SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (GENİŞLETİLMİŞ, GÜNCELLENMİŞ 3. BASKI)

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ  

İÇİNDEKİLER       

5510 SAYILI KANUN’UN GENEL GEREKÇESİ 

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç-MADDE 1    

Kapsam-MADDE 2

Tanımlar-MADDE 3              

 

İKİNCİ KISIM

Sosyal Sigorta Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Sigortalılara İlişkin Hükümler

Sigortalı sayılanlar-MADDE 4

Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar-MADDE 5  

Sigortalı sayılmayanlar-MADDE 6         

Sigortalılığın başlangıcı-MADDE 7        

Sigortalı bildirimi ve tescili-MADDE 8     

Sigortalılığın sona ermesi -MADDE 9   

Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmaları-MADDE 10 

 

İKİNCİ BÖLÜM

İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler

İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli-MADDE 11

İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren-MADDE 12  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışa
Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümle

İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması-MADDE 13             

Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması-MADDE 14 

Hastalık ve analık hali-MADDE 15        

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar-MADDE 16  

Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç-MADDE 17            

Geçici iş göremezlik ödeneği-MADDE 18              

Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı

ve birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali-MADDE 19 

Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri-MADDE 20    

İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu -MADDE 21     

Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması-MADDE 22           

Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk-MADDE 23  

Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler-MADDE 24   

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri

Malûl sayılma-MADDE 25     

Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları-MADDE 26        

Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması -MADDE 27              

Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları-MADDE 28          

Yaşlılık aylığının hesaplanması -MADDE 29         

Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesi -MADDE 30        

Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya-MADDE 31          

Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları-MADDE 32             

Ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması-MADDE 33     

Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması -MADDE 34  

Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması-MADDE 35       

Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya-MADDE 36    

Evlenme ve cenaze ödeneği-MADDE 37              

Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi -MADDE 38 

Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu-MADDE 39  

Fiilî hizmet süresi zammı -MADDE 40   

Sigortalıların borçlanabileceği süreler -MADDE 41              

Bildirim-MADDE 42

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve

Başbakanlık görevinde bulunanların aylıkları-MADDE 43    

Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller-MADDE 44   

Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya

görevine son verilenlerin sigortalılıkları ve primleri-MADDE 45            

Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve prime esas kazanç üst sınırı-MADDE 46              

Vazife malûllüğü, harp malûllüğü ile harp malûllerine verilecek malûllük zammı ve vazife malûllerine verilecek sürekli iş göremezlik geliri karşılığı-MADDE 47            

Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları-MADDE 48       

İtibarî hizmet süreleri ve itibarî hizmet süresi primi-MADDE 49            

 

ALTINCI BÖLÜM

İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri

İsteğe bağlı sigorta ve şartları-MADDE 50           

İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi -MADDE 51 

İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi-MADDE 52          

  

YEDİNCİ BÖLÜM

Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına

İlişkin Ortak Hükümler

Sigortalılık hallerinin birleşmesi-MADDE 53          

Aylık ve gelirlerin birleşmesi-MADDE 54               

Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı, ödenmesi ve yoklama işlemleri-MADDE 55     

Gelir ve aylık bağlanmayacak haller-MADDE 56   

Yaş-MADDE 57     

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu-MADDE 58 

Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi -MADDE 59              

ÜÇÜNCÜ KISIM

Genel Sağlık Sigortası Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsamdaki Kişiler ve Tescili

Genel sağlık sigortalısı sayılanlar-MADDE 60       

Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili-MADDE 61  

Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma-MADDE 62               

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar

Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi-MADDE 63              

Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri -MADDE 64    

Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri-MADDE 65           

Yurt dışında tedavi-MADDE 66             

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Pa

Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları-MADDE 67         

Katılım payı alınması-MADDE 68         

Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler -MADDE 69              

Hizmet basamakları ve sevk zinciri-MADDE 70    

Kimlik tespiti ve acil haller-MADDE 71   

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Malî ve Çeşitli Hükümler

Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi -MADDE 72   

Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi -MADDE 73          

Genel sağlık sigortası gelirlerinin kullanım amacı, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları için yapılan sağlık harcamaları-MADDE 74      

Doğal afetler veya savaş hali-MADDE 75             

İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu-MADDE 76               

Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve sağlık hizmet sunucusunu seçme serbestisi-MADDE 77             

Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisi-MADDE 78      

DÖRDÜNCÜ KISIM

Primlere İlişkin Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Prim Alınması, Prime Esas Kazanç,
Prim Oranları ve Asgarî İşçilik

Prim alınması zorunluluğu-MADDE 79 

Prime esas kazançlar -MADDE 80        

Prim oranları ve Devlet katkısı-MADDE 81           

Günlük kazanç sınırları-MADDE 82      

Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi-MADDE 83        

Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler-MADDE 84    

Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma-MADDE 85 

İKİNCİ BÖLÜM

Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi

Prim belgeleri ve işyeri kayıtları-MADDE 86         

Prim ödeme yükümlüsü-MADDE 87     

Primlerin ödenmesi-MADDE 88            

Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler-MADDE 89              

Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması-MADDE 90   

Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi-MADDE 91  

 

