İÇİNDEKİLER

 

 

BÖLÜM I.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

 

1. YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN ALINMASI...................................................................... 13

1.1. Teşvik Belgesi İçin Müracaat Edebilecekler.................................................................. 14

1.2. Yatırım Tutarı ve Kapasitesine İlişkin Asgari Tutarlar..................................................... 14

1.3. Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılacak Yatırım Cinsleri.................................................. 15

1.3.1. Komple Yeni Yatırım........................................................................................... 15

1.3.2. Tevsi..................................................................................................................... 15

1.3.3. Modernizasyon.................................................................................................... 15

1.3.4. Ürün Çeşitlendirmesi.......................................................................................... 14

1.3.5. Entegrasyon........................................................................................................ 17

1.4. Teşvik Belgesi Kapsamında Değerlendirilecek ve Değerlendirilmeyecek Harcamalar.. 17

1.4.1. Teşvik Belgesi Kapsamında Değerlendirilecek Harcamalar........................... 17

1.4.2. Teşvik Belgesi Kapsamında Değerlendirilmeyecek Harcamalar.................... 19

1.5. Teşvik Belgesinin Düzenlenmesi.................................................................................. 19

1.5.1. Teşvik Belgesinin Düzenlenmesi İçin Müracaat Edilecek Merciiler.............. 19

1.5.2. Teşvik Belgesinin Düzenlenmesi İçin Yapılan Başvuru Sırasında İbraz Edilecek Belgeler 22

1.5.3. Teşvik Belgesinin Düzenlenmesi İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi   25

1.6. Yatırıma Başlama ve İşletmeye Geçiş............................................................................ 26

2. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ.................................................................................. 27

3. YATIRIMLARIN TAMAMLANMASI VE VİZE İŞLEMLERİ................................................. 29

3.1. Genel Olarak Tamamlama Vizesi ve Ekspertiz İşlemleri................................................ 29

3.2. YMM’ler Tarafından Yapılacak Ekspertiz İşlemleri......................................................... 32

3.3. Tamamlama Vizesi İçin Gereken Belgelerin İbraz Edilememesi..................................... 33

3.4. Görev Verilen Kurum ve Kuruluşların Yükümlülükleri................................................... 34

4. YATIRIM İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLERİN TEŞVİK BELGESİNE ETKİLERİ................... 34

4.1. Teşvik Belgesinin Revizesi........................................................................................... 34

4.2. Süre Uzatımı................................................................................................................. 34

4.3. Yatırımların Nakli........................................................................................................... 35

4.4. Yatırım Konusu Değişikliği............................................................................................. 36

4.5. Makine ve Teçhizat Listesi Değişikliği Talepleri............................................................. 37

5. DEVİR, SATIŞ, İHRAÇ VE KİRALAMA............................................................................... 37

6. YATIRIMLARIN TAKİBİ, KONTROLÜ VE MÜEYYİDE UYGULANMASI........................... 39

 

BÖLÜM II.

TEŞVİK UYGULAMASINDA YÖRELER/SEKTÖRLER

 

1. TEŞVİK UYGULAMASI AÇISINDAN YÖRELER/BÖLGELER........................................... 48

2. TEŞVİK EDİLMEYECEK VE/VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI           55

2.1. Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar...................................................................................... 55

2.2. Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları................................................................. 57

3. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR......................................................................................... 59

4. YÖRELER İTİBARİYLE TEŞVİK KAPSAMINDAKİ YATIRIM KONULARI (BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER)      61

4.1. (I). Bölgede Desteklenecek Sektörler........................................................................... 61

4.2. (II). Bölgede Desteklenecek Sektörler.......................................................................... 71

4.3. (III). Bölgede Desteklenecek Sektörler......................................................................... 77

4.4. (IV). Bölgede Desteklenecek Sektörler......................................................................... 87

4.5. Bölgeler İtibariyle Desteklenecek Sektörlere İlişkin Ortak Dipnotlar............................... 97

 

BÖLÜM III.

YATIRIMCILARA SAĞLANACAK TEŞVİKLER

 

1. TEŞVİK UYGULAMALARI İLE İLGİLİ ORTAK DÜZENLEMELER................................... 99

1.1. Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar.................................................................................... 101

1.2. Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları............................................................... 103

1.3. Büyük Ölçekli Yatırımlar.............................................................................................. 105

1.4. Teşvik Uygulamaları Açısından Yatırıma Başlama ve İşletmeye Geçiş Tarihlerinin Önemi 106

2. İNDİRİMLİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI........................................ 107

2.1. İndirimli Gelir ve Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Yapılan Düzenlemeler........... 109

2.2. İndirimli Gelir ve Kurumlar Vergisi Uygulamasının Kapsamı........................................ 112

2.3. İndirimli Vergi Oranları................................................................................................ 114

2.3.1. İndirim Oranı Uygulandıktan Sonra Esas Alınacak Kurumlar Vergisi Oranları 116

