SON DEĞİŞİKLİKLER VE YARGI KARARLARIYLA DONATILMIŞ
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ          

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ VE TANIMLAR

Kuruluş (Madde 1)      

Tanımlar (Madde 2)    

 

İKİNCİ BÖLÜM

KURUMUN ORGANLARI

Organlar ve Teşkilât (Madde 3)         

Genel Kurul (Madde 4)           

Genel Kurulun toplanması ve görevleri (Madde 5)     

Yönetim Kurulu (Madde 6)      

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri (Madde 7)       

Başkanlık (Madde 8)   

Denetim danışma ve destek birimleri (Madde 9)       

 

İKİNCİ KISIM

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU

SİGORTA VE SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜKLERİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU

SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilât (Madde 10)   

Ana hizmet birimleri (Madde 11)        

Yardımcı hizmet birimleri (Madde 12) 

 

İKİNCİ BÖLÜM

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU

SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilât (Madde 13)   

Ana hizmet birimleri (Madde 14)        

Yardımcı hizmet birimleri (Madde 15) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAŞRA TEŞKİLÂTI

Taşra teşkilâtı (Madde 16)     

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

PERSONEL, ATAMA USUL VE ŞARTLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

PERSONEL, KURUMUN KADROLARI, DİSİPLİN VE SİCİL İŞLEMLERİ

Personel statüsü (Madde 17)

 

İKİNCİ BÖLÜM

ATANMA USUL VE ŞARTLARI

Atanma usul ve şartları (Madde 18)   

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

GELİRLER, GİDERLER VE DEĞERLENDİRİLME

Kurum gelirleri, giderleri ve gelirlerin değerlendirilmesi (Madde 19)  

 

BEŞİNCİ KISIM

ÇEŞİTLİ VE GEÇİCİ HÜKÜMLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Kadrolar ve kadro cetvelleri (Madde 20)        

Çeşitli hükümler (Madde 21)  

Gayrimenkullerin satışı (Madde 22)    

Muafiyetler (Madde 23)          

Yönetmelikler (Madde 24)      

 

İKİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1           

 

ALTINCI KISIM

İLGİLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

Not: Yukarıdaki İlgili Kanunlarda Yapılan Değişiklikler Bölümü Buraya Alınmamış Olup İlgili Değişiklikler Gerekli Yerlere Yapılmıştır  

Yürürlükten kaldırılan hükümler (Madde 57)  

Yürürlük (Madde 58)   

Yürütme (Madde 59)  

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

 

BÖLÜM - I

GENEL HÜKÜMLER

Kanun’un Amacı (Madde 1)    

Sigortalı Sayılanlar (Madde 2)

Sigortalı Sayılmayanlar (Madde 3)     

İşveren ve İşveren Vekilinin Tarifi (Madde 4) 

İşyerinin Tarifi (Madde 5)       

Sigortalılığın Başlangıcı ve Mecburi Oluşu (Madde 6) 

Geçici görevde yabancı ülkeye gönderilme (Madde 7)           

İşyerini Bildirme (Madde 8)    

Çalıştırılan Sigortalıları Bildirme (Madde 9)     

Bildirilmeyen Sigortalılar İçin Yapılacak İşlem (Madde 10)     

 

BÖLÜM - II

İŞ KAZALARIYLA MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI

İş Kazası ve Meslek Hastalığının Tarifi (Madde 11)    

Sağlanan Yardımlar (Madde 12)         

Sağlık Yardımlarının Tarifi (Madde 13)

Sağlık Yardımlarının Süresi (Madde 14)          

İşverenin Yükümü (Madde 15)           

Geçici İşgörmezlik Ödeneği (Madde 16)         

Hekim Tavsiyelerine Uymazlık (Madde 17)     

Meslek Hastalığının Tespiti (Madde 18)         

Sürekli İşgörmezlik Hali (Madde 19)   

Sürekli İşgörmezlik Gelirinin Hesaplanması (Madde 20)        

Birden Çok İş Kazasına Uğrama Hali (Madde 21)      

Gelirin Sermayeye Çevrilmesi (Madde 22)     

Eş ve Çocuklara Gelir Bağlanması (Madde 23)          

Ana ve Babaya Gelir Bağlanması (Madde 24)

Sigortalının Kontrol Muayenesi (Madde 25)   

İşverenin Sorumluluğu (Madde 26)    

İş Kazasını Bildirme (Madde 27)         

Meslek Hastalığını Bildirme (Madde 28)         

İş Kazasının Soruşturulması (Madde 29)       

Meslek Hastalığının İncelenmesi (Madde 30) 

Bildirme ve İtiraz (Madde 31) 

 

BÖLÜM - III

HASTALIK SİGORTASI

Sağlanan Yardımlar (Madde 32)         

Sağlık Yardımlarının Kapsamı (Madde 33)      

Sağlık Yardımlarının Süresi (Madde 34)          

Eş ve Çocuklara Sağlık Yardımı Yapılması (Madde 35)           

Gelir ve Aylık Almakta Olanlar ile Aile Bireylerine Sağlık Yardımı Yapılması (Madde 36)         

Geçici İşgörmezlik Ödeneği (Madde 37)         

Hekim Tavsiyelerine Uymazlık (Madde 38)     

Üçüncü Kişinin Sorumluluğu (Madde 39)        

