İÇİNDEKİLER

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

 

Madde 1               : Amaç ve Kapsam................................................................................ 11

Madde 2               : Tanımlar............................................................................................... 12

Madde 3               : İşyerini Bildirme................................................................................... 86

Madde 4               : İstisnalar............................................................................................... 87

Madde 5               : Eşit Davranma İlkesi........................................................................... 98

Madde 6               : İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri............................................... 116

Madde 7               : Geçici İş İlişkisi................................................................................. 127

 

İKİNCİ BÖLÜM

İŞ SÖZLEŞMESİ, TÜRLERİ VE FESHİ

 

Madde 8               : Tanım ve Şekil.................................................................................. 139

Madde 9               : Türü ve Çalışma Biçimlerini Belirleme Serbestisi..................... 145

Madde 10            : Sürekli ve Süreksiz İşlerdeki İş Sözleşmeleri.............................. 147

Madde 11            : Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi.......................................... 148

Madde 12            : Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayırımın Sınırları............ 173

Madde 13            : Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi................................... 176

Madde 14            : Çağrı Üzerine Çalışma.................................................................... 178

Madde 15            : Deneme Süreli İş Sözleşmesi........................................................ 180

Madde 16            : Takım Sözleşmesi İle Oluşturulan İş Sözleşmeleri................... 181

Madde 17            : Süreli Fesih....................................................................................... 182

Madde 18            : Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması...................................... 218

Madde 19            : Sözleşmenin Feshinde Usul.......................................................... 314

Madde 20            : Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü.................................................... 334

Madde 21            : Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları.............................. 375

Madde 22            : Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi... 442

Madde 23            : Yeni İşverenin Sorumluluğu........................................................... 469

Madde 24            : İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı.................................. 470

Madde 25            : İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı.............................. 496

Madde 26            : Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi........................................ 558

Madde 27            : Yeni İş Arama İzni............................................................................. 567

Madde 28            : Çalışma Belgesi............................................................................... 568

Madde 29            : Toplu İşçi Çıkarma.......................................................................... 569

Madde 30            : Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu 583

Madde 31            : Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma......................................... 587

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜCRET

 

Madde 32            : Madde Ücret ve Ücretin Ödenmesi.............................................. 592

Madde 33            : İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi (Mülga)................................ 615

Madde 34            : Ücretin Gününde Ödenmemesi................................................... 615

Madde 35            : Ücretin Saklı Kısmı........................................................................... 624

Madde 36            : Kamu Makamlarının ve Asıl İşverenlerin Hakedişlerinden Ücreti Kesme Yükümlülüğü                624

Madde 37            : Ücret Hesap Pusulası...................................................................... 628

Madde 38            : Ücret Kesme Cezası........................................................................ 630

Madde 39            : Asgari Ücret....................................................................................... 631

Madde 40            : Yarım Ücret........................................................................................ 635

Madde 41            : Fazla Çalışma Ücreti....................................................................... 636

Madde 42            : Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma.............................................. 688

Madde 43            : Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma............................................ 689

Madde 44            : Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma.................. 689

Madde 45            : Saklı Haklar....................................................................................... 694

Madde 46            : Hafta Tatili Ücreti............................................................................. 694

Madde 47            : Genel Tatil Ücreti............................................................................. 699

Madde 48            : Geçici İş Göremezlik....................................................................... 703

Madde 49            : Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti............................................... 704

Madde 50            : Tatil Ücretine Girmeyen Kısımlar................................................. 706

Madde 51            : Yüzdelerin Ödenmesi...................................................................... 707

Madde 52            : Yüzdelerin Belgelenmesi................................................................ 708

Madde 53            : Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri.......................................... 709

Madde 54            : Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma ve İzni Kullanma Dönemi....... 724

Madde 55            : Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller................. 728

Madde 56            : Yıllık Ücretli İznin Uygulanması...................................................... 731

Madde 57            : Yıllık İzin Ücreti.................................................................................. 734

Madde 58            : İzinde Çalışma Yasağı..................................................................... 738

Madde 59            : Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti................................... 739

Madde 60            : İzinlere İlişkin Düzenlemeler.......................................................... 747

Madde 61            : Sigorta Primleri................................................................................. 750

Madde 62            : Ücretten İndirim Yapılamayacak Haller....................................... 751


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞİN DÜZENLENMESİ

 

Madde 63            : Çalışma Süresi................................................................................. 753

Madde 64            : Telafi Çalışması............................................................................... 759

Madde 65            : Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği (Mülga)...................... 760

Madde 66            : Çalışma Süresinden Sayılan Haller.............................................. 760

