İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

SOSYAL GÜVENLİK

 

I- TANIMI ................................................................................................................................. 19

II- RİSK KAVRAMI.................................................................................................................. 19

A- FİZYOLOJİK RİSKLER................................................................................................. 20

B- MESLEKİ RİSKLER ..................................................................................................... 20

C- SOSYO-EKONOMİK RİSKLER ................................................................................... 21

III- SOSYAL GÜVENLİĞİN YÖNTEMLERİ............................................................................ 21

IV- SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM İHTİYACI................................................ 22

V- SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNUN UNSURLARI- KAPSAMI..................................... 23

VI- TAHSİS İŞLEMLERİ......................................................................................................... 24

 

İKİNCİ BÖLÜM

TANIMLAR VE TEMEL KAVRAMLAR

 

I- TANIMLAR............................................................................................................................ 25

II-  TEMEL KAVRAMLAR......................................................................................................... 27

A- SİGORTALILIK SÜRESİ............................................................................................... 27

1- Hesaplanması......................................................................................................... 27

2- Başlangıcı............................................................................................................... 29

3- Sigortalılık Süresi Başlangıcı Etkileyen Faktörler............................................. 30

4- Sigortalılık Süresinin Sonu.................................................................................. 35

5- Sigortalılık Süresine Eklenen Süreler................................................................. 36

B- PRİM ÖDEME GÜN SAYISI......................................................................................... 37

1- Maden İşyerlerinin Yer Altı İşlerinde Geçen Çalışmalar..................................... 38

2- Fiili Hizmet Süresi Zammına (FHSZ) Tabi Çalışmalar......................................... 38

3- Sürekli Başkasının Bakımına Muhtaç Malul Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalılar   40

4- İtibari Hizmet Süreleri............................................................................................ 43

C- YAŞ.............................................................................................................................. 43

1- Yaşın Hesaplanması .............................................................................................. 45

2- Yaş Hadlerinden İndirim Yapılması...................................................................... 46

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI

 

I- KAVRAMLAR........................................................................................................................ 54

A- İŞ KAZASININ TANIMI................................................................................................. 54

B- İŞ KAZASININ UNSURLARI........................................................................................ 54

1- Sigortalı Sayılma.................................................................................................... 54

2- Kazaya Uğrama....................................................................................................... 54

3- Arızaya Uğrama....................................................................................................... 55

4- Sebep-Sonuç İlişkisi............................................................................................. 55

C- MESLEK HASTALIĞININ TANIMI................................................................................ 55

D- MESLEK HASTALIĞININ UNSURLARI....................................................................... 55

1- Sigortalı Sayılma.................................................................................................... 55

2- İşin Niteliği ve Yürütüm Şartları........................................................................... 56

3- Arızaya Uğrama....................................................................................................... 56

4- Sebep-Sonuç İlişkisi............................................................................................. 56

5- İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları (İKMH) Sigortası........................................... 56

II- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR........... 57

III- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ............................................................................... 57

A- YARARLANMA KOŞULLARI........................................................................................ 57

B- GELİRİN HESAPLANMASI .......................................................................................... 60

1- 4(a) Sigortalıları Açısından................................................................................... 60

2- 4(b) Sigortalıları Açısından................................................................................... 60

C- GÜNLÜK KAZANCIN TESPİTİ.................................................................................... 61

1- 4(a) Sigortalıları İçin Günlük Kazancın Hesaplanmasına İlişkin Örnekler...... 62

2- 4(b) Sigortalıları İçin Günlük Kazancın Hesaplanmasına İlişkin Örnekler...... 65

3- Sürekli İş Göremezlik Geliri Örnekleri.................................................................. 68

4- 2829 Sayılı Kanun Uygulamaları........................................................................... 72

5- Aynı Anda 4(a) ve 4(b) Kapsamında Prim Ödeyenlerin Günlük Kazanç Hesabı 73

D- BİRDEN FAZLA İŞ KAZASINA UĞRAMA VEYA MESLEK HASTALIĞINA TUTULMA 74

E- GELİRİN ALT SINIRI.................................................................................................... 76

F- GELİRİ ARTIRAN VE AZALTAN DURUMLAR............................................................ 77

1- Başkasının Bakımına Muhtaç Olması................................................................... 77

2- Hekim Tavsiyelerine Uymaması............................................................................. 79

