İÇİNDEKİLER

 

I. BÖLÜM

HUKUK VE VERGİ HUKUKU

 

1- HUKUK VE VERGİ HUKUKU....................................................................................... 25

1.1. Özel Hukuk............................................................................................................... 26

1.2. Kamu Hukuku.......................................................................................................... 26

1.3. Vergi Hukuku........................................................................................................... 27

I- BÖLÜMLE İLGİLİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ............................................................... 31

1. Tartışma Konuları...................................................................................................... 31

2. Sorular.......................................................................................................................... 31

3. Okunacak Kaynaklar................................................................................................. 31

4. Okuma Notları............................................................................................................ 32

4.1. Magna Carta Liebartatum............................................................................ 32

4.2. Devlet ve Devletin İşlevleri.......................................................................... 34

 

II. BÖLÜM

 VERGİ HUKUKUNUN DALLARI

 

1. VERGİ HUKUKUNUN DALLARI................................................................................. 41

1. Vergi Ceza Hukuku.................................................................................................... 41

2. Vergi İcra Hukuku....................................................................................................... 43

2.3. Vergi Yargılama Hukuku............................................................................... 43

2.4. Uluslararası Vergi Hukuku.......................................................................... 43

2.5. Vergi Usul Hukuku.......................................................................................... 44

II. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ.............................................................. 45

1. Tartışma Konuları...................................................................................................... 45

2. Çalışma Soruları........................................................................................................ 45

3. Okunacak Kaynaklar................................................................................................. 45

4. Okuma Notları ........................................................................................................... 46

 


 

III. BÖLÜM

VERGİ HUKUKUNUN TANIMI VE KAYNAKLARI

 

1. VERGİ HUKUNUN TANIMI ve KAYNAKLARI........................................................ 53

3.1. Tanım.................................................................................................................. 53

3.2. Kaynaklar........................................................................................................... 53

3.2.1- Ana (Asli) Kaynaklar........................................................................... 55

3.2.2- Yardımcı (Tali) Kaynaklar................................................................. 55

III. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ............................................................. 56

1. Tartışma Konuları...................................................................................................... 56

2. Çalışma Soruları........................................................................................................ 56

3. Okunacak Kaynaklar................................................................................................. 56

4. Okuma Notları............................................................................................................ 57

 

IV. BÖLÜM

VERGİ HUKUKUNUN UYGULANMASI

 

1. VERGİ HUKUKU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI............................................ 65

1.1- Vergi Yasalarının Zaman Bakımından Uygulanması......................... 65

1.1.1. Vergi Yasalarının Yürürlüğe Girme Zamanı................................ 65

1.1.2. Vergi Yasalarının Geçmişe Yürümesi ya da Yürümemesi..... 65

1.2. Vergi Yasalarının Yer Bakımından Uygulanması ............................... 66

1.2.1. Yersellik (Mülkilik) İlkesi.................................................................... 66

1.2.2. Kişisellik (Şahsilik) İlkesi................................................................... 66

1.3. Vergi Yasalarının Anlam Bakımından Uygulanması.......................... 66

1.3.1. Yorum Türleri........................................................................................ 67

1.3.2. Yorum Yöntemleri............................................................................... 69

IV. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ............................................................. 72

1. Tartışma Konuları...................................................................................................... 72

2. Çalışma Soruları........................................................................................................ 72

3. Okunacak Kaynaklar................................................................................................. 72

4. Okuma Notları............................................................................................................ 73

V. BÖLÜM

VERGİNİN TARAFLARI

 

5. VERGİNİN TARAFLARI................................................................................................ 79

5.1. Aktif Vergi Süjesi (Devlet)............................................................................ 79

5.2. Pasif Vergi Süjesi (Mükellef)....................................................................... 85

V. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ.............................................................. 87

1. Tartışma Konuları...................................................................................................... 87

2. Çalışma Soruları........................................................................................................ 87

3. Okunacak Kaynaklar................................................................................................. 87

4. Okuma Notları............................................................................................................ 88

 

VI. BÖLÜM

VERGİLENDİRME SÜRECİ

 

