İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ....................................................................................................................................... 7

İÇİNDEKİLER............................................................................................................................ 9

KISALTMALAR........................................................................................................................ 16

 

 

BİRİNCİ KISIM

İŞ KANUNU

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

GENEL HÜKÜMLER

 

GENEL GEREKÇE.............................................................................................................. 19

Madde 1    : Amaç ve kapsam........................................................................................... 25

Madde 2    : Tanımlar......................................................................................................... 39

Madde 3    : İşyerini bildirme............................................................................................. 97

Madde 4    : İstisnalar....................................................................................................... 102

Madde 5    : Eşit davranma ilkesi................................................................................... 125

Madde 6    : İşyerinin veya bir bölümünün devri.......................................................... 132

Madde 7    : Geçici iş ilişkisi........................................................................................... 139

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

İŞ SÖZLEŞMESİ, TÜRLERİ VE FESHİ

 

Madde 8    : Tanım ve şekil............................................................................................. 155

Madde 9    : Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi................................. 176

Madde 10  : Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri.......................................... 177

Madde 11  : Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi...................................................... 178

Madde 12  : Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımının sınırları..................... 194

Madde 13  : Kısmi süreli ve tam süreli iş sözleşmesi................................................. 196

Madde 14  : Çağrı üzerine çalışma................................................................................ 207

Madde 15  : Deneme süreli iş sözleşmesi................................................................... 212

Madde 16  : Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri................................ 216

Madde 17  : Süreli fesih................................................................................................... 221

Madde 18  : Feshin geçerli sebebe dayandırılması................................................... 278

Madde 19  : Sözleşmenin feshinde usul....................................................................... 344

Madde 20  : Fesih bildirimine itiraz ve usulü................................................................ 349

Madde 21  : Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları............................................ 393

Madde 22  : Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi................. 421

Madde 23  : Yeni işverenin sorumluluğu...................................................................... 446

Madde 24  : İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı................................................. 449

Madde 25  : İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı............................................. 461

Madde 26  : Derhal fesih hakkını kullanma süresi...................................................... 498

Madde 27  : Yeni iş arama izni........................................................................................ 503

Madde 28  : Çalışma belgesi.......................................................................................... 511

-     İBRANAME.................................................................................................................. 512

Madde 29  : Toplu işçi çıkarma..................................................................................... 523

Madde 30  : Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu........ 536

Madde 31  : Askerlik ve kanundan doğan çalışma..................................................... 548

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

ÜCRET

 

Madde 32  : Ücret ve ücretin ödenmesi........................................................................ 555

Madde 33  : İşverenin ödeme aczine düşmesi(Mülga)............................................. 564

Madde 34  : Ücretin gününde ödenmemesi................................................................ 567

Madde 35  : Ücretin saklı kısmı...................................................................................... 577

Madde 36  : Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerden ücret kesme yükümlülüğü  581

Madde 37  : Ücret hesap pusulası................................................................................. 590

Madde 38  : Ücret kesme cezası.................................................................................... 594

Madde 39  : Asgari ücret.................................................................................................. 597

Madde 40  : Yarım ücret................................................................................................... 605

Madde 41  : Fazla çalışma ücreti................................................................................... 608

Madde 42  : Zorunlu nedenlerle fazla çalışma............................................................ 638

Madde 43  : Olağanüstü hallerde fazla çalışma......................................................... 639

Madde 44  : Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma................................. 640

Madde 45  : Saklı haklar.................................................................................................. 642

Madde 46  : Hafta tatili ücreti.......................................................................................... 643

Madde 47  : Genel tatil ücreti.......................................................................................... 654

Madde 48  : Geçici iş göremezlik.................................................................................. 655

Madde 49  : Ücret şekillerine göre tatil ücreti.............................................................. 656

Madde 50  : Tatil ücretine girmeyen kısımlar.............................................................. 657

Madde 51  : Yüzdelerin ödenmesi................................................................................. 658

Madde 52  : Yüzdelerin belgelenmesi........................................................................... 659

Madde 53  : Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri....................................................... 660

Madde 54  : Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi.................... 685

Madde 55  : Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller............................... 688

Madde 56  : Yıllık ücretli iznin uygulanması................................................................. 690

Madde 57  : Yıllık izin ücreti............................................................................................. 695

Madde 58  : İzinde çalışma yasağı................................................................................. 699

Madde 59  : Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti............................................... 700

Madde 60  : İzinlere ilişkin düzenlemeler..................................................................... 707

Madde 61  : Sigorta primleri............................................................................................ 707

Madde 62  : Ücretten indirim yapılamayacak haller................................................... 708

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

İŞİN DÜZENLENMESİ

 

Madde 63  : Çalışma süresi............................................................................................ 709

Madde 64  : Telafi çalışması.......................................................................................... 724

Madde 65  : Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği(Mülga)..................................... 727

Madde 66  : Çalışma süresinden sayılan haller.......................................................... 733

Madde 67  : Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri........................................ 734

Madde 68  : Ara dinlenmesi............................................................................................ 735

Madde 69  : Gece süresi ve gece çalışmaları............................................................. 740

Madde 70  : Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri.......................................... 745

Madde 71  : Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı...................................... 748

Madde 72  : Yer ve su altında çalıştırma yasağı.......................................................... 750

Madde 73  : Gece çalıştırma yasağı.............................................................................. 750

Madde 74  : Analık halinde çalışma ve süt izni............................................................ 752

Madde 75  : İşçi özlük dosyası........................................................................................ 755