3- Ağır Kusurunun Bulunması.................................................................................. 81

4- Kasdi Hareketinin Bulunması veya Kurumun Yazılı Bildirimine Rağmen Teklif Edilen Tedaviyi Kabul Etmemesi              83

5- Çıraklara Gelir Bağlanması.................................................................................... 84

6- Gelir ve Aylığın Birleşmesi .................................................................................... 85

G- GELİRLERİN ARTIRILMASI VE İNDİRİLMESİNDE İZLENECEK YOL....................... 86

H- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNİN BAŞLANGICI VE KESİLMESİ....................... 86

I- ZAMANAŞIMI................................................................................................................. 88

İ- MAHKEME KARARI İLE İŞ KAZASI SAYILAN OLAYLARDA GELİRİN BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ           89

J- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK DERECELERİNİN MAHKEME KARARI İLE BELİRLENMESİ DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER  92

K- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ DOSYALARININ TASNİFİ VE DOSYALARDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER 93

IV- ÖLÜM GELİRİ.................................................................................................................... 93

A- YARARLANMA ŞARTLARI.......................................................................................... 93

1- Sigortalıya İlişkin Koşullar................................................................................... 93

2- Hak Sahiplerine İlişkin Koşullar........................................................................... 94

B- BAŞVURU.................................................................................................................... 97

C- ÖLÜM GELİRİNİN HESAPLANMASI, BAŞLANGICI VE HAK SAHİPLERİNE PAYLAŞTIRILMASI       97

1- Hesaplanması......................................................................................................... 97

2- Başlangıcı............................................................................................................. 105

3- Zamanaşımı........................................................................................................... 107

4- Hak Sahiplerine Paylaştırılması.......................................................................... 109

D- ÖLÜM GELİRİNİN KESİLMESİ/YENİDEN BAŞLAMASI VE DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ 113

1- Ölüm Gelirinin Kesilmesi ve Yeniden Başlaması.............................................. 113

2- Durum Değişiklikleri............................................................................................. 116

E- PEŞİN ÖDENEN GELİRLERİN GERİ ALINMAMASI.................................................. 116

F- ÖLÜM GELİRİ DOSYALARININ TASNİFİ VE DOSYALARDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER   117

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR

 

I- GİRİŞ.................................................................................................................................. 118

II- MALULLÜK SİGORTASI.................................................................................................. 119

A- SAĞLANAN YARDIMLAR.......................................................................................... 119

B- MALUL SAYILMA....................................................................................................... 119

C- MALULLÜK AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI............................................... 119

1- 1.10.2008 Tarihinden Önce Malullük Sevk ve Tahsis Talebinde Bulunanlar. 120

2- 1.10.2008 Tarihinden Sonra Malullük Sevk ve Tahsis Talebinde Bulunanlar 120

3- Malullük Aylığına Hak Kazanma Koşullarına İlişkin Örnekler......................... 121

D- SEVK İŞLEMLERİ...................................................................................................... 127

E- SAĞLIK KURULU RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ................................... 129

F- MALULLÜK AYLIĞI BAŞVURUSU VE İSTENECEK BELGELER ............................. 130

G- MALULLÜK AYLIĞI ALMAKTA İKEN ÇALIŞMASI NEDENİYLE AYLIĞI KESİLENLERİN AYLIĞA HAK KAZANMA KOŞULLARI      134

H- MALULLÜK AYLIĞININ HESAPLANMASI................................................................. 135

1- 5510 Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Sistem........................................................ 135

2- 2008/Ekim (Hariç) Öncesi Sigortalı Olup, 2008/Ekim (Dahil) Sonrası Tahsis Talebinde Bulunan Sigortalılar (Karma Sistem)............................................................................................................................... 139

I- MALULLÜK AYLIĞININ BAŞLANGICI......................................................................... 147

İ- MALULLÜK AYLIĞININ KESİLMESİ ........................................................................... 149

1- 4(a) Sigortalıları İçin............................................................................................ 150

2- 4(b) Sigortalıları İçin............................................................................................ 152

J- KESİLEN MALULLÜK AYLIĞININ YENİDEN BAŞLATILMASI................................... 153

K- KONTROL MUAYENE İŞLEMLERİ............................................................................ 156

L- MALULLÜK SİGORTASI BAKIMINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU......... 158

III- YAŞLILIK SİGORTASI................................................................................................... 165