6. VERGİLENDİRME SÜRECİ ......................................................................................... 97

6.1. Vergiyi Doğuran Olay.................................................................................... 98

6.2. Verginin Tarhı.................................................................................................. 99

6.2.1. Beyan Üzerine Tarh.......................................................................... 100

6.2.2. Vergi İdaresince Tarh....................................................................... 100

6.2.2.1. Re’sen Vergi Tarhı................................................................ 100

6.2.2.2. İkmalen Vergi Tarhı............................................................... 101

6.2.2.3. İdarece Vergi Tarhı............................................................... 101

6.3. Verginin Tebliği............................................................................................ 101

6.3.1. Posta Yoluyla Tebliğ........................................................................ 104

6.3.2. Daire veya Komisyonda Yapılan Tebliğ..................................... 106

6.3.3. Memur Eliyle Tebliğ.......................................................................... 106

6.3.4. Aracılı (Vasıtalı) Tebliğ..................................................................... 106

6.3.5. İlan Yoluyla Tebliğ............................................................................ 108

6.3.6. İlan Yoluyla.......................................................................................... 108

6.4. Verginin Tahakkuku.................................................................................... 112

6.5. Verginin Tahsili............................................................................................. 112


 

VI. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ........................................................... 113

1. Tartışma Konuları.................................................................................................... 113

2. Çalışma Soruları...................................................................................................... 113

3. Okuma Notları.......................................................................................................... 113

4. Mahkeme Karar Örnekleri..................................................................................... 114

 

VII. BÖLÜM

MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ

 

7. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ.......................................................................................... 131

7.1. Bildirim ile İlgili Ödevler........................................................................... 132

7.1.1. İşe Başlamayı Bildirme.................................................................... 132

7.1.2. Değişiklikleri Bildirme...................................................................... 133

7.1.3. İşi Bırakmayı Bildirme...................................................................... 135

7.1.4. Bina ve Arazide Değişikliği Bildirme............................................ 136

7.1.5. Ölüm Olaylarını Bildirme................................................................ 136

7.2. Defter Tutma ile İlgili Ödevler.................................................................. 136

7.3. Defter Onayı ile İlgili Ödev........................................................................ 137

7.4. Kayıtların Belgelendirilmesi (Tevsiki) İle İlgili Ödev...................... 138

7.5. Muhafaza ve İbraz İle İlgili Ödev............................................................. 139

VII. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ......................................................... 140

1. Tartışma Konuları.................................................................................................... 140

2. Çalışma Soruları...................................................................................................... 140

3. Okunacak Kaynaklar............................................................................................... 141

 

VIII. BÖLÜM

VERGİ İDARESİNİN MÜKELLEFİ DENETLEMESİ

 

8. VERGİ İDARESİNİN MÜKELLEFİ DENETLEMESİ............................................. 145

8.1.Yoklama............................................................................................................ 147

8.2.Bilgi İsteme...................................................................................................... 148

8.3.Vergi İncelemesi............................................................................................ 150


 

VIII. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ........................................................ 155

1. Tartışma Konuları.................................................................................................... 155

2. Çalışma Soruları...................................................................................................... 155

3. Okunacak Kaynaklar............................................................................................... 156

4. Okuma Notları.......................................................................................................... 157

 

IX. BÖLÜM

VERGİ SUÇ VE CEZALARI

 

9. VERGİ SUÇ VE CEZALARI ....................................................................................... 175

9.1. Vergi İdaresi Tarafından Cezalandırılan Suçlar................................ 176

9.1.1. Vergi Ziyaı Suçu.................................................................................. 176

9.1.2. Vergi Ziyaı Cezası............................................................................... 176

9.2. Usulsüzlük Suçları....................................................................................... 176

9.2.1. Genel Usulsüzlük Suçları............................................................... 176

9.2.2. Özel Usulsüzlük Suçları.................................................................. 177

9.3. Ceza Mahkemeleri Tarafından Yargılanan Vergi Suçları............... 177

9.3.1. Kaçakçılık Suçu.................................................................................. 177

9.3.2. Kaçakçılık Suçunun Cezası............................................................ 178

9.3.2.1. Parasal Ceza............................................................................ 178

9.3.2.2. Hapis Cezası............................................................................ 178

9.4. Ceza Mahkemeleri Tarafından Yargılanan Vergi Suçları............... 179

9.4.1. Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu..................................................... 179

