TÜM YÖNLERİYLE FİNANSAL KİRALAMA (LEASING)

İÇİNDEKİLER

 

 

BİRİNCİ KISIM

FİNANSAL KİRALAMA

BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

I- FİNANSAL KİRALAMA (FİNANCE LEASİNG) KAVRAMI

A- ULUSLARARASI KURULUŞLARA GÖRE FİNANSAL KİRALAMA              

1- Avrupa Finansal Kiralama Birliğine Göre Finansal Kiralama            

2- İngiliz Muhasebe Standartları Komitesi’ne Göre Finansal Kiralama              

3- Amerikan Federal Muhasebe Standart Kurulu’na Göre Finansal Kiralama

B- TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE FİNANSAL KİRALAMA            

C- 3226 SAYILI FİNANSAL KİRALA KANUNU’NA GÖRE FİNANSAL KİRALAMA       

D- 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE FİNANSAL KİRALAMA     

II- FİNANSAL KİRALAMA-FAALİYET KİRALAMASI-ADİ KİRALAMANIN KARŞILAŞTIRILMASI          

A- FİNANSAL KİRALAMA-FAALİYET KİRALAMASI AYRIMI              

B- FİNANSAL KİRALAMA-ADİ KİRALAMA AYRIMI               

III-FİNANSAL KİRALAMANIN DOĞUŞU VE TARİHİ GELİŞİMİ          

A- DÜNYADAKİ GELİŞİMİ           

1- Amerika Birleşik Devletleri’nde Gelişimi    

2- İngiltere’de Gelişimi          

3- Almanya’da Gelişimi         

4- İsviçre’de Gelişimi             

5- Belçika’da Gelişimi            

6- Fransa’da Gelişimi            

7- Diğer Avrupa Ülkelerinde Gelişimi              

8- Finansal Kiralamanın Günümüzdeki Gelişimi         

B- TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ       

1- Finansal Kiralama İşlemlerinin Sektörel Dağılımı   

2- Finansal Kiralama İşlemlerinin Mal Gruplarına Göre Dağılımı           

IV- FİNANSAL KİRALAMA YÖNTEMLERİ               

A- YURT İÇİ KİRALAMA (Domestic Leasing)          

1- İthalatsız Yurt İçi Kiralama              

2- İthalatlı Yurt İçi Kiralama  

B- ULUSLARARASI KİRALAMA (Cross-Border Leasing)    

1- Gümrük Muafiyetli Uluslararası Kiralama 

2- Gümrük Muafiyetsiz Uluslararası Kiralama              

V- FİNANSAL KİRALAMANIN TARAFLARI            

A- FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİ (LESSOR)      

B- SATICI  (SUPPLİER)

C- KİRACI (LESSEE)     

VI- LEASING KİRALARI 

A- TL VE DÖVİZ KİRALAR          

B- SABİT VE DEĞİŞKEN KİRALAR           

C- DÖNEM BAŞI VE DÖNEM SONU KİRALAR     

D- EŞİT VE ÖZEL ARALIKLI KİRALAR    

VII- FİNANSAL KİRALAMANIN MALİYETİ               

A- KİRA BEDELİ             

B- SİGORTA MASRAFLARI        

C- KUR FARKLARI        

D- BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ          

 

İKİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA TÜRLERİ

 

I- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ BAKIMINDAN 

A- FAALİYET KİRALAMASI (Operating Leasing)   

B- FİNANSAL KİRALAMA (Financial Leasing)       

C- SATIŞ ve GERİ  KİRALAMA (Sale and Lease Back)       

D- SATIŞA YARDIMCI  KİRALAMA (Sales Aid Leasing)      

II- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI BAKIMINDAN       

A- DOLAYLI (ARACILI-ÜÇ TARAFLI)  KİRALAMA  (Endirect Lease)               

B- DOĞRUDAN (İKİ TARAFLI) KİRALAMA (Direct Lease)  

