 İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER:.................................................................................... 823

5. KOBİLERDE HİSSE BAZLI ÖDEMELER:.............................................................................. 824

6. DİPNOTLAR: ....................................................................................................................... 824

(TFRS 9- 2011 VERSİYONU) FİNANSAL ARAÇLAR............ 827

(TMS 39) FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME. 827

(TMS 32) FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM..................... 827

(TFRS 7) FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR............... 827

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 827

2. STANDART KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞLEMLER:............................................................ 832

3. FİNANSAL VARLIKLAR VE FİNANSAL BORÇLAR:.............................................................. 833

4. FİNANSAL VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: ....................................................... 836

4.1 Finansal Varlıkların Normal Yoldan Alım veya Satımı ve Muhasebe Politikasının Seçilmesi: 836

4.2. Finansal Varlıkların İlk Muhasebeleştirilmesi (Kaydı):..................................................... 837

4.2.1. Finansal Varlıkların İlk Muhasebeleştirilmesi (Kaydı) İle İlgili Örnek Uygulamalar: 839

4.3. Finansal Varlıkların İlk Kayıttan Sonra Muhasebeleştirilmesi:......................................... 842

4.3.1. Finansal Varlıkların İlk Kayıttan Sonra Gerçeğe Uygun Değer İle Ölçümü:......... 842

4.3.2. Finansal Varlıkların İlk Kayıttan Sonra İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçümü:............. 844

4.3.3. İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü ve Tahsil Edilememe:     853

4.3.4. Finansal Varlıkların Bilanço Dışı Bırakılması: ..................................................... 856

4.3.5. Finansal Varlıklarda Yeniden Sınıflama: .............................................................. 859

5. FİNANSAL BORÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ:........................................................... 859

5.1. Finansal Borçların İlk Muhasebeleştirilmesi (Kaydı):....................................................... 859

5.2. Finansal Borçların İlk Kayıttan Sonra İtfa Edilmiş Maliyeti İle Muhasebeleştirilmesi:........ 861

5.2.1. Finansal Borçlarda İlk Kayıttan Sonra İstisnai Değerleme Ölçüleri:.................... 866

5.2.2. Finansal Borçların Bilanço Dışı Bırakılması:........................................................ 868

5.2.3. Finansal Borçlarda Yeniden Sınıflama:................................................................. 869

6. KAZANÇ VE KAYIPLAR:...................................................................................................... 869

7. ÖZKAYNAĞA DAYALI FİNANSAL ARAÇLAR: ..................................................................... 870

8. FAİZLER, TEMETTÜLER VE İHRAÇ MASRAFLARI:............................................................. 871

9. FİNANSAL VARLIK VE BORÇLARIN BİRBİRİNDEN MAHSUP EDİLMESİ (NETLEŞTİRİLMESİ): 872

10. BAZI VARLIK VE BORÇLARIN HESAP SEVİYESİNDE İNCELENMESİ:............................. 873

10.1 Varlık Hesaplarının İncelenmesi:.................................................................................. 873

10.1.1. Kasa:.................................................................................................................... 873

10.1.2. Alınan Çekler:...................................................................................................... 874

10.1.3. Bankalar: ............................................................................................................. 875

10.1.4. Alıcılar:................................................................................................................. 876

10.1.5. Alacak Senetleri:................................................................................................. 876

10.1.6. Şüpheli Alacaklar:............................................................................................... 877

10.2 Borç Hesaplarının İncelenmesi:.................................................................................... 877

10.2.1. Verilen Çekler:..................................................................................................... 877

10.2.2. Banka Kredileri:................................................................................................... 878

10.2.3. Satıcılar:............................................................................................................... 878

10.2.4. Borç Senetleri:..................................................................................................... 879

11. KOBİ TFRS’DE FİNANSAL ARAÇLAR:............................................................................... 879

12. DİPNOTLAR: ..................................................................................................................... 880

12.1. Bilançoda Açıklanacak Dipnotlar:................................................................................ 880

12.2. Kapsamlı Gelir Tablosunda Açıklanacak Dipnotlar:...................................................... 882

12.3. Diğer Açıklamalar:....................................................................................................... 882

12.3.1. Muhasebe Politikasının Açıklanması:................................................................. 882

(TFRS 1) TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI     883

1. GENEL BİLGİLER:............................................................................................................... 883

2. UFRS’YE GEÇİŞ İÇİN, “UFRS AÇILIŞ BİLANÇOSU” TARİHİNİN TESPİTİ VE DÜZENLENECEK FİNANSAL TABLOLAR:               883

3. MUHASEBE POLİTİKALARI:................................................................................................ 884

4. GEÇİŞTE YAPILMASI GEREKEN ZORUNLU İŞLEMLER:.................................................... 884

4.1. Standartlara Göre Bilançoya Alınması Zorunlu Olan Tüm Varlık ve Borçlar UFRS Açılış Bilançosuna Alınır:              884

4.2. Standartların Bilançoya Alınmasına İzin Vermediği Varlık ve Borçlar UFRS Açılış Bilançosuna Alınmaz:    884

4.3. UFRS’ye Geçmeden Önceki Muhasebe Sistemine Göre Sınıflandırılmış Olan Varlık, Borç ve Özkaynak Kalemleri, UFRS’ye Uygun Olarak UFRS Açılış Bilançosunda Yeniden Sınıflandırılır:......................................................... 884

4.4. UFRS Açılış Bilançosunda Yer Alan Tüm Varlık ve Borçlar Standartlara Göre Ölçülür (değerlendirilir):        885

4.5. Muhasebe Politikasındaki Değişiklik:............................................................................. 885

5. GEÇİŞ SIRASINDA İŞLETME BİRLEŞMELERİ, İŞTİRAK YATIRIMLARI VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLARIN DURUMU:          886

6. GEÇİŞ TARİHİNDE GERİYE DÖNÜK OLARAK YAPILACAK İŞLEMLER:............................. 888

7. GEÇİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN İLERİYE YÖNELİK OLARAK YAPILACAK İŞLEMLER:....... 888

8. UYGULANIP UYGULANMAMASI İŞLETMENİN TERCİHİNE BIRAKILMIŞ OLAN İŞLEMLER: 891

9. ÖRNEK UYGULAMA:........................................................................................................... 899

10. KOBİ TFRS’NİN İLK UYGULAMASI (GEÇİŞ):..................................................................... 960

10.1. Geçişte Yapılması Gereken Zorunlu İşlemler:.............................................................. 960

10.2. Geriye Dönük Olarak Değiştirilmeyecek İşlemler:.......................................................... 960

10.3. İleriye Dönük Olarak Uygulanacak İşlemler:................................................................. 961

10.4. Geçiş Dolayısıyla Getirilen Muafiyetler:........................................................................ 961

 

İKİNCİ BÖLÜM

VERGİ KANUNLARINA GÖRE YAPILAN KAYIT SONUÇLARININ, UFRS'YE UYGUN OLARAK RAPORLANMASI

 

1- MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR.............................................................. 964

2- STOKLAR............................................................................................................................ 964

3- HASILAT.............................................................................................................................. 972

u NAZIM HESAPLAR............................................ 976

u YARARLANILAN KAYNAKLAR.................................... 989