9.4.2. Vergi Mahremiyetini İhlal Suçunun Cezası............................... 179

9.5. Vergi Cezaları İle İlgili Ortak Durumlar................................................. 180

9.5.1. Tek Eylem İle Çeşitli Suç İşlenmesi............................................ 180

9.5.2. Eylem (Fiil) Ayrılığı............................................................................ 181

9.5.3. Yineleme (Tekerrür).......................................................................... 181

9.5.4. Suçlarda Birleşme............................................................................ 181

IX. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ.......................................................... 182

1. Tartışma Konuları.................................................................................................... 182

2. Çalışma Soruları...................................................................................................... 182

3. Okunacak Kaynaklar............................................................................................... 183


 

X. BÖLÜM

VERGİ CEZALARININ ORTADAN KALKMASI

 

10. VERGİ CEZALARININ ORTADAN KALKMASI................................................. 187

10.1. Ödeme............................................................................................................ 187

10.2. Uzlaşma......................................................................................................... 188

10.2.1.Tarhiyat Öncesi Uzlaşma.............................................................. 191

10.2.2.Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (Uzlaşma)........................................ 192

10.3. İtiraz................................................................................................................ 192

10.3.1. Yargıya İtiraz...................................................................................... 192

10.3.2. Şikayet Yoluyla İtiraz...................................................................... 193

10.4. Ölüm............................................................................................................... 195

10.5. Zamanaşımı.................................................................................................. 196

10.5.1. Tahakkuk Zamanaşımı.................................................................. 196

10.5.2. Tahsil Zamanaşımı......................................................................... 197

10.5.3. Vergi Cezalarında Zamanaşımı................................................... 198

10.6. Silme (Terkin).............................................................................................. 199

10.6.1. VUK’un 115. Maddesi Uyarınca Terkin..................................... 199

10.6.2. 6183 Sayılı Yasa Kapsamında Terkin....................................... 199

X. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ............................................................ 201

1. Tartışma Konuları.................................................................................................... 201

2. Çalışma Soruları...................................................................................................... 201

3. Okunacak Kaynaklar............................................................................................... 202

4. Okuma Notları.......................................................................................................... 203

 

XI. BÖLÜM

VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI

 

11. VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI..................................................................... 211

11.1. 6183 Sayılı Yasanın Kapsamı................................................................. 212

11.2. 6183 sayılı Yasada Kullanılan Kavramlar.......................................... 212

11.2.1. Kamu Alacağı (Amme Alacağı)................................................... 212

11.2.2. Kamu Borçlusu (Borçlu).............................................................. 213

11.2.3. Vergi Yükümlüleri........................................................................... 214

11.2.4. Vergi Sorumluları............................................................................ 215

11.2.5. Kefil...................................................................................................... 215

11.2.6. Yabancı Kişi ve Kurumların Temsilcileri................................. 216

11.2.7. Alacaklı Kamu İdaresi.................................................................... 217

11.2.8. Tahsil Dairesi.................................................................................... 218

11.2.9. Mal........................................................................................................ 218

11.2.10. Para Cezaları................................................................................... 220

11.3. Vergi Alacağının Değer Olarak Korunması...................................... 221

11.3. 1. Gecikme Faizi.................................................................................. 222

11.3.2. Gecikme Zammı.............................................................................. 222

XI. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ.......................................................... 223

1. Tartışma Konuları.................................................................................................... 223

2. Çalışma Soruları...................................................................................................... 223

3. Okunacak Kaynaklar............................................................................................... 223

 

XII. BÖLÜM

VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI

 

12. VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI..................................... 227

XII. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ......................................................... 230

1. Tartışma Konuları.................................................................................................... 230

2. Çalışma Soruları...................................................................................................... 230

3. Okunacak Kaynaklar............................................................................................... 231

4. Okuma Notları.......................................................................................................... 232

 

XIII. BÖLÜM

DOĞRUDAN VERGİLER

 