III- SÖZLEŞMENİN KONULARI BAKIMINDAN        

A- TAŞINIR (MENKUL) – TAŞINMAZ (GAYRİMENKUL)  KİRALAMA              

B- BİRİNCİ EL - İKİNCİ EL KİRALAMA      

C- YATIRIM MALLARI - TÜKETİM MALLARI KİRALAMA    

D- ÖZEL KİRALAMA (Special)   

E- KAPALI VE AÇIK UÇLU  KİRALAMA    

IV- MALA AİT YÜKÜMLÜLÜKLER BAKIMINDAN 

A- BRÜT KİRALAMA (Direct Leasing)      

B- NET KİRALAMA (Indirect Leasing)       

V- DİĞER FİNANSAL KİRALAMA TÜRLERİ           

A- KALDIRAÇLI  KİRALAMA (Leveraged Leasing)

B- VERGİ FİNANSAL KİRALAMA              

C- YÜZDELİ  KİRALAMA (Percentage Leasing)    

D- KISA SÜRELİ - UZUN SÜRELİ KİRALAMA        

E- DÖNEN - DEVRESEL  KİRALAMA       

F- TRAMPA LEASİNG (Swap Leasing)    

G- İYİLEŞEN LEASİNG (Upgrade Lease)

H- TESİS KİRALAMA (Plant Lease)          

I- GENİŞ KAPSAMLI KİRALAMA (Blanket Lease)  

İ- DENEME SÜRELİ  KİRALAMA (Trial Period Lease)         

J- İŞ ORTAKLIĞI  YOLU İLE KİRALAMA (Joint Venture Lease)        

K- TAM ÖDEMELİ-TAM ÖDEMESİZ  KİRALAMA (Full Pay-Out/Non Pay_Out Lease)

L- SEKEN ÖDEMELİ KİRALAMA (Skipped Payment Lease)              

M- ALT KİRALAMA (Sublease)   

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMANIN ÜSTÜNLÜK VE SAKINCALARI

 

I- FİNANSAL KİRALAMANIN AVANTAJLARI        

A- KİRACI YÖNÜNDEN

1- Esneklik Sağlaması           

2- Yabancı Kaynak Gereksinimini Azaltması

3- Likit Kaynakların Daha Karlı Yatırımlarda Kullanılmasına Olanak Sağlaması             

4- Yeniden Borçlanmaya Olanak Sağlaması

5- Zamanlamada Girişimciye Üstünlük Sağlanması  

6- Hızla Değişen Teknolojiye Uyumda Kolaylık Sağlanması   

7- Teminat Tutarının Daha Az Olması             

8- Finansal Kiralama Sürecinin Daha Hızlı ve Düşük Maliyetli Olması 

9- Malın Mülkiyetine Sahip Olunabilmesi       

10- Kredi Değerliliği Sağlaması          

11- İflas Halinde Leasing Yoluyla Edinilen Mallara El konulmaması    

12- Ödemede Esneklik Sağlaması    

13- Teşvikten Yararlanabilmesi         

14- Orta ve Uzun Vadeli Finansman Sağlaması          

15- Enflasyon Düzeltmesinden Yararlanabilmesi       

16- Vergi Avantajı    

B- KİRALAYAN YÖNÜNDEN      

C- FİNANSAL KİRALAMANIN ÜLKE EKONOMİSİ AÇISINDAN YARARLARI

II- FİNANSAL KİRALAMANIN SAKINCALARI        

A- KULLANIM SERBESTLİĞİNİN SINIRLANDIRILMASI      

B- KUR RİSKİ  

C- KİRACININ FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALIN HURDA DEĞERİNDEN YARARLANAMAMASI              

D- KİRALAYANIN YENİDEN DEĞERLEMEDEN YARARLANANAMASI         

E- SÖZLEŞME SÜRESİ BOYUNCA YATIRIM MALININ KİRACI DIŞINDA KULLANILAMAMASI              

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMADA YÖNETİM VE DİĞER FİNANSAL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

 