A- SAĞLANAN YARDIMLAR.......................................................................................... 165

B- YARARLANMA KOŞULLARI...................................................................................... 165

1- Genel Koşullar...................................................................................................... 166

2- Özel Koşullar......................................................................................................... 195

C- AYLIĞA HAK KAZANMA KOŞULUNUN BELİRLENMESİNDE İZLENECEK YÖNTEM 217

1- Sigortalılık Başlangıç Tarihi 8.9.1999 (Hariç) Tarihinden Önce Olanlar......... 217

2- Sigortalılık Başlangıç Tarihi, Genel Hükümler Açısından 8/9/1999 (Dahil) – 30/4/2008 (Dahil) Tarihleri, Özel Hükümler Açısından 8/9/1999 (Dahil) – 2008/Ekim (Hariç) Tarihleri, Arasında Olanlar..................... 219

3- Sigortalılık Başlangıç Tarihi, Genel Hükümler Açısından 30/4/2008 (Hariç) Tarihinden, Özel Hükümler Açısından 2008/Ekim (Dahil) Tarihinden Sonra Olanlar................................................................................... 220

D- BAŞVURU.................................................................................................................. 221

E- YAŞLILIK AYLIĞININ BAŞLANGICI........................................................................... 225

F- YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI..................................................................... 234

1- 5510 Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Sistem........................................................ 235

2- 2008/Ekim (Hariç) Öncesi Sigortalı Olup, 2008/Ekim (Dahil) Sonrası Tahsis Talebinde Bulunan Sigortalılar (Karma Sistem)............................................................................................................................... 239

G- YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ VE YENİDEN BAĞLANMASI .............................. 252

1- İlk Defa 5510 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalı Olanlar.......................................... 252

2- 5510 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar................. 254

H- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ ÇALIŞMA......................................... 255

1- 2008/Ekim (Dahil) Tarihinden Sonra Sigortalı Olanlar..................................... 255

2- 2008/Ekim (Hariç) Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar....................................... 257

I- YAŞLILIK TOPTAN ÖDEMESİ VE İHYA İŞLEMLERİ.................................................. 265

1- Yaşlılık Toptan Ödemesi...................................................................................... 265

2- İhya İşlemleri........................................................................................................ 266

IV- ÖLÜM SİGORTASI.......................................................................................................... 280

A- SAĞLANAN YARDIMLAR.......................................................................................... 280

B- ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI..................................................................................... 281

1- Sigortalıya İlişkin Koşullar................................................................................. 281

2- Hak Sahiplerine İlişkin Koşullar......................................................................... 286

C- BAŞVURU.................................................................................................................. 291

D- ÖLÜM AYLIĞININ HESAPLANMASI ......................................................................... 292

1- 5510 Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Sistem........................................................ 292

2- 2008/Ekim (Hariç) Öncesi Sigortalı Olup, 2008/Ekim (Dahil) Sonrası Ölen Sigortalılar (Karma Sistem)               297

E- ÖLÜM AYLIĞININ BAŞLANGICI ............................................................................... 305

F- ZAMANAŞIMI............................................................................................................. 307

G- HAK SAHİPLERİNE PAYLAŞTIRILMASI................................................................... 308

1- Eşe Bağlanacak Aylığın Oranı............................................................................. 308

2- Çocuklara Bağlanan Aylıkların Oranı................................................................. 309

3- Ana ve Babaya Bağlanan Aylıkların Oranı ........................................................ 311

4- Aylık Oranlarında İndirim Yapılması................................................................... 312

H- AYLIKLARIN ALT SINIRI........................................................................................... 313

1- 5510 Sayılı Kanuna Göre Bağlanan Aylıklarda Alt Sınır Uygulaması............. 313

2- 5510 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesine Göre Bağlanacak Ölüm Aylıklarında Uygulanacak Alt Sınır Aylıkları                314

I- ÖLÜM AYLIĞININ KESİLMESİ-YENİDEN BAŞLAMASI VE DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ 314

1- Dul Eşin Aylıkları.................................................................................................. 315

2- Erkek Çocukların Aylıkları................................................................................... 315

3- Kız Çocukların Aylıkları........................................................................................ 316

4- Malul Çocukların Aylıkları.................................................................................... 317

5- Ana ve Babanın Aylıkları...................................................................................... 317

6- Durum Değişiklikleri............................................................................................. 317