13. DOĞRUDAN VERGİLER.......................................................................................... 251

13.1. GELİR VERGİSİ............................................................................................ 252

13.1.1. Gelirin Tanımı................................................................................... 252

13.1.2. Gelir Vergisine Giren Kazanç ve İratlar.................................... 260

13.1.3. Mükellefiyet Türleri ........................................................................ 270

13.1.4. Gelir Vergisinin Tarhı..................................................................... 271

13.1.5. Gelirin Toplanması......................................................................... 272

13.1.6. Gelir Vergisi Beyan ve Ödeme Dönemleri.............................. 274

13.2. KURUMLAR VERGİSİ................................................................................ 275

13.2.1. Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar............................................... 275

13.2.1.1.Sermaye Şirketleri.................................................................. 275

13.2.1.2. Kooperatifler........................................................................... 275

13.2.1.3. İktisadi Kamu Müesseseleri................................................ 276

13.2.1.4. Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler.................... 276

13.2.1.5. İş Ortaklıkları.......................................................................... 277

13.2.2. Kurumlar Vergisi Matrahının Belirlenmesi............................. 277

13.2.2.1. Net Kurum Kazancı............................................................... 277

13.2.2.2. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı............................ 278

13.2.3. Transfer Fiyatlaması...................................................................... 278

13.2.3.1. Transfer Fiyatlaması Kavramı............................................. 278

13.2.3.2. Transfer Fiyatlaması Kapsamına Girenler....................... 278

13.2.3.3. İlişkili Kişiler Arasındaki İşlemlerin Kapsamı.................... 279

1- Kurumların Kendi Ortakları................................................................................. 283

2- Kurumların veya Ortaklarının İlgili Bulunduğu Gerçek Kişi veya Kurum.... 283

3. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Uygulamasında İlişkili Kişi............................ 285

3.1. Kurumların Kendi Ortakları................................................................... 285

3.2. Kurumların veya Ortaklarının İlgili Bulunduğu Gerçek Kişi veya Kurum        285

3.3. Kurumun veya Ortaklarının İdaresi, Denetimi veya Sermayesi Bakımından Doğrudan veya Dolaylı Olarak Bağlı Bulunduğu ya da Nüfuzu Altında Bulundurduğu Gerçek Kişi veya Kurumlar    289

3.4. Kurumun veya Ortaklarının İdaresi, Denetimi veya Sermayesi Bakımından Doğrudan veya Dolaylı Olarak Bağlı Bulunduğu ya da Nüfuzu Altında Bulundurduğu Gerçek Kişi veya Kurumlar    289

3.5. Ortakların Eşleri........................................................................................ 292

3.6. Ortakların veya Eşlerinin Üstsoy ve Altsoyu, Üçüncü Derece Dahil Yansoy Hısımları ve Kayın Hısımları....................................................................................................... 292

3.7. Gelir Vergisi Kanunu’nun Uygulamasında İlişkili Kişi............... 292

13.2.3.4. Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı... 293

13.2.3.5. Emsallere Uygunluk Ölçütü................................................ 294

13.2.3.6. Transfer Fiyatlandırmasında Emsal Ölçütleri Karşılaştırma 294

13.2.3.7. Transfer Fiyatlamasında Mal ve Hizmetlerin Özelliklerinin Önemi          295

13.2.3.8. Transfer Fiyatlamasında İşlevsel Analiz........................... 295

13.2.3.9. Transfer Fiyatlamasında İşlevsel Analizin Riskleri......... 296

13.2.3.10. Transfer Fiyatlamasında Karşılaştırma Kaynakları....... 296

13.2.3.11. Transfer Fiyatlamasında Emsaller Uygun Fiyat............ 296

13.2.3.12. Ön Fiyatlandırma Anlaşması [Advance Pricing Arrangements (APA)]  297

13.2.3.13. Transfer Fiyatlamasında Kanıtlama ve Vergi Usul Kanunu     297

13.2.3.14. Gider / Maliyet Paylaşımı (Cost Contribution Arrangments) ve Transfer Fiyatlaması        298

13.2.3.15. Vergi Cennetleri ile İlişkiler ve Transfer Fiyatlaması.... 298

13.2.4. Kurumlar Vergisinin Beyanı........................................................ 299

13.2.5. Kurumlar Vergisinin Ödenmesi................................................. 299

XIII. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ........................................................ 301

1. Tartışma Konuları.................................................................................................... 301

