FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA

 

I-    FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG)      

II-  FİNANSAL KİRALAMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ         

III- FİNANSAL KİRALAMA İLE ADİ KİRALAMANIN KARŞILAŞTIRILMASI 

IV-  FİNANSAL KİRALAMANIN TARAFLARI           

A-  FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİ   

B-  SATICI

C- KİRACI

V-   FİNANSAL KİRALAMANIN AŞAMALARI          

VI-  FİNANSAL KİRALAMANIN AVANTAJLARI       

VII-            FİNANSAL KİRALAMANIN DEZAVANTAJLARI 

VIII-           FİNANSAL KİRALAMANIN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI       

IX-  FİNANSAL KİRALAMA TÜRLERİ          

A-  FAALİYET KİRALAMASI  

B-  FİNANSAL KİRALAMA    

C- SATIŞ VE GERİ KİRALAMA        

D- YURTİÇİNDEN - YURTDIŞINDAN FİNANSAL KİRALAMA    

E-  MENKUL FİNANSAL KİRALAMASI

F-  GAYRİMENKUL FİNANSAL KİRALAMASI   

G- DİĞER FİNANSAL KİRALAMA TÜRLERİ    

1- Kapalı ve Açık Uçlu Finansal Kiralama    

2- Yüzdeli Finansal Kiralama (Percentage Finansal Kiralama)     

3- Kısa Süreli- Uzun Süreli Finansal Kiralama        

4- Döner- Devresel Finansal Kiralama        

5- Trampa Leasing (Swap Leasing) 

 

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE FİNANSAL KİRALAMA

 

I-    TÜRKİYE’DE FİNANSAL KİRALAMA    

II-  FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN DAĞILIMI       

A-  SEKTÖREL DAĞILIM      

B-  MAL GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM         

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA KANUNU’NA GÖRE
FİNANSAL KİRALAMA

 

I-    3226 SAYILI FKK’YA GÖRE FİNANSAL KİRALAMANIN ÖZELLİKLERİ 

A-  FİNANSAL KİRALAMA KANUNU’NUN AMACI         

B-  FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE HUKUKİ MAHİYETİ        

C- FİNANSAL KİRALAMAYA KONU OLAN VARLIKLAR

D- FİNANSAL KİRALAMA BEDELİ    

E-  FİNANSAL KİRALAMA SÜRESİ    

F-  FİNANSAL KİRALAMAYA KONU MALIN MÜLKİYETİ

G- FİNANSAL KİRALAMAYA KONU MALIN DEVRİ      

H-  FİNANSAL KİRALAMAYA KONU MALIN SİGORTASI          

I-  FİNANSAL KİRALAMADAN DOĞAN HAK VE BORÇLAR      

1- Kiracının Hak ve Borçları 

a- Kiracının Hakları          

b- Kiracının Borçları         

2- Kiralayanın Hak ve Borçları         

a- Kiralayanın Hakları      

b- Kiralayanın Borçları     

J-  FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ (FESHİ) 

1- Sözleşmeyi Kendiliğinden Sona Erdiren Sebepler ve Sonuçları

2- Sözleşmenin Feshine İmkan Veren Sebepler ve Sonuçları       

a- Sözleşmenin Kiralayan Tarafından Feshedilmesi ve Sonuçları        

b- Sözleşmenin Kiracı Tarafından Feshedilmesi ve Sonuçları   

K-  KİRACININ VEYA KİRALAYANIN İFLASI VEYA İCRA TAKİBİNE UĞRAMASI

1- Kiracının İflası veya İcra Takibine Uğraması

2- Kiralayanın İflası veya İcra Takibine Uğraması Halinde      

L-  TEŞVİKLERDEN YARARLANMA    

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

VERGİ KANUNLARINA GÖRE
FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

 

I-    FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A-  FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇ      

B-  FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİNİN İNDİRİMİ   

1- 01.07.2003 Tarihinden Önce Düzenlenmiş Olan Finansal Kiralama Sözleşmeleri        

2- 01.07.2003 Tarihinden Sonra Düzenlenmiş Olan Finansal Kiralama Sözleşmeleri      

C- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE YATIRIM İNDİRİMİ 

1- Genel Olarak Yatırım İndirimi     

2- Finansal Kiralamada Yatırım İndiriminden Kim Faydalanır?     

3- Yatırım İndiriminden Yararlanmak İçin Teşvik Belgesi Alınması Gerekli midir?         