7- Peşin Ödenen Aylıkların Geri Alınmaması.......................................................... 318

İ- ÖLÜM SİGORTASI BAKIMINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU................... 318

J- ÖLÜM TOPTAN ÖDEMESİ YAPILMASI VE İHYA İŞLEMLERİ................................... 319

1- Ölüm Toptan Ödemesi Yapılması........................................................................ 319

2- Ölüm Toptan Ödemesinin İhyası........................................................................ 320

K- EVLENME ÖDENEĞİ VERİLMESİ............................................................................. 325

L- CENAZE ÖDENEĞİ ÖDENMESİ................................................................................ 327

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

TARIM SİGORTASI

 

I- 2925 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILAR................................................................. 334

A- GENEL HUSUSLAR................................................................................................... 334

B- SİGORTALILIK DURUMU.......................................................................................... 335

C- PRİME ESAS KAZANÇLARI VE PRİM ORANLARI................................................... 336

D- PRİMLERİN ÖDENMESİ, GECİKME CEZASI VE ZAMMI......................................... 337

E- SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ ............................................................................. 338

F- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR. 338

1- Sürekli İş Göremezlik Gelirine Hak Kazanma.................................................... 339

2- Sürekli İş Göremezlik Gelirinin Hesaplanması ................................................. 339

G- MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR 342

1- Malullük Sigortası................................................................................................ 342

2- Malullük Aylığının Hesaplanması....................................................................... 343

H- YAŞLILIK SİGORTASI................................................................................................ 347

1- Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları........................................................... 347

2- Yaşlılık Aylığının Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması................... 349

3- Yaşlılık Aylığının Hesaplanması.......................................................................... 350

4- Yaşlılık Toptan Ödemesi...................................................................................... 355

I- ÖLÜM SİGORTASI...................................................................................................... 355

1- Ölüm Sigortasından Aylık Bağlama Şartları...................................................... 356

2- Yararlanma Şartları............................................................................................... 356

3- Ölüm Aylığının Hesaplanması............................................................................. 356

II- 5510 SAYILI KANUNUN EK 5. MADDESİNE TABİ TARIM SİGORTALILARI (TARIM İŞLERİNDE VEYA ORMAN İŞLERİNDE HİZMET AKDİYLE SÜREKSİZ OLARAK ÇALIŞANLAR)............................................................. 361

A- SİGORTALILIK DURUMU.......................................................................................... 361

B- PRİME ESAS KAZANÇLARI VE PRİM ORANLARI................................................... 361

C- SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ............................................................................. 362

D- 1/5/2008 İLA 30/9/2008 TARİHLERİ ARASINDA İLK DEFA 2925 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILAR        363

E- IKMH SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLARDAN YARARLANMA................ 365

F- MALULLÜK SİGORTASI............................................................................................ 365

G- YAŞLILIK SİGORTASI................................................................................................ 365

H- ÖLÜM SİGORTASI..................................................................................................... 366

III- 5510 SAYILI KANUNUN EK 6. MADDESİNE TABİ SİGORTALILAR .......................... 367

A- SİGORTALI SAYILMA................................................................................................ 367

1- Ticari Taksi, Dolmuş ve Benzeri Nitelikteki Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışan Sigortalılar              367

2- Kültür ve Turizm Bakanlığınca Belirlenecek Alanlarda Kısmi Süreli Olarak Çalışanlar            368

B- PRİM ORANLARI VE MİKTARLARI........................................................................... 369

C- SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ............................................................................. 369

D- TAHSİS UYGULAMALARI......................................................................................... 369

 

ALTINCI BÖLÜM

DİĞER HUSUSLAR

 

I- BELEDİYE BAŞKANLARININ DURUMU......................................................................... 370

A- YASAL DÜZENLEME................................................................................................. 370

B- BELEDİYE BAŞKANLARINA ÖDENECEK TAZMİNATLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR  379

C- AKTİF VE PASİF BELEDİYE BAŞKANLARININ SİGORTALILIK DURUMU............. 382

D- DİĞER HUSUSLAR................................................................................................... 384

II- GELİR VE/VEYA AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ................................................................ 386

A- 2008/EKİM AYI BAŞINDAN İTİBAREN 5510 SAYILI KANUNA GÖRE BAĞLANAN GELİR VE AYLIKLAR          386

1- Aylıkların Birleşmesi............................................................................................. 386