Sigortalılık Niteliğinin Yitirilmesi (Madde 40)   

Bünyece Elverişli Olmadıkları İşlerde Çalıştırılanlar (Madde 41)        

Ana ve Babaya Sağlık Yardımı Yapılması (Madde 42) 

 

BÖLÜM - IV

ANALIK SİGORTASI

Sağlanan Yardımlar (Madde 43)         

Gebelik Halinde Muayene ve Tedavi (Madde 44)       

Doğum Yardımı (Madde 45)    

Maktu Gebelik ve Doğum Yardımları (Madde 46)       

Emzirme Yardımı (Madde 47)  

Analık Yardımlarından Yararlanma Şartları (Madde 48)          

Geçici İşgörmezlik Ödeneği (Madde 49)         

Geçici İşgörmezlik Ödeneğinden Yoksun Kalma (Madde 50) 

Sigortalılık Niteliğinin Yitirilmesi (Madde 51)   

 

BÖLÜM - V

MALULLÜK SİGORTASI

Sağlanan Yardım (Madde 52) 

Kimlerin Malul Sayılacağı (Madde 53) 

Malullük Aylığından Yararlanma Şartları (Madde 54)  

Malullük Aylığının Hesaplanması (Madde 55) 

Aylığın Başlangıcı (Madde 56) 

Sigortalının Kontrol Muayenesi (Madde 57)   

Aylığın Kesilmesi ve Yeniden Başlaması (Madde 58)  

 

BÖLÜM - VI

YAŞLILIK SİGORTASI

Sağlanan Yardımlar (Madde 59)         

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları (Madde 60)    

Yaşlılık Aylığının Hesaplanması (Madde 61)    

Aylığın Başlangıcı (Madde 52) 

Yaşlılık Aylığı Alanların Yeniden Çalışmaları (Madde 53)         

Toptan Ödeme (Madde 64)    

 

BÖLÜM - VII

ÖLÜM SİGORTASI

Sağlanan Yardımlar (Madde 65)         

Ölüm Sigortasından Aylık Bağlama Şartları (Madde 66)         

Ölüm Sigortasından Bağlanacak Aylığın Hesaplanması (Madde 67)  

Eş ve Çocuklara Aylık Bağlanması (Madde 68)          

Ana ve Babaya Aylık Bağlanması (Madde 69)

Aylığın Başlangıcı (Madde 70) 

Toptan Ödeme (Madde 71)    

 

BÖLÜM - VIII

PRİMLER

Prim Alınması (Madde 72)       

Prim Oranları (Madde 73)       

İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Prim Oranının Tespiti (Madde 74)  

Tehlike Sınıf ve Derecelerinin Belli Edilmesi (Madde 75)        

Tehlike Sınıf ve Derecelerine Dokunabilecek Değişiklikler (Madde 76)          

Prime Esas Ücretler (Madde 77)        

Günlük Kazanç Sınırları (Madde 78)   

Prim Belgeleri (Madde 79)      

Primlerin Ödenmesi (Madde 80)         

Ödenmeyen Primler ve Verilen Cezalar İçin Kurumca Düzenlenecek Belgeler (Madde 81)   

Prim Borçlarına Halef Olma (Madde 82)         

Teminatın ve Hak Edişlerin Prim Borcuna Karşılık Tutulması (Madde 83)       

Yersiz Olarak Alınan Primlerin Geri Verilmesi (Madde 84)      

 

BÖLÜM - IX

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

Şartlar (Madde 85)     

Topluluk Sigortası (Madde 86)           

 

BÖLÜM - X

ORTAK HÜKÜMLER

Üçüncü Kişinin Aracılığı (Madde 87)    

Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazanç (Madde 88)      

Geçici İşgörmezlik Ödeneğinin Hesaplanması (Madde 89)    

Muayene İçin Verilecek Belge (Madde 90)     

Geçici İşgörmezlik Ödeneklerinin Birleşmesi (Madde 91)       

Gelir ve Aylıkların Birleşmesi (Madde 92)       

Ana ve Babalarından Gelir veya Aylığa Hak Kazanan Çocuklar (Madde 93)  

Lira Kesirleri (Madde 94)        

Değişen Gelir ve Aylıkların Başlangıcı (Madde 95)      

Aylıkların Alt Sınırı (Madde 96)

Gelir ve Ödeneklerin, Günlük Kazancın Alt Sınırına Göre Artırılması (Madde 97)        

Gelir ve Aylıkların Ödenmesi (Madde 98)       

Zamanaşımı ve Hakkın Düşmesi (Madde 99) 

Avans (Madde 100)    

Çocukların Kontrol Muayeneleri (Madde 101)

Yol Parası ve Zaruri Masraflar (Madde 102)   

Cenaze Masrafı Karşılığı (Madde 103)

Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Nazara Alınmayan Süreler (Madde 104)        

Uzun Vadeli Sigorta Kollarında Nazara Alınmayan Süreler (Madde 105)       

Sigortalının Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Kimseler (Madde 106)   

Sigortalılık Niteliğinin Ne Zaman Yitirilmiş Sayılacağı (Madde 107)     

Sigortalılık Süresi (Madde 108)          

Raporlar (Madde 109)

Sigortalının Kastı ve Suç Sayılır Hareketi (Madde 110)          