2.3.2. İndirim Oranı Uygulandıktan Sonra Esas Alınacak Gelir Vergisi Oranları.. 117

2.3.3. İndirimli Orana Tabi Gelirler ile Normal Orana Tabi Gelirlerin Birlikte Bulunması  119

2.4. Yatırıma Katkı Oranları ve Yatırıma Katkı Tutarları........................................................ 121

2.4.1. Genel Açıklama.................................................................................................. 121

2.4.2. Yatırıma Katkı Tutarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Yatırım Harcamaları 125

2.5. İndirimli Gelir ve Kurumlar Vergisi Uygulamasında Özellikli Durumlar......................... 127

2.5.1. Farklı Yörelerde Yatırım Yapılması Durumunda İndirimli Gelir ve Kurumlar Vergisi Uygulaması        127

2.5.2. Tevsi Yatırımlarında İndirimli Gelir ve Kurumlar Vergisi Uygulaması.......... 130

2.5.3. Teşvik Uygulaması Kapsamında Geçici Vergi Uygulaması.......................... 133

2.5.4. Yatırımların Devri Durumunda Teşvik Uygulaması........................................ 135

2.5.5. Yatırımların Nakli Durumunda Teşvik Uygulaması........................................ 135

2.5.6. İndirimli Oran Üzerinden Vergilendirilecek Kazancın Kapsamı................... 136

2.5.7. Şartların İhlal Edilmesi..................................................................................... 136

2.5.8. Devam Eden Yatırımlar İle İlgili Olarak İndirimli Gelir ve Kurumlar Vergisi Oranı Teşvikinden Yararlanılması Mümkün müdür?............................................................................................................................. 137

3. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ....................................................................................... 138

3.1. Gümrük Vergisi Muafiyeti Kapsamındaki Bölgeler....................................................... 143

3.2. Gümrük Vergisi Muafiyeti Kapsamındaki Yatırımlar...................................................... 144

3.3. Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar...................... 145

3.3.1. Genel Uygulama................................................................................................ 145

3.3.2. Kullanılmış Yatırım Mallarının İthalinde Gümrük Vergisi Muafiyeti Uygulaması    146

3.3.2.1. “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ” Hükümleri Uyarınca İthali Mümkün Olan Makine ve Teçhizat.......................................................... 147

3.3.2.2. İthalat Rejimi Kararının 7. Maddesi Uyarınca İthaline İzin Verilen Makine ve Teçhizat               155

3.3.3. Devir, Satış, İhraç ve Kiralama........................................................................ 157

3.3.4. Finansal Kiralama............................................................................................. 158

3.3.5. Teşvik Belgesinin İptali veya Makine ve Teçhizatın Belge Kapsamından Çıkarılması          159

3.3.6. Kıymet, Miktar, Adet ve Menşe Farklılıkları.................................................... 160

3.3.7. Beyannamenin Tescili ve Kabulü.................................................................... 161

3.3.8. Beyannamenin Tescili ve Kabulünden Sonra Yapılacak İşlemler............... 162

3.3.9. Daha Önceki Yıllara Ait Kararlara İstinaden Düzenlenmiş Teşvik Belgelerine Uygulanabilecek Hükümler      164

3.3.10. Karar ve Tebliğ Hükümlerinin İhlali Halinde Gümrük İdarelerince Yapılacak İşlemler       164

4. KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI.............................................................................. 165

4.1. KDV İstisnasının Mahiyeti............................................................................................ 166

4.2. KDV İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar.................................................... 166

4.2.1. Makine ve Teçhizat Kavramları........................................................................ 166

4.2.2. İstisna Uygulamasının Kapsamına Dahil Bulunmayan İktisadi Kıymetler. 167

4.2.3. İstisna Kapsamındaki Makine ve Teçhizatın Belirlenmesi ve İstisna Uygulanması              167

4.2.4. KDV Mükellefi Olmayanlarda İstisna Uygulaması......................................... 168

4.2.5. Satıcılar Tarafından Yapılacak işlemler.......................................................... 169

4.2.6. Yatırımın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi...................................... 170

4.2.7. Makine ve Teçhizatın İthal Edilmesi Durumunda İstisna Uygulaması........ 170

5. SİGORTA PRİMİ İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI..................................................... 171

5.1. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğine İlişkin Yapılan Düzenlemeler......................... 172

5.2. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Kapsamı...................................................... 175

5.3. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Oranı........................................................... 175

5.4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Şartları......................................................... 177

5.5. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Kapsamında Değerlendirilecek Personel.......... 178

5.6. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Uygulanması............................................... 179

5.7. İstihdama Yönelik Diğer Teşvik Unsurlarının Mevcudiyeti........................................... 180

5.8. Yatırımların Devri ve Nakli Durumunda Teşvik Uygulaması........................................ 181

5.8.1. Yatırımların Nakli Durumunda Teşvik Uygulaması........................................ 181

5.8.2. Yatırımların Devri Durumunda Teşvik Uygulaması........................................ 182

5.9. Devam Eden Yatırımlar İle İlgili Olarak Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinden Yararlanılması Mümkün müdür?               182