2- Gelirlerin Birleşmesi............................................................................................. 389

3- Gelir ve Aylıkların Birleşmesi............................................................................... 391

4- En Yüksek Ödemeye İmkan Veren İki Dosyanın Tespiti.................................. 392

B- KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE BİR VEYA BİRDEN FAZLA DOSYADAN GELİR VE AYLIK ALANLAR      398

C- KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE BİR DOSYADAN GELİR VEYA AYLIK ALANLAR       399

1- Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Bir Dosyadan Gelir ve Aylık Almakta İken, 5510 Sayılı Kanuna Göre Yeni Bir Dosyadan Gelir veya Aylığa Hak Kazananlar...................................................................... 399

2- Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Bir Dosyadan Gelir ve Aylık Almakta İken, 506, 1479, 2925 ve 2926 Sayılı Kanunlara Göre Yeni Bir Dosyadan Gelir ve Aylığa Hak Kazanılması................................................ 401

3- Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Bir Dosyadan Gelir/Aylık Almakta İken, 5510 Sayılı Kanuna Göre Birden Fazla Dosyadan Gelir/Aylığa Hak Kazananlar............................................................. 403

D- KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE BİRDEN FAZLA DOSYADAN GELİR VEYA AYLIK ALANLAR   407

E- 2926 SAYILI KANUNA GÖRE BAĞLANMIŞ AYLIKLAR............................................. 415

F- 2925 SAYILI KANUNA GÖRE HAK KAZANILAN GELİR VE AYLIKLAR.................... 418

G- 506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20. MADDE SANDIKLARI....................................... 419

III- FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ TAHSİS İŞLEMLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 421

A- FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI............................ 421

B- FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANDIRILMADA ESAS ALINACAK HUSUSLAR           424

C- PRİM ORANLARI VE BİLDİRİM................................................................................. 425

1- 4(a) Kapsamında Çalışanların Prim Oranları..................................................... 425

2- 4(a) Kapsamında Çalışanların Bildirimi............................................................. 426

D- FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ (FHSZ) HESAPLANMASI.................................. 427

E- FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMININ EMEKLİLİK İŞLEMLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ   428

1- Prim Ödeme Gün Sayısına İlavesi...................................................................... 428

2- Yaş Hadlerinden İndirim Yapılması.................................................................... 430

F- DİĞER HUSUSLAR.................................................................................................... 433

IV- BORÇLANMALAR VE BORÇLANILAN SÜRELERİN AYLIK HESABINDA DEĞERLENDİRİLMESİ    437

A- BORÇLANDIRILACAK SÜRELER............................................................................. 438

B- BORÇLANMA YAPABİLECEK KİŞİLER..................................................................... 439

C- BORÇLANMALARDA SİGORTALILIK ŞARTININ UYGULANMASI.......................... 439

D- BORÇLANMA BAŞVURUSU..................................................................................... 439

E- BORÇLANMA PRİM TUTARININ HESABI, TEBLİĞİ VE BORÇLANMA TUTARLARININ ÖDENMESİ               440

F- BORÇLANILAN SÜRELERİN EMEKLİLİK İŞLEMLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 442

1- Borçlanılan Sürelerin Sigortalılık Halinin Belirlenmesi................................... 442

2- Yanlış Sigortalılık Haline Göre Borçlandırılanlar.............................................. 443

3- Borçlanılan Sürelerin Hizmet Olarak Değerlendirilmesi................................... 444

4- 1.10.2008 Tarihinden Önce 4(b) Kapsamında Yapılan Askerlik Borçlanmalarından Eksik Tahsil Edildiği Anlaşılan Askerlik Borçlanmaları....................................................................................................... 448

G- BORÇLANMA TUTARININ İADESİ........................................................................... 452

H- 3201 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN BORÇLANMALAR..................................... 452

1- Yurtdışı Borçlanması Yapabilecek Kimseler İle Borçlanma Kapsamındaki Süreler                 453

2- Borçlanma Kapsamındaki Sürelerin Belgelendirilmesi................................... 453

3- Borçlanma Miktarının Tespiti, Tebliği ve Tahsili............................................... 454

4- Borçlanılan Hizmetlerin Değerlendirileceği Sigortalılık Hali........................... 455

5- Borçlanmadan Vazgeçme.................................................................................... 455