Sigortalının Bağışlanmaz Kusuru (Madde 111)          

 

BÖLÜM - XI

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Emekli Sandıkları Kanunlarına Tabi Olanlar (Madde 112)      

Maden İşçileri (Madde 113)    

151 ve 1593 Sayılı Kanunlarla İlgili Hükümler (Madde 114)   

Savcılıktan Bilgi İstenmesi (Madde 115)        

Bildiri ve İtiraz (Madde 116)   

Hekimlerin ve Sağlık Tesislerinin Sigortalılara Duyurulması (Madde 117)      

Tedavinin Kurum Hekimlerince Yapılacağı (Madde 118)         

Hesap Kartları İçin Yapılacak İtiraz (Madde 119)       

Yaş (Madde 120)        

Sigorta Yardımlarının Haczedilemeyeceği, Yanlış ve Yersiz Ödemelerin Tahsili (Madde 121)

İşe Alıştırma (Madde 122)      

Sağlık Tesisi Kurma ve Sözleşme Yapma Yetkisi (Madde 123)           

Koruyucu Tedbirler Alınması (Madde 124)      

Kurum Hekimlerinin Raporları (Madde 125)    

Resim, Harç ve Damga Vergisi Muaflığı (Madde 126) 

Ücretlerden Kesinti Yapılmayacağı (Madde 127)        

Yardımlaşma Sandıkları (Madde 128) 

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu (Madde 129)     

Sigorta Müfettişlerinin Teftiş Yetkileri (Madde 130)   

Hizmetlerin Birleştirilmesi (Madde 131)          

Bildiri (Madde 132)     

Özel Sigortalar (Madde 133)  

Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri (Madde 134)      

Tüzük ve Yönetmelik (Madde 135)     

Kurumun Adı (Madde 136)     

BÖLÜM - XII

KARŞILIKLAR VE TEKNİK BİLANÇO

Karşılıklar (Madde 137)          

Sigorta Kolları Arasında Borçlanma (Madde 138)       

Teknik Bilanço (Madde 139)   

 

BÖLÜM - XIII

CEZA HÜKÜMLERİ

Kurumca Verilecek İdari Para Cezaları (Madde 140)  

Ek Madde 1    

Ek Madde 2    

Muayene Ücreti (Ek Madde 3)

Ek Madde 4    

Ek Madde 5    

Ek Madde 6    

Ek Madde 7    

Ek Madde 8    

Ek Madde 9    

Ek Madde 10  

Ek Madde 11  

Ek Madde 12  

Ek Madde 13  

Ek Madde 14  

Ek Madde 15  

Ek Madde 16  

Ek Madde 17  

Ek Madde 18  

Ek Madde 19  

Ek Madde 20  

Ek Madde 21  

Ek Madde 22  

Ek Madde 23  

Ek Madde 24  

Ek Madde 25  

Ek Madde 26  

Ek Madde 27  

Ek Madde 28  

Ek Madde 29  

Ek Madde 30  

Ek Madde 31  

Ek Madde 32  

Ek Madde 33  

Ek Madde 34  

Ek Madde 35  

Ek Madde 36  

Ek Madde 37  

Ek Madde 38  

Ek Madde 39  

Ek Madde 40  

Ek Madde 41  

Ek Madde 42  

Ek Madde 43  

Ek Madde 43  

Ek Madde 44  

Ek Madde 45  

Ek Madde 46  

Ek Madde 47  

 

BÖLÜM - XIV

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Kanun’un Uygulanma Alanı (Geçici Madde 1) 

Sigortaya Tabi Olma Halinin Devamı (Geçici Madde 2)           

İtiraz (Geçici Madde 3)           

Sigortalı Çalıştırıldığını Bildirme Süresi (Geçici Madde 4)        

Sağlık Yardımlarının Eş ve Çocukları Kapsaması (Geçici Madde 5)     

Doğumdan İleri Gelecek Hastalıkların Tedavisi (Geçici Madde 6)       

Eski Hakların Devam Edeceği (Geçici Madde 7)          

İleri Yaştakilere Aylık Bağlama Şartları (Geçici Madde 8)       

5417 ve 6900 Sayılı Kanunlara Göre Kazanılan Haklar (Geçici Madde 9)      

Ağır ve Yıpratıcı İşlerde Geçen Hizmetler (Geçici Madde 10)  

Münavebeli İşlerde Geçen Hizmetler (Geçici Madde 11)        

Eski Primler ve Gün Sayıları (Geçici Madde 12)          

Yabancı Uyruklular (Geçici Madde 13)

Birden Çok Karısı Bulunanlar (Geçici Madde 14)        

Tüzükler Yürürlüğe Girinceye Kadar Yapılacak İşlem (Geçici Madde 15)        

Hastalık Sigortasının Ereğli Kömür Havzasında Uygulanması (Geçici Madde 16)       

Eski Gelirlerin Artırılması (Geçici Madde 17)    

Eski Aylıkların Artırılması (Geçici Madde 18)    

Bağlanacak Aylıklarda Eski Kazançların Artırılması (Geçici Madde 19)

Bankalar, Sigorta Şirketleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsalar (Geçici Madde 20)          