Madde 76  : Yönetmelikler............................................................................................... 756

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

Madde 77  : İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri................................................... 759

Madde 78  : İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri....................................................... 775

-     SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETMELİKLERİ LİSTESİ..................................... 777

Madde 79  : İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması......................................... 780

Madde 80  : İş sağlığı ve güvenliği kurulu..................................................................... 782

Madde 81  : İş sağlığı ve güvenlik hizmetleri................................................................ 787

Madde 82  : İş Güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar (Mülga)..... 808

Madde 83  : İşçilerin hakları............................................................................................ 809

Madde 84  : İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı....................................... 812

Madde 85  : Ağır ve tehlikeli işler.................................................................................... 813

Madde 86  : Ağır ve tehlikeli işlerde rapor..................................................................... 815

Madde 87  : Onsekiz yaşından küçükler için rapor..................................................... 817

Madde 88  : Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik............................ 818

Madde 89  : Çeşitli yönetmelikler................................................................................... 821

 

ALTINCI BÖLÜM

 

İŞ VE İŞÇİ BULMA

 

Madde 90  : İş ve işçi bulmaya aracılık......................................................................... 822

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

ÇALIŞMA HAYATININ DENETİMİ VE TEFTİŞİ

 

Madde 91  : Devletin yetkisi............................................................................................. 824

Madde 92  : Yetkili makam ve memurlar...................................................................... 830

Madde 93  : Yetkili memurların ödevi............................................................................ 833

Madde 94  : Muafiyet........................................................................................................ 833

Madde 95  : Diğer merciler tarafından yapılan teftişler.............................................. 834

Madde 96  : İşçi ve işverenin sorumluluğu................................................................... 835

Madde 97  : Zabıtanın yardımı........................................................................................ 836

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

İDARİ CEZA HÜKÜMLERİ

 

Madde 98  : İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık................................................ 837

Madde 99  : Genel hükümlere aykırılık......................................................................... 838

Madde 100........................................... : Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık     838

Madde 101........................ : Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık     839

Madde 102.................................................................... : Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık     840

Madde 103............................................................ : Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık     841

Madde 104.......................................... : İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık     842

Madde 105.................................... : İş Sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık     843

Madde 106............................................................ : İş ve İşçi Bulma hükümlerine aykırılık     845

Madde 107......................... : İş Hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık     845

Madde 108............................... : İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar     846

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

 

ÇEŞİTLİ, GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

 

Madde 109...................................................................................................... : Yazılı bildirim     851

Madde 110.................................................... : Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları     851

Madde 111.............................................................. : Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri     856

Madde 112........... : Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı     861

Madde 113.......................................... : Bazı işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi     861

Madde 114....................................................................................... : Üçlü Danışma Kurulu     862

Madde 115.................................................................................................. : Kantin açılması     863

Madde 116- 118: (Bazı Kanunların değiştirilmesine ilişkindir)................................. 863

Madde 119..................................................................................................... : Yönetmelikler     864

Madde 120...................................................................... : Yürürlükten kaldırılan hükümler     865

Geçici Madde 1-6 ............................................................................................................ 865

Madde 121............................................................................................................... : Yürürlük     868

Madde 122............................................................................................................... : Yürütme     868

1475 Sayılı İş Kanunu’nun Yürürlükte Bırakılan Kıdem Tazminatına İlişkin 14. Maddesi                869

 

İKİNCİ KISIM

YÖNETMELİKLER

 

1-      Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği.......................................................................... 923

2-      Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine
Dair Tebliğ................................................................................................................. 938

3-      Alt İşverenlik Yönetmeliği......................................................................................... 941

4-      Asgari Ücret Yönetmeliği......................................................................................... 948

5-      Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen
İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik......................................... 953

6-      İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili
Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik....................... 956

7-      Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik............................................................................................... 960

8-      İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği............................................ 965

9-..... Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik.................................................................................................................. 968

10-   Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme
Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik......................................... 978

11-   Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği................ 991

12-   Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği.............................. 995

13-.. İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma
Yönetmeliği................................................................................................................ 999

14-   İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik.................................... 1003

15-   İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği................... 1009

16-   İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik................................................................ 1027

17-   İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri
Hakkında Yönetmelik............................................................................................. 1031

18-   İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri
Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ...................................... 1063

19-   İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair
Yönetmelik............................................................................................................... 1079

20-   Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları
Hakkında Yönetmelik............................................................................................. 1085

21-   Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik.................... 1088

22-   Konut Kapıcıları Yönetmeliği................................................................................ 1093

23-   Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği..................................................................... 1097

24-   Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak
Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik............................................................... 1104

25-   Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin
Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik....................................................... 1109

26-   Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik            1113

27-.. Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin
Yönetmelik .............................................................................................................. 1121

28-   Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin
Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik............................................................... 1129

29-   Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği.......................................................................... 1133

30-   Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik             1138

31-   Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  1143

32-   Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un Uygulama Yönetmeliği 1147

33-   Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği................................................................................. 1169

34-   Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik.......................... 1177

35-   Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik............................................................................................................... 1185

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

İLGİLİ KANUNLAR

 

1-..... Türkiye Cumhuriyeti Anayasası............................................................................ 1193

2-      Borçlar Kanunu....................................................................................................... 1200

3-..... Hafta Tatili Hakkında Kanun................................................................................ 1211

4-..... Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun.......................................... 1214

ÇİZELGELER................................................................................................................... 1216

KAYNAKÇA..................................................................................................................... 1225