İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KIDEM TAZMİNATI

 

I. TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI....................................................... 15

II. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI............................... 18

1. Tanımı.......................................................................................... 18

2. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları................................... 19

III. KIDEM TAZMİNATININ MİKTARI VE HESAPLANMASI.................. 25

1. Kıdem Tazminatının Miktarı ve Tavanı......................................... 25

2. Kıdem Tazminatının Hesaplanması............................................... 28

IV. SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ BAKIMINDAN KIDEM TAZMİNATI... 33

V. VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN KIDEM TAZMİNATI....................... 33

VI. ZAMANAŞIMI VE FAİZ................................................................... 35

VII. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İKALE SÖZLEŞMESİ İLE SONA ERDİRİLMESİ HALİNDE KIDEM TAZMİNATININ DURUMU....................................................................................... 36

1. İş Hukuku Açısından İkale Sözleşmeleri......................................... 36

2. Vergi Hukuku Açısından İkale Sözleşmeleri.................................... 39

VIII. KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASINDAKİ AKSAKLIKLAR ........... 43

IX. KIDEM TAZMİNATI FONU ............................................................. 44

1. Fon Bireysel Emeklilik Şirketleriyle İlişkilendirilecek....................... 45

2. İşveren Kayıtdışına İtilecek........................................................... 46

3. İş Güvencesi Etkisiz Kılınacak........................................................ 46

4. İşveren Nitelikli İşçiyi İşyerinde Zor Tutacak................................. 46

5. Kıdem Tazminatı Her Durumda Ödenmeyecek............................... 47

6. Kıdem Tazminatı Miktarı Düşecek................................................. 47

X. KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI................... 48

XI. KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN ÖZELGELER................................... 64

 

İKİNCİ BÖLÜM

İHBAR TAZMİNATI

 

I. TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI....................................................... 75

II. İŞÇİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN FESİH BİLDİRİM SÜRESİ VERİLMESİ           76

1. Fesih Bildirim Süresinin Amacı...................................................... 76

2. Fesih Bildirim Süreleri................................................................... 76

3. Sözleşmenin Sona Ereceği Tarihin Hesaplanması........................... 77

4. Fesih Bildirim Süresi İçinde İşçiye Yeni İş Arama İzni Verilmesi...... 78

III. BİLDİRİM SÜRELERİNE UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUCU...... 79

1. Bildirim Sürelerine İlişkin Ücretin İşçiye Peşin Ödenmesi............... 79

2. İhbar Tazminatı........................................................................... 79

3. “Bildirim Sürelerine İlişkin Ücretin İşçiye Peşin Ödenmesi” İle “İhbar Tazminatı”nın Hesaplanması       80

4. Sosyal Sigorta Primleri Bakımından İhbar Tazminatı.................... 81

5. Vergi Hukuku Bakımından İhbar Tazminatı.................................. 82

6. Zamanaşımı ve Faiz...................................................................... 83

IV. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ HALİNDE İHBAR TAZMİNATININ DURUMU............................................................. 83

V. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMADA BİLDİRİM SÜRELERİ............................... 86

VI. İHBAR TAZMİNATINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI.................. 88

VII. İHBAR TAZMİNATINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI VE ÖZELGELER            97

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KÖTÜNİYET TAZMİNATI VE SENDİKAL TAZMİNAT

 

I. KÖTÜNİYET TAZMİNATI................................................................. 105

1. Tazminatın Yasal Dayanağı........................................................ 105

2. Kötüniyet Tazminatı Alabilme Şartları........................................ 106

3. Kötüniyet Tazminatının Hesaplanması........................................ 106

4. Sosyal Sigorta Primleri Bakımından Kötüniyet Tazminatı............. 107

5. Vergi Hukuku Bakımından Kötüniyet Tazminatı........................... 108

6. Zamanaşımı ve Faiz.................................................................... 108

II. SENDİKAL TAZMİNAT................................................................... 108

1. Tazminatın Yasal Dayanağı........................................................ 108

2. Sendikal Tazminat Alabilmenin Şartları...................................... 110

3. Sendikal Tazminatın Hesaplanması............................................ 110

4. Sosyal Sigorta Primleri Bakımından Sendikal Tazminat............... 110

5. Vergi Hukuku Bakımından Sendikal Tazminat............................. 111

6. Zamanaşımı ve Faiz.................................................................... 111

III. KÖTÜNİYET TAZMİNATI VE SENDİKAL TAZMİNATA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI   111

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

CEZAİ ŞART TAZMİNATİ

 

I. TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI..................................................... 119

II. CEZAİ ŞART TAZMİNATI ALABİLME ŞARTLARI............................ 120

III. CEZAİ ŞART TAZMİNATININ HESAPLANMASI............................ 121

IV. SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ BAKIMINDAN CEZAİ ŞART TAZMİNATI    122

V. VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN CEZAİ ŞART TAZMİNATI............. 122

VI. CEZAİ ŞART TAZMİNATINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI....... 123

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI

 

I. TAZMİNATININ YASAL DAYANAĞI................................................. 135

II. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI.............................................................. 137

III. İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANANLAR................. 138

IV. FESHİN GEÇERLİ BİR SEBEBE DAYANMASI................................ 140

1. Genel Olarak............................................................................... 140

2. İşçinin Yetersizliğinden ve Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Sebepler      141

3. İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler 142

V. SÖZLEŞMENİN FESHİNDE USUL VE FESHE İTİRAZ ..................... 142

VI. İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI VE DİĞER ÖDEMELER................ 143

1. İşe Başlatmama Tazminatının Hesaplanması.............................. 143

2. Sosyal Sigorta Primleri Bakımından İşe Başlatmama Tazminatı... 145

3. Vergi Hukuku Bakımından İşe Başlatmama Tazminatı................ 145

4. Hesaplama Örnekleri.................................................................. 148

VII. İŞE İADE DAVASINI KAZANAN İŞÇİNİN ALACAĞI FARK ÖDEMELER    151

VIII. YARGITAY KARARLARINDAN ÇIKAN İLKELER........................... 154

1. Fesih Son Çare Olmalıdır (“ultima ratio”)..................................... 154

2. İş İlişkisinin Sürdürülmesinin Beklenemeyeceği Durumlarda, Feshin Geçerli Sebeplere Dayandığı Kabul Edilmelidir.................................................................................. 154

3. İşçinin Verimliliğinin Tespiti Teknik Bilirkişi Yoluyla Mümkündür 155

4. İşe İade Davası Devam Ederken İşçinin İşe Başlatılmış Olması, Aksi İleri Sürülmedikçe Davalı İşverenin Feshin Geçerli Bir Sebebe Dayanmadığını Kabul Ettiği Şeklinde Değerlendirilmelidir      155

5. İş Güvencesi Hükümlerinden İşçinin Önceden Feragati Geçerli Değildir  155

IX. İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI.. 156

X. İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ........................ 172

XI. İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN 272 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ       223

XII. İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI............................ 225

 

ALTINCI BÖLÜM

SÜRESİ BELİRLİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE GERİYE KALAN SÖZLEŞME SÜRESİNE İLİŞKİN TAZMİNAT

 

I. TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI..................................................... 229

II. GERİ KALAN SÜREYE İLİŞKİN TAZMİNAT ALABİLME ŞARTLARI . 229

III. GERİ KALAN SÜREYE İLİŞKİN TAZMİNATIN HESAPLANMASI..... 231

IV. SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ BAKIMINDAN GERİ KALAN SÜREYE İLİŞKİN TAZMİNAT 231

V. VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN GERİ KALAN SÜREYE İLİŞKİN TAZMİNAT          231

VI. ZAMANAŞIMI VE FAİZ................................................................. 232

VII. GERİ KALAN SÜREYE İLİŞKİN TAZMİNAT KONUSUNDAKİ YARGITAY KARARLARI      232

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İŞ KAZASI TAZMİNATI

 

I. TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI..................................................... 235

II. İŞVERENİN SORUMLULUĞU......................................................... 237

1. İşverenin Hukukî Sorumluluğu.................................................... 237

2. İşverenin Hukuki Sorumluluğunun Çerçevesi............................... 240

3. İşverenin Cezaî Sorumluluğu....................................................... 241

III. TAZMİNATIN HESAPLANMASI.................................................... 242

1. İş Göremezlik Tazminatı.............................................................. 243

2. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı............................................. 243

IV. ZAMANAŞIMI VE FAİZ................................................................. 245

V. VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN İŞ KAZASI TAZMİNATI................ 245

VI. İŞ KAZASI TAZMİNATINA İLİŞKİN ÖZELGELER............................ 248

VII. İŞ KAZASI TAZMİNATINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI......... 250

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR............................................................. 259