I- LEASING’DE FON YÖNETİMİ   

A-ÖZKAYNAKLAR        

1-Sermaye 

2-Yedek Akçeler      

3- Oto Finansman   

B-YABANCI KAYNAKLAR           

1-Krediler                   

2-Tahvil İhracı          

3-Finansman Bonosu İhracı              

4-Menkul Kıymetleştirme     

5-Halka Açılma         

6-Murabaha (Cost Plus-Maliyet Artı)

7-Factoring               

II-LEASING’DE RİSK YÖNETİMİ  

A-KREDİ VE TİCARİ RİSKLER   

B-FAİZ MALİYETİ RİSKİ               

C-VADE RİSKİ

D-KUR RİSKİ   

E-TEKNOLOJİ RİSKİ    

III-LEASING VE DİĞER FİNANSAL YÖNTEMLER 

A-LEASİNG VE SENET KARŞILIĞI KREDİ             

B-LEASİNG VE FACTORİNG     

IV-LEASING MATEMATİĞİ           

1- Net Bugünkü Değer          

2- İç Verim Oranı      

3- Anapara-Faiz Dağılımı (Amortizasyon)      

4- HP 17BII  Hesap Makinesi İle Eşit Ödemeli Leasing Kirası Hesaplama          

5- Excel 7.0 İle Eşit Ödemeli Leasing Kirası Hesaplama           

 

İKİNCİ KISIM

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN FİNANSAL KİRALAMA KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ YAPISI, ŞEKLİ VE TESCİLİ

 

 

I- FİNANSAL KİRALAMA KANUNU’NUN AMACI VE KAPSAMI        

II-FİNANSAL KİRALAMA KANUNU’NUN GENEL GEREKÇESİ        

III-FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ YAPISI, ŞEKLİ VE TESCİLİ     

A-FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ YAPISI            

B- FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE TESCİLİ      

C-FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMENİN KONUSU           

1-Sözleşmeye Konu Olabilecek Mallar           

2-Sözleşmeye Konu Olamayacak Mal ve Haklar         

IV-FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN BEDELİ         

V-FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ          

VI-FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNİN ORGANLARI         

VII-FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLAR     

VIII-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE PARASAL SINIR VE KARŞILIKLAR     

IX-FİNANSAL KİRALAMA KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILAMAYACAK İŞLEMLER    

X-FİNANSAL KİRALAMA FAALİYETİNDE BULUNAN ŞİRKETLERİN DENETİMİ      

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN VERGİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE YASAL DÜZENLEMELER

I- 3226 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA KANUNU  

A- VERGİ, RESİM VE HARÇLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER     

B- GÜMRÜK VERGİLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER               

C- TEŞVİK UYGULAMALARINA YÖNELİK HÜKÜMLER    

II- FİNANSAL KİRALAMA KANUNU VE VERGİ YASALARI               

A- 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU     

1- Finansal Kiralama Tanımı               

2- Finansal Kiralama Sayılan İşlemler             

3- 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Yapılan Kiralamalar ve VUK    

4- Taşınmazların (Bina, Arsa ve Arazi) Kiralama İşlemleri ve VUK        

5- Doğal Kaynak Araştırmaları, Sinema Filmleri ve Royalty (Lisans) Sözleşmelerinin Kiralanması İşlemleri ve VUK         

6- Kira Ödemeleri    

7- Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme ve Amortisman              

8- Finansal Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Faiz ve Kur Farklarında Tartışmalı Bir Durum            

B- 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU

1- Genel Açıklama   

2- Kira Ödemeleri Üzerinden Vergi Kesintisi (Stopaj)