BEŞİNCİ KISIM

Ortak ve Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal güvenlik sicil numarası -MADDE 92     

Devir, temlik, haciz ve Kurum alacaklarında zamanaşımı-MADDE 93 

Kontrol muayenesi-MADDE 94             

Sağlık raporlarının usûl ve esaslarının belirlenmesi-MADDE 95          

Yersiz ödemelerin geri alınması-MADDE 96        

Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans-MADDE 97            

Ücretlerden kesinti yapılmaması, özel sigortalara ilişkin hükümler ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin yürütülmesi-MADDE 98         

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler ve bildirimler-MADDE 99             

Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usûlü -MADDE 100            

Uyuşmazlıkların çözüm yeri-MADDE 101             

ALTINCI KISIM

İdarî Para Cezaları ve Fesih Hükümleri

Kurumca verilecek idarî para cezaları -MADDE 102            

İdarî yaptırımlar ve fesih -MADDE 103 

 

YEDİNCİ KISIM

Yürürlükten Kaldırılan, Değiştirilen, Son ve Geçici Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM

Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Diğer kanunlardaki atıflar-MADDE 104 

Uygulanmayacak hükümler -MADDE 105            

Yürürlükten kaldırılan hükümler-MADDE 106       

Yönetmelikler-MADDE 107   

 

İKİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ilişkin bazı geçiş hükümleri-GEÇİCİ MADDE 1           

Bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına tâbi geçen çalışmalar için bağlanacak aylıkların hesabı-GEÇİCİ MADDE 2               

Önceki mevzuat hükümlerinin uygulanması-GEÇİCİ MADDE 3           

5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri-GEÇİCİ MADDE 4             

Toptan ödeme ve ihya geçiş hükümleri-GEÇİCİ MADDE 5  

506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri-GEÇİCİ MADDE 6

506, 1479, 5434, 2925, 2926 sayılı kanunlara ilişkin ortak geçiş hükümleri-GEÇİCİ MADDE 7          

1479 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri-GEÇİCİ MADDE 8             

Emeklilik yaşına ilişkin bazı geçiş hükümleri -GEÇİCİ MADDE 9          

506 sayılı Kanunun malûllük ve sakatlık hükümlerine ilişkin geçiş hükümleri-GEÇİCİ MADDE 10       

Sigortalı tesciline, sigorta sicil numarasına ve dış temsilciliklerdeki görevlilere ilişkin geçiş hükümleri-GEÇİCİ MADDE 11 

Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri -GEÇİCİ MADDE 12

4046 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin geçiş esasları-GEÇİCİ MADDE 13   

Sosyal güvenlik destek primine ilişkin geçiş hükümleri-GEÇİCİ MADDE 14         

Prime esas kazancın beyanına ilişkin geçiş hükmü-GEÇİCİ MADDE 15              

Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar ile esnaf muaflığından yararlanan kadın sigortalılara ilişkin geçiş hükümleri -GEÇİCİ MADDE 16 

Kendi adına ve hesabına çalışanların sigortalılıklarının durdurulmasına ilişkin hükümler-GEÇİCİ MADDE 17   

Bazı aylık tazminat ve yardımlara ilişkin geçiş hükümleri -GEÇİCİ MADDE 18    

Aylık alanlardan kesilecek sağlık sigortası primi-GEÇİCİ MADDE 19   

506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklar ve ilgili hükümler-GEÇİCİ MADDE 20              

2108 sayılı Yasaya ilişkin geçiş hükümleri-GEÇİCİ MADDE 21            

Anonim şirket kurucu ortaklarının sigortalılıklarına ilişkin geçiş hükümleri-GEÇİCİ MADDE 22           

Sosyal güvenlik prim yapılandırılması bozulanlara ilişkin hükümler -GEÇİCİ MADDE 23    

Sosyal güvenlik alacakları-GEÇİCİ MADDE 24     

GEÇİCİ MADDE 25               

Yürürlük-MADDE 108           

Yürütme-MADDE 109           

YÖNETMELİKLER

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği      

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği         

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik              

Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik         

Fazla Veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik        

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik   

Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik  

Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik  

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi Ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik             

Alt İşverenlik Yönetmeliği       

TEBLİĞLER

Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ       

İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ      

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği        

5510 Sayılı Kanunun 8. Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ      

5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ               

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ        

5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ               

Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ               

İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ 

5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (A)  Ve (B) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar İle Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ             

5510 Sayılı Kanunun 100. Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ

Gelir/Aylık Ödeme Ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ    

5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (A)  Ve (B) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ     

5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Ve (B) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ       

İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin Ve Sigortalıların Sorumluluğu İle Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ    

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (C) Bendi Kapsamında Çalışan Sigortalıların Prime Esas Kazancının Tespitine İlişkin Tebliğ         

Sigortalının Ölümünde Hak Sahibi Olan Ana Ve Babaya Aylık Bağlanmasının Tespitine İlişkin Tebliğ

Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ       

Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğ         

5510 Sayılı Kanun (2008/14173 BKK)