Geçici Madde 21         

Geçici Madde 22         

Geçici Madde 23         

Geçici Madde 24         

Geçici Madde 25         

Geçici Madde 26         

Geçici Madde 27         

Geçici Madde 28         

Geçici Madde 29         

Geçici Madde 30         

Geçici Madde 31         

Geçici Madde 32         

Geçici Madde 33         

Geçici Madde 34         

Geçici Madde 35         

Geçici Madde 36         

Geçici Madde 37         

Borçlanma (Geçici Madde 38) 

Geçici Madde 39         

Geçici Madde 40         

Geçici Madde 41         

Geçici Madde 42         

Geçici Madde 43         

Geçici Madde 44         

Geçici Madde 45         

Geçici Madde 46         

Geçici Madde 47         

Geçici Madde 48         

Geçici Madde 49         

Göstergelerin Yeniden Tespiti (Geçici Madde 50)       

Avans Ödenmesi (Geçici Madde 51)   

Geçici Madde 52         

Geçici Madde 53         

Geçici Madde 54         

Geçici Madde 55         

Geçici Madde 56         

Geçici Madde 57         

Geçici Madde 58         

Geçici Madde 59         

Geçici Madde 60         

Geçici Madde 61         

Geçici Madde 62         

Geçici Madde 63         

Geçici Madde 64         

Geçici Madde 65         

Geçici Madde 66         

Geçici Madde 67         

Geçici Madde 68         

Geçici Madde 69         

Geçici Madde 70         

Geçici Madde 71         

Geçici Madde 72         

Geçici Madde 73         

Geçici Madde 74         

Geçici Madde 75         

Geçici Madde 76         

Geçici Madde 77         

Geçici Madde 78         

Geçici Madde 79         

Geçici Madde 80         

Geçici Madde 81         

Geçici Madde 82         

Geçici Madde 83         

Geçici Madde 84         

Geçici Madde 85         

Geçici Madde 86         

Geçici Madde 87         

Geçici Madde 88         

Geçici Madde 89         

Geçici Madde 90         

Ek Geçici Madde 1      

Ek Geçici Madde 2      

Ek Geçici Madde 3      

 

BÖLÜM - XV

SON HÜKÜMLER

Kaldırılan Hükümler (Madde 141)       

Yürürlük Tarihi (Madde 142)   

Yürütme Organı (Madde 143) 

 

17.07.1964 TARİH VE 506 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER

29.04.1986 Tarih ve 3279 Sayılı Kanun’un Geçici Maddeleri  

Geçici Madde 1           

Geçici Madde 2           

Geçici Madde 3           

31.5.2000 Tarih ve 4571 Sayılı Kanun’un Geçici Maddesi (Geçici Madde 1)   

 

2926 SAYILI TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç (Madde 1)         

Kapsam (Madde 2)     

Tanımlar (Madde 3)    

Sigortalı Sayılmayanlar (Madde 4)     

Sigortalılığın Başlangıcı (Madde 5)     

Sigortalılığın Sona Ermesi ve Kesintiye Uğraması (Madde 6) 

 

İKİNCİ KISIM

SİGORTA YARDIMLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI

Sağlanan Yardımlar (Madde 7)           

Sürekli İşgörmezlik Gelirine Hak Kazanma (Madde 8)

Sürekli İşgöremezlik Gelirinin Hesaplanması (Madde 9)        

İş Kazasını Bildirme ve Hekim Tavsiyesine Uymazlık (Madde 10)      

Eş ve Çocuklara Gelir Bağlanması (Madde 11)          

Bağlanan Gelirin Kesilmesi (Madde 12)          

 

İKİNCİ BÖLÜM

HASTALIK SİGORTASI

Sağlanan Yardımlar (Madde 13)         

Sağlık Yardımlarının Kapsamı ve Yararlanma Şartları (Madde 14)      

Sağlık Yardımlarının Süresi (Madde 15)          

Eş ve Çocuklara Sağlık Yardımı Yapılması (Madde 16)           

Gelir ve Aylık Almakta Olanlar ile Aile Bireylerine Sağlık Yardımı Yapılması (Madde 17)         

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MALULLÜK SİGORTASI

Malullük Aylığının Hesaplanması         

Madde 18       

Madde 19       

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YAŞLILIK SİGORTASI

Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları (Madde 20)    

Yaşlılık Aylığının Hesaplanması (Madde 21)    

Aylığın Başlangıcı (Madde 22) 

Aylığın Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması (Madde 23)

Toptan Ödeme (Madde 24)    

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÖLÜM SİGORTASI

Sağlanan Yardımlar (Madde 25)         

Ölüm Sigortasından Aylık Bağlama Şartları (Madde 26)         

Ölüm Aylığının Hesaplanması (Madde 27)      

Eş ve Çocuklara Aylık Bağlanması, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması (Madde 28)    

Toptan Ödeme (Madde 29)    

Prim Alınması (Madde 30)       

Prime Esas Alınacak Kazanç (Madde 31)       

Prim Ödemeye Esas Alınacak Gün Sayısı (Madde 32)

Prim Ödenmesi (Madde 33)    

Ödenmeyen Primler İçin Kurumca Düzenlenecek Belgeler (Madde 34)         

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Sigortalının Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Kimseler (Madde 35)     

Yönetmelikler (Madde 36)      

Gösterge Tespit Tablosu (Madde 37) 

Hizmetlerin Birleştirilmesi (Madde 38)