2. Çalışma Soruları...................................................................................................... 301

3. Okunacak Kaynaklar............................................................................................... 304

4. Okuma Notları.......................................................................................................... 305

5520 SAYILI VE 5422 SAYILI (MÜLGA) KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ YÜKSEK MAHKEME KARARI ÖRNEKLERİ....................................................................................................................... 331


 

XIV. BÖLÜM

DOLAYLI VERGİLER

 

14. DOLAYLI VERGİLER................................................................................................ 343

14.1. Katma Değer Vergisi.............................................................................. 344

14.1.1. Verginin Konusu.............................................................................. 344

14.1.2. Verginin Mükellefi............................................................................ 344

14.1.3. Verginin Oranı................................................................................... 345

14.2. Özel Tüketim Vergisi.............................................................................. 345

14.2.1. ÖTV’nin Konusu.............................................................................. 345

14.2.2. ÖTV’nin Mükellefi............................................................................ 346

14.2.3. ÖTV’nin Oranı................................................................................... 346

14.3. Gider Vergileri (BSMV, Özel İletişim V.)........................................... 346

14.3.1. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi...................................... 347

14.3.2. Özel İletişim Vergisi........................................................................ 348

14.4. Damga Vergisi.......................................................................................... 349

14.4.1. Damga Vergisinin Konusu........................................................... 349

14.4.2. Damga Vergisinin Kapsamı.......................................................... 350

14.4.2. Damga Vergisinin Mükellefi......................................................... 350

14.4.3. Damga Vergisinin Oranı................................................................ 350

14.4.4. Damga Vergisinde Özellikli Konular......................................... 350

XIV. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ........................................................ 353

1. Tartışma Konuları.................................................................................................. 353

2. Çalışma Soruları.................................................................................................... 353

3. Okunacak Kaynaklar............................................................................................. 354

4. Okuma Notları........................................................................................................ 355

3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ YÜKSEK MAHKEME KARARI ÖRNEKLERİ      361

488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ YÜKSEK MAHKEME KARARI ÖRNEKLERİ        369

 


 

XV. BÖLÜM

SERVET VERGİLERİ

 

15. SERVET VERGİLERİ................................................................................................. 377

15.1. Motorlu Taşıtlar Vergisi........................................................................ 377

15.2. Veraset ve İntikal Vergisi...................................................................... 377

15.2.1. Verginin Konusu.............................................................................. 378

15.2.2. Verginin Mükellefi............................................................................ 378

15.2.3. Vergiye Mukabil Alınacak Teminat – Bankaların Sorumluluğu    378

15.2.4. Bankalardaki Kiralık Kasalar - Bankaların Sorumluluğu.. 379

15.3. Emlak Vergisi............................................................................................ 379

15.3.1. Bina Vergisinin Konusu................................................................ 379

15.3.2. Bina Vergisinin Mükellefi.............................................................. 379

15.3.3. Bina Vergisinin Matrahı.................................................................. 379

15.3.4. Bina Vergisinin Oranı..................................................................... 380

15.3.5. Bina Vergisinin Mükellefiyetinin Başlama Tarihi.................. 380

15.4.1. Arazi Vergisinin Konusu............................................................... 380

15.4.2. Arazi Vergisinin Mükellefi............................................................. 380

15.4.3. Arazi Vergisinin Matrahı................................................................. 380

15.4.4. Arazi Vergisinin Oranı.................................................................... 380

XIV. BÖLÜME İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİLERİ........................................................ 381

1. Tartışma Konuları................................................................................................. 381

2. Çalışma Soruları................................................................................................... 381

3. Okunacak Kaynaklar............................................................................................ 382

4. Okuma Notları....................................................................................................... 383

5. Yargı Kararları........................................................................................................ 387

EMLAK VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ YÜKSEK MAHKEME KARARI ÖRNEKLERİ                396

197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ YÜKSEK MAHKEME KARARI ÖRNEKLERİ............................................................................................................................................... 400


 

XVI. BÖLÜM

VERGİ UYUŞMAZLIKLARI

 

16. VERGİ UYUŞMAZLIKLARI ve ÇÖZÜM YOLLARI........................................... 405

16.1. Vergi Uyuşmazlığı................................................................................... 405

16.2. Vergi Uyuşmazlığının Nedenleri....................................................... 406

16.3. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü..................................................... 406

