İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KAVRAM, KAPSAM, HUKUKİ NİTELİK

 

I. KAVRAM İTİBARİYLE “ÇEK”........................................................................................... 25

1. TİCARET VE “ÇEK”....................................................................................................... 25

2. TÜRK HUKUKUNDA “ÇEK” KAVRAMI....................................................................... 26

II. ÇEKİN HUKUKİ NİTELİĞİ................................................................................................... 28

1. GENEL OLARAK........................................................................................................... 28

2. ÇEKİN KIYMETLİ EVRAK NİTELİĞİ........................................................................... 28

3. ÇEKİN EMRE YAZILI SENET NİTELİĞİ..................................................................... 28

4. ÇEKİN HAVALE NİTELİĞİ............................................................................................ 29

5. ÇEKİN ÖDEME ARACI NİTELİĞİ................................................................................ 30

III. ÇEKİN ŞEKİL ŞARTLARI................................................................................................. 30

1. GENEL OLARAK........................................................................................................... 30

1.1. Çek Kelimesi........................................................................................................... 30

1.2. Muayyen Meblağ................................................................................................... 31

1.3. Muhatabın (Ödeyecek Kimsenin) Ad ve Soyadı............................................... 31

1.4. Ödeme Yeri............................................................................................................. 32

1.5. Keşide Günü ve Yeri............................................................................................. 32

1.6. Keşidecinin İmzası................................................................................................. 34

2. 5941 SAYILI ÇEK KANUNU’NDA DÜZENLENEN ŞEKİL ŞARTLARI.................. 35

IV. ÇEK KEŞİDESİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR............................................... 39

1. İBRAZ SÜRESİ VE İLERİ KEŞİDE TARİHLİ ÇEK...................................................... 39

1.1. İbraz Süresi............................................................................................................ 39

1.2.. İleri Keşide Tarihli Çek......................................................................................... 40

2. KARŞILIK ...................................................................................................................... 42

3. ANLAŞMA...................................................................................................................... 43

 

İKİNCİ BÖLÜM

KARŞILIKSIZLIKDIR İŞLEMİNE SEBEBİYET VERME

 

I. KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİNE SEBEBİYET VERMEK FİİLİ............................................... 45

1. GENEL AÇIKLAMALAR............................................................................................... 45

2. TÜRK HUKUKUNDA “KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİNE SEBEBİYET VERME SUÇU” 46

3. YENİ ÇEK KANUNU’NA GÖRE “KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİNE SEBEBİYET VERME SUÇU”       47

3.1. Genel Olarak........................................................................................................... 47

3.2. Kanuni Unsurları Haiz Tam Bir Çekin Varlığı..................................................... 50

3.3. Çekin Usulüne Uygun Olarak Süresinde İbraz Edilmesi.................................. 54

3.4. Çekin Karşılıksız Olduğunun Tespiti Usulü...................................................... 57

4. KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİNE SEBEBİYET VERMEK SUÇU İLE İHLAL EDİLEN VE CEZA İLE KORUNAN HUKUKİ MENFAAT........................................................................................................................................ 59

5. KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİNE SEBEBİYET VERMEK SUÇUNUN FAİLİ.................. 60

6. SUÇUN UNSURLARI..................................................................................................... 69

6.1. Genel Açıklamalar.................................................................................................. 69

6.2. Maddi Unsur........................................................................................................... 70

6.3. Manevi Unsur......................................................................................................... 76

7. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ........................................................................ 84

7.1. Teşebbüs................................................................................................................ 84

7.2. İştirak....................................................................................................................... 86

7.3. İçtima....................................................................................................................... 88


 

8. MÜEYYİDE.................................................................................................................... 90

8.1. Adli Para Cezası.................................................................................................... 90

8.2. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı.................................................. 101

II. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜK SEBEBİYLE ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI  108

1. GENEL AÇIKLAMALAR............................................................................................. 108

2. KAVRAMSAL İNCELEME.......................................................................................... 109

2.1. “Sözleşme” ve “Yükümlülük” Kavramları........................................................ 110

2.2. “Yükümlülüğün Yerine Getirilememesi” İfadesi.............................................. 111

2.3. “Özgürlüğünden Alıkonulamaz” İfadesi.......................................................... 111

2.4. “Yalnızca” Kelimesi............................................................................................. 112

3. ŞARTLARI.................................................................................................................... 112

3.1. Yükümlülük Bir Sözleşmeden Doğmuş Olmalıdır........................................... 113

3.2. Yükümlülük, İyiniyetle Yerine Getirilememiş Olmalıdır................................... 114

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖZEL USUL HÜKÜMLERİ

 

I. SUÇUN KOVUŞTURULMASI (TAKİBİ).......................................................................... 115

II. ETKİN PİŞMANLIK........................................................................................................... 119

III. ERTELEME HALLERİ, ÖNÖDEME, TEBLİĞNAMENİN TEBLİĞİ, UZLAŞTIRMA, SANIĞIN YOKLUĞUNDA YARGILAMA YAPILMASI..................................................................................................................... 120

IV. YETKİLİ ve GÖREVLİ MAHKEME................................................................................. 122

V. ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR................................................................................. 124

1. ASKI MODELİ.............................................................................................................. 124

2. TACİR ÇEKİ-ESNAF ÇEKİ AYRIMI.......................................................................... 128

3. HAMİLİNE ÇEK YAPRAĞI KULLANILMASI ZORUNLULUĞU............................... 132

4. ÇEK KARNELERİNİ İADE ETMEMENİN MÜEYYİDESİNİN OLMAMASI........... 133

5. DİĞER SUÇ VE CEZALAR......................................................................................... 133

SONUÇ.................................................................................................................................. 136

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ............................................................................................... 146

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ......................................................................................................... 147

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI............................................................................ 150

YARGITAY KARARLARI.................................................................................................... 162

5941 SAYILI (YENİ) ÇEK KANUNU.................................................................................... 177

3167 SAYILI ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (MÜLGA)................................................................................................................................................ 191

2010/2 SAYILI ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ................................................................................................................................................ 203

KAYNAKÇA.......................................................................................................................... 211