6. FAİZ DESTEĞİ................................................................................................................... 185

6.1. Faiz Desteği Kapsamındaki Bölgeler........................................................................... 190

6.2. Faiz Desteği Oranı ve Azami Destek Tutarı................................................................. 191

6.3. Faiz Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar..................................................... 193

6.3.1. Yatırımların Teşvik Belgesine Bağlanmış Olması Gerekmektedir................ 193

6.3.2. Faiz Desteğinin Başlaması............................................................................... 194

6.3.3. Aracı Kurumların Yükümlülükleri.................................................................... 194

6.3.4. Kredi Anaparasının ve/veya Faizlerinin Ödenmemesi................................... 195

6.3.5. Yatırımın Devri veya Teşvik Belgesinin İptal Edilmesi Durumunda Destek Uygulaması      195

7. TEKSTİL ÜRETİM TESİSLERİNE SAĞLANAN TAŞINMA DESTEĞİ............................. 196

7.1. Tekstil Üretim Tesisleri Taşınma Desteğine İlişkin Yapılan Düzenlemeler.................... 196

7.2. Destek Uygulaması Kapsamındaki Mükellefler............................................................ 198

7.3. Destek Uygulaması Kapsamındaki Yöreler................................................................. 198

7.4. Destek Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar.............................................................. 199

7.5. Taşınma Desteği Uygulamasından Yararlanan Mükellefler Açısından Diğer Destek Unsurları 203

8. YATIRIM YERİ TAHSİSİ DESTEĞİ................................................................................... 203

8.1. Destek Uygulamasının Kapsamı.................................................................................. 204

8.2. Destek Uygulamasından Yararlanabilecek Yatırımcılar................................................ 205

8.3. Destek Uygulamasının Kapsamı Dışında Kalan Taşınmazlar....................................... 207

8.4. Destek Uygulaması..................................................................................................... 208

8.5. Taşınmazların Tespiti, Komisyon ve Değerlendirme................................................... 219

8.6. Sözleşme ve Bedel..................................................................................................... 222

8.6.1. Yatırımcılar İle Düzenlenecek Sözleşmeler.................................................... 222

8.6.2. İrtifak Hakları ve Kullanım İzinlerinde Bedel................................................. 237

8.7. Denetim ve Geri Alma................................................................................................. 237

8.7.1. Yatırım Süresi ve Mücbir Sebep Halleri.......................................................... 237

8.7.2. İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Süresinin Sona Ermesi................................. 238

8.7.3. İrtifak Hakkı ve Kullanma İzninin İptali ve Geriye Alma................................ 239

8.7.4. İndirimlerin İptali ve Hasılattan Pay Alınması................................................ 239

9. SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİNİN İŞSİZLİK FONUNDAN KARŞILANMASI... 241

9.1.Teşvik Uygulamasından Yararlanma Şartları............................................................... 242

9.1.1. Sigortalıların Belirli Tarihler Arasında İşe Alınması...................................... 243

9.1.2. Sigortalının İşe Giriş Tarihinden Önceki Üç Aylık Dönemde SGK’ya Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde Kayıtlı Olmaması............................................................................................................................ 243

9.1.3. Sigortalının Fiilen Çalışması........................................................................... 244

9.1.4. Sigortalının 2009/Nisan Ayına İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Kayıtlı Sigortalı Sayısına İlave Olarak İşe Alınmış Olması............................................................................................................................ 245

9.1.4.1. 01.05.2009 Tarihinden Önce 5510 Sayılı Kanun Kapsamına Alınmış Olan İşyerleri Yönünden  245

9.1.4.2. 01.05.2009 Tarihinden Sonra 5510 Sayılı Kanun Kapsamına Alınmış Olan İşyerleri Yönünden 247

9.1.4.3. 01.01.2010 Tarihinden Sonra 5510 Sayılı Kanun Kapsamına Alınacak Olan İşyerleri Yönünden              248

9.2. Alt İşverenleri Olan İşyerlerinde Teşvik Uygulamasından Yararlanma Şartları........... 248

9.3. Teşvik Uygulamasından Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Başvuru........................... 249

9.4. Teşvik Uygulamasından Yararlanılacak Süre............................................................. 249

9.5. İşsizlik Fonundan Karşılanacak Sigorta Primi İşveren Hissesinin Hesaplanması......... 251

9.6. Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi ve Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primlerinin Ödenmesi           253

9.7. Çalıştırdığı Sigortalıları Kuruma Bildirmeyen İşyerleri Hakkında Yapılacak İşlemler...... 253

9.8. Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki Kapsamına Girmeyen İşyerleri, İşverenler ve Sigortalılar             254

9.9. Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin Geçici 9. Madde Hükmünden Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar................................................................................................................................... 255

9.10. Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi................................................................................ 256