Bu Kanunda Aksine Hüküm Bulunmayan Hallerde Uygulanacak Maddeler (Madde 39)        

Kanun’un Uygulanması (Madde 40)   

Geçici Madde 1           

Geçici Madde 2           

Yürürlük (Madde 41)   

Yürütme (Madde 42)  

 

2829 SAYILI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

Amaç (Madde 1)         

Kapsam (Madde 2)     

Tanımlar (Madde 3)    

Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi (Madde 4)   

Hizmetlerin İhyası (Madde 5) 

Sigortalılık Süresinin Başlangıcı (Madde 6)     

Geçerli Hizmet Süreleri (Madde 7)      

Aylığı Bağlayacak Kurum (Madde 8)   

Aylığın Hesabında Esas Alınacak Kazançlar (Madde 9)          

Uygulanacak Esaslar (Madde 10)      

Kanun’un Uygulanmayacağı Haller (Madde 11)         

Emekli İkramiyesi (Madde 12)

Hesaplaşma (Madde 13)        

Aylığa ve Ödemeye Katılmama (Madde 14)   

Yönetmelik (Madde 15)          

Kaldırılan Hükümler (Madde 16)         

Geçici Madde 1           

Geçici Madde 2           

Geçici Madde 3           

Geçici Madde 4           

Geçici Madde 5           

Yürürlük (Madde 17)   

Yürütme (Madde 18)  

 

3201 SAYILI YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK

VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

Amaç ve Kapsam (Madde 1)   

Tanımlar (Madde 2)    

Başvurulacak Kuruluşlar (Madde 3)   

Döviz ile Değerlendirme (Madde 4)    

Süre Tespiti ve Sigortalılığın Başlangıcı (Madde 5)     

Aylık Tahsisi ve Aylığın Başlama Tarihi (Madde 6)      

T.C. Emekli Sandığınca Bağlanacak Aylığa Ait Esaslar (Madde 7)      

Bu Kanundan Yararlanamayacaklar (Madde 8)          

Kısmi Aylıklar (Madde 9)         

Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri ile Transferi Sağlanan Primlerin İadesi (Madde 10)    

(Madde 11)     

Yönetmelik (Madde 12)          

Geçici Madde 1           

Geçici Madde 2           

Geçici Madde 3           

Geçici Madde 4           

Kaldırılan Hükümler (Madde 13)         

Yürürlük (Madde 14)   

Yürütme (Madde 15)  

4817 SAYILI

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç (Madde 1)         

Kapsam (Madde 2)     

Tanımlar (Madde 3)    

 

İKİNCİ BÖLÜM

İZİN ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE

İZİN VERME YETKİSİ

İzin Alma Yükümlülüğü ve İzin Verme Yetkisi (Madde 4)        

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞMA İZİNLERİ İLE ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYET VE SINIRLAMALARI

Süreli Çalışma İzni (Madde 5)

Süresiz Çalışma İzni (Madde 6)         

Bağımsız Çalışma İzni (Madde 7)       

İstisnai Haller (Madde 8)        

Kanuni Çalışma Süresine Dahil Edilecek Süreler ile İkamette Kesinti Sayılan Süreler (Madde 9)      

Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi (Madde 10)        

Çalışma İzninin Sınırlandırılması (Madde 11)  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İZİNLERİN VERİLMESİ, UZATILMASI, REDDİ, İPTALİ VE YARGI YOLUNA BAŞVURMA

İzinlerin Verilmesi veya Uzatılması (Madde 12)         

İlgili Mercilerden Görüş Alınması (Madde 13) 

İzin İsteminin Reddi (Madde 14)        

Çalışma İzninin İptali (Madde 15)      

Çalışma İzninin Geçerliliğini Kaybetmesi (Madde 16) 

Yargı Yoluna Başvurma Hakkı (Madde 17)     

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, DENETLEME VE DÜZENLEME YETKİSİ İLE CEZAÎ HÜKÜMLER

Bildirim Yükümlülüğü (Madde 18)       

Bakanlığa Bilgi Verilmesi (Madde 19) 

Denetleme Yetkisi (Madde 20)           

Cezaî Hükümler (Madde 21)   

Yönetmelik (Madde 22)          

Yabancı Sermaye Yatırımlarında Yabancıların Çalıştırılması (Madde 23)        

ALTINCI BÖLÜM

BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Madde 24       

Madde 25       

Madde 26       

Madde 27       

Madde 28       

Madde 29       

Madde 30       

Madde 31       

Madde 32       

Madde 33       

Madde 34       

 

YEDİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler (Madde 35)  

GEÇİCİ Madde 1         

GEÇİCİ Madde 2         

GEÇİCİ Madde 3         

Yürürlük (Madde 36)   

Yürütme (Madde 37)  

2527 SAYILI

TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE'DE MESLEK VE

SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE,

KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE

ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN

Amaç (Madde 1)         

Kapsam (Madde 2)     

Çalışma İzni Verilmesi (Madde 3)       

Meslek Kuruluşlarına Girme (Madde 4)          

Tabi Olacakları Mevzuat (Madde 5)    

Kişisel Hal Durumları ve Kayıtları (Madde 6)   

Haklarında Uygulanmayacak Hükümler (Madde 7)    

Yönetmelik (Madde 8)

Yürürlük (Madde 9)     

Yürütme (Madde 10)  