16.3.1. Vergi Uyuşmazlıklarının Yönetsel Yolla Çözümü................ 407

16.3.2. Vergi Uyuşmazlıklarının Yargısal Yolla Çözümü.................. 412

16.3.2.1. Genel Bilgi........................................................................... 412

16.3.2.2. Dava Açmaya Yetkili Kişi ve Kurumlar........................... 412

16.3.2.3. Davalara Bakmakla Yetkili Yargı Organları.................. 412

16.3.2.4. Vergi Mahkemelerinin Bakacağı Davalar...................... 413

16.3.2.5. Dava Dilekçelerinin Verilebileceği Yerler..................... 414

16.3.2.6. Dava Dilekçelerinde Bulunması Gereken Bilgiler ve Özellikli Durumlar             414

16.3.2.7. Mahkeme Harcı ve Harca İlişkin Özellikli Durumlar.... 415

16.3.2.8. Dava Açma Süreleri........................................................... 416

16.3.2.9. Davanın Görülmesi............................................................ 419

16.3.2.10. Vergi Davalarında Kanıtlama........................................ 419

16.3.2.11. Vergi Davalarında Kanıtlama........................................ 420

16.3.2.12. İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanlara Karşı Dava Açılması 420

16.3.2.13. Açılan Vergi Davasının Verginin Tahsiline Etkisi....... 421

16.3.2.14. Açılan Vergi Davasında Yürütmenin Durdurulması Kararının Etkisi   421

16.3.2.15. Yürütmenin Durdurulması Kararının Verilme Koşulları 423

16.3.2.16. Yürütmenin Durdurulması Kararlarına Karşı İtiraz Edilmesi 423

16.3.2.17. Vergi Mahkemesi Kararlarına Karşı İtiraz ve Temyize Başvurma        423

 

XVII.

TURKISH TAXATION SYSTEM

 

17.TURKISH TAXATION LAW...................................................................................... 430

17.1. LAW.............................................................................................................. 430

17.2. THE PARTIES of TAX ............................................................................ 431

17.3. THE CONSTITUTION, TAX and PURE PUBLIC GOODS............. 432

17.4. TAXATION PROCESS............................................................................ 433

17.5. TAX PAYERS............................................................................................. 434

17.6. TAX DEDUCTION..................................................................................... 435

17.7. ACCRUAL ................................................................................................. 436

17.8. NOTIFICATION........................................................................................ 437

17.9. THE END of TAX CLAIM........................................................................ 438

17.10. TAX INSPECTION.................................................................................. 439

17.11. AUTHORITIES of TAX INSPECTION............................................... 440

17.12. DUTIES of TAX PAYERS..................................................................... 441

17.13. EVALUATION.......................................................................................... 442

17.14. DEPRECTION......................................................................................... 443

17.15. TAX PENALTIES.................................................................................... 444

17.16. THE END of TAX PENALTIES............................................................ 444

17.17. PRECEDURE LAW of COLLECTION of PUBLIC CLAIMS........ 445

 

XVIII.

ENGLISH SUMMARY

 