4- Finansal Kiralamaya Konu Olan Bütün Mallar Yatırım İndiriminden Faydalanabilir mi?         

5- Kiracıların Özel Maliyet Harcamaları Yatırım İndirimine Konu Olabilir mi?      

6- Enflasyon Düzeltmesi Yapılan Dönemlerde Yatırım İndirimi Tutarının Hesaplanması

7- Yararlanılamayan Yatırım İndiriminin Endekslenmesi  

8- Kiralayan Açısından Yatırım İndirimi Ne Zaman Başlar?           

9- Kazancın Yeterli Olması Halinde Yatırım İndiriminden Yararlanılmayabilir mi?          

10-      Kur Farkı ve Kredi Faizlerinin Yatırım İndirimi Karşısındaki Durumu       

11-      Finansal Kiralamaya Konu İktisadi Kıymetlerin Devri        

12-      VUK’a Göre Finansal Kiralama Sayılan Hallerde Yatırım İndiriminden Kim Yararlanacaktır?      

D- KVK’NIN 24. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK TEVKİFAT    

1- Tevkifatın Yapılacağı Zaman       

2- Finansal Kiralamadan Doğan Kur Farklarının Stopaj Karşısındaki Durumu     

a- Kurlarda Meydana Gelen Artış

b- Kurlarda Meydana Gelen Düşme        

E-  GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI UYGULAMASI

II-  FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-  FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU         

B-  FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN TABİ OLDUĞU KDV ORANLARI         

1- Finansal Kiralama Şirketlerine Yapılan Teslim ve Hizmetler    

2- Finansal Kiralama Şirketi Tarafından Yapılan Teslimler           

C- İTHAL OLUNAN MALLARDA KDV 

D- YURTDIŞINDAN FİNANSAL KİRALAMADA KDV    

E-  YURTDIŞINA FİNANSAL KİRALAMADA KDV         

F-  DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA         

G- YATIRIM MALLARINA İLİŞKİN İSTİSNA   

H-  4842 SAYILI YASAYLA VUK’UN MÜKERRER 290. MADDESİNE EKLENEN HÜKME GÖRE YAPILAN FİNANSAL KİRALAMALARDA KDV     

I-  FİNANSAL KİRALAMAYA KONU MALLARIN KİRA SÜRESİ SONUNDA DÜŞÜK BEDELLE DEVRİ           

J-  DÖVİZ CİNSİNDEN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNDE ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARI       

K-  FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN BİNEK OTOMOBİLLERDE KDV İNDİRİMİ

L-  FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV’NİN BEYAN EDİLECEĞİ VE ÖDENECEĞİ ZAMAN 

III- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ      

A-  VUK’A GÖRE FİNANSAL KİRALAMA         

1- İktisadi Kıymetin Rayiç Bedeli     

2- Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri ve Kiralamada Kullanılan Faiz Oranı         

3- Kira Ödemeleri     

B-  VUK’A GÖRE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN BORÇ VE ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ   

1- Kiralayan Açısından Alacağın Değerlemesi        

2- Kiracı Açısından Borçların Değerlemesi  

C- DÖVİZ BAZINDA DÜZENLENEN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARI   

D- FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA VARLIK EDİNEN KİRACININ AMORTİSMAN AYIRMASI       

E-  FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ÖZEL MALİYET BEDELİ     

F-  KİRACININ FİNANSAL KİRALAMA KONUSU İKTİSADİ KIYMETİ SÖZLEŞME SONUNDA DEVRALMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM  

G- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE ENFLASYON DÜZELTMESİ   

H-  FİNANSAL KİRAMA YOLUYLA EDİNİMLERDE YENİLEME FONU UYGULAMASI

IV-  FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER VERGİ VE HARÇLAR     

A-  DAMGA VERGİSİ YÖNÜNDEN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ         

B-  HARÇLAR YÖNÜNDEN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ        

C- GÜMRÜK VERGİSİ YÖNÜNDEN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ        

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

 

I-    FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ      

A-  FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILAN HESAPLAR      

B-  FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI         

EKLER        

EK-1           FİNANSAL KİRALAMA KANUNU          

EK-2           FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK         

EK-3           FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE SÜRE VE
SINIRIN TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK        

EK-4           3226 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KİRALAMA KONUSU EDİLEN MALLARIN GÜMRÜK VERGİ VE RESİMLERİNİ TEMİNATA BAĞLAMA USUL VE ESASLARINI  GÖSTERİR YÖNETMELİK  

EK-5           GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GENELGESİ 

EK-6           319 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