 

5084 SAYILI

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Amaç (Madde 1)         

Kapsam (Madde 2)     

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki (Madde 3)           

Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik (Madde 4)   

Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi (Madde 5)          

Enerji Desteği (Madde 6)       

Çeşitli Hükümler (Madde 7)    

Madde 8         

Madde 9         

GEÇİCİ Madde 3         

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler (Madde 10)  

GEÇİCİ Madde 1         

Yürürlük (Madde 11)   

Yürütme (Madde 12)  

 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Amaç (Madde 1)         

Kapsam (Madde 2)     

Dayanak (Madde 3)    

Tanımlar (Madde 4)    

Toplantı Günleri (Madde 5)     

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı (Madde 6)       

Gündem (Madde 7)    

Toplantıya Katılım (Madde 8)  

Görüşme (Madde 9)   

Karar (Madde 10)       

Kararların Gönderilmesi (Madde 11)  

Yetki Devri (Madde 12)           

Yönetim Kurulu Büro İşlemleri (Madde 13)     

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler (Madde 14)  

Yürürlük (Madde 15)   

Yürütme (Madde 16)  

 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç (Madde 1)         

Kapsam (Madde 2)     

Dayanak (Madde 3)    

Tanımlar (Madde 4)    

İKİNCİ KISIM

İŞYERLERİNİN TESCİLİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ

İşyeri Bildirgesi ve Tescil (Madde 5)   

Aracıların ve Sigortalıyı Devir Alanın Bildirilmesi (Madde 6)    

Belirli Yerde Yapılmayan İşlerin Tescili (Madde 7)      

Belirli Bir Merkezden Sevk ve İdare Edilen İşler (Madde 8)   

İşyeri Bildirgesi, Tespit veya Resmi Belgelere İstinaden Tescil (Madde 9)    

İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilecek Diğer Belgeler (Madde 10)        

 

İKİNCİ BÖLÜM
İŞYERİNİN NAKLİ

Nakil (Madde 11)        

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞYERİNİN DEVRİ, İNTİKALİ, KAPANMASI, TERKİ, TASFİYESİ VE
TESCİL İŞLEMİNİN İPTALİ

Devir, İntikal, Kapanma ve İşyeri Dosyalarının İşlemden Kaldırılması (Madde 12)    

 

ÜÇÜNCÜ KISIM
SİGORTALILARIN TESCİLİ

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Madde 13)         

Sigorta Sicil Numarası (Madde 14)     

Sigortalı Bildirim Belgesi (Madde 15)  

Resen Tescil (Madde 16)        

Mükerrer Tescil (Madde 17)    

Yersiz Tescil (Madde 18)        

Sigorta Sicil Kartı (Madde 19) 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE BİLGİ VE

BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI,
VERİLMESİ VE SAKLANMASI

Prim ve Hizmet Belgesinin Tanzimi, Verilmesi ve Saklanması (Madde 20)     

İşlemlerin Elektronik Ortamda Yapılması (Madde 21)

Sigortalı Hesap Fişi (Madde 22)         

Belgenin Sonradan Verilmesi (Madde 23)      

Hizmetlerin Tespiti (Madde 24)          

 

BEŞİNCİ KISIM
İŞVERENCE TUTULACAK DEFTER VE BELGELER

Belgenin Dayanağı (Madde 25)          

Ücret Tediye Bordrosu (Madde 26)    

Ücret Tediye Bordrosundaki Bilgiler (Madde 27)        

Ücret Tediye Bordrosunun Ayrı Ayrı Düzenlenmesi (Madde 28)         

Belgenin İşyeri Kayıtları ile Mutabakatı (Madde 29)   

İşyeri Kayıtlarının İbrazı (Madde 30)  

 

ALTINCI KISIM

İDARİ PARA CEZALARI, ARAŞTIRMA VE RESEN YAPILACAK İŞLEMLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM
KURUMCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

İşyeri Bildirgesine Bağlı İdari Para Cezası (Madde 31)          

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesine Bağlı İdari Para Cezası (Madde 32)    

Diğer Yükümlülüklere Bağlı İdari Para Cezaları (Madde 33)   

İdari Para Cezalarının Ayrı Ayrı Uygulanması (Madde 34)      

İdari Para Cezalarının Tebliği (Madde 35)      

İdari Para Cezalarına İtiraz ve Sonuçları (Madde 36)

Cezanın Belgenin Verilmesine Engel Teşkil Etmemesi (Madde 37)    

 

İKİNCİ BÖLÜM
KURUMA YETERLİ İŞÇİLİĞİN BİLDİRİLMİŞ OLUP OLMADIĞINA
İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE RESEN YAPILACAK İŞLEMLER

Araştırma ve Resen Yapılacak İşlemler (Madde 38)   

Resen Prim Tahakkuku (Madde 39)   

İtiraz (Madde 40)       

İtirazın İncelenmesi (Madde 41)        

İtiraz Süresinden Sonraki İddialar (Madde 42)          

Maddi Hatalar (Madde 43)     

İtirazdan Vazgeçme (Madde 44)        

Kararlarda Bulunması Gereken Hususlar (Madde 45)

Kararların Adedi, Tebliği ve Saklanması (Madde 46)  

Ünite İtiraz Komisyonunun Oluşturulması (Madde 47)          