3- Yatırım İndirimi Uygulaması           

C- 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU  

1- Genel Açıklama   

2- 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve Finansal Kiralama             

3- Kar Dağıtımı ve Vergi Kesintisi      

4- Finansal Kiralama ve Örtülü Sermaye Dağıtımı      

5- Finansal Kiralama ve Yurtdışından Sağlanan Kurum Kazançları    

D- 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU           

1- KDV ve BSMV      

2- Finansal Kiralama ve KDV Kanunu             

3- VUK’un Mükerrer 290. Maddesi Kapsamında Yapılan Finansal Kiralama ve KDV     

4- Teşvik Belgeli Yatırımların Finansal Kiralama Yoluyla Yapılması ve KDV     

5- Finansal Kiralama Yoluyla Kiralanan Binek Otomobillerinin KDV'lerinin İndirim Konusu Yapılıp, Yapılmayacağı     


 

6- Finansal Kiralama Yoluyla Kiralanan Otomobil Dışı Taşıt Araçlarının KDV’si             

7- Yurtdışına Finansal Kiralamada (Cross Border Leasing) KDV        

8- Yurtdışından Finansal Kiralamada KDV Uygulaması           

E- 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU             

F- 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU          

G- 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNUNU (BSMV) 

H- 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU           

I- GÜMRÜK VERGİSİ    

1- Geçici İthalat Rejimi           

2- Kısmi Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat       

3- Tam Muafiyet Yoluyla Geçici İthalat            

4- Ata Karnesi ile Geçici ile İthalat     

5- Finansal Kiralama Yoluyla Geçici İthalat   

6- Rejim Koşullarının İhlali ve Ceza Uygulaması         

 

İKİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ

 

I- FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLAR        

A- FİNANSAL KİRALAMAYA KONU MALIN MÜLKİYETİ     

B- FİNANSAL KİRALAMAYA KONU MALIN DEVRİ              

C- FİNANSAL KİRALAMAYA KONU MALIN SİGORTASI    

II- FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNİN (KİRALAYAN) HAKLARI VE BORÇLARI      

A- KİRALAYANIN HAKLARI        

1- Malın Mülkiyetini Elinde Bulundurma Hakkı            

2- Malın Mülkiyetini Devretme Hakkı

3- Kiralama Bedelinin Kendisine Ödenmesi Hakkı     

B- KİRALAYANIN BORÇLARI     

1- Malı Kiracıya Zamanında ve Gereği Gibi Teslim Etme Borcu            

2- Kiracının Finansal Kiralama Konusu Maldan Yararlanmasına Engel Olacak Davranışlarda Bulunmama Borcu      

3- Finansal Kiralama Konusu Malı Üçüncü Kişiye Devretmeme Borcu             

4- Finansal Kiralama Konusu Malı Sigorta Ettirme Borcu       

III- KİRACININ HAK VE BORÇLARI            

A- KİRACININ HAKLARI               

1- Finansal Kiralamaya Konu Malı Kullanma ve Ondan Yararlanma Hakkı       

2- Finansal Kiralamaya Konu Malın Zilyetliğini Talep Hakkı   

3- Finansal Kiralamaya Konu Malın Mülkiyetini Sözleşme Sonunda Satın Alma Hakkı

B- KİRACININ BORÇLARI           

1- Finansal Kiralama Bedelini Ödeme Borcu               

2- Finansal Kiralamaya Konu Malı Özenle Kullanma Borcu   

3- Finansal Kiralamaya Konu Malı Bakım ve Koruma Borcu  

4- Finansal Kiralamaya Konu Malın Hasar ve Ziyaına Katlanma Borcu             

5- Malın Sigorta Primlerini Ödeme Borcu      

6- Malın Zilyetliğini Bir Üçüncü Kişiye Devretmeme Borcu     

7- Malı Sözleşme Süresinin Bitiminde Kiralayana Geri Verme Borcu  

III- SÖZLEŞMEYE TARAF OLANLARIN İFLASI VEYA İCRA KOVUŞTURMASINA UĞRMASI               

A- KİRACININ İFLASI VE İCRA KOVUŞTURMASINA UĞRAMASI   

1- Kiracının İflası      

2- Kiracının İcra Kovuşturmasına Uğraması

3- Finansal Kiralama Konusu Malların Haczedilebileceği Durumlar    

B- KİRALAYANIN İFLASI VE İCRA KOVUŞTURMASINA UĞRAMASI             

1- Kiralayanın İflası 

2- Kiralayanın İcra Kovuşturmasına Uğraması           

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

 

I- FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ           

A- SÖZLEŞMENİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERME NEDENLERİ    

1- Sözleşmenin Süre Dolması Sebebiyle Sona Ermesi             

2- Kiracının İflası veya Aleyhine Yapılan Bir İcra Takibinin Semeresiz Kalması              

3- Finansal Kiralama Şirketinin Sona Ermesi veya Tüzel Kişiliğini Kaybetmesi              

4- Sözleşmenin Diğer Sebeplerle Sona Ermesi           

B- SÖZLEŞMENİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI         

II- SÖZLEŞMENİN FESHİ               

A- FESİH NEDENLERİ 

1- Kiracının Finansal Kiralama Bedelini Ödemede Temerrüde Düşmesi          

2- Taraflardan Birinin Sözleşmeye Aykırı harekette Bulunması           

B- FESHİN SONUÇLARI             

III- SÖZLEŞMEDEN DÖNME         

IV- SÖZLEŞMENİN TABİ OLDUĞU HÜKÜMLER   

A- UYGULANACAK HÜKÜMLER              

B- UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER     

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI

 

I- FİNANSAL KİRALAMA İLE İLGİLİ MUHASEBE STANDARTLARI               

A- ULUSLARARSI MUHASEBE STANDARTLARINA (IAS) GÖRE FİNANSAL KİRALAMA       

B- AMERİKAN MUHASEBE STANDARTLARINA (FAS) GÖRE FİNANSAL KİRALAMA             

C- TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS) GÖRE FİNANSAL KİRALAMA

1- Standardın Amacı              

2- Standardın Kapsamı         

3- Tanımlar

4- Kiralama İşlemlerinin Sınıflandırılması       

5- Gayrimenkullerin Kiralanması      

6- Kiralama Sözleşmesinin Kiracının Finansal Tablolarında Gösterilmesi       

7- Kiralama Sözleşmesinin Kiraya Verenin Finansal Tablolarında Gösterilmesi            

8- Satış ve Geri Kiralama İşlemleri    

D- SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) STANDARTLARINA GÖRE FİNANSAL KİRALAMA 

1- Standardın Amacı              

2- Standardın Kapsamı         

3- Tanımlar

4- Kiralama İşlemlerine İlişkin Esaslar             

5- Kiralama İşlemlerinin Sınıflandırılması       

6- Gayrimenkullerin Kiralanması      

7- Finansal Kiralamanın Kiracı Tarafından Muhasebeleştirilmesi        

8- Finansal Kiralamanın Kiraya Veren Tarafından Muhasebeleştirilmesi          

9- Sat ve Kirala İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi     

E- BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU (BDDK) STANDARTLARINA GÖRE FİNANSAL KİRALAMA 

II- FİNANSAL KİRALAMA İLE İLGİLİ TEKDÜZEN HESAP PLANLARI           

A- MALİYE BAKANLIĞI’NIN TEKDÜZEN HESAP PLANI     

1- Genel Bilgi            

2- Kiralayan Açısından Kullanılacak Hesaplar             

3- Kiracı Açısından Kullanılacak Hesaplar    

4- Değerlemeye Tabi Tutulacak Hesaplar     

B- BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU’NUN TEKDÜZEN HESAP PLANI  