18.1.  REVENUE ADMINISTRATION............................................................. 449

18.2. TURKISH TAXATION SYSTEM............................................................ 451

18.3. INCOME TAX (The Law Number is 193)........................................... 451

18.3.1. Taxable Income............................................................................... 451

18.3.2. Tax Liability....................................................................................... 451

18.3.2.1. Business Profit.................................................................... 452

18.3.2.2. Agricultural Income............................................................ 452

18.3.2.3. Wages and Salaries ......................................................... 452

18.3.2.4. Income From Independent Personal Services............. 452

18.3.2.5. Income from Immovable Property................................... 452

18.3.2.6. Income From Movable Capital investment.................... 452

18.3.2.7. Other Income and Earnings............................................. 453

18.3.3. Determination of Net Income................................................ 453

18.3.3.1. Business Profit.................................................................... 453

18.3.3.2. Payments, Which are not Accepted as Expenses....... 455

18.3.3.3. Agricultural lncome............................................................ 455

18.3.4. Salaries and Wages.................................................................. 457

18.3.5. Income From Independent Professional Services ....... 457

18.3.6. Income From Immovable Property  .................................. 458

18.3.7. Income From Movable Property  ........................................ 459

18.3.8. Other Income and Earning..................................................... 460

18.4. CORPORATE TAX (The Law Nuber is 5520)................................................. 461

18.4.1. Taxable Income......................................................................... 461

18.4.2. Tax Liabilities.............................................................................. 461

18.4.3. Determination of Net Taxable Income............................... 462

18.4.4. Corporate Tax Return.............................................................. 463

18.4.5. Tax Rates...................................................................................... 463

18.4.6. Calculation of Corporate Income Tax Base.......................... 464

18.4.6.1. Deductible Expenses........................................................ 464

18.4.6.2. Non-deductible Expenses................................................ 465

18.4.6.3. Depreciation Methods....................................................... 465

18.4.7.  Controlled Foreign Corporation............................................... 466

18.4.8. Thin Capitalisation.......................................................................... 466

18.4.9.  Withholding Tax............................................................................. 469

18.4.10.  Calculation of Treaty Benefit on Dividends........................ 469


 

18.5. TURKISH INDIRECT TAXATION SYSTEM .................................................... 469

18.5.1. Value Added Tax (VAT)................................................................. 469

18.5.1.1.  Liability for VAT Arises............................................................. 470

18.5.1.2. VAT Tax Payers............................................................................ 470

18.5.1.2.1. General................................................................................... 470

18.5.1.2.2. Tax Payers.............................................................................. 470

18.5.1.3. VAT Responsibility and Reverse Charge VAT................... 471

18.5.1.4. Taxable Base................................................................................. 472

18.5.1.5. Exclusions From the Taxable Base...................................... 472

18.5.1.6. Tax Rates........................................................................................ 472

18.5.1.6.1. Standard Rate ....................................................................... 472

18.5.1.6.2. Special Rates ............................................................................ 472

18.5.1.7. The Credit Mechanism............................................................... 472

18.5.1.8. Non-Deductible VAT (Cost or Non-Deductible Item or Capitalized)       473

18.5.1.9. VAT Refund.................................................................................... 473

18.6. SPECİAL CONSUMPTİON TAX......................................................................... 473

18.6.1. The Subject of Tax............................................................................ 473

18.6.2. The Taxpayers of the Special Consumption Tax ................. 474

18.7. OTHER INDIRECT TAXES................................................................................... 474

18.7.1. Stamp Tax.................................................................................................. 474

18.7.2. Sales Tax (The Law No. 6802)............................................................. 474

18.7.2.1. Banking and Insurance Transactions Tax (BITT)............. 474

18.7.2.2. Communication Tax................................................................... 475

18.7.3. Gambling Tax........................................................................................... 475

18.7.4. Environmental Tax................................................................................. 475

18.7.5. Education Contribution Fee................................................................ 475

18.7.6. Customs Duty.......................................................................................... 476

18.7.7. Fees............................................................................................................. 476

18.8. WEALTH TAXES..................................................................................................... 476

1.8.1. Inheritance and Gift Tax.......................................................................... 476

18.8.2. Property Taxes......................................................................................... 476

18.8.3. Motor Vehicle Tax................................................................................... 477

18.9. LEGAL BOOKS & GENERAL ACCOUNTING PRINCIPLES...................... 477

18.9.1. Legal Books and Records................................................................... 477

18.9.2. Recognition of Income and Expense – Accruals......................... 478

18.9.3. Foreign Currency Transactions......................................................... 478

18.9.4. Bad Debts.................................................................................................. 478

18.9.5. Bad Debts Written Off............................................................................ 479

18.9.6. Inventory Valuation................................................................................ 479

18.9.7. Inflation Accounting............................................................................... 479

18.9.8. Loss Carryovers...................................................................................... 480

18.9.9. Elimination of Double Taxation......................................................... 480

18.10. EXIT ROUTE - CAPITAL GAINS...................................................................... 480

18.10.1.  Share Disposals................................................................................... 480

18.10.2. Companies.............................................................................................. 481

18.10.3. Individuals............................................................................................... 482

KAYNAKÇA........................................................................................................................ 485