Ünite İtiraz Komisyonunun Toplanması (Madde 48)  


YEDİNCİ KISIM

SİGORTALILAR, AYLIK VE GELİR ALANLAR İLE AİLE

FERTLERİNE YAPILACAK SAĞLIK YARDIMLARI

Sağlık Tesislerinin Duyurulması (Madde 49)   

Sağlık Karnesi Düzenlenmesi (Madde 50)      

Sağlık Karnesinin İadesi ve Kaybolması (Madde 51) 

Muayene ve Tedavi İçin Başvuruda Aranacak Belgeler (Madde 52)  

Muayene ve Tedavi İçin İşverenlerin Düzenleyeceği Belgeler (Madde 53)    

Kurum Dışı Sağlık Tesislerindeki Tedavi Masraflarının Ödenmeyeceği Haller (Madde 54)      

Sağlık Tesisinin Bulunmadığı Yerlerde Sağlık Yardımlarından Yararlanma (Madde 55)          

Kurum Dışı Sağlık Tesislerine Sevk (Madde 56)         

Kurumca Sevk Edilmeksizin Kurum Dışı Sağlık Tesislerinde Yapılan Tedaviler (Madde 57)    

İlaç İştirak Payı (Madde 58)   

 

SEKİZİNCİ KISIM
ANALIK SAĞLIK YARDIMLARI

Gebelik Halinde Muayene ve Tedavi (Madde 59)       

Doğum Sağlık Yardımları İçin Aranacak Belgeler (Madde 60) 

Doğum Sağlık Yardımlarının Sağlanması (Madde 61) 

 

DOKUZUNCU KISIM
SİGORTALILARA VERİLECEK İSTİRAHATLERDE
UYGULANACAK ESASLAR

Kurumca Sigortalılara Verilecek İstirahat Raporları (Madde 62)        

Kurum Dışından Alınan İstirahat Raporları (Madde 63)          


ONUNCU KISIM
İŞVERENCE GEÇİCİ GÖREVLE YABANCI ÜLKELERE GÖNDERİLEN
SİGORTALILAR HAKKINDA UYGULANACAK ESASLAR

Görevle Yabancı Ülkeye Gönderilen Sigortalılara Yapılacak Sağlık Yardımları (Madde 64)     

Geçici İş Göremezlik Ödenekleri ve İstirahat Raporları (Madde 65)   

 

ONBİRİNCİ KISIM
KARA, DENİZ VE HAVA ULAŞTIRMA ARAÇLARINDA
GÖREV YAPAN SİGORTALILAR İLE BUNLARIN
İŞVERENLERİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Sefer Esnasında Çalışmaya Başlayan Sigortalının Bildirilmesi (Madde 66)    

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (Madde 67)       

İşverenin Yükümlülüğü (Madde 68)   

Sigorta Olaylarının Bildirilmesi (Madde 69)     

Dikkate Alınmayan Süreler (Madde 70)          

 

ONİKİNCİ KISIM
MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI HAKLARININ
İSTEĞE BAĞLI OLARAK DEVAM ETTİRİLMESİ

İsteğe Bağlı Sigortaya Başvuru (Madde 71)  

İsteğe Bağlı Sigorta Primlerinin Ödenmesi (Madde 72)         

ONÜÇÜNCÜ KISIM
MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARINDAN
YAPILACAK TAHSİSLERDE BAŞVURU ŞEKİLLERİ

Sigortalılar Tarafından Yapılacak Başvuru (Madde 73)          

Hak Sahipleri Tarafından Yapılacak Başvuru (Madde 74)       

Vekaletname ile Yapılacak Tahsis Başvuruları (Madde 75)    

Yabancı Uyrukluların Başvuruları (Madde 76) 

İş Kazaları ile Meslek Hastalığı Sigortası Gelirleri (Madde 77)           

 

ONDÖRDÜNCÜ KISIM
GELİR VE AYLIKLARIN ÖDENMESİ VE YOKLAMA İŞLEMLERİ

Gelir ve Aylıkların Ödenmesi (Madde 78)       

Özel Belge Düzenlenmesi (Madde 79)           

Yoklama Belgesi Alınması (Madde 80)

Yoklama İşlemleri (Madde 81)

Gelir ve Aylık Sahiplerinin Nüfus Kayıtlarına Tescili (Madde 82)         

Bildirimlerde Yer Alacak Hususlar (Madde 83)

 

ONBEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Cenaze Masrafı Karşılığı (Madde 84)  

Farklı Doğum Tarihleri (Madde 85)     

Kurumca Hazırlanacak Belgeler (Madde 86)  

Gerçeğe Aykırı Bildirimler (Madde 87) 

 

ONALTINCI KISIM
GEÇİCİ HÜKÜMLER

Yıpranma Payı (Geçici Madde 1)         

İstanbul Doğumlu Sigortalılar (Geçici Madde 2)         

Eski Sigorta Sicil Numaraları (Geçici Madde 3)

Geçmiş Dönem ve Aylara İlişkin Verilecek Belgeler (Geçici Madde 4) 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler (Madde 88)  

Yürürlük (Madde 89)   

Yürütme (Madde 90)  

-    SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İNŞAATIN İKMAL EDİLEN KISMININ, BİNA MALİYETİNE ORANLARINI GÖSTERİR CETVEL      

-    16 Sayılı Genelge Kitapçığı

-    16 Sayılı Genelge Kitapçığına Getirilen Ekler Listesi          

     16-17 EK....................................................................................  