1- Genel Bilgi            

2- Finansal Kiralama Şirketleri Açısından Kullanılacak Hesaplar         

3- Finansal Kiralama Şirketleri Açısından Kullanılacak Hesapların Açıklamaları            

III- TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ        

A- DÜZENLEMENİN AMACI       

B- DÜZENLEMENİN NİTELİĞİ   

C- DÜZENLEMENİN KAPSAMI  

D- MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI             

1- Sosyal Sorumluluk Kavramı          

2- Kişilik Kavramı    

3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı       

4- Dönemsellik Kavramı       

5- Parayla Ölçülme Kavramı

6- Maliyet Esası Kavramı      

7- Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı        

8- Tutarlılık Kavramı               

9- Tam Açıklama Kavramı    

10- İhtiyatlılık Kavramı           

11- Önemlilik Kavramı           

12- Özün Önceliği Kavramı 

E- MUHASEBE POLİTİKALARININ AÇIKLANMASI              

F- MALİ TABLOLAR      

1- Düzenlenmesi İstenen Mali Tablolar           

2- Mali Tabloların Amaçları  

3- Mali Tablolardaki Bilgilerin Özellikleri         

4- Temel Mali Tabloların Düzenlenme İlkeleri               

IV- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ        

A- KİRALAYAN AÇISINDAN MUHASEBE UYGULAMALARI              

1- Kiralayanın Finansal Kiralama Şirketi Olması Durumu        

2- Kiralayanın Finansal Kiralama Şirketi Olmaması Durumu  

B- KİRACI AÇISINDAN MUHASEBE UYGULAMALARI       

1- Sabit Kıymetin Teslim Alınması    

2- Yönetim Ücretinin Muhasebeleştirilmesi  

3- Sigorta Poliçesinin Muhasebeleştirilmesi 

4- Kira Faturalarının Muhasebeleştirilmesi   

5- Kira Tutarlarının Ödenmesi           

6- Yıl Sonu İşlemleri               

7- Mülkiyetin Kiralayandan Devralınması      

V- ÖRNEK UYGULAMA 

A- KİRALAYANIN FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİ OLMASI DURUMUNDA MUHASEBE İŞLEMLERİ   

1- Yevmiye Kayıtları

2- Büyük Defter Kayıtları      

B- KİRALAYANIN FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİ OLMAMASI DURUMUNDA MUHASEBE İŞLEMLERİ             

1- Yevmiye Kayıtları

2- Büyük Defter Kayıtları      

C- KİRACI AÇISINDAN MUHASEBE İŞLEMLERİ  

1- Yevmiye Kayıtları

2- Büyük Defter Kayıtları      

VI- MUHASEBE İŞLEMLERİNDE KİRALAYAN AÇISINDAN ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR            

A- NET AKTİF DEĞERİN BUGÜNKÜ DEĞERDEN FARKLI OLMASI             

1- Net Aktif Değerin Bugünkü Değerden Küçük Olması         

2- Net Aktif Değerin Bugünkü Değerden Büyük Olması         

3- Örnek Uygulama

B- FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARINDA ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI

1- Genel Olarak Şüpheli Alacak Karşılığı       

2- Kiralayanın Finansal Kiralama Şirketi Olması Durumu        

3- Kiralayanın Finansal Kiralama Şirketi Olmaması Durumu  

VII- İŞLETME HESABI ESASINDA FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ         

A- İŞLETME HESABI ESASI        

1- Türk Ticaret Kanunu İle Yapılan Düzenlemeler      

2- Vergi Usul Kanunu İle Yapılan Düzenlemeler          

B- KİRALAYAN AÇISINDAN MUHASEBE İŞLEMLERİ         

1- Kiralayanın Finansal Kiralama Şirketi Olması Durumu        

2- Kiralayanın Finansal Kiralama Şirketi Olmaması Durumu  

C- KİRACI AÇISINDAN MUHASEBE İŞLEMLERİ  

D- İŞLETME HESABI ESASINDA FİNANSAL KİRALAMA UYGULAMASINA YÖNELİK OLARAK İSTANBUL DEFTERDARLIĞI VASITASIZ VERGİLER GELİR MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN VERDİĞİ ÖZELGE

E- GENEL DEĞERLENDİRME   

YARGITAY KARARLARI           

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

FİNANSAL KİRALAMA FAALİYETİNDE BULUNAN KURULUŞLAR VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

 