Madde 67            : Günlük Çalışmanın Başlama ve Bitiş Saatleri............................ 766

Madde 68            : Ara Dinlenmesi................................................................................. 766

Madde 69            : Gece Süresi ve Gece Çalışmaları................................................ 770

Madde 70            : Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri............................ 771

Madde 71            : Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı......................... 772

Madde 72            : Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı.............................................. 773

Madde 73            : Gece Çalıştırma Yasağı ................................................................. 774

Madde 74            : Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni ............................................... 775

Madde 75            : İşçi Özlük Dosyası ........................................................................... 778

Madde 76            : Yönetmelikler ................................................................................... 779

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

Madde 77            : İşverenlerin ve İşçilerin Yükümlülükleri........................................ 781

Madde 78            : İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri.......................................... 805

Madde 79            : İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması............................. 810

Madde 80            : İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu........................................................ 812

Madde 81            : İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri.................................................. 813

Madde 82            : İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlar (Mülga)     816

Madde 83            : İşçilerin Hakları................................................................................. 817

Madde 84            : İçki veya Uyuşturucu Madde Kullanma Yasağı.......................... 818

Madde 85            : Ağır ve Tehlikeli İşler........................................................................ 819

Madde 86            : Ağır ve Tehlikeli İşlerde Rapor....................................................... 819

Madde 87            : On Sekiz Yaşından Küçük İşçiler İçin Rapor.............................. 821

Madde 88            : Gebe veya Çocuk Emziren Kadınlar İçin Yönetmelik................ 822

Madde 89            : Çeşitli Yönetmelikler........................................................................ 823

Madde 90            : İş ve İşçi Bulmaya Aracılık............................................................... 824

Madde 91            : Devletin Yetkisi.................................................................................. 825

Madde 92            : Yetkili Makam ve Memurlar............................................................ 826

Madde 93            : Yetkili Memurların Ödevi................................................................. 827

Madde 94            : Muafiyet.............................................................................................. 828

Madde 95            : Diğer Merciler Tarafından Yapılan Teftişler............................... 828

Madde 96            : İşçi ve İşverenin Sorumluluğu........................................................ 829

Madde 97            : Zabıtanın Yardımı............................................................................. 830

Madde 98            : İşyerini Bildirme Yükümlülüğüne Aykırılık.................................... 831

Madde 99            : Genel Hükümlere Aykırılık ............................................................. 831

Madde 100          : Toplu İşçi Çıkarma İle İlgili Hükümlere Aykırılık......................... 832

Madde 101          : Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğuna Aykırılık.... 832

Madde 102          : Ücret İle İlgili Hükümlere Aykırılık.................................................. 833

Madde 103          : Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık.......................................... 834

Madde 104          : İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık........................ 834

Madde 105          : İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere Aykırılık.................... 835

Madde 106          : İş ve İşçi Bulma Hükümlerine Aykırılık.......................................... 836

Madde 107          : İş Hayatının Denetim ve Teftişi İle İlgili Hükümlere Aykırılık..... 836

Madde 108          : İdari Para Cezalarının Uygulanmasına İlişkin Hususlar ........... 838

Madde 109          : Yazılı Bildirim..................................................................................... 839

Madde 110          : Konut Kapıcılarının Özel Çalışma Koşulları................................ 841

Madde 111          : Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman  İşleri....................................... 843

Madde 112          : Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanların Kıdem Tazminatı  845

Madde 113          : Bazı  İşlerde Çalışanların Ücretlerinin Güvencesi..................... 846

Madde 114          : Üçlü Danışma Kurulu...................................................................... 846

Madde 115          : Kantin Açılması................................................................................. 848

Madde 116          : ............................................................................................................. 848

Madde 117          :.............................................................................................................. 851

Madde 118          :.............................................................................................................. 851

Madde 119          : Yönetmelikler.................................................................................... 851

Madde 120          : Yürürlükten Kaldırılan Hükümler .................................................. 852

Geçici Madde 1 : ............................................................................................................. 852

Geçici Madde 2 .. : ........................................................................................................... 852

Geçici Madde 3 .. : ........................................................................................................... 853

Geçici Madde 4 .. : ........................................................................................................... 853

Geçici Madde 5 .. : ........................................................................................................... 853

Geçici Madde 6 .. : ........................................................................................................... 854

Madde 121          .. : Yürürlük............................................................................................ 854

Madde 122          .. : Yürütme........................................................................................... 854

Madde 1475/14  .. : Kıdem Tazminatı........................................................................... 855

KİTAP İÇİNDE YER ALAN YARGITAY KARARLARI............................................. 940

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE ÇIKARILAN YÖNETMELİKLER.............. 996