     16-38 EK....................................................................................  

     16-39 EK....................................................................................  

     16-60 EK....................................................................................  

     16-63 EK....................................................................................  

     16-67 EK....................................................................................  

     16-74 EK....................................................................................  

     16-110 EK..................................................................................  

     16-118 EK..................................................................................  

     16-128 EK..................................................................................  

     16-129 EK..................................................................................  

     16-145 EK..................................................................................  

     16-147 EK..................................................................................  

     16-148 EK..................................................................................  

     16-150 EK..................................................................................  

     16-157 EK..................................................................................  

     16-161 EK..................................................................................  

     16-168 EK..................................................................................  

     16-171 EK..................................................................................  

     16-174 EK..................................................................................  

     16-178 EK..................................................................................  

     16-179 EK..................................................................................  

     16-184 EK..................................................................................  

     16-186 EK..................................................................................  

     16-188 EK..................................................................................  

     16-189 EK..................................................................................  

     16-191 EK..................................................................................  

     16-192 EK..................................................................................  

     16-193 EK..................................................................................  

     16-194 EK..................................................................................  

     16-195 EK..................................................................................  

     16-196 EK..................................................................................  

     16-197 EK..................................................................................  

     16-198 EK..................................................................................  

     16-199 EK..................................................................................  

     16-200 EK..................................................................................  

     16-201 EK..................................................................................  

     16-202 EK..................................................................................  

     16-203 EK..................................................................................  

     16-204 EK..................................................................................  

     16-206 EK..................................................................................  

     16-207 EK..................................................................................  

     16-208 EK..................................................................................  

     16-209 EK..................................................................................  

     16-210 EK..................................................................................  

     16-211 EK..................................................................................  

     16-212 EK..................................................................................  

     16-213 EK..................................................................................  

     16-215 EK..................................................................................  

     16-217 EK..................................................................................  

     16-218 EK..................................................................................  

     16-219 EK..................................................................................  

     16-220 EK..................................................................................  

     16-221 EK..................................................................................  

     16-223 EK..................................................................................  

     16-226 EK..................................................................................  

     16-227 EK..................................................................................  

     16-228 EK..................................................................................  

     16-229 EK..................................................................................  

     16-230 EK..................................................................................  

     16-231 EK..................................................................................  

     16-232 EK..................................................................................  

     16-234 EK..................................................................................  

     16-236 EK..................................................................................  

     16-237 EK..................................................................................  

     16-239 EK..................................................................................  

     16-240 EK..................................................................................  

     16-241 EK..................................................................................  

     16-242 EK..................................................................................  

     16-243 EK  

     16-244 EK  

     16-247 EK  

     16-249 EK  

     16-250 EK  

     16-251 EK  

     16-252 EK  

     16-254 EK  

     16-255 EK  

     16-256 EK  

     16-257 EK  

     16-258 EK  

     16-259 EK  

     16-261 EK  

     16-264 EK  

     16-265 EK  

     16-266 EK  

     16-267 EK  

     16-268 EK  

     16-270 EK  

     16-271 EK  

     16-272 EK  

     16-273 EK  

     16-275 EK  

     16-277 EK  

     16-278 EK  

     16-279 EK  

     16-280 EK  

     16-281 EK  

     16-282 EK  

     16-284 EK  

     16-285 EK  

     16-286 Ek  

     16-288 EK  

     16-289 EK  

     16-290 EK  

     16-291 EK  

     16-292 EK  

     16-293 EK  

     16-294 EK  

     16-295 EK  

     16-296 EK  

     16-297 EK  

     16-298 EK  

     16-299 EK  

     16-300 EK  

     16-301 EK  

     16-302 EK  

     16-303 EK  

     16-304 EK  

     16-305 EK  

     16-307 EK  

     16-308 EK  

     16-309 EK  

     16-310 EK  

     16-312 EK  

     16-313 EK  

     16-314 EK  

-    Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine İlişkin Tebliğ    

-    2004/6947 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32, 35, 36, 40 ve 42. Maddeleri Uyarınca Sağlık Hizmetlerinden Yararlananlara,Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerinde Mesai Saatleri Dışında Acil Sağlık Hizmetleri Hariç Olmak Üzere Verilen Sağlık Hizmetlerinden, Muayene ve Ameliyatlar İçin Alınacak Katkı Paylarına İlişkin Karar       

-    SSK’dan Emekli Olacak ERKEKLER İçin Emeklilik Tablosu  

-    SSK’dan Emekli Olacak KADINLAR İçin Emeklilik Tablosu   

-    SSK’dan Erkeklerin 3600 Gün ile Emeklilik Şartları

-    SSK’dan Kadınların 3600 Gün ile Emeklilik Şartları

-    SSK Tarım İşçilerinin Emeklilik Hesaplamaları        

-    Engellilerin Emeklilik Şartları ve Hesaplamaları     

-    Yıllar İtibariyle İnşaat Birim Metrekare Fiyatları Tablosu   

-    Yıllar İtibariyle Asgari Ücret ve SPEK Tutarları       

-    SSK Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü ile Sigorta Müdürlüklerinin Telefon ve Faksları