I- FİNANSAL KİRALAMA FAALİYETİNDE BULUNMAYA YETKİLİ KURUMLAR VE HUKUKİ YAPISI  

A- FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ   

1-Kiralayan Şirketin Hukuki Yapısı   

2-Kurucuların Nitelikleri       

B- YABANCI FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ

1- Yabancı Finansal Kiralama Şirketlerinin Türkiye’de İlk Şube Açmaları         

2- Yurt Dışında Kurulu Finansal Kiralama Şirketlerinin Türkiye’de Temsilcilik Açmaları            

3-Türkiye’de Faaliyette Bulunan Şirketlerin Yurtiçinde Şube ve Temsilcilik Açmaları 

4-Türkiye’de Faaliyette Bulunan Şirketlerin Yurtdışı Teşkilatları          

C- ÖZEL FİNANS KURUMLARI VE YATIRIM - KALKINMA BANKALARI        

II-FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLAR 

A-YASAL MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUNLAR    

1-Faaliyet Kiralaması (Operasyonel Leasing) Sorunu             

2-Sat ve Geri Kiralama Sorunu          

3-Alt Kiralama Sorunu          

4-Taşınmaz (Gayrimenkul) Kiralama Sorunu               

5-Uluslararası Kiralama Sorunu        

6- İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanların Leasing Yapması Hususuna Maliye Bakanlığı Tarafından Açıklık Kazandırılması      

B-FİNANSMAN TEMİNİ İLE İLGİLİ SORUNLAR    

C-TOPLUMSAL SORUNLAR     

III- FİNANSAL KİRALAMA UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER             


 

BEŞİNCİ KISIM

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ VE KULLANILAN BELGELER

Finansal Kiralama Süreci     

Müşteri Görüşme Formu     

Müşteri Talep Formu             

Müşteri Teklif Mektubu         

Finansal Kiralama Başvuru Formu  

Mali Analiz Raporu 

Kredi Onay Formu 

İstihbarat Raporu   

Yönetim Kurulu Önergesi   

Kredi Komitesi Kararı            

Kredi Onay Formu 

Proforma Fatura     

Finansal Kiralama Sözleşmesi           

Banka Teminat Mektubu      

İpotek Senedi           

Yönetim Ücreti Faturası       

Ticari Fatura             

Tesellüm Belgesi    

Sigorta Talep Formu             

Sigorta Poliçesi       

Kira Faturası             

Mülkiyet Devir Faturası         

Ödeme İhtarı             

Fesih İhbarı               

EKLER

 

EK-1 FİNANSAL KİRALAMA KANUNU       

EK-2 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ  

EK-3 MADDE GEREKÇELERİ       

EK-4 ADALET KOMİSYONU RAPORU      

EK-5 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU      

EK-6 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK    

EK- 7 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ İLE KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLARIN BİÇİM VE İÇERİĞİ HAKKINDA TEBLİĞ      

EK-8 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE ALACAKLARI İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ            

EK-9 İKİ YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE DÖRT YILDAN KISA SÜRELİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ DÜZENLENEBİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

EK-10 SÜRESİ İKİ YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE DÖRT YILDAN KISA OLARAK BELİRLENEBİLECEK FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNE KONU MALLAR LİSTESİ       

EK-11 “FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK”İN 3. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (ç) BENDİNE İSTİNADEN, ŞİRKETLERİN ÖZKAYNAKLARINDA DİKKATE ALINACAK SERMAYE BENZERİ BORÇLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR           

EK-12 SINIR ÖTESİ FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN TESCİLİNDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR        

EK-13 3226 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KİRALAMA KONUSU EDİLEN MALLARIN GÜMRÜK VERGİ VE RESİMLERİNİN TEMİNATA BAĞLAMA USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK   

EK-14 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 146)        

EK-15 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 150)        

EK-16 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 13)  

EK-17 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 319)           

EK-18 MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ (Seri No:11)         

EK-19 KİRALAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 17) HAKKINDA TEBLİĞ (Sıra No: 21)  

EK-20 SERMAYE PİYASASINDA MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: XI, No: 25)   

YARARLANILAN KAYNAKLAR