V- TELAFİ EDİCİ ÖDEMELER VE SOSYAL YARDIM ZAMMI UYGULAMASI................... 456

A- SOSYAL YARDIM ZAMLARININ GELİR/AYLIKLARA İLAVESİ................................. 456

B- TELAFİ EDİCİ ÖDEMELERİN AYLIKLARA İLAVESİ................................................. 459

C- MÜLGA 506 SAYILI KANUNUN EK 24. MADDE UYGULAMASI............................... 459

VI- ALT SINIR AYLIKLARI................................................................................................... 460

A- MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM AYLIKLARINDA ALT SINIR AYLIĞI..................... 460

B- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINDA ALT SINIR GELİRİ UYGULAMASI.... 464

C- AS-FAB VE DDY AYLIKLARINDA ALT SINIR UYGULAMASI................................... 465

D- FARK ÖDEMELERİ.................................................................................................... 465

E- GEÇERLİ SAYILAN ALT SINIR AYLIĞI..................................................................... 465

F- 506 SAYILI KANUNUN MÜLGA 96. MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ UYGULANMASI (A/S KODLARI)     466

VII- GELİR VE AYLIKLARIN DÜZELTİLMESİ VE ARTIRILMASI...................................... 468

VIII- GELİR VE AYLIKLARIN ÖDENMESİ........................................................................... 474

A- ÖDEMELER KÜTÜĞÜ .............................................................................................. 474

1- Tahsis Numarası................................................................................................... 474

2- Tahsis Kodları....................................................................................................... 475

3- Sosyal Güvenlik Sicil Numarası......................................................................... 476

B- ÖDEME DÖNEMİ VE ÖDEME TARİHLERİ ............................................................... 476

C- ÖDEME ŞEKLİ VE ÖDEME MERKEZLERİ................................................................ 478

D- GELİR VE AYLIK ÖDEMELERİ.................................................................................. 478

1- Konutta Ödeme Yapılması................................................................................... 479

2- Gelir ve Aylık Ödemeleri İle Hareket Görmeyen Hesaplar................................ 479

3- Kanuni Temsilcilere Ödeme Yapılması............................................................... 479

C- AVANS ÖDENMESİ................................................................................................... 480

IX- ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE................................................................... 480

A- UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI....................................................................... 480

B- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI UYGULAMASI 492

X- YERSİZ ÖDEMELER......................................................................................................... 495

A- KAPSAMI.................................................................................................................... 496

B- YERSİZ ÖDEMELERİN TESPİTİ VE YERSİZ ÖDEME MİKTARININ BELİRLENMESİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ           496

1- İlgililerin Kasıt veya Kusurlu Davranışlarından Doğan Yersiz Ödemeler...... 496

2- Kurum Hatalı İşlemlerinden Doğan Yersiz Ödemeler....................................... 498

C- YERSİZ ÖDEMELERE İLİŞKİN YAPILAN İŞLEMLER, FAİZ UYGULAMASI VE TEBLİĞİ     499

1- Yersiz Ödemelere İlişkin Düzenlenecek Belgeler.............................................. 499

2- Faiz Uygulaması................................................................................................... 500

3- Borcun Tebliği...................................................................................................... 501

D- YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİ............................................................................... 501

1- Alacaklardan Mahsubu........................................................................................ 501

2- Gelir ve Aylıklardan Kesilmesi............................................................................. 501

3- Taksitlendirilmesi................................................................................................. 502

4- Gelir ve Aylıkların Hesaplardan Yersiz Çekilmesi.............................................. 502

XI- YOKLAMA USUL VE ESASLARI.................................................................................... 503

A- GELİR VE AYLIK ALMA ŞARTLARININ DEVAM ETMESİ İLE İLGİLİ OLARAK, KURUMCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLER 503

B- YOKLAMA YÖNTEMLERİ.......................................................................................... 504

C- GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİMLER............................................................................. 506

D- KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE GELİR /AYLIK ALANLARIN YOKLAMA İŞLEMLERİ   506

XII- SEVK VE KONTROL MUAYENE İŞLEMLERİ............................................................... 506

A- SEVK İŞLEMLERİ VE MASRAFLARIN KARŞILANMASI .......................................... 506

B- MALULLÜK TESPİTİNE İLİŞKİN BELGELER ........................................................... 510

C- KURUM SAĞLIK KURULLARINCA YAPILACAK DEĞERLENDİRMELER............... 513

D- KONTROL MUAYENE İŞLEMLERİ............................................................................ 515

XIII- GELİRLERİN PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİ............................................................ 520

A- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE RÜCU HAKKI VE KOŞULLARI ................................. 520

B- SORUMLULUK VE KUSUR DURUMUNUN GERÇEKLEŞMESİ............................... 520

C- SİGORTALININ ZAMANINDA KURUMA BİLDİRİLMEMESİ..................................... 521

D- PEŞİN SERMAYE DEĞERİ TABLOLARI (PST)........................................................ 522

E- RÜCU DAVALARINA ESAS TUTARIN HESABI........................................................ 523

F- PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİNİN HESAPLANMASIYLA İLGİLİ 506 SAYILI KANUNUN 26. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE 5510 UYGULAMALARI............................................................................................... 527


EKLER

 

EK-1         Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 1 Yıl) 535

EK-2         Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 2 Yıl) 538

EK-3         Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 3 Yıl) 541

EK-4         Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 4 Yıl) 544

EK-5         Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 5 Yıl) 547

EK-6         Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 1 Yıl)                550

EK-7         Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 2 Yıl)                552

EK-8         Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 3 Yıl)                554

EK-9         Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 4 Yıl)                556

EK-10       Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 5 Yıl)                558

EK-11       Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 6 Yıl)                560

EK-12       Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 7 Yıl)                562

EK-13       Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 8 Yıl)                564

EK-14       Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 9 Yıl)                566

EK-15       Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu ÖZEL (2000 Öncesi 10 Yıl)              568

EK-16       Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 1 Yıl)     570

EK-17       Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 2 Yıl)     573

EK-18       Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 3 Yıl)     576

EK-19       Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 4 Yıl)     579

EK-20       Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 5 Yıl)     582

EK-21       Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 1 Yıl)               585

EK-22       Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 2 Yıl)               587

EK-23       Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 3 Yıl)               589

EK-24       Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 4 Yıl)               591

EK-25       Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 5 Yıl)               593

EK-26       Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 6 Yıl)               595

EK-27       Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 7 Yıl)               597

EK-28       Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 8 Yıl)               599

EK-29       Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 9 Yıl)               601

EK-30       Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Üst Gösterge Tespit Tablosu KAMU (2000 Öncesi 10 Yıl)             603

EK-31       BAĞ-KUR 2003 YILI GÖSTERGE TABLOSU........................................................ 605

Ek-32/A    506 SAYILI KANUNA GÖRE (1) NUMARALI PEŞİN DEĞER TABLOSU............. 606

Ek-32/B    506 SAYILI KANUNA GÖRE (2) VE (3) NUMARALI PEŞİN DEĞER TABLOLARI 607

Ek-33        5510 SAYILI KANUNA GÖRE CSO 1980 KADIN SİGORTALI %5 İSKONTO ORANI TABLO NO. (1)            608

Ek-34        5510 SAYILI KANUNA GÖRE CSO 1980 %5 İSKONTO ORANI TABLO NO. (2) 610

EK-35       5510 SAYILI KANUNA GÖRE CSO 1980 %5 İSKONTO ORANI TABLO NO. (3) 612

Ek-36        5510 SAYILI KANUNA GÖRE CSO 1980 KADIN %5 İSKONTO ORANI TABLO NO. (4) 614

Ek-37        5510 SAYILI KANUNA GÖRE CSO 1980 ERKEK SİGORTALI %5 İSKONTO ORANI TABLO NO. (5)           615

Ek-38        5510 SAYILI KANUNA GÖRE CSO 1980 ERKEK SİGORTALI %5 İSKONTO ORANI TABLO NO. (6)           617

Ek-39        YILLAR İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRET VE PRİME ESAS KAZANÇLAR............... 618

Ek-40        AYLIK ARTIŞLARINI GÖSTERİR TABLO............................................................. 619

Ek-41        YILLIK PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI......................................................... 621

Ek-42        ÜST GÖSTERGE TABLOSUNDAN BAĞLANAN AYLIKLARA UYGULANAN TABAN AYLIK BAĞLAMA ORANLARI     622

Ek-43        YILLAR İTİBARİYLE TÜFE VE GH İLE GÜNCELLEME KATSAYILARI................ 622

EK-44       BÖLGE SAĞLIK KURULLARI................................................................................ 623

